• 1937

  maturita na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici

 • 1937 – 1941

  Filozofická fakulta UK v Bratislave, aprobácia pedagóg pre učiteľské akadémie

 • 1940 – 1945

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Eugen Suchoň, dirigovanie – Josef Vincourek, Kornel Schimpl)

 • 1941 – 1943

  profesor na Učiteľskej akadémii v Modre

 • 1944

  štátny profesor na Učiteľskej akadémii v Bratislave

 • 1945

  kurzy orchestrálneho dirigovania (Pavel Dědeček) a zborového dirigovania (Miroslav Doležil) v Prahe, súčasne štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity (Zdeněk Nejedlý, Josef Hutter)

 • 1945 – 1957

  korepetítor a dirigent Opery SND v Bratislave

 • od 1947

  dramaturg Opery SND v Bratislave

 • 1955 – 1957

  umelecký riaditeľ SĽUK-u (Slovenského ľudového umeleckého kolektívu)

 • 1957 – 1968

  umelec v slobodnom povolaní

 • 1968 – 1972

  umelecký riaditeľ SĽUK-u

 • od 1972

  umelec v slobodnom povolaní

 • 1997

  titul Dr. h. c., udelený Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici

"Tibor Andrašovan patrí medzi skladateľov, ktorí sa svojou mnohostrannou tvorbou zapájali do rozvoja slovenskej národnej kultúry povojnového obdobia. Jeho umelecké stretnutia s hudobným folklórom sa datujú od vzniku Lúčnice a príprav jej prvého zájazdu do Rumunska. Dramaturgická orientácia tohto súboru vytýčila jeden z jeho zásadných prístupov ku kompozičnému spracúvaniu ľudového naturelu a originality prejavu ľudového speváka a ľudových hudcov (Detvianska veselica, Radvanský jarmok). Zatiaľ čo v tvorbe pre Lúčnicu umocňoval originalitu ľudového spevu a tanca, pre SĽUK komponoval monumentálne scénické obrazy s dramatickým akcentom, využívajúc ľudové zvykoslovie, ako aj námety z revolučnej tradície nášho národa (Svadba Eža Vlkolínskeho, Povesti o hôrnych chlapcoch a Jánošíkovi). Svojím umeleckým naturelom inklinuje Andrašovan k hudobno-dramatickému stvárňovaniu literárnych predlôh. Kým vo svojich baletoch tlmočí hlboké ľudské cítenie, ľudovú tradíciu a pokrokové myšlienky, vo svojej opernej a spevohernej tvorbe zobrazuje sociálne problémy, kritiku malomeštiactva a ľudový optimizmus. Základnými črtami Andrašovanovej hudby sú lyrika, spevnosť, tanečnosť, ľudovosť a komunikatívnosť. Žánrovo jeho skladby siahajú od symfonických a vokálno-symfonických cez komorné, vokálne až po zborové skladby a svedčia o tom, že sa Andrašovan nielen vedome zmocňoval bohatých zdrojov ľudovej a tanečnej tvorby zachovávajúc tonálny, ornamentálny charakter či osobité harmonické myslenie jednotlivých lokalít Slovenska, ale vo voľbe hudobno-vyjadrovacích prostriedkov siahal i k rozšírenej tonalite."

(LABORECKÝ, Jozef: Tibor Andrašovan. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 17 – 18.)

x