• 1964 – 1969

  Konzervatórium v Bratislave (hoboj – Juraj Bartovič, kompozícia – Juraj Pospíšil)

 • 1969 – 1974

  VŠMU (kompozícia – Dezider Kardoš)

 • 1974 – 1976

  dramaturg STV v Bratislave

 • 1977 – 1979

  korepetítor SĽUK-u

 • od 1979

  umelec v slobodnom povolaní

 • od 1984

  vedúci Akademického speváckeho združenia TEMPUS

"Peter Cón prešiel veľmi rozmanitým vývojom. Spočiatku sa zameriaval na oblasť tzv. „vyššieho populáru“, vytvoril tiež niekoľko elektroakustických skladieb, postupne však čoraz väčšmi inklinoval ku komornej hudbe a v poslednom období svojho života napísal niekoľko závažných komorných a zborových skladieb. Zborové diela Petra Cóna získali niekoľko medzinárodných ocenení – skladba Primo vere v pôvodnom spracovaní pre ženský zbor získala 1. cenu na medzinárodnej súťaži mesta Ibague v Kolumbii a tiež 1. cenu na súťaži Rencontres Internationales de Chant Choral vo francúzskom Tours v roku 1985; miešaný zbor Cantemus získal taktiež v roku 1985 3. cenu opäť v Kolumbii. Z ďalších ocenení spomeňme ešte cenu za detský zbor Zabarambarumbarimburujte si s nami v súťaži Čs. rozhlasu roku 1982, cenu za mužské zbory Leje v súťaži vypísanej zborom severočeských učiteľov, či 2. cenu v súťaži Generace 1982 za komornú skladbu Musica pro tabulam. Najdôležitejšími zložkami v diele Petra Cóna sú rytmus a melodika. Pri rozvíjaní hudobného procesu pracuje s voľne vedenou melodickou líniou, prevažne v polyfonickom pradive viacerých hlasov a aj v dielach homofónne stavaných je sprievodný part chápaný ako druhý hlas. Melodická línia hlasov priamo závisí od vertikálneho tvaru s dôrazom na výsledný harmonický súzvuk. Nikdy nie je ponechaná na náhodu. Rytmus je druhým dôležitým stavebným prvkom jeho skladieb. Peter Cón pracuje najmä s pravidelným a motorickým metrom, v rýchlych častiach ovplyvnených džezovými prvkami. Dôraz kladie na živú pulzáciu, ostinátne a synkopické figúry, rytmizované opakovanie tónov, či súzvukov. V harmónii viac alebo menej zachováva tonálne vzťahy, smerujúce k určitému tonálnemu centru. Z komorných diel zaujal predovšetkým skladbami Musica folklorica pre klarinet, husle, violu a violončelo, Musica fisarmonica pre akordeón a Musica pro tabulam pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír, ktorá vznikla na objednávku bratislavského súboru Quattro soli da camera. Najmä v posledných dvoch spojil klasický formový ideál so sviežosťou vnútorného hudobného procesu, ovplyvneného džezovými prvkami. K týmto skladbám možno priradiť i Tre trombonetti pre trombón a klavír a Clarinettinu pre klarinet a klavír."

(ČIERNA, Alena: Peter Cón. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 72.)

x