• 1941 – 1946

  Konzervatórium v Brne (organ)

 • 1948 – 1950

  knihovníčka hudobného oddelenia Univerzitnej knižnice v Brne

 • 1950

  absolutórium JAMU v Brne a hudobnej vedy a sociológie na Masarykovej univerzite v Brne (Jan Racek, Bohumír Štedroň)

 • 1951 – 1954

  knihovníčka v Univerzitnej knižnici v Bratislave

 • 1954 – 1982

  vedúca pracovníčka Oddelenia hudobnej histórie Sekcie hudobnej vedy Umenovedného ústavu SAV

V oblasti výskumu sa zameriavala na hudobnú históriu a hudobnú historiografiu Slovenska, základný výskum prameňov k dejinám slovenskej hudby, so zreteľom na obdobie renesancie a baroka, od 50. a 60. rokov 20. storočia s dôrazom na nový hudobnohistorický výskum (terénny výskum, katalogizačné a transkripčné práce).

Objavila vzácne rukopisy v Štítniku, diela františkánskych hudobníkov Jozefa Pantaleona Roškovského, Edmunda Paschu, spracovala pozostalosť Mikuláša Schneidera-Trnavského. Je spoluautorkou scenára stálej expozície v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave, autorka katalógu Levočskej zbierky, autorka hesiel v Encyklopédii Slovenska, písala monografické štúdie o františkánoch a tanečnej hudbe 17. – 18. storočia na Slovensku, publikovala články o operných predstaveniach a organových koncertoch.

Zaoberala sa tiež problematikou oživenia slovenskej historickej hudby, spolupracovala na realizácii šiestich gramofónových nahrávok s poprednými slovenskými a českými interpretmi pre Supraphon a Opus a jedenástich televíznych a krátkych filmov a rozhlasových relácií. Niektoré diela slovenskej hudobnej histórie sa stali hitmi, ako napr. Vesperae Bacchanales od slovenského neskorobarokového skladateľa Jozefa Pantaleona Roškovského, Vianočná omša F dur (Harmonia Pastoralis) pátra Juraja Zruneka, OFM, pôvodne autorsky pripisovaná Edmundovi Paschovi, z filmovej produkcie dramaturgicky spolupracovala na filme Štítnicky objav z roku 1964 (režisér V. Andreánsky) a filme Harmonia pastoralis z roku 1970 v réžii Martina Ťapáka.

x