• 1968 – 1974

  Konzervatórium v Bratislave (kontrabas – Karol Illek)

 • 1973 – 1995

  hráč v profesionálnom orchestri

 • 1974 – 1978

  VŠMU (kontrabas)

 • 1979 – 1980

  súkromné štúdium kontrapunktu a sadzby u Juraja Pospíšila

 • 1980 – 1985

  JAMU v Brne (kompozícia – Alois Simandl-Piňos)

 • 1983

  pedagóg hry na kontrabase a komornej hry na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1996 – 2001

  dramaturg Slovenskej filharmónie

 • 2003 – 2013

  dramaturg Slovenskej filharmónie

"Viskupove skladateľské začiatky charakterizuje snaha vyrovnať sa s existujúcou viacvrstvovou hudobnou súčasnosťou. Na jednej strane ho láka nová zvukovosť tvorby posledných desaťročí, na druhej strane snaha o nastolenie hraníc chaosu ho vedie k aplikácii skrytých, racionálnych metód usporiadania hudobného materiálu. Rešpektovanie hudobných hodnôt skrytých v európskej tradícii mu pritom prikazuje zotrvať na pozíciách evolučného ponímania hudobnej formy (motivická a tematická práca) i bohatej výrazovej palety hudobného materiálu. Jednotlivé kompozície potom predstavujú nové riešenia problému vzťahu nového a starého, racionálneho a intuitívneho, skrytého i zjavného zmyslu hudobnej kompozície v poslednej tretine nášho storočia. Imperatív hudobnej tradície, kontaktovanej vlastne neustále prostredníctvom koncertnej činnosti, mu pritom zabraňoval prijať aktuálne módne riešenia, či už išlo o racionálne metódy organizácie tónového materiálu alebo o redukcionizmus minimalizmu. Ťažisko skladateľskej práce predstavuje pre Viskupa nastoľovanie výpovednej hodnoty kompozície, riešenej na báze evolučno-dramatického ponímania hudobného procesu, ideálu integrovanej skladobnej textúry a vzťahu k zdedeným druhovým a žánrovým modelom európskej hudby. Vo Viskupovej tvorbe dominujú diela absolútnej hudby venované komornému a orchestrálnemu médiu. Ak je dnes jeho tvorba slovenskej kultúrnej verejnosti prakticky neznáma, tak autorov vysoký stupeň sebakritickosti predstavuje len jeden z dôvodov tohto stavu, pod ostatné sa podpísali iné kultúrne deštruktívne a sociálne činitele."

(GODÁR, Vladimír: Anton Viskup. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 286.)

x