• 1948 – 1953

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda)

 • 1953 – 1995

  pracovník Oddelenia hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV

 • 1962

  hodnosť CSc. za prácu Hudobno-estetické náhľady 18. storočia z hľadiska formovania princípov hudobného klasicizmu

 • 1965

  spolu s PhDr. Jozefom Vlachovičom, CSc. sa zaslúžil o vznik prvého špecializovaného hudobno-dokumentačného pracoviska na Slovensku Hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea

 • 1974

  vychádza tlačou jeho kľúčové celoživotné dielo Hudobno-estetické náhľady v 18. storočí. Od baroka ku klasicizmu ako súhrn dovtedajších znalostí o hudobnom myslení v tomto období

 • 2003

  vysoké štátne vyznamenanie Čestný kríž za vedu a umenie 1. triedy, udelené prezidentom Rakúskej republiky Thomasom Klestilom, odovzdané veľvyslancom Rakúskej republiky dr. Martinom Bolldorfom na 6. ročníku Mozartovho týždňa

V oblasti výskumu sa zaoberal otázkami metodológie ako aj otázkami podstaty a zmyslu dejín hudby. Je jeden zo zakladateľov Slovenského katalógu hudobnohistorických prameňov v rámci Hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea (teraz Hudobné múzeum Slovenského národného múzea) spolu s Ľubicou Ballovou a Darinou Múdrou.

V 60. rokoch sa venoval hudobno-kritickej činnosti pre časopisy Kultúrny život, Hudební rozhledy, Slovenskú hudbu. V 90. rokoch inicioval založenie Mozartovej obce v Bratislave, bol garantom Mozartovho týždňa v Bratislave (1998 – 2006), organizátorom medzinárodných konferencií v Bratislave (1992, 1994), z ktorých vyšli zborníky Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts (1993), Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik (1997).

x