• 1930

  absolvoval Hudobnú a dramatickú akadémiu v Bratislave (kontrabas), člen Orchestra bratislavského rozhlasu

 • 1931 – 1935

  konzervatórium v Prahe (kompozícia – Josef Suk)

 • 1931 – 1938

  hráč na kontrabase a tube v Symfonickom orchestri pražského rozhlasu

 • 1935 – 1938

  štúdium na Majstrovskej škole pražského konzervatória (kompozícia – Vítězslav Novák, Josef Křička, dirigovanie – Pavel Dědeček)

 • 1939 – 1942

  dirigent Orchestra bratislavského rozhlasu

 • 1942 – 1952

  šéfdirigent Orchestra bratislavského rozhlasu

"Babuškov skladateľský vývoj bol veľmi pomalý a nesystematický. Ako skladateľ-dirigent reflektoval skôr denné potreby rozhlasového vysielania ako vedomý tvorivý proces, a tak aj jeho rané diela (Serenáda; Svadobná polonéza pre orchester; Radostná nálada. Scherzo pre orchester) rešpektujú skôr potreby úžitkovosti rozhlasových programov ako vedomú tvorivú sebarealizáciu. Až absolventskou prácou (Passacaglia pre organ a orchester) naznačil Babušek svoje vyššie skladateľské ambície, ktoré vyústili do Klavírneho koncertu d mol z roku 1950 (premiérovaný M. Karinom) a kantáty Pieseň života. K najvydarenejším Babuškovým skladbám patrí Prelúdium pre sláčikové nástroje (uvádzané v SF aj V. Talichom), ktoré vzniklo prepracovaním pôvodnej Predohry in D."

 

(JURÍK, Marián: František Babušek. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 23 – 24.)

x