• absolvoval knihovedu na FF UK v Bratislave

  • 1954 – 1974

    knihovník Ústavu hudobnej vedy SAV

  • 1974 – 1983

    vedúci Hudobného archívu Slovenského hudobného fondu v Bratislave

V oblasti výskumu sa zameriaval na slovenskú hudobnú bibliografiu.

Je autorom prác Súpis slovenských hudobnín a literatúry o hudobníkoch a Súpis slovenských hudobnoteoretických prác, ktoré sa zaraďujú k základným bibliografickým sumárom slovenskej muzikológie.

Spolupracoval na Slovníku československých hudobných umelcov a inštitúcií a na edícii Dokumenty k dejinám slovenskej hudby, pozoruhodnými sú jeho aktivity v oblasti spracovania slovenskej biblickej konkordancie a záujem o nábožensky orientovanú poéziu.

x