Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol v roku 1973 z inicitívy prof. Jána Albrechta, ktorý ako prvý systematicky oboznamoval budúcich profesionálnych hudobníkov s hudbou obdobia gotiky, renesancie a baroka. Štúdium skladieb uvedených epoch nakoniec vyústilo do formovania špecializovaného telesa pre starú hudbu, ktoré sa v roku 1989 definitívne preorientovalo na hru na originálnych nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. ich kópiách. Ťažiskom repertoáru je európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia. V rokoch 1986 - 2005 bol súbor včlenený do Slovenskej filharmónie. Umeleckým vedúcim je huslista Peter Zajíček.

Popri koncertoch v Bratislave a na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne v zahraničí, dlhodobo spolupracuje s Centrom barokovej hudby vo Versailles. Súbor sa prezentoval vystúpeniami na významných hudobných festivaloch (Festival va Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Festival Wiener Klassik, Carinthischer Sommer Villach, Régi zenei napok Sopron, České mezinárodní slavnosti staré hudby Praha, Bach Tage Berlin, Swedish Baroque Festival, Bratislavské hudobné slávnosti a ď.).

So súborom pravidelne spolupracujú významní špecialisti pre starú hudbu:Alfredo Bernardini, Christophe Coin, Paul Colléaux, R.ichard Fuller, Martin Gester, Paul Goodwin, Edward Higginbottom, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrot, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll.

Z doteraz vydaných CD nahrávok viaceré získali mimoriadne ocenenia. Medzinárodná kritika vysoko hodnotí umelecké výsledky súboru a zaraďuje ho medzi najlepšie telesá svojho druhu v Európe.

Teleso v roku 2023 slávnostným koncertom oslávilo 50 rokov svojej existencie. Koncert sa konal v rámci 25. ročníka festivalu Dni starej hudby za účasti popredných umeleckých osobností z oblasti starej hudby.


x