2023

ADAMKO, Rastislav: The Chants of the Requiem Mass in Carthusian Psalter – Gradual Ms. J 538

Hudobnohistorické štúdie venované pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, STIMUL, Bratislava, p. 262 – 278

2022

HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 10

2022

ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – LUZ, Rastislav – SÝKORA, Adam – VESELOVSKÁ, Eva – ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana: Missale Notatum Lundense Pars Aestivalis : Results of Previous Research on the Source and Facsimilies.

Berlín
(Rastislav Adamko (ed.))

2021

ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J. – ZAHRADNÍKOVÁ, Z: Votivmessen im „Missale Notatum, Ms. Nr. 387“ aus dem Bestand der Zentralbibliothek der Slowakishen Akademie der Wissenschaften in Pressburg

VESELOVSKÁ, E. (ed.): The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2021, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 7 – 14

2021

MEDŇANSKÝ, Karol: ADAMKO, R.: Náuka o hudobných formách

Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 40

2019

ADAMKO, Rastislav: Náuka o hudobných formách

VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

2018

ADAMKO, Rastislav: The Eucharistic Tradition on the Basis of Hungarian Medieval Mass Manuscripts

Annals of Theology: Musicology, 2018, year 65, no. 13, p. 7 – 23

2018

ADAMKO, Rastislav: Ukazanie miłosierdzia Bożego na podstawie wybranych przykładów śpiewów gregoriańskich

KOWALCZYK, Marian (ed.): Aktualność orędzia Miłosierdzia Bożego, 2018, Scientific Publishing House of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Varšava, p. 261 – 275

2018

ADAMKO, Rastislav: Didactic Aspects of the Teaching of Musical Forms

Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2018, year 17, no. 5, p. 104 – 110

2017

ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva: Pramene. Kódexy

VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku, 2017, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 56 – 172

2016

ADAMKO, Rastislav et al.: Graduale Nitriense (s. XVI) Vol. 2

Facsimile

VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

2016

ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva: Graduale Cassoviense (s. XVI in.)

Liturgicko-muzikologická štúdia

VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

2016

ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Graduáli č. 67 (Graduale civitatis Nitriense) zo Slovenského národného archívu v Bratislave

Musica Mediaeva Liturgica II, 2016, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 37 – 54
(Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. – 4. júna 2015)

2016

ADAMKO, Rastislav et al.: Graduale Nitriense (s. XVI) Vol. 1

Liturgicko-muzikologická štúdia

VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

2015

ADAMKO, Rastislav: Medievalistický výskum na pôde Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku

Muzikologické fórum: časopis České společnosti pro hudební vědu, 2015, year 4, no. 1 – 2, p. 69 – 78

2015

ADAMKO, Rastislav: Śpiewana liturgia godzin na Słowacji

Annales Lublinenses pro musica sacra, 2015, year 6, no. 6, p. 11 – 24

2015

ADAMKO, Rastislav: Musical-liturgical tradition in Gradual no. 67 (Graduale civitatis Nitriense) from Slovak National Archive in Bratislava

Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles, 2015, year 9, no. 2, p. 21 – 40

2015

ADAMKO, Rastislav: Melodická tradícia v Spišskom graduáli Juraja z Kežmarku

Cantare amantis est, 2015, Polihymnia , Lublin
(Cantare amantis est: wieloautorska monografia naukowa, red. Wiesław Hudek, Piotr Wiśniewski)

2015

ADAMKO, Rastislav: Język muzyczny w słowackich kompozycjach sakralnych XXI wieku

Edukacja muzyczna X, 2015, p. 119 – 134

2015

ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 38 – 39

2015

ADAMKO, Rastislav: Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce

Źródła i początki

Muzyka, 2015, year 60, no. 1, p. 129 – 132

2014

ADAMKO, Rastislav: Znaczenie kantylacji liturgicznej w kulcie chrześcijańskim

Muzyka Sakralna, 2014, Music Academy Publishing House, Gdańsk, p. 68 – 82
(Muzyka Sakralna: wobec współczesnych wyzwań kulturowych, red. Jacek Bramorski)

2014

ADAMKO, Rastislav: Rukopis s názvom Ofíciá - Orácie - Hymnické piesne

JAGNEŠÁKOVÁ, Mária (ed.): Zborník Oravského múzea, 2014, Dolný Kubín, p. 361 – 375
(Vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava)

