• 1952 – 1954

  VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)

 • 1954 – 1957

  AMU v Prahe (kompozícia – Jaroslav Řídký, Vladimír Sommer)

 • 1957 – 1981

  redaktor a dramaturg v Československom rozhlase v Bratislave

 • 1965

  prázdninové kurzy pre Novú hudbu v Darmstadte

 • 1977 – 1981

  redaktor Elektroakustického štúdia Československého rozhlasu v Bratislave

"Malovec patril už v šesťdesiatych rokoch k centrálnym osobnostiam slovenskej Novej hudby: spolupracoval so súborom Hudba dneška, ktorý interpretoval aj premiéroval mnohé významné diela svetovej avantgardy. Malovcovu tvorbu charakterizuje syntéza dodekafónie a tonality. Hudobný proces jeho skladieb zo šesťdesiatych rokov určuje motorická rytmika, rotácia metrorytmických modelov a záľuba v sonoristike, reprezentovaná uplatňovaním bicích nástrojov (Malá komorná hudba; Koncertná hudba; Kryptogram I). Orientácia na technológie Novej hudby v šesťdesiatych rokoch vyústila do kompozície elektroakustických skladieb, ktoré patria k základným dielam Malovcovej tvorby, ako aj tohto žánru na Slovensku a získali si uznanie aj v zahraničí (Orthogenesis; Punctum Alfa; Tmel; Tabu; Theorema). V sedemdesiatych rokoch sa Malovec obrátil k folklóru ako svojmu inšpiračnému zdroju. Záujem o iné umelecké média ho viedol k vytvoreniu mnohých filmových a scénických hudieb a hudieb k poézii, pričom niektoré skladby čerpajú z poézie jeho manželky H. Malovcovej (Hudba pre bas a komorný orchester). V poslednom období vytvoril dve monumentálne symfónie (1988, 1989) a znovu sa vrátil k elektroakustickej tvorbe."

(GODÁROVÁ, Katarína: Jozef Malovec. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 178.)

x