•  základy husľovej hry získal u Gustava Náhlovského, žiaka Otakara Ševčíka

 •  štúdium na Konzervatóriu v Bratislave (Tibor Gašparek) a na Akademie für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Wolfgang Schneiderhan)

 • od 1949

  koncertný majster Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave

 • od 1955

  viedol Bratislavský komorný orchester (bez dirigenta)

 • 1956 – 1983

  primárius Slovenského kvarteta

 • 1955 –

  1974 pedagogická činnosť na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1979 –

  1983 pedagóg na VŠMU

"Aladár Móži patril k talentom, ktorým sa podarilo pozdvihnúť svoje nadanie na vysokú úroveň všestranného uplatnenia, o čom bohato svedčia najrôznejšie oblasti jeho aktivity, či už máme na zreteli jeho sólistickú alebo komornú činnosť, či jeho významnú prácu koncertného majstra, skladateľa alebo pedagóga.
Umenie husľovej hry Aladára Móžiho predstavuje aj v iných oblastiach jeho činnosti neodmysliteľnú súčasť jeho celoživotnej aktivity. Móžiho sólistická činnosť nie je len veľmi bohatá, ale aj mnohostranná. Nahrávky vo fonotéke Československého rozhlasu dokumentujú počtom 35 koncertov, 100 sonát a asi 300 drobnejších skladieb mimoriadnu aktivitu umelca, ktorá sa stretla aj v zahraničí s veľkým záujmom a ocenením .....
Okrem medzinárodného repertoáru koncertov, sonát a iných skladieb treba vyzdvihnúť úspešnú propagáciu a premiérovanie skladieb slovenských autorov, ktoré A. Móži uviedol a propagoval na svojich koncertoch doma i v zahraničí.
Veľké uznanie si získal Móži aj v rámci jeho hosťujúceho pobytu v USA (1975), neskôr v Japonsku vo funkcii pedagóga, resp. koncertného majstra a inštruktora Yomiuri Nippon Symphony Orchestra v Tokiu.
... Jeho hlavným, nevysloveným princípom v pedagogickej práci bola snaha požadovať od prejavu svojich adeptov spontánnosť, prirodzenosť a plynulosť, bez špekulatívnych a násilných zásahov.
... v dlhoročnej činnosti koncertného majstra SOČRu sa všestranne uplatňovali jeho umelecké inštrumentálne schopnosti na poste vedúceho hráča a usmerňovateľa svojej vlastnej skupiny prvých huslí, ako i celého súboru sláčikových nástrojov, .....
Azda najvýznamnejšou oblasťou umeleckého pôsobenia A. Móžiho bola jeho plodná činnosť vo funkcii primáriusa Slovenského kvarteta (od roku 1956), v ktorej sa mu podarilo pozdvihnúť úroveň tohto telesa z jeho lokálno-regionálneho významu na platformu dotýkajúcu sa svetovej špičky, .....

(Albrecht, Ján: In memoriam zaslúžilý umelec Aladár Móži. In: Hudobný život 1983/4, s.3)

x