• -

  súkromné štúdium u Rudolfa Macudzińského v Bratislave, neskôr súkromné hodiny klavíra u Magdalény Móryovej-Szakmáryovej v Spišskej Novej Vsi

 • 1953 – 1958

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Anna Kafendová)

 • 1958

  jednoročný študijný pobyt na Petrohradskom konzervatóriu v Rusku u profesora M. J. Chaľfina

 • 1959 – 1963

  VŠMU (Anna Kafendová)

 • od 1966

  štipendium od Jána Cikkera a štúdium na viedenskej Hochschule für Musik (Bruno Seidlhofer)

 • 1966 – 1993

  pedagóg klavírnej hry na Katedre klávesových nástrojov VŠMU (1988 docent)

 • Jeho žiakmi boli napr. Elena Händler, Iveta Sukupová, Eva Rebrová, Tatiana Lenková, Darina Andrejková, Viera Sočůvková, Marián Varínsky, Valéria Kelly (ašpirantské štúdium), Eva Fergusson-Mazanovská, Václav Vait, Zuzana Kalinová, Alena Janáčková a i.

Ivan Palovič sa od absolvovania VŠMU venoval bohatej interpretačnej činnosti, ktorá tvorí podstatnú časť jeho tvorivého odkazu. Okrem klavírnych recitálov účinkoval často sólisticky so slovenskými a českými orchestrami. V oblasti komornej hudby spolupracoval s viacerými partnermi: huslistom Petrom Michalicom, violistom Jozefom Hošekom, violončelistom Jozefom Sýkorom, kontrabasistom Karolom Illekom a ďalšími. Na Slovensku uskutočnil sériu koncertov aj so známym ruským čelistom J. Pergamenščikovom.

Palovičova interpretačná charakteristika sa v kritikách spájala s energickým temperamentom, zmyslom pre štýl, skvelým rytmom, technickými dispozíciami, brilantnou hrou oktáv, akordov, veľkými gradačnými schopnosťami a i... Svojím interpretačným založením Palovič inklinoval viac ku skladbám romantikov a najmä k dielam 20. storočia (Rachmaninov, Skriabin, Prokofiev, Bartók a i.).

V repertoári Palovičovej bohatej koncertnej činnosti zaujíma špeciálne miesto úprimný vzťah k interpretácii pôvodných diel slovenských autorov. Bol jedným z prvých slovenských interpretov klavírnej tvorby J. N. Hummela, mimoriadny ohlas a uznanie získal interpretáciou Concertina J. Cikkera, no najmä rozsiahlym projektom naštudovania celého dovtedajšieho klavírneho diela Dušana Martinčeka, ktoré kompletne uviedol do koncertného života (t.j. diela, ktoré vznikli do začiatku 90-tych rokov). Okrem jeho skladieb s úspechom premiéroval i rad ďalších autorov – J. Hatríka, V. Bokesa, J. Malovca a i.

Z početných nahrávok v Slovenskom rozhlase, televízii a gramofónových vydavateľstvách je reprezentatívna nahrávka Hummelovho Koncertu pre klavír a orchester a mol op. 85 so Slovenskou filharmóniou a dirigentom Ladislavom Slovákom.

Počas svojho 27-ročného pôsobenia na VŠMU vychoval doc. Palovič mnoho absolventov, ktorí sa úspešne zaradili do slovenského koncertného života a hudobno-pedagogickej praxe. Treba zdôrazniť, že nepovažoval za najdôležitejší cieľ výchovu koncertného klaviristu. Ako pedagóg a súčasne interpret, poznajúc pomery v slovenskom koncertnom živote, vedel reálne posúdiť uplatnenie absolventa hry na klavíri. Okrem budovania sólového repertoáru orientoval svojich študentov najmä na potrebu získania praxe v oblasti komornej hry. Jeho žiakmi boli napr. Elena Händler, Iveta Sukupová, Eva Rebrová, Tatiana Lenková, Darina Andrejková, Viera Sočůvková, Marián Varínsky, Valéria Kelly (ašpirantské štúdium), Eva Fergusson-Mazanovská, Václav Vait, Zuzana Kalinová, Alena Janáčková a i.

(Pergler, František: Ivan Palovič (1938 – 1993): kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku. In: Hudobný život 2006/6, s. 26–28.)

x