• 1977 – 1981

  gymnázium, študoval hru na klavíri a súkromne kompozíciu u Víťazoslava Kubičku

 • 1981 – 1986

  VŠMU (kompozícia – Ivan Hrušovský)

 • 1987 – 1992

  hudobný režisér Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • 1992

  šesťmesačný pobyt vo Francúzsku

 • 1992 – 1994

  redaktor v Slovenskej filharmónii

 • 1993

  stáž v štúdiách GRAME v Lyone

 • 1994 – 1997

  v slobodnom povolaní

 • 1999 – 2000

  štipendista ArtsLink vo Philadelphii

 • 2000 – 2016

  vedúci Oddelenia edičnej činnosti Hudobného centra v Bratislave

"Hudobný jazyk Zagarových skladieb charakterizuje snaha o syntézu tradičných kompozičných ideálov a novodobej výpovednej hodnoty. Svoje kompozičné východiská, ktoré často pochádzajú z diel starších štýlových období, podrobuje transformáciám, pričom výsledkom uplatnenia tejto „dvojitej logiky“ býva dielo, ktoré možno chápať ako novodobý komentár k jestvujúcej stabilizovanej kultúrnej hodnote. Toto východisko pritom môže tvoriť minimalistický tvar (Hudba k videu), brahmsovský koncept komornej hudby (Trio pre violu, violončelo a klavír) či tradičná podoba kresťanskej hudobnej kultúry (Stabat mater; Pater noster; Apocalypsis Iohannis). Zagarove skladby pritom nestavajú do popredia princípy polyštylistiky, ale skôr syntetický zámer premosťujúci pôvodné rozporné východiská."

(GODÁR, Vladimír: Peter Zagar. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 287.) 

x