Pôvodný súbor starej hudby Chorea Antiqua vznikol v roku 1973 z hudobníkov bratislavských hudobných telies. Bol prvým súborom na Slovensku, ktorý sa zaoberal interpretáciou starej hudby na dobových historických nástrojoch. Jeho repertoár tvorili najmä skladby 16. a 17. storočia, ktoré vznikli na Slovensku (Vietorisov kodex, Levočský pestrý zborník), ale aj diela skladateľov českej, talianskej a nemeckej renesančnej hudby. Súbor realizoval desiatky koncertov a nahrávok v televízii. Umeleckým vedúcim súboru bol Bohumil Trefný. Po skončení umeleckej činnosti súboru niekoľko jeho členov založilo v roku 1993 komorný súbor starej hudby Musica Bratislava v zložení: Eva Plesníková - soprán, Antoni Sawicz - zobcové flauty, Ivan Ťažký - viola da gamba, Ján Holička - čembalo. Teleso umelecky nadviazalo na činnosť pôvodného súboru.

Súčasný komorný súbor renesančnej hudby Chorea Antiqua vznikol v roku 2002 na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave. Tvoria ho mladí interpreti sláčikového, strunového a dychového oddelenia, ktorí sa okrem sólovej hry venujú aj spoločnému muzicírovaniu. Súbor reprezentoval školu na rôznych súťažiach a verejných podujatiach doma i v zahraničí (napr. pravidelná účasť na celoštátnom festivale komornej a symfonickej hudby"Divertimento Musicale", koncerty a vystúpenia pri rôznych príležitostiach - Korunovačné slávnosti, Bratislava pre všetkých, Noc múzeí a galérií, knižné prezentácie a vernisáže, verejný koncert v Nitre pri príležitosti osláv 1150. výr. príchodu sv. Cyrila a Metoda, koncert v Moyzesovej sieni v rámci muzikologickej konferencie počas BHS na počesť 100. výr. narodenia Jozefa Kresánka, spolupráca so Slovenským národným múzeom na projekte "Dejinami Slovenska" pripravovaným pre Bratislavský hrad a mnohé ďalšie). Umeleckou vedúcou je Lýdia Stanová, zakladajúca a dlhoročná členka pôvodného súboru.

V roku 2014 sa súbor osamostatnil a založil občianske združenie Lutna. Zoskupuje nielen mladých umelcov zo súboru Chorea Antiqua, ale všetkých, ktorí sa zaujímajú o kultúrne dedičstvo, najmä v oblasti starej hudby z dávnych čias na Slovensku.

 

 

 

 

 


x