Po dlhodobom pôsobení v Slovenskom hudobnom fonde sa v 90tych rokoch začal systematickejšie venovať oblasti hudobnej a estetickej výchove mládeže. Pôsobil ako moderátor a aktívny interpret v niekoľkých autorských projektoch výchovných koncertov (Usmejme sa s hudbou, Hudba maľuje obrázky a pod.). Tejto problematike venoval aj svoje úvahy v odbornej tlači.

Igor Berger bol však predovšetkým hudobný publicista a kritik. Počas svojej profesionálnej dráhy publikoval nespočetné množstvo kritík, úvah, statí v časopisoch Hudobný život, Kultúrny život, predtým v populárnom časopise Rytmus, ale i v dennej tlači. Vo svojich príspevkoch venoval pozornosť predovšetkým pôvodnej slovenskej tvorbe a to s dôrazom na zborovú hudbu, nezanedbateľná je však aj jeho reflexia koncertného života na Slovensku, ktorá sa prejavuje početnými kritikami jednotlivých koncertných podujatí, koncertných cyklov, či významných festivalov (BHS, Nová slovenská hudba). Prirodzenou súčasťou jeho publikačnej činnosti boli i recenzie zvukových nosičov.

x