• 1949

  absolvoval Učiteľskú akadémiu v Levoči

 • 1949 – 1950

  učiteľ na Štátnej meštianskej škole v Čalove

 • 1950 – 1993

  od 1. februára pracovník Matice slovenskej, 1962 – 1993 vedúci Archívu hudobných rukopisov

 • 1969 – 1992

  spolupráca s Čs. národnou skupinou IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), 1993 ako  zástupca Matice slovenskej inicioval založenie Slovenskej národnej skupiny IAML, zároveň sa stal jej predsedom (1993 – 2004)

 • 1974

  založil edíciu Monumenta Musica Slovaca – Facsimile ako aj zborník Hudobný archív v edícii Teória a výskum v sérii Vedecké zborníky

 • 1982

  absolvoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici (slovenský jazyk, hudobná výchova), 1984 titul PaedDr.

 • 1993 – 2004

  tajomník Hudobného odboru Matice slovenskej

 •  

Zaoberal sa výskumom hudobných pamiatok a prameňov slovenskej hudobnej kultúry (zhromažďovaním, ochranou, spracovávaním a sprístupňovaním), z historických knižničných fondov v Matici slovenskej, presunom, darom a kúpou pozostalosti hudobných skladateľov, hudobných vedcov, zberateľov ľudových piesní, folkloristov, archívov hudobných spolkov, inštitúcií, antikvariátov, kostolných chórov a ďalšie. Spolupracoval na dokumentačnom spracovaní hudobných pozostalostí a archívnych fondov, ktoré boli vydané v rámci edície Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej (1964 – 1990), a z ktorých vyšli súpisy Viliam Figuš-Bystrý, Miloslav Francisci, súpis hudobnín rímsko-katolíckeho kostola v Banskej Štiavnici, Hudobniny z knižnice grófov Zayovcov z Uhrovca, neskôr spracovanie tematického katalógu hudobného skladateľa Tibora Andrašovana a ďalšie. V rámci edície Monumenta Musica Slovaca – Facsimile vyšli rukopisné zborníky: Uhrovská zbierka piesní a tancov z roku 1730 (ed. Emanuel Muntág, Matica slovenská, Martin, 1974) a Uhrovská zbierka tancov z roku 1742 (ed. Mária Jana Terrayová, Matica slovenská, Martin, 1990). V rokoch 1976 – 1980 sa zaoberal problematikou dokumentačného spracovania hudobných prameňov a zápisov slovenských ľudových piesní výpočtovou technikou v Projekte strojového spracovania zápisov ľudových piesní v Archíve hudobných rukopisov Matice slovenskej v rámci ústavnej výskumnej úlohy.

V Matici slovenskej organizoval vedecké semináre a konferencie, ako napr. Hudba a počítač, o tvorbe hudobných skladateľov Jána Levoslava Bellu, Viliama Figuša-Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Mikuláša Moyzesa, Miloša Ruppeldta, Jána Valašťana-Dolinského a ďalších. Od 1994 v rámci Hudobného odboru Matice slovenskej organizoval Celoslovenskú súťažnú prehliadku speváckych zborov Matice slovenskej (1996 – 2004), Kurz dirigentov speváckych zborov (1997 – 2004), Kurz komornej hry (Komárno, 1998), vedecký seminár Hudba v Banskej Bystrici v období pôsobenia Dr. Štefana Moysesa (1997) a ďalšie.

Je zostavovateľom a zakladateľom zborníka Hudobný archív v Matici slovenskej (1974 – 1994). Je autorom hudobno-slovných pásiem (televízia, rozhlas, divadlo, scenáre k programom) osobností slovenskej kultúry: hudobných skladateľov (Mikuláš Zmeškal, Viliam Figuš-Bystrý, Šimon Jurovský), slovenského maliara Martina Benku ako aj autorom scenárov k výstavám (Spevokol Tatran, Viliam Figuš-Bystrý, Gejza Dusík, Tadeáš Salva).

x