• 1953

  maturita na Gymnáziu v Topoľčanoch

 • 1953 – 1957

  VŠMU (kompozícia – Ján Cikker)

 • 1957 – 1960

  Vysoká škola pedagogická v Bratislave (hudobná výchova, slovenský jazyk)

 • 1960 – 1968

  pedagóg na Strednej pedagogickej škole v Modre

 • 1968 – 1981

  pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdFUK v Trnave

 • 1969 – 1972

  JAMU v Brne (kompozícia – Ctirad Kohoutek, absolvoval skladbou Dvojmonológ pre soprán, klavír a orchester)

 • 1973 – 1975

  JAMU v Brne (postgraduálne štúdium experimentálnej kompozície – Alois Piňos)

 • 1974

  titul PhDr. na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (odbor slovenský jazyk)

 • 1981 – 1986

  pedagóg na Katedre hudobnej výchovy PdFUK v Trnave

 • 1994

  docent skladby a teórie skladby na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne

 • od 1986

  pedagóg Katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

"Gahér vo svojej rozsiahlej a žánrovo širokospektrálnej tvorbe reflektuje rozmanité výrazové prostriedky, ktoré sú vždy dané námetom, formou alebo individuálnym ustrojením každej jeho skladby. Gahér používa prísnu i voľnú dodekafóniu, rôzne konštrukčné postupy, voľnú štylistiku odvodenú od vokálnych resp. inštrumentálnych sonoristických parametrov."

(JURÍK, Marián: Jozef Gahér. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 99 – 100.)

x