• 1960 – 1961

  štúdium hudobnej vedy na FF UK v Bratislave, absolvoval štúdium divadelnej vedy na VŠMU (1968)

 • 1965 – 1966

  dramaturg v Tatra revue

 • 1966 – 1967

  pracovník v Československej televízii

 • 1967 – 2002

  až do odchodu do dôchodku pracovník Divadelného ústavu, ktorý istý čas viedol v pozícii riaditeľa (1991 – 1994)

 • 1971 – 1974

  lektor Opery SND

 • 1978 – 1980

  riaditeľ Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, dnešnej Štátnej opery

 • 1987 – 1990

  dramaturg Opery SND

 • 1998 – 1999

  dramaturg Komornej opery

 • 1979 – 2014

  riaditeľ (od roku 2014 už zaniknutého jediného slovenského plenérového festivalu, opernej časti Zámockých hier Zvolenských, ktorých bol aj zakladateľom)

 • 2015

  získal Cenu Slovenského centra AICT – Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, ktorú mu udelili počas slávnostného udeľovania divadelného ocenenia Dosky za mimoriadny prínos v oblasti divadla

 • 2017

  taliansky prezident Sergio Mattarella udelil vyznamenanie Rytiera Rádu talianskej hviezdy za osobitnú pozornosť talianskym skladateľom

 • 2018

  stal sa laureátom Ceny ministerky kultúry za mimoriadny prínos pri propagácii slovenského operného umenia s prihliadnutím na jeho výnimočný vklad v oblasti odbornej reflexie a publikačnej činnosti, ako aj na jeho výrazný podiel pri vzniku a kreovaní opernej časti letného festivalu Zámocké hry Zvolenské

Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberal operou, so zameraním na belcanto. Ako teatrológ, operný a divadelný historik, kritik a dramaturg, sa zároveň venoval popularizácii operného umenia. Významná je jeho dokumentačná a organizačná činnosť.

Je jeden zo zakladateľov, tvorcov ako aj spracovateľov archívu Divadelného ústavu, s veľmi cennými foto-dokumentačnými zložkami z oblasti opery (premiéry, uvedenia-reprízy, osobnosti, napr. sólisti-speváci atď.).

Bol zakladateľom a v rokoch 1979 – 2014 umeleckým riaditeľom a dramaturgom 35 ročníkov opernej časti Zámockých hier zvolenských, letného operného festivalu, zameraný na koncertné uvádzanie zabudnutých opier talianskeho belcanta (raný Verdi) a predverdiovské opery (Donizetti, Bellini, Rossini) v slovenskej premiére, v spolupráci so Štátnou operou v Banskej Bystrici, pre tento festival bolo typické uvádzanie nových slovenských opier v premiére. Na pódiu Zámockých hier Zvolenských vystupovali svetoznámi speváci – sólisti z prestížnych operných metropol vo Verone, v La Scale, Viedni, Londýne či MET.

Spolupracoval s televíziou a rozhlasom (najmä s opernou redakciou rozhlasu), je autorom a moderátorom stoviek rozhlasových relácií, kde upriamoval pozornosť na domáce historické fakty, osobnosti, ktoré v Bratislave pôsobili, či hosťovali, na spoluprácu nášho divadla s Viedňou ako aj na dobové spevácke hviezdy. Moderoval prenosy zo zahraničných divadiel a na Rádiu Devín moderoval prenosy z Metropolitan Opery.

Bol autorom a moderátorom predpremiérových matiné v Opere SND na predstavenie nových naštudovaní, s tvorcami inscenácií, predvedením diela s historickými snímkami ako aj hudobno-slovného komorného programu s názvom Kontinuity, zameranom na históriu opery na Slovensku. Bol dramaturgom a uvádzal operné podvečery v Slovenskej národnej galérii, zamerané na zaujímavosti z opery zahraničnej a slovenskej so zvukovými ukážkami ako aj koncertným predvedením umelcov – sólistov.

Od roku 1969 spolupracoval s časopisom Hudobný život, v rubrike Operný zápisník uverejňoval poznámky k aktuálnym predstaveniam, pripomienky na tvorcov slovenskej opernej histórie, z rozhlasu a televízie prinášal poznámky o zahraničných speváckych hviezdach ako aj recenzie premiér na Slovensku. Bol redaktorom Slovenskej hudby.

Je autorom kapitoly Dejiny slovenského divadla I (Hudobné divadlo v rokoch 1928 – 1945), ktorú vydal Divadelný ústav, Bratislava v roku 2018. Je autorom monografie Legenda bez legiend. Peter Dvorský a jeho doba, ktorá vyšla vo vydavateľstve Kalligram v roku 2011, je spoluautorom diela Slovenské divadlo v 20. storočí, Miloš Mistrík a kolektív, vydaného v roku 1999 vo vydavateľstve Veda v Bratislave.

V roku 2013 dostal Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo. V rámci 20. ročníka vyhlásenia výsledkov ankety Dosky 2015 získal za mimoriadny prínos v oblasti divadla ako prvý slovenský divadelník ocenenie Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov a historikov ASSITEJ, v roku 2017 prevzal z rúk veľvyslanca Talianskej republiky vyznamenanie prezidenta Talianskej republiky Sergia Mattarella Rád talianskej hviezdy za osobitú pozornosť talianskej opere na Slovensku. Pamätnú medailu Slovenského národného divadla mu pri príležitosti významného životného jubilea udelil generálny riaditeľ SND Marián Chudovský.

x