• 1960 – 1964

  Konzervatórium v Užhorode (husle – Ľudovít Tóth)

 • 1964 – 1969

  Hudobná akadémia v Kyjeve (Olga Parchomenko)

 • 1968

  majstrovské kurzy u Davida Oistracha v Kyjeve

 • 1966 – 1976

  koncertný majster a sólista Kyjevského komorného orchestra

 • od 1977

  pôsobenie na Slovensku

 • 1977 – 1986

  koncertný majster a sólista Slovenského komorného orchestra

 • od 1983

  pedagóg husľovej hry na VŠMU i na Konzervatóriu v Bratislave

Jozef Kopelman sa po ukončení aktívnej koncertnej činnosti venuje najmä pedagogickej práci, je uznávaným husľovým pedagógom. Vyštudoval v prostredí tzv. sovietskej resp. ruskej školy (žiak Oistrachovej žiačky Olgy Parchomenko). Tieto podnety obohatené o podnety z tzv. maďarskej školy významným dielom dopĺňa i o vlastné interpretačné skúsenosti vďaka bohatej koncertnej činnosti z minulosti. Ešte ako aktívny hráč začal v roku 1983 vyučovať na VŠMU i na Konzervatóriu v Bratislave a dodnes na oboch školách pôsobí ako docent. Vychoval rad huslistov, ktorí sa výborne uplatnili nielen doma (Peter Šaray, Karol Daniš, Juraj Tomka, Jarolím Ružička a mnohí ďalší) ale i v zahraničí (Juraj Čižmarovič, Antal Zalai, Ondrej Jánoška a i.). Vyučoval tiež na Konzervatóriu B. Bartóka a na Hudobnej akadémii Ferencza Liszta v Budapešti. Pôsobí ako umelecký poradca orchestra Komorní sólisti Bratislava. Popri pedagogickej práci sa venuje i dirigovaniu. Pravidelne je pozývaný do porôt významných medzinárodných súťaží. Je umeleckým riaditeľom a zakladateľom Medzinárodných interpretačných kurzov Musica Arvenzis v Dolnom Kubíne.

x