• 1943 – 1951

  Mestská hudobná škola v Žiline (husle – Ladislav Árvay)

 • 1951 – 1956

  Vyššia hudobná škola (husle – Ladislav Árvay)

 • 1960 a neskôr

  súkromné štúdium u Mikuláša Jelínka (odb. asistent VŠMU), Antonína Moravca (odb. asistent JAMU v Brne), ako aj konzultácie s kolegami zo slovenských a českých konzervatórií

 • 1958

  zakladateľ a dirigent detského sláčikového súboru na Základnej hudobnej škole v Žiline

 • 1959 – 1962

  dirigent Symfonického orchestra mesta Žiliny (SOMŽ)

 • 1960 – 1966

  a 1975 – 1989 dirigent Symfonického orchestra Konzervatória Žilina

 • 1962 – 1974

  umelecký vedúci a dirigent SOMŽ

 • 1974/1975

  dirigent ŠKO Žilina

 • 1975 – 1983

  dirigent Komorného orchestra slovenských učiteľov, promenádneho kúpeľného orchestra v Trenčianskych Tepliciach

 • 1980 – 1987

  dirigent Komorného orchestra Konzervatória Žilina, člen Sláčikového kvarteta profesorov Konzervatória Žilina

 • 1958 – 1959

  pedagóg na Hudobnej škole v Žiline

 • 1959 – 1961

  pedagóg na Vyššej hudobnej škole v Žiline

 • 1961 – 2003

  pedagóg na Konzervatóriu v Žiline

Za 45 rokov pedagogickej práce absolvovalo v triede prof. Bohumila Urbana 58 huslistov, z ktorých väčšina pokračovala v štúdiách na vysokých školách. Z mnohých sa stali výrazné osobnosti pôsobiace v rôznych oblastiach hudobného života na Slovensku i v zahraničí. Z nich vynikli najmä: Anton Singer, Ján Glasnák, Zoltán Baláž, Andrej Tárnok, Karol Windhaber, František Figura, Marián Remenec, Ľubomír Kudja, Ernest Patkoló, Jindřich Pazdera, Milan Frátrik, Zoja Kopčáková, Pavol Tužinský, Vladimír Harvan, Bohuslav Pavlík, Miloš Valent, Miloš Skukalík, Tibor Škreňo-Zlievsky, Martin Sleziak, Marián Leško, Zuzana Kállayová-Guttenová, Stano Palúch, Alexej Rosík, Dalibor Karvay a i. Bohumil Urban bol často pozývaný za člena porôt na domácich i medzinárodných husľových súťažiach.

Okrem práce husľového pedagóga je významná aj jeho dirigentská činnosť, dirigentské základy získal na Vyššej hudobnej škole v Žiline (záujmové štúdium u prof. K. Makariusa a neskôr konzultácie s poprednými dirigentmi, najmä s dr. Ľudovítom Rajterom). Ako dirigent sprevádzal s rôznymi orchestrami mnohých významných interpretov. Pri uvádzaní kantátových skladieb často spolupracoval so Žilinským miešaným zborom (zbormajster A. Kállay).

Bohumil Urban bol zakladateľom a spoluzakladateľom viacerých komorných orchestrov, súborov a symfonických orchestrov, akými sú napr. Symfonický orchester mesta Žiliny, ŠKO Žilina, Symfonický orchester Konzervatória v Žiline, Komorný orchester slovenských učiteľov a ďalšie.

Bol členom Poradného zboru pre komornú a symfonickú hudbu pri Osvetovom ústave v Bratislave, členom koncertnej sekcie Zväzu slov. skladateľov a ako člen predstavenstva novovzniknutého Spolku koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii inicioval v roku 1990 vznik festivalu mladých koncertných umelcov v Žiline - dnes známy pod názvom Allegretto, predtým Stredoeurópsky festival koncertného umenia. Je autorom publikácie Hudobná história Žiliny (EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2004).

Okrem pedagogickej, dirigentskej a organizačnej činnosti sa venoval aj aranžovaniu a orchestrálnym úpravám skladieb, hlavne Eugena Suchoňa a Jána Cikkera.

Za pedagogicko-umeleckú prácu dostal Bohumil Urban viacero ocenení.

x