• 1954 – 1958

  VŠ pedagogická Bratislava (odbor: slovenský a maďarský jazyk)

 • 1958 – 1962

  pedagóg hudobnej výchovy a slovenčiny na všeobecnovzdelávacích školách v Komárne a v Bratislave

 • od 60. rokov

  teoretická, kritická a publicistická činnosť v oblasti jazzu a modernej populárnej hudby

 • 1962 – 1963

  dramaturg rozhlasových jazzových koncertov (cyklus relácií Štúdio mladých); hudobný publicista (Smena; Hudební rozhledy; Melodie; Hudba, spev tanec; Hudba pro radost a i.)

 • 1963 – 1976

  režisér ozvučenia Československej televízie v Bratislave

 • 1974 – 1992

  dramaturg, neskôr vedúci dramaturg malých hudobných žánrov v Hudobnej redakcii ČsTV

 • od 70. rokov

  špecializácia na štúdie z dejín slovenskej populárnej hudby, ako scenárista a dramaturg spolupracoval na mnohých TV programoch venovaných slovenskej populárnej hudbe (Nesmúť za mnou, slovenské tangá; Spomienky na F. K. Veselého; Televízne návraty; Hudobné štúdio M; Míľniky džezovej histórie a i.)

 • 1987 – 1990

  pedagóg histórie jazzu na Katedre hudobnej vedy FF UK a na bratislavskom Konzervatóriu

 • 1988

  titul CSc., externá ašpirantúra v odbore hudobná veda na SAV v Bratislave, za prácu Slovenská populárna hudba: Vývojové tendencie a najvýznamnejšie osobnosti

 • 1989 – 1990

  profesor na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni

 • od 1992

  žije v Prahe

 • 1993 – 1994

  zástupca riaditeľky v Štátnom židovskom múzeu v Prahe

 • 1994 – 1998

  redaktor časopisu Slovenské listy

 • 1995 – 2014

  pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu Jaroslava Ježka (externe vyučoval dejiny jazzu a modernej populárnej hudby); spolupracoval na príprave programov Českého rozhlasu venovaných jazzu

 • 1994 – 1999

  člen Českej jazzovej spoločnosti

 • 1994 – 2001

  člen muzikologickej komisie v Nadácii Český hudobný fond

Teoreticky sa venoval oblasti jazzu a historiografii slovenskej populárnej hudby.

Špecializoval sa na analýzy súčasných vývojových trendov v jazze a profily významných osobností v jazze, publikované od konca deväťdesiatych rokov v časopise Hudobný život.

Zakladateľským počinom pre slovenskú lexikografiu ako aj významným príspevkom k československej jazzovej teórii a historiografii sa stal Jazzový slovník (Bratislava, 1966), ktorý vznikol z jeho iniciatívy, za jeho redakcie, so značným autorským vkladom, a ktorý viedol k myšlienke vytvoriť rozsiahlejšiu encyklopedickú prácu, na ktorej vzniku sa potom ako jeden z redaktorov-editorov a hlavných autorov podieľal (Antonín Matzner, Ivan Poledňák, Igor Wasserberger a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (Praha 1980 – 1990). Prispel aj do týmovej publikácie Encyklopédia Slovenska (šesť zväzkov, Bratislava 1977 – 1982). Jazzu venoval Wasserberger tiež knižnú publikáciu (v spolupráci s Antonínom Matznerom) Hrá džez (Bratislava 1968) a Jazzové profily (Praha 1969), ako aj inštruktívnejšie poňatú prácu Základy džezovej interpretácie (s Ivanom Horváthom, Bratislava 1972, ukrajinský preklad Kyjev 1979).

Venoval sa publicistickej činnosti: recenzie najmä jazzových koncertov, články uverejnené v denníku Smena a Večerník, ako aj v časopisoch a zborníkoch Hudební rozhledy, Melodie, Harmonie, Taneční hudba a jazz, Hudba pro radost, Hudba-spev-tanec). Jeho recenzia Medzinárodného jazzového festivalu v Prahe (Hudební rozhledy, roč. 18, 1965, č. 18), vyvolala diskusiu o československej jazzovej kritike (Jazz bulletin, Hudební rozhledy a Melodie). Písal sleeve-notes k LP a CD, pripravil v Bratislave a neskôr v Prahe rad rozhlasových relácií, vystúpil s referátmi na viacerých konferenciách a seminároch.

x