Personálna bibliografia – Textbooks, Textbook Chapters

 • 2019

  Náuka o hudobných formách

  VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2018

  The Eucharistic Tradition on the Basis of Hungarian Medieval Mass Manuscripts

  Annals of Theology: Musicology, 2018, year 65, no. 13, p. 7 – 23

 • 2018

  Didactic Aspects of the Teaching of Musical Forms

  Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2018, year 17, no. 5, p. 104 – 110

 • 2018

  Ukazanie miłosierdzia Bożego na podstawie wybranych przykładów śpiewów gregoriańskich

  KOWALCZYK, Marian (ed.): Aktualność orędzia Miłosierdzia Bożego, 2018, Scientific Publishing House of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Varšava, p. 261 – 275

 • 2015

  Musical-liturgical tradition in Gradual no. 67 (Graduale civitatis Nitriense) from Slovak National Archive in Bratislava

  Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles, 2015, year 9, no. 2, p. 21 – 40

 • 2015

  Śpiewana liturgia godzin na Słowacji

  Annales Lublinenses pro musica sacra, 2015, year 6, no. 6, p. 11 – 24

 • 2015

  Medievalistický výskum na pôde Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Muzikologické fórum: časopis České společnosti pro hudební vědu, 2015, year 4, no. 1 – 2, p. 69 – 78

 • 2015

  Melodická tradícia v Spišskom graduáli Juraja z Kežmarku

  Cantare amantis est, 2015, Polihymnia , Lublin
  (Cantare amantis est: wieloautorska monografia naukowa, red. Wiesław Hudek, Piotr Wiśniewski)

 • 2015

  Język muzyczny w słowackich kompozycjach sakralnych XXI wieku

  Edukacja muzyczna X, 2015, p. 119 – 134

 • 2014

  Znaczenie kantylacji liturgicznej w kulcie chrześcijańskim

  Muzyka Sakralna, 2014, Music Academy Publishing House, Gdańsk, p. 68 – 82
  (Muzyka Sakralna: wobec współczesnych wyzwań kulturowych, red. Jacek Bramorski)

 • 2014

  Rukopis s názvom Ofíciá - Orácie - Hymnické piesne

  JAGNEŠÁKOVÁ, Mária (ed.): Zborník Oravského múzea, 2014, Dolný Kubín, p. 361 – 375
  (Vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava)

 • 2013

  Cyklické duchovné diela Antona Aschnera

  Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2013, year 12, no. 4, p. 29 – 55

 • 2013

  Kartuziánsky Žaltár-Graduál zo Skaly útočišťa

  PROKOPOVÁ, Alena (ed.): Kniha 2013: Dejiny knižnej kultúry Spiša, 2013, Slovak National Library, Martin, p. 157 – 165
  (Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry)

 • 2012

  The reception of new singings in the Catholic Church in Slovakia

  The Future of the hymnal: I. A. H, 2012, Graz, no. 40, p. 13 – 19
  (Graz-Opole)

 • 2012

  Nitriansky graduál - vzácna pamiatka stredovekej liturgickej hudby

  Pramene slovenskej hudby II, 2012, Slovak National Group IAML, Slovak National Library, Martin, p. 49 – 59

 • 2012

  Nitriansky graduál - vzácna pamiatka stredovekej liturgickej hudby

  Pramene slovenskej hudby II, 2012, Slovak National Group IAML, Slovak National Library, Martin, p. 49 – 59

 • 2011

  Spevy omšového ordinária v Košickom graduáli

  Hudobné pramene - kultúrne dedičstvo Slovenska, 2011, Slovak National Museum – Music Museum, Slovak Musicological Association, Bratislava, p. 97 – 111

 • 2011

  Hudobno-liturgická tradícia v Košickom graduáli sign. Clmae 172a-b, 452 na základe analýzy alelujových veršov

  Ad honorem Richard Rybarič, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 245 – 257

 • 2011

  Słowackie pieśni kościelne ku czci Trójcy Świętej

  Sanctissima trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis, 2011, Scientific Publishing House of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warszawa, p. 153 – 169
  (Sanctissima trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis: 23 kwietnia 2009, Warszawa, red. Stanisław Dąbek, Czesław Grajewski, Zenon Kołodziejczak, Krzysztof Niegowski)

 • 2011

  Spiritualita mariánskych neskorostredovekých spevov v rukopisoch zo Slovenska

  O, Maria, laude digna: zborník z vedeckej konferencie, 2011, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 17 – 32

 • 2010

  Počiatky viachlasu - rané organum

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 3, p. 27 – 34

 • 2010

  Adaptácia gregoriánskej melódie prefácie do textov v slovenčine

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 2, p. 3 – 7

 • 2010

  Adaptácia gregoriánskej melódie prefácie do textov v slovenčine

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 1, p. 13 – 34

 • 2010

  Hudobno-liturgická tradícia v stredovekej Spišskej Kapitule na základe rukopisov, ktoré sa tam zachovali

  Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2010, year 10, no. 3, p. 155 – 196

 • 2010

  Formy współczesnej muzyki liturgicznej na Słowacji

  Annales lublinenses pro musica sacra, 2010, year 1, no. 1, p. 193 – 221

 • 2010

  Muzyka instumentalna w liturgii na przykładzie Kościoła słowackiego

  Musica instrumentalis, 2010, no. 5, p. 41 – 43

 • 2010

  The Spiš Calendar on the Basis of the Preserved Liturgical Manuscripts in the Spiš Chapter and Alba Iulia

  Musica Mediaeva Liturgica, 2010, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 37 – 67

 • 2010

  Vybrané hudobné pamiatky z Archívu Kapitulskej knižnice v Rožňave

  Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku, 2010, Publishing House of Michal Vaška, Prešov, p. 89 – 97

 • 2010

  Hudobno-liturgická tradícia v Spišskom antifonári

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, 2010, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 17 – 35

 • 2009

  The Principles of Adaptation of the Gregorian Melodies to the Slovak Language Texts

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani, 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, p. 93 – 116
  (Artis musicae exempla nova ritus Christiani = A New Paradigm of Christian Liturgical Music, red. Juraj Lexmann)

 • 2009

  Zásady adaptácie gregoriánskych melódií do textov v slovenskom jazyku

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2, 2009, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 59 – 78

 • 2008

  Kształtowanie się muzyki liturgicznej na Słowacji po II Soborze Watykańskim

  Musica sacra, 2008, year 4, p. 168 – 181

 • 2008

  Mocquereau André OSB

  Encyklopedia Katolicka, 2008, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, p. 1473
  (Encyklopedia Katolicka: Maryja-Modlitwa: Tom XII, red. Stanisław Wilk)

 • 2008

  Tradícia tzv. „omšových piesní“ a jej využitie v obnovenej liturgii

  70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka, 2008, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, , , Bratislava, p. 130 – 135

 • 2007

  Melódie na text Modlitby Pána v slovenských liturgických knihách

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2007, year 10, no. 2, p. 12 – 16

 • 2007

  Polyštýlovosť a polyžánrovosť v liturgickej hudbe

  PODPERA, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku, 2007, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 113 – 122

 • 2007

  Cirkev a hudba v súčasnosti

  Kríza kresťanskej kultúry? : Znepokojenia – nádej – perspektívy, 2007, Trnava University in Trnava, Trnava, p. 95 – 105

 • 2006

  Spevy vďakyvzdávania či zvelebovania?

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 9, no. 3, p. 12 – 16

 • 2006

  Veľkonočný chválospev

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 9, no. 1, p. 16

 • 2006

  Príspevok k problematike kalendára v Misáli R. 387

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, year 32, no. 2, p. 144 – 150

 • 2006

  Liturgische Musik in der Slowakei nach dem II. Vatikanischen Konzil

  Kirchenmusik in sozialistischen Ländern vor und nach der Wende von 1989, 2006, Musik Südost , Mníchov, p. 108 – 116

 • 2006

  Svätý Tomáš Akvinský a hudba

  Zborník príspevkov k 50. výročiu kňazstva J. Ex. Mons. Eduarda Kojnoka, 2006, Biskupský úrad Rožňava, Rožňava, p. 93 – 98

 • 2006

  Využitie tradičných hudobných foriem v súčasnej liturgii na Slovensku

  PODPERA, Rastislav (ed.): Hudba v súčasnej liturgii, 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 85 – 110
  (Edicia Musicologica Slovaca et Europaea XXIV)

 • 2006

  Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku

  Modlitba v umení: súbor štúdií, 2006, Banská Bystrica, p. 315 – 326

 • 2006

  Spišský graduál Juraja z Kežmarku ako hudobno-literárny prameň

  Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku, 2006, Ružomberok, p. 282 – 291
  (Zborník prednášok z týždňa európskej vedy)

 • 2005

  Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2005, year 8, no. 3, p. 8 – 13

 • 2005

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Paleografická analýza Spišského graduálu

  Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2005, year 5, no. 3, p. 23 – 42

 • 2005

  Śpiewy uwielbienia

  Muzyka liturgiczna w Kościele Katowickim 1925 – 2005, 2005, Katowice, p. 143 – 153

 • 2004

  Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (II)

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 4, p. 3 – 4

 • 2004

  Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (I.)

