• 1967 – 1972

  FF UK Bratislava (pomocné vedy historické)

 • 1972 – 1988

  odborný asistent na Stavebnej fakulte SVŠT Bratislava (1972 – 1976), na Fakulte architektúry SVŠT Bratislava (1976 – 1988), Katedra teórie a dejín architektúry, kreslenia a modelovania

 • 1978

  titul PhDr., FF UK Bratislava

 • 1983 – 1988

  externý ašpirant na Umenovednom ústave SAV Bratislava

 • 1988

  hodnosť CSc., Umenovedný ústav SAV Bratislava

 • 1988 – 1989

  vedúci nástrojárskej dielne na reštaurovanie historických organov v Slovenskom hudobnom fonde

 • od 1990

  externý pedagóg organológie a dejín organa na VŠMU v Bratislave

 • od 1990

  externý expert na organy v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti (od 1991 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti)

 • od 1996

  člen zodpovedný za organy v Evanjelickom výbore cirkevnej hudby

 • od 1997

  člen komisie organológov na pôde Národného hudobného centra (od 1999 Hudobné centrum) a spoluautor projektu celoplošného prieskumu organov na území Slovenska, od 1998 odborný garant prieskumu

Popredný slovenský organológ. Zameriava sa na výskum organov na Slovensku, ale aj na širšie otázky vývoja organa a histórie výrobcov tohto nástroja pôsobiacich na Slovensku od najstarších čias až po súčasnosť.

Je odborným garantom projektu prieskumu historických organov na území Slovenska realizovaného na pôde Hudobného centra, do ktorého prispel rozsiahlym vlastným výskumom v jednotlivých lokalitách Slovenska. Je autorom viacerých knižných monografií a štúdií o slovenských organoch a organárskych dielňach. Pravidelne publikuje odborné články o významných organoch, a zúčastňuje sa na muzikologických a organologických konferenciách (Bratislava, Budapešť, Trossingen, Varaždin).

M. A. Mayer spolupracoval na generálnych opravách významných historických organov, najmä z dielne Martina Šašku z Brezovej pod Bradlom, ale aj novších nástrojov (Bratislava – Blumentál, Veľký evanjelický a. v. chrám, atď.). Spolupracuje od vzniku (1992) s medzinárodným festivalom Slovenské historické organy (výber organov, odborné texty o organoch). Je členom viacerých odborných a poradných komisií a často je pozývaný ako expert do kolaudačných komisií pre novopostavené či reštaurované historické organy, a do výberových komisií na stavbu nových organov na Slovensku.

x