• 1998 – 2003

  hudobná veda na FF UK v Bratislave, diplomová práca: Tradičná piesňová kultúra dvoch podpolianskych obcí Podkonice a Dúbravica. Porovnávacia sonda (2003)

 • 1998 – 2003

  cimbalistka Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • 2001 – 2003

  dramaturgička Orchestra ľudových nástrojov v Slovenskom rozhlase

 • 2003 – 2009

  externá doktorandka v odbore teória a dejiny hudby, špecializácia: etnomuzikológia, Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave

 • 2004 – 2007, od 2012

  dramaturgička Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde sa podieľala na viac ako 60 operných, operetných, baletných a hudobno-dramatických dielach

 • 2007 – 2011

  etnomuzikologička v Stredoslovenskom múzeu Múzeu ľudového tanca v Banskej Bystrici

 • od 2007

  pedagogička na Katedre hudobnej vedy FF UK v Bratislave (prednášky: Kurz etnomuzikológie a Špeciálny etnomuzikologický seminár)

 • 2009

  ukončila doktorandské štúdium na Ústave hudobnej vedy SAV, dizertačná práca: Samko Dudík a jeho kapela. Fenomén výraznej osobnosti tradičnej hudobnej kultúry

 • 2009 – 2012

  vedecká pracovníčka na Oddelení etnomuzikológie Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave

 • 2009 – 2017

  hudobná redaktorka a moderátorka folklórneho vysielania rádia Lumen

 • 2011

  získala 1. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov a zároveň Cenu prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča za pozoruhodný vedecký prínos

 • od 2014

  hudobná redaktorka a moderátorka folklórneho vysielania RTVS – Rádia Regina Banská Bystrica

 • 2015 – 2016

  audítorka v rámci projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry (Centrum pre tradičnú kultúru – SĽUK)

 • od 2016

  porotkyňa televíznej folklórnej šou Zem spieva

 •  

Špecializácia: etnomuzikológia a etnoorganológia, výskum tradičnej slovenskej ansámblovej hudby a ľudových hudobných nástrojov, problematika interpretácie a hry na ľudové hudobné nástroje, slovenská ľudová hudba v kontexte kultúrnych kontaktov s Moravou a Čechmi, premeny a transformácie tradičnej hudby na Slovensku v 2. polovici 20. storočia a v novom miléniu, hudobný folklorizmus.

Venuje sa  hudobnej dramaturgii: dramaturgia operných, operetných, muzikálových a koncertných diel, dramaturgia novovzniknutých autorských hudobno-dramatických inscenácií, redakčná, scenáristická a moderátorska príprava rozhlasových a televíznych relácií ako aj hudobnej réžii zvukových nahrávok, hudobnej publicistike a hudobnej interpretácii: hra na cimbale, viole, heligónke, spev.

Dramaturgická činnosť: od 2001 – 2003 dramaturgička viac ako 100 rozhlasových záznamov nahratých Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, od 2003 dramaturgička a hudobná režisérka viac ako 40 CD titulov folklórnej hudby, od 2004 dramaturgička viac ako 60 operných, operetných, baletných a hudobno-dramatických titulov (Štátna opera Banská Bystrica), autorka viacerých prebásnení operiet a úprav operných libriet (napr. autorka jediného autorizovaného prebásnenia diela Príbeh vojaka od Igora Stravinského), od 2010 dramaturgička hudobno-spevného diela Vinšujeme vám… uvádzaného SĽUK-om.

Členstvo v odborných komisiách: od 2002 členka odborných porôt postupových súťaží hudobného a tanečného folklóru, 2002 ‒ 2017 členka programovej rady Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe, 2003 ‒ 2016 členka programovej rady folklórneho festivalu Kokavské koliesko v Kokave nad Rimavicou, od 2006 členka programovej rady Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave, 2007 − 2015 členka grantovej komisie pri Ministerstve kultúry SR v programe Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, od 2012 členka Komisie pre posudzovanie nominácií prvkov navrhnutých na zápis do Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, od 2015 členka Rady Fondu na podporu umenia.

Popri zamestnaní sa venuje hre na cimbal a spevu v skupine Banda orientovanej na worldmusic. Je každoročnou autorkou hudobno-spevných programov na najvýznamnejších festivaloch na Slovensku a Morave. Venuje sa vydavateľskej činnosti orientovanej na tradičný folklór a realizuje terénne výskumy ľudovej hudby na území Slovenska. Je redaktorkou a moderátorkou pravidelných relácií o ľudovej hudbe na rádiu Lumen a v RTVS.

x