• 1947 – 1951

  Konzervatórium v Bratislave (hudobná pedagogika a spev), súčasne štúdium hudobnej vedy a filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

 • 1949 – 1956

  pracovník v Čs. rozhlase v Bratislave

 • 1956 – 1958

  pracovník na Zväze slovenských skladateľov

 • 1958 – 1971

  pracovník Umeleckej agentúry Slovkoncert

 • 1971 – 1987

  redaktor denníka Pravda

 • 1979

  hodnosť CSc.

 • 1988 – 2002

  na dôchodku

V oblasti výskumu sa zameriaval na reflexiu slovenských skladateľských osobností ako aj slovenské hudobné divadlo. Venoval sa publicistickej činnosti, uverejňoval pravidelné príspevky o hudbe a hudobnej kultúre v dennej tlači.

Je autorom kníh Andrej Očenáš (2002), Priekopníci slovenského operného divadelníctva Helena Bartošová a Dr. Ján Blaho (2001), Umenie v tónoch a farbách. Život a tvorba hudobného skladateľa Júliusa Kowalského (2001), Ján Cikker v spomienkach a tvorbe (1995), Frico Kafenda – život a dielo (1957).

Vypracoval heslá o slovenských skladateľoch do slovníka 100 slovenských skladateľov (1998), ako napr. Ján Cikker, Frico Kafenda, Ladislav Holoubek, Šimon Jurovský, Július Kowalski, Štefan Németh-Šamorínsky, Andrej Očenáš.

x