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 1, p. 3 – 4

 • 2004

  Otvorené formy ako alternatíva k strofickým piesňam v súčasnej liturgickej tvorbe

  Cantus Choralis Slovaca: Zborník materiálov z VI. Medzinárodného sympózia o zborovom speve, 2004, Banská Bystrica, p. 89 – 98

 • 2003

  Nápevy evanjelia podľa Missale Romanum 2002

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, year 6, no. 4, p. 6 – 8

 • 2003

  Nápevy čítaní podľa Missale Romanum 2002

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, year 6, no. 2, p. 8 – 9

 • 2002

  Spišský antifonár

  Adoramus Te, 2002, year 5, no. 3, p. 15 – 16

 • 2002

  Dialóg pred prefáciou

  Adoramus Te, 2002, year 5, no. 2, p. 10 – 12

 • 2000

  Spišský Graduál Juraja z Kežmarku

  Adoramus Te, 2000, year 3, no. 2, p. 16 – 26

 • 2000

  Hudba v stredovekej Spišskej Kapitule

  Adoramus Te, 2000, year 3, no. 1, p. 15 – 16

 • 1998

  Spevy vďakyvzdávania po svätom prijímaní

  Adoramus Te, 1998, year 1, no. 4, p. 25 – 30

Personálna bibliografia – Reviews

 • 2007

  Recenzia knihy Norberta Adamova Rekviem v súčasnej hudbe

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 12

 • 2007

  Recenzia knihy Norberta Adamova Rekviem v súčasnej hudbe

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2007, year 10, no. 2, p. 39

 • 2004

  Cantica – výber z repertoáru chrámových zborov

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 1, p. 38
  (Recenzia na Cantica – výber z repertoáru chrámových zborov: zostavovateľ Dušan Bill, Bratislava: Hudobné centrum 2002)

Personálna bibliografia – Books

 • 2017

  ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva: Pramene. Kódexy

  VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku, 2017, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 56 – 172

 • 2016

  ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva: Graduale Cassoviense (s. XVI in.)

  Liturgicko-muzikologická štúdia

  VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

 • 2016

  ADAMKO, Rastislav et al.: Graduale Nitriense (s. XVI) Vol. 1

  Liturgicko-muzikologická štúdia

  VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

 • 2016

  ADAMKO, Rastislav et al.: Graduale Nitriense (s. XVI) Vol. 2

  Facsimile

  VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

 • 2008

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku

  Norbertinum , Lublin

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ŠEDIVÝ, Juraj: Spišský antifonár

  Ružomberok

 • 2006

  Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku

  Norbertinum , Lublin

 • 2006

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426

  Ružomberok

 • 2003

  Śpiewy uwielbienia na Słowacji po Soborze Watykańskim Drugim

  Norbertinum , Lublin

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2016

  Hudobno-liturgická tradícia v Graduáli č. 67 (Graduale civitatis Nitriense) zo Slovenského národného archívu v Bratislave

  Musica Mediaeva Liturgica II, 2016, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 37 – 54
  (Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. – 4. júna 2015)

 • 2015

  Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce

  Źródła i początki

  Muzyka, 2015, year 60, no. 1, p. 129 – 132

 • 2011

  Trnavské organové dni 2010

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2011, year 14, no. 1, p. 38

 • 2008

  Prínos svetovej federácie PUERI CANTORES pre rozvoj detských speváckych zborov na Slovensku

  Cantus Choralis Slovaca 2006, 2008, Banská Bystrica, p. 138 – 143
  (zborník materiálov zo VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici Slovensko)

 • 2006

  Prvý národný kongres Slovenskej federácie Pueri Cantores

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 8, no. 3, p. 8 – 13

 • 2004

  Trnavské organové dni

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 4, p. 38 – 39

 • 2004

  Trnavské organové dni

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 12, p. 26

 • 2003

  Dixit Dominus

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, year 6, no. 2, p. 33 – 34

 • 2003

  Narodenie Panny Márie

  Máriin hlas, 2003, year 5, no. 3, p. 1 – 2

 • 2002

  Stretnutie poľských cirkevných hudobníkov

  Adoramus Te, 2002, year 5, no. 4

 • 2001

  Sviatok Narodenia Panny Márie

  Máriin Hlas, 2001, year 33, p. 1 – 2

Personálna bibliografia – Analyses of Works

 • 2006

  Moteto „In hora ultima“ Orlanda di Lassa

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 9, no. 4, p. 24

Personálna bibliografia

 • 2010

  Cezročné obdobie (II. cyklus): XX. – XXII. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 2, p. 17 – 24

 • 2010

  Cezročné obdobie (II. cyklus): X. – XII. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 1, p. 17 – 24

 • 2009

  Cezročné obdobie (II. cyklus): VIII. – X. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2009, year 12, no. 4, p. 17 – 24

 • 2009

  Cezročné obdobie (II. cyklus): I. – II. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2009, year 12, no. 3, p. 17 – 24

 • 2007

  Dodatok

  Benedikcionál: rímsky rituál obnovený podľa rozhodnutia Druhého Vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI., 2007, Trnava

 • 1997

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky so sprievodom pre organ

  Liturgická príručka

  Spišské Podhradie, Spišské Podhradie

 • 1997

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky

  Liturgická príručka

  Spišské Podhradie, Spišské Podhradie

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2015

  ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 38 – 39

x