• 1940

  absolvovala Učiteľský ústav v Modre, 1949 štátna skúška z klavíra v Brne

 • 1952 – 1955

  pedagogička na Hudobnej škole v Brne-Vranovciach

 • 1955 – 1959

  referentka pre hudobné inštitúcie, hudobné školstvo a hudobníkov z povolania na Odborovom zväze zamestnancov kultúry pri Slovenskej odborovej rade

 • 1959 – 1969

  inšpektorka a neskôr vedúca Hudobného oddelenia na Povereníctve kultúry (zaslúžila sa o propagovanie mladých koncertných umelcov, vznik Prehliadky mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach, vznik Kruhov priateľov umenia na Slovensku a rozvoj symfonických orchestrov na Slovensku najmä v Košiciach)

 • 1960 – 1964

  Filozofická fakulta UK v Bratislave

 • 1969 – 1971

  odborná asistentka na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre

 • 1971 – 1981

  riaditeľka Štátnej filharmónie Košice

Vo svojom bádaní sa zameriavala na problematiku koncertného života na Slovensku.

Je autorkou monografie o reprezentatívnom slovenskom symfonickom orchestri v rokoch 1949 – 1965 s názvom Slovenská filharmónia (1966) a monografie Ladislav Slovák – národný umelec (2002).

Vo svojich príspevkoch sa venovala Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach ako aj zhodnoteniu 15. ročníkov Speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského. Je autorkou štúdie Podmienky vzniku Štátnej filharmónie v Košiciach (1999) a štúdie 20 rokov slovenského koncertného života (1966).

Pripravovala rozhlasové relácie venované otázkam slovenského koncertného života ako aj jednotlivým skladateľským osobnostiam (Mikuláš Schneider-Trnavský, Dezider Kardoš, Iris Szeghy).

x