• 1958

  absolvovala štúdium hudobnej vedy a estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 • 1958 – 1961

  asistentka Ústavu hudobnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Prešove

 • 1961 – 1965

  redaktorka, hudobná dramaturgička Čs. rozhlasu v Bratislave (relácie, rozhlasové cykly: Pre priateľov opery, Hudobné spravodajstvo), spolupráca s rozhlasom aj neskôr ako autorka scenárov

 • 1965 – 1990

  ako vedúca (1965 – 1968), neskôr zástupkyňa a zároveň odborná pracovníčka, kustód pre oblasť dokumentácie starších dejín slovenskej hudobnej kultúry Hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea (teraz Hudobné múzeum Slovenského národného múzea)

 • 1969

  titul PhDr., rigorózna práca K problematike tanečnej hudby na prelome 17. a 18. storočia zachovanej na území Slovenska

 • 1981

  titul kandidátka vied CSc., dizertačná práca Melódie z hľadiska totožnosti a podobnosti. Kapitoly k aplikácii matematických metód v muzikológii

 • od 1990

  pôsobila v Múzeu mesta Bratislavy, realizovala rôzne podujatia a výstavy venované významným osobnostiam hudobnej kultúry (Johann Nepomuk Batka ml., Johann Nepomuk Hummel, Johann Kaspar Mertz), v tomto období sa venovala popularizácii hudobnej minulosti Slovenska

 • 1991

  zakladajúca členka, dlhoročná predsedníčka Nadácie Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave, vznik súťaže na podporu mladých klaviristov neskôr s medzinárodnou účasťou

Vo svojej muzeálnej zbierkotvornej špecializácií sa zameriavala na hudbu slovenského baroka a klasicizmu. Venovala sa dokumentácii hudobnohistorických prameňov (najmä obdobie najstarších dejín Slovenska až do baroka), ich spracovaniu, evidencii a prezentácii. Je jednou zo zakladateľov Slovenského katalógu hudobnohistorických prameňov spolu s Darinou Múdrou a Pavlom Polákom. Jej dlhoročným bádateľským úsilím bola téma vzťahu Ludwiga van Beethovena k Slovensku. Výsledky bádania uverejnila v publikácii Ludwig van Beethoven a Slovensko (Martin, 1972). Koncepčne pripravila výstavy s názvom Beethoven a Slovensko (1966, 1974) a Rané tlače z diel Ludwiga van Beethovena na Slovensku (Dolná Krupá, 1978), organizovala konferenciu venovanú osobnosti Ludwiga van Beethovena (1970). Je autorkou scenárov k viacerým výstavám, napr. Poklady hudobnej minulosti (1968), pri príležitosti festivalu Pražská jar, ako aj autorkou scenára k Pamätníku Ludwiga van Beethovena v areáli Kaštieľa v Dolnej Krupej (1992). V spolupráci s Jánom Albrechtom pripravila do tlače ako editor Hudobného tureckého Eulenspiegela (vokálne skladby, ľudové tance, sonáty, suita) – 5 zväzkov v rokoch 1971 – 1980 ako aj barokovú operu Johannesa Patzelta Castor et Pollux (Bratislava, 1989). Je autorkou scenára výstavy Putovanie Daniela Speera po Šariši a Zemplíne (1988). Bola dlhoročnou členkou výboru muzikologickej sekcie SHF. Spolupracovala s Československou televíziou v Bratislave na relácii typu Musica viva a Hudba z Bratislavy a s Československým rozhlasom v Bratislave, pre ktorý pripravila viacero úspešných relácií, napr. v spolupráci so Zdenkou Bernátovou je autorkou rozhlasového cyklu Dialógy s hudbou.

x