2013

ADAMKO, Rastislav: Kartuziánsky Žaltár-Graduál zo Skaly útočišťa

PROKOPOVÁ, Alena (ed.): Kniha 2013: Dejiny knižnej kultúry Spiša, 2013, Slovak National Library, Martin, p. 157 – 165
(Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry)

2013

ADAMKO, Rastislav: Cyklické duchovné diela Antona Aschnera

Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2013, year 12, no. 4, p. 29 – 55

2012

ADAMKO, Rastislav: The reception of new singings in the Catholic Church in Slovakia

The Future of the hymnal: I. A. H, 2012, Graz, no. 40, p. 13 – 19
(Graz-Opole)

2012

ADAMKO, Rastislav: Nitriansky graduál - vzácna pamiatka stredovekej liturgickej hudby

Pramene slovenskej hudby II, 2012, Slovak National Group IAML, Slovak National Library, Martin, p. 49 – 59

2012

ADAMKO, Rastislav: Nitriansky graduál - vzácna pamiatka stredovekej liturgickej hudby

Pramene slovenskej hudby II, 2012, Slovak National Group IAML, Slovak National Library, Martin, p. 49 – 59

2011

ADAMKO, Rastislav: Słowackie pieśni kościelne ku czci Trójcy Świętej

Sanctissima trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis, 2011, Scientific Publishing House of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warszawa, p. 153 – 169
(Sanctissima trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis: 23 kwietnia 2009, Warszawa, red. Stanisław Dąbek, Czesław Grajewski, Zenon Kołodziejczak, Krzysztof Niegowski)

2011

ADAMKO, Rastislav: Spevy omšového ordinária v Košickom graduáli

Hudobné pramene - kultúrne dedičstvo Slovenska, 2011, Slovak National Museum – Music Museum, Slovak Musicological Association, Bratislava, p. 97 – 111

2011

ADAMKO, Rastislav: Spiritualita mariánskych neskorostredovekých spevov v rukopisoch zo Slovenska

O, Maria, laude digna: zborník z vedeckej konferencie, 2011, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 17 – 32

2011

ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni 2010

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2011, year 14, no. 1, p. 38

2011

ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Košickom graduáli sign. Clmae 172a-b, 452 na základe analýzy alelujových veršov

Ad honorem Richard Rybarič, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 245 – 257

2010

ADAMKO, Rastislav: Muzyka instumentalna w liturgii na przykładzie Kościoła słowackiego

Musica instrumentalis, 2010, no. 5, p. 41 – 43

2010

ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v stredovekej Spišskej Kapitule na základe rukopisov, ktoré sa tam zachovali

Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2010, year 10, no. 3, p. 155 – 196

2010

ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Spišskom antifonári

HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, 2010, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 17 – 35

2010

ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): X. – XII. týždeň

Notová príloha

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 1, p. 17 – 24

2010

ADAMKO, Rastislav: Vybrané hudobné pamiatky z Archívu Kapitulskej knižnice v Rožňave

Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku, 2010, Publishing House of Michal Vaška, Prešov, p. 89 – 97

2010

ADAMKO, Rastislav: The Spiš Calendar on the Basis of the Preserved Liturgical Manuscripts in the Spiš Chapter and Alba Iulia

Musica Mediaeva Liturgica, 2010, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 37 – 67

2010

ADAMKO, Rastislav: Formy współczesnej muzyki liturgicznej na Słowacji

Annales lublinenses pro musica sacra, 2010, year 1, no. 1, p. 193 – 221

2010

ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): XX. – XXII. týždeň

Notová príloha

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 2, p. 17 – 24

2010

ADAMKO, Rastislav: Adaptácia gregoriánskej melódie prefácie do textov v slovenčine

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 1, p. 13 – 34

2010

ADAMKO, Rastislav: Počiatky viachlasu - rané organum

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 3, p. 27 – 34

2010

ADAMKO, Rastislav: Adaptácia gregoriánskej melódie prefácie do textov v slovenčine

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 2, p. 3 – 7

2009

ADAMKO, Rastislav: The Principles of Adaptation of the Gregorian Melodies to the Slovak Language Texts

Artis musicae exempla nova ritus Christiani, 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, p. 93 – 116
(Artis musicae exempla nova ritus Christiani = A New Paradigm of Christian Liturgical Music, red. Juraj Lexmann)

2009

ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): VIII. – X. týždeň

Notová príloha

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2009, year 12, no. 4, p. 17 – 24

