• 1975

  štúdium na Konzervatóriu v Košiciach (Ludmila Kojanová – klavír)

 • 1982

  absolvovala VŠMU v Bratislave (dejiny umenia – hudobnej teórie a kritiky)

 • 1982 – 1990

  odborná asistentka na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove

 • 1983

  titul PhDr., v odbore hudobná veda na FF UK v Bratislave

 • od 1991

  pedagogička na Konzervatóriu v Košiciach (od 1996 vo funkcii vedúcej Oddelenia skladby, dirigovania a hudobnoteoretických predmetov), vyučuje predmety: dejiny hudby, estetický seminár, diplomový seminár

Je členkou Slovenskej hudobnej únie, Slovenského syndikátu novinárov, Dejepisného spolku v Košiciach, spoluzakladateľkou a členkou prípravného výboru festivalu súčasného umenia Ars Nova Cassoviae, spoluzakladateľkou a správkyňou Hudobnej spoločnosti Hemerkovcov, spoluzakladateľkou a dramaturgičkou festivalu Hudobné rezonancie.

Publikovala vyše 300 odborných článkov a recenzií v Hudobnom živote, Estetickej výchove, Národnej obrode, regionálnej tlači. Je autorkou encyklopedických hesiel, knižných recenzií a sprievodných textov do bulletinov. Založila edíciu Kapitoly z dejín hudobného života v Košiciach a iniciovala organizovanie novodobých muzikologických konferencií v Košiciach (2004, 2006, 2008, 2011, 2013).  V roku 2006 jej bola udelená Cena primátora mesta Košice za mimoriadne záslužnú činnosť v prospech kultúrneho života mesta Košice a publikačnú činnosť v rámci dejín hudobnej kultúry v Košiciach. V roku 2010 prevzala spolu s Jozefom Podprockým za Hudobnú spoločnosť Hemerkovcov Cenu primátora mesta Košice za zásluhy o výskum hudobnej histórie, propagáciu tvorby a interpretačného umenia Košíc a východoslovenského regiónu.

x