Musica aeterna

Musica aeterna

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol roku 1973 z iniciatívy Jána Albrechta, ktorý ako prvý systematicky oboznamoval budúcich profesionálnych hudobníkov s hudbou obdobia gotiky, renesancie a baroka. Štúdium skladieb uvedených epoch nakoniec vyústilo do formovania špecializovaného telesa pre starú hudbu, ktoré sa roku 1989 definitívne preorientovalo na hru na dobových nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom repertoáru súboru, ktorý bol v rokoch 1986 – 2005 organizačne včlenený do Slovenskej filharmónie. Umeleckým vedúcim je Peter Zajíček. Popri koncertoch v Bratislave a na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne aj v zahraničí, pričom zvlášť treba zdôrazniť dlhoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles, ďalej vystúpenia na významných hudobných festivaloch ako sú Festival van Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Festival Wiener Klassik, Carinthischer Sommer Villach, Régi Zenei Napok Sopron, České mezinárodní slávnosti staré hudby Praha, Bach Tage Berlín, Bachfest Lipsko, Barockfest Münster, Swedish Baroque Festival, Bratislavské hudobné slávnosti a ďalšie festivaly v Bilbau, Granade, Záhrebe, Varaždíne, Budapešti, Mexiku a Guatemale. V roku 2009 súbor otváral medzinárodný festival v Opátstve sv. Viktora v Marseille a po prvý raz spolupracoval s operou SND, na pôde ktorej naštudoval a uviedol Haydnovu operu L’isola disabitata (Opustený ostrov). V roku 2014 sa súbor úspešne uviedol v Auditóriu Manuella de Fallu v Granade a na Dňoch starej hudby v nemeckom Herne, v roku 2015 hosťoval v Rakúsku, Portugalsku a Slovinsku. V 2016 – 2017 opakovane hosťoval na Zelenka Festivale Praha – Drážďany, v rakúskom Rohrau, Třebíčskom hudobnom festivale, v Brne a ďalších českých mestách. Už niekoľko rokov ponúka Musica aeterna vlastný cyklus tematických koncertov pod názvom Musica cameralis, jesenný cyklus Stará hudba, od roku 2011 cyklus veľkonočných koncertov Musica pasqua a posledné dva roky súbor oživuje v rôznych slovenských mestách tradíciu vďakyvzdania patrónke hudby sv. Cecílii cyklom Sancta Caecilia. Tri roky bol významným aktívnym účastníkom bilaterálneho slovensko-rakúskeho projektu Accentus Musicalis, venovaného výskumu a praktickej výučbe poučenej interpretácie. V spolupráci s poľským zborom Szczawnicki Chór Kameralny už piaty rok pripravuje v oboch republikách sériu koncertov pod názvom Barokové explorácie. So súborom pravidelne spolupracujú významní špecialisti na starú hudbu: Christophe Coin, Paul Colléaux, Pascal Dubreuil, Richard Fuller, Martin Gester, Paul Goodwin, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank a mnohí ďalší. Z doteraz viac ako 40 nahrávok viaceré získali mimoriadne ocenenia. V roku 2017 vydali CD pod názvom Resonate & plaudite, Hudba z Bratislavy 17. storočia. Rada Konferencie biskupov Slovenska udelila súboru v roku 2006 čestné uznanie za osobité zásluhy o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku. 

www.musicaaeterna.sk

 

x