• 1927 – 1929

  Hudobná škola Matice českej v Moravskej Ostrave (husle)

 • 1929 – 1933

  Konzervatórium v Prahe (kompozícia – Rudolf Karl, dirigovanie – Pavel Dědeček, husle – Rudolf Reissig)

 • 1929 – 1934

  zbormajster robotníckeho spevokolu Slavoj v Prahe

 • 1933 – 1934

  Majstrovská škola pražského konzervatória (kompozícia – Josef Suk, dirigovanie – Václav Talich)

 • 1934 – 1935

  dirigent súborov v Sriemskej Mitrovici a Belehrade, súčasne hudobný pedagóg na gymnáziu v Sriemskej Mitrovici v Juhoslávii

 • 1935 – 1936

  štúdium kompozície u Aloisa Hábu

 • 1935 – 1939

  zbormajster a dirigent viacerých zborov a orchestrov (Tovačovský zbor, Křižkovský zbor, orchester firmy Odkolek, Sokolská filharmónia, rozhlasové orchestre v Prahe, Bratislave a Ostrave)

 • 1939 – 1940

  štúdium dirigovania u Clemensa Krausa v Salzburgu a v Berlíne

 • 1940 – 1941

  korepetítor operného divadla v Salzburgu

 • 1942 – 1944

  korepetítor, člen orchestra a dirigent Národného divadla v Belehrade, súčasne korepetítor v Salzburgu

 • 1945 – 1946

  zbormajster a dirigent opery SND

 • 1946 – 1947

  vedúci súboru Tatran

 • 1947 – 1950

  umelecký vedúci súborov ĽUT Povereníctva pôšt

 • 1950 – 1954

  umelecký vedúci Bratislavského robotníckeho kultúrneho kolektívu

 • 1952 – 1954

  vedúci programového oddelenia Hudobnej a artistickej ústredne v Bratislave

 • 1954 – 1956

  riaditeľ hudobnej školy v Skalici

 • 1956 – 1957

  riaditeľ hudobnej školy v Pezinku

 • 1957 – 1979

  riaditeľ Ľudovej školy umenia na Štefánikovej ulici v Bratislave

"Celoživotné dielo Kowalského naznačuje jeho vzťah k umeleckej výchove mládeže. Tejto svojej záľube sa venoval už v rokoch štúdií v Prahe a táto náklonnosť ovplyvnila aj orientáciu jeho tvorivej činnosti. Patrí medzi skladateľov s najväčším počtom skladieb pre deti. Z celkového počtu asi dvesto skladieb venoval takmer polovicu deťom a mládeži a ako pedagóg a organizátor hudobného školstva založil na pôde školy v Bratislave žiacky orchester, ktorý udržoval kontakty s podobnými telesami aj v zahraničí.
Po stránke hudobno-výrazovej sa Kowalski usiloval o syntézu tradičných postupov s modernejšie chápanou harmonickou štruktúrou, stavanou aj na dvanásťtónovom rade, avšak bez výrazného systematického prístupu. Hudobnú reč Kowalského charakterizuje priezračná tonalita, postupne rozširovaná a vystupňovaná až do polytonálnych štruktúr. Vždy rešpektuje požiadavku jasnej melodiky, pevného rytmu a bohatej inštrumentácie, ktorá farbitosťou pripomína jeho výtvarné cítenie. Jeho vyspelé, majstrovsky tvarované dielo možno právom pokladať za prínos v slovenskej hudobnej kultúre. Dokumentuje to obľuba jeho tvorby: opera Rozprávka pri praslici pre deti dosiahla na viacerých javiskách vyše sto repríz."

(PALOVČÍK, Michal: Július Kowalski. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 151.)

x