• 1961 – 1965

  Konzervatórium v Košiciach (klavír – Irena Koreňová, kompozícia – Juraj Hatrík)

 • 1965 – 1970

  VŠMU (kompozícia – Ján Cikker a Alexander Moyzes)

 • 1969 – 2013

  pedagóg teoretických predmetov a kompozície na Konzervatóriu v Košiciach

 • 1986 – 1988

  riaditeľ Štátnej filharmónie Košice

Medzi odchovancov kompozičnej triedy Jozefa Podprockého patria mnohí uspešní skladatelia, ako napr. Peter Breiner, Iris Szeghy, Norbert Bodnár, Alexander Mihalič, Jana Kmiťová, Ivan Buffa, Peter Duchnický a i.

 

"Podprocký vo svojej tvorbe vychádzal predovšetkým z domácich inšpirácií, ktoré sa prejavovali jednak osvojením si kompozičných tradícií slovenskej kompozičnej školy, jednak snahou o nastolenie nového tvorivého prístupu k folklórnemu materiálu. Tieto svoje kompozičné východiská neskôr podrobil transformácii bartókovskými technológiami a racionálnymi princípmi druhej viedenskej školy. Jeho ideálom je kompozične homogénne hudobné dielo, ktorého procesovosť nadväzuje na tradičné modely, no ktorého hudobný jazyk vyrastá z výdobytkov medzivojnovej hudobnej avantgardy. Z tohto hľadiska predstavuje vrchol Podprockého tvorby jeho séria sláčikových kvartet, ktorá prezrádza inšpiráciu Bartókovým kvartetovým idiómom. Kým v Podprockého koncertantnej literatúre dominuje väzba na klasicistické modely, jeho orchestrálna tvorba smeruje svojou fantazijnosťou skôr k romantickým ideálom. Nezanedbateľnú, ba čoraz väčšmi sa prejavujúcu líniu v Podprockého tvorbe predstavuje istý lokálpatriotizmus. Nadväzovanie na východoslovenské folklórne zdroje a domáce hudobné tradície sa prejavuje nielen v Podprockého úpravách ľudovej hudby a v jeho rekonštrukciách východoslovenskej historickej hudby, ale postupne sa stáva stálou súčasťou jeho hudobného jazyka."

(GODÁR, Vladimír: Jozef Podprocký. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 228.)

x