• 1953 – 1958

  Konzervatórium Žilina (violončelo, akordeón a klavír)

 • 1958 – 1960

  VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes a Ján Cikker)

 • 1962 – 1965

  Štátna vyššia hudobná škola v Katoviciach (kompozícia – Bolesław Szabelski, externé konzultácie – Witold Lutoslawski)

 • 1965 – 1968

  vedúci hudobného vysielania Čs. rozhlasu v Košiciach

 • 1968 – 1977

  dramaturg Čs. televízie v Bratislave

 • 1977 – 1988

  dramaturg SĽUKu

 • 1988 – 1991

  umelec v slobodnom povolaní

 • 1990 – 1995

  predseda Spolku slovenských skladateľov

 • 1991 – 1995

  docent na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

"Originálnosť Salvovej hudobnej reči spočíva v syntéze najarchaickejších modelov slovenského hudobného folklóru s najavantgardnejšími kompozičnými technológiami. Východiskom kompozície je preňho modálna melodika, podrobovaná kontrapunktickým vzťahom. Jeho metrika je veľmi flexibilná, časté sú polyrytmické a polymetrické pásma, ktoré kombinuje s Lutosławského princípom ohraničenej aleatoriky. V centre kompozičného diania často stojí ľudský hlas (spievajúci alebo recitujúci). Celá Salvova poetika sa formovala pod vplyvom poľskej školy, no jeho kompozičný prejav je výsostne individuálny. Esenciálnym stelesnením Salvovej poetiky je balada, emocionálne vypätá skladba syntetizujúca ľudové inšpirácie a techniky európskej avantgardy. Ťažisko Salvovho diela spočíva v komorných, koncertantných a orchestrálnych kompozíciách, no Salva je aj autorom prvej slovenskej televíznej opery (Margita a Besná) a prvej rozhlasovej opery (Plač), ktorej polyfonické plochy sú vytvorené výlučne elektroakustickými prostriedkami – znásobením línií dvoch ľudských hlasov."

(GODÁROVÁ, Katarína: Tadeáš Salva. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 238.)

x