• 1939 – 1943

  štúdium na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici

 • 1943 – 1945

  riaditeľ Ľudovej školy v Poprade

 • 1947 – 1949

  učiteľ Meštianskej školy v Poltári, obnovil činnosť Poltárskeho spevokolu, po jeho odchode do SĽUK-u (1949) znovu spevokol stagnoval

 • 1950 – 1954

  učiteľ strednej školy v Kremnici

 • 1951 – 1996

  člen, sólista, chórovod, hlasový pedagóg, podpredseda a vicedirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov

 • 1954 – 1957

  riaditeľ Národnej školy v Prochote

 • 1955 – 1959

  štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave

 • 1957 – 1965

  učiteľ na ľudových a meštianskych školách, na Pedagogickom inštitúte v Martine,  zamestnanec Povereníctva školstva a kultúry v Bratislave

 • 1958

  v Martine založil Ženský spevácky zbor, 1962 založil Miešaný zbor Pedagogického inštitútu v Martine, ktorý neskôr dostal názov Mladosť, bol jeho dirigentom až do roku 1979, zbor sa predstavil so skladbami pre miešaný trojhlas, neskôr pre štvorhlas, zbor vystupoval doma a v zahraničí, od 1976 ako ženský zbor

 • od 1965

  pedagóg na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici

 • 1968 – 2000

  člen speváckeho zboru Hron v Banskej Bystrici, odborný poradca, hlasový pedagóg, dirigent a umelecký vedúci v Okresnom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici

 • 1969 – 1979

  zakladateľ speváckeho zboru Mladosť pri Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a jeho dirigent

 • 1975

  titul PhDr., CSc.

 • 1980 – 1989

  člen vedenia a dirigent Učiteľského spevokolu Hron v Banskej Bystrici

 • 1981

  titul doc.

 • od 1989

  na dôchodku, 1991 – 1995 externý vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici, 1995 – 1999 externý pedagóg na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici

Vo svojej práci sa venoval najmä otázkam hudobnej pedagogiky a zborovému spevu.
Ťažiskom jeho práce boli aj prednášky pre učiteľov hudobnej výchovy, školenia pre dirigentov speváckych zborov. Je autorom monografií, zborníkov, učebníc a ďalšie. Publikoval odborné štúdie, články, zostavil zborníky piesní, je autorom rozhlasových relácií, biografických hesiel, hesiel do Encyklopédie Slovenska, Slovenského biografického slovníka a ďalšie. Zostavil pamätnice vysokých škôl. Editoval publikácie významných slovenských a českých autorov. Nositeľ mnohých ocenení, pamätných medailí a cien (1971 Zlatá medaila SZSU, 2001 Cena primátora Banskej Bystrici, 2004 Najvyššie vyznamenanie Národného osvetového centra, Čestné občianstvo mesta Poltár (2004).

Významná je jeho publikačná činnosť: Učebnica pre 7. ročník ZDŠ (1964), spoluautorom je rodák a bývalý učiteľ Ladislav Leng, Metodický sprievodca (1964), Učebnica hudobnej výchovy pre 8. ročník ZDŠ, Počúvanie hudby v 1. – 5. ročníku ZDŠ (1977), s novými prvkami hudobnej výchovy a to výchova hudobného vkusu počúvaním hudby, je spoluautorom metodickej príručky Počúvanie hudby v 6. – 9. ročníku ZDŠ, ďalej autorom publikácie Hudobné chvíľky v záujmových zariadeniach (1968), s cieľom predstaviť mládeži významných domácich a zahraničných skladateľov, príručka sa venuje speváckemu prejavu, ale aj hrám a súťažiam. Vedecky spracováva problematiku hudobnej pedagogiky v historicky zameranej monografii Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku, kde sa zaoberá postavením hudobnej výchovy a možnosťami vzdelávania sa učiteľov hudobnej výchovy v minulosti a v súčasnosti, spoluautorom publikácie je Vladimír Gregor.

x