Vedecké konferencie pre doktorandov na pôde Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku majú už svoju sedemročnú tradíciu a každoročne sa stávajú príležitosťou na reflexiu v oblasti hudobnej výchovy a vzdelávania. Nedávne podujatie sa nieslo v duchu inovácie a prepojilo hudobnú problematiku s výtvarným umením, preto sa pôvodný názov Musica et Educatio rozšíril do podoby Ars et Educatio. Tento inovovaný prvý ročník konferencie (jeho súčasťou boli vernisáž študentských prác Vizuálna poézia a doktorandský koncert) s medzinárodnou účasťou, určený vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom didaktiky hudby a didaktiky výtvarného umenia, sa uskutočnil 18.–20. 11. 2014 v Organovej sieni KU a v priestoroch Katedry hudby a Katedry výtvarného umenia.

Tematické zameranie konferencie sa sústredilo na súčasné tendencie (stratégie) v hudobnej a výtvarnej tvorbe a edukácii, na jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného umenia v európskom priestore a na identické výrazové prostriedky a postupy v hudobnom a výtvarnom umení (rytmus, dynamika, impresia, improvizácia, kontrast, kompozícia). Hlavné referáty predniesli odborní garanti konferencie (prof. Medňanská, prof. Kudlička, prof. Baranová, prof. Adámek, prof. Chalupka, doc. Bednáriková, doc. Valachová). Súčasťou rokovacieho programu bola doktorandská sekcia určená študentom dennej aj externej formy štúdia. Výsledky budú publikované v časopise Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, príspevky doktorandov budú súčasťou samostatného recenzovaného elektronického zborníka. 

Konferenčné podujatie Ars et Educatio sledovalo viacero užitočných zámerov: v oblasti vedeckej aktivity prepojilo výstupy študentov doktorandského štúdia s príspevkami pedagógov, nadviazalo na predchádzajúce skúsenosti takto koncipovaných konferencií a zároveň ich inovovalo prizvaním kolegov z odboru vedy o výtvarnom umení. Konferencia poskytla priestor aj doktorandom z príbuzných katedier na iných pedagogických fakultách na Slovensku i v zahraničí, čím došlo k výmene odborných skúseností v medzinárodnom priestore. S výsledkami svojej práce, aj s problémami v oblasti pedagogického výskumu, sa prišli podeliť účastníci z Prešova, Bratislavy, Olomouca, Ostravy a Prahy. Odznelo 50 príspevkov, pričom výrazný podiel na množstve referátov mali účastníci z usporiadateľských katedier. Doktorandi sa tiež predstavili na koncerte v Organovej sieni, ktorý poukázal na kvalitnú prípravu nastupujúcej generácie. 

Organizátori vnímajú uskutočňované konferencie ako priestor pre prezentovanie sa v rovnocennej vedeckej komunite, ktorá je pre študentov doktorandského štúdia menej stresujúca a ponúka možnosť porovnať rôzne školiace pracoviská i vedecko-pedagogický rast doktorandov. Podujatia sa tak stávajú príležitosťou na nadväzovanie pracovných, ale aj priateľských vzťahov medzi pedagógmi na rôznom stupni školstva po celom Slovensku, Česku aj v Poľsku. Myšlienka realizácie konferencie vznikla na základe iniciatívy doktorandov Katedry hudby PF KU a jej podpory zo strany vedenia. Je to jedna z účinných foriem motivácie doktorandov ku kvalitnému a systematickému výskumu a publikačnej činnosti.

 

Updated: 11. 05. 2020
x