• 1957 – 1958

  odbor skladba na VŠMU v Bratislave (u prof. Alexandra Moyzesa)

 • 1958 – 1963

  hudobná veda na FF UK v Bratislave

 • 1963 – 1966

  ašpirant na Ústave hudobnej vedy SAV, 1966 – 1969 vedúci oddelenia Teórie a estetiky

 • 1966

  vedecká hodnosť CSc.

 • 1968

  titul PhDr.

 • 1969

  študijný pobyt na Ústave pre experimentálnu hudobnú vedu v Západnom Berlíne

 • 1969 – 1973

  štipendista nadácií Alexander von Humboldt-Stiftung a Hindemith-Stiftung na Štátnom inštitúte pre výskum hudby (Staatliches Institut für Musikforschung) v Berlíne

 • 1973 – 1977

  docent pre hudobnú estetiku na Univerzite Justa Liebiga v Giessene (Justus Liebig Universität) v Giessene

 • 1976

  habilitácia v odbore Hudobná veda na Univerzite Justa Liebiga v Giessene

 • 1978

  prof. na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Frankfurte nad Mohanom (hudobnoteoretické predmety)

Zameriaval sa na oblasť hudobnej estetiky, hudobnej psychológie, hudobnej sociológie a hudobnej semiotiky.

Bol externým redaktorom časopisu Slovenská hudba (1967 – 1969), predsedom redakčnej rady časopisu Hudobný život, venoval sa reflexii novej hudby, bol iniciátorom a hlavným organizátorom Medzinárodných seminárov pre súčasnú hudbu v Smoleniciach v 1968 a 1969 (s Ladislavom Kupkovičom a Petrom Kolmanom), v 1969 emigroval do SRN.

x