• 1901 – 1905

  Konzervatórium v Lipsku (klavír – R. Teichmüller, kompozícia – Salomon Jadassohn, E. Paul, Stephan Krehl a Heinrich Zoellner, dirigovanie – Arthur Nikisch), súčasne účasť na prednáškach hudobnej vedy na lipskej univerzite (Kretzschmar, Riemann)

 • 1906 – 1915

  operetný a operný dirigent vo viacerých provinčných divadlách v Nemecku (Zwickau, Insterburg, Tilsit, Cöthen, Bielitz, Colmar)

 • 1908 – 1909

  pedagóg na berlínskej Opernschule des Westens

 • 1913 – 1915

  pedagóg na vlastnej Korepetičnej škole v Drážďanoch

 • 1915 – 1918

  ruské zajatie ako rakúskeho vojaka

 • od 1920

  klavirista v Bratislavskom triu

 • od 1920

  pedagóg klavírnej hry a odborných predmetov na Hudobnej škole pre Slovensko v Bratislave (od 1928 Hudobná a dramatická akadémia a od 1941 Konzervatórium)

 • 1922 – 1949

  riaditeľ školy

 • 1949 – 1953

  pedagóg klavírnej hry na VŠMU

"Kafenda patrí medzi významné osobnosti vo vývine slovenskej hudobnej kultúry, jeho aktivita v oblasti budovania hudobného školstva na Slovensku je neoceniteľná. V kompozícii nadväzoval na svoje staršie skladby z predvojnových i vojnových rokov, pravda, obohatený o životné a umelecké skúsenosti, rozhľadený aj teoreticky. V svojich kompozičných začiatkoch sa nevyhol určitým znakom nemeckých vplyvov, najmä R. Schumanna, F. Mendelssohna Bartholdyho, M. Regera, J. Brahmsa a podliehal aj celkovej atmosfére doznievajúceho nemeckého romantizmu a novoromantizmu. Naproti tomu v posledných rokoch plnšie rozvinul slovenské národné prvky, s náznakmi ktorých sa možno stretnúť aj v jeho starších dielach. Hlboko v podvedomí zakorenené národné hudobné cítenie sa prejavovalo v jeho melodicko-rytmickej a harmonickej nápaditosti. Nešlo o náhodu, ale o cieľavedome formovanú orientáciu na zdroje slovenskej ľudovej hudobnosti. Svedčí o tom aj jeho vedecká analýza slovenskej ľudovej melodiky, jej tonálneho a modálneho charakteru. Je spracovaná v rukopisnej štúdii o prírodnej stupnici."

 

(PALOVČÍK, Michal: Frico Kafenda. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 138.)

x