2009

ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): I. – II. týždeň

Notová príloha

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2009, year 12, no. 3, p. 17 – 24

2009

ADAMKO, Rastislav: Zásady adaptácie gregoriánskych melódií do textov v slovenskom jazyku

Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2, 2009, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 59 – 78

2008

ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ŠEDIVÝ, Juraj: Spišský antifonár

Ružomberok

2008

ADAMKO, Rastislav: Tradícia tzv. „omšových piesní“ a jej využitie v obnovenej liturgii

70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka, 2008, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, , , Bratislava, p. 130 – 135

2008

ADAMKO, Rastislav: Mocquereau André OSB

Encyklopedia Katolicka, 2008, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, p. 1473
(Encyklopedia Katolicka: Maryja-Modlitwa: Tom XII, red. Stanisław Wilk)

2008

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku

Norbertinum , Lublin

2008

ADAMKO, Rastislav: Prínos svetovej federácie PUERI CANTORES pre rozvoj detských speváckych zborov na Slovensku

Cantus Choralis Slovaca 2006, 2008, Banská Bystrica, p. 138 – 143
(zborník materiálov zo VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici Slovensko)

2008

ADAMKO, Rastislav: Kształtowanie się muzyki liturgicznej na Słowacji po II Soborze Watykańskim

Musica sacra, 2008, year 4, p. 168 – 181

2007

ADAMKO, Rastislav: Recenzia knihy Norberta Adamova Rekviem v súčasnej hudbe

Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 12

2007

ADAMKO, Rastislav: Melódie na text Modlitby Pána v slovenských liturgických knihách

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2007, year 10, no. 2, p. 12 – 16

2007

ADAMKO, Rastislav: Cirkev a hudba v súčasnosti

Kríza kresťanskej kultúry? : Znepokojenia – nádej – perspektívy, 2007, Trnava University in Trnava, Trnava, p. 95 – 105

2007

ADAMKO, Rastislav: Polyštýlovosť a polyžánrovosť v liturgickej hudbe

PODPERA, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku, 2007, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 113 – 122

2007

ADAMKO, Rastislav: Recenzia knihy Norberta Adamova Rekviem v súčasnej hudbe

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2007, year 10, no. 2, p. 39

2007

ADAMKO, Rastislav: Dodatok

Benedikcionál: rímsky rituál obnovený podľa rozhodnutia Druhého Vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI., 2007, Trnava

2006

ADAMKO, Rastislav: Prvý národný kongres Slovenskej federácie Pueri Cantores

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 8, no. 3, p. 8 – 13

2006

ADAMKO, Rastislav: Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku

Norbertinum , Lublin

2006

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426

Ružomberok

2006

ADAMKO, Rastislav: Moteto „In hora ultima“ Orlanda di Lassa

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 9, no. 4, p. 24

2006

ADAMKO, Rastislav: Svätý Tomáš Akvinský a hudba

Zborník príspevkov k 50. výročiu kňazstva J. Ex. Mons. Eduarda Kojnoka, 2006, Biskupský úrad Rožňava, Rožňava, p. 93 – 98

2006

ADAMKO, Rastislav: Liturgische Musik in der Slowakei nach dem II. Vatikanischen Konzil

Kirchenmusik in sozialistischen Ländern vor und nach der Wende von 1989, 2006, Musik Südost , Mníchov, p. 108 – 116

2006

ADAMKO, Rastislav: Spišský graduál Juraja z Kežmarku ako hudobno-literárny prameň

Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku, 2006, Ružomberok, p. 282 – 291
(Zborník prednášok z týždňa európskej vedy)

2006

ADAMKO, Rastislav: Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku

Modlitba v umení: súbor štúdií, 2006, Banská Bystrica, p. 315 – 326

2006

ADAMKO, Rastislav: Využitie tradičných hudobných foriem v súčasnej liturgii na Slovensku

PODPERA, Rastislav (ed.): Hudba v súčasnej liturgii, 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 85 – 110
(Edicia Musicologica Slovaca et Europaea XXIV)

2006

ADAMKO, Rastislav: Príspevok k problematike kalendára v Misáli R. 387

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, year 32, no. 2, p. 144 – 150

2006

ADAMKO, Rastislav: Veľkonočný chválospev

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 9, no. 1, p. 16

2006

ADAMKO, Rastislav: