• 1976 – 1981

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil, gitara – Jozef Zsapka)

 • 1988 – 1991

  VŠMU (kompozícia – Ivan Hrušovský a Vladimír Bokes)

 • 1989 – 1991

  hudobný redaktor vo vydavateľstve OPUS

 • 1995 – 1996

  redakcia prílohy Almanachu Proglas: Ikon – listy pre sacrum a profánum

 • 1997 – 2002

  redaktor v Národnom hudobnom centre

 • od 2002

  pedagóg hry na gitare na Základnej umeleckej škole

"Tvorbu P. Malovca charakterizuje dôraz na introvertné, meditatívne a lyrické prvky hudobnej výpovede. Jeho hudobný jazyk úplne obchádza výdobytky povojnovej avantgardy a vychádza predovšetkým z konkrétnych prvkov jednotlivých inštrumentálnych tradícií (husľová hra v dvoch Invokáciách, gitarová hra v dvoch Monológoch a v Canzone) a hudobno-historických štýlových období. Východiskom formovania hudobnej štruktúry je preňho modálna diatonika, ktorá sa často opiera o alúzie na gregoriánsky chorál (Praeambulum). V zrelších skladbách z posledného obdobia dominuje sakrálna orientácia (napríklad skladba Cum angelis je vlastne inštrumentálne koncipovaným omšovým cyklom), ktorú umocňuje aj použitie tradičných biblických textov, zverených výlučne sólovému hlasu, sprevádzanému striedmo obsadeným inštrumentálnym súborom (Psalmus 137; Magnificat; Stabat mater; Agnus Dei). Samotný tvorivý prejav sa tak stáva pre autora médiom jeho vízie religiózneho hudobného umenia."

(GODÁR, Vladimír: Pavol Malovec. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 182.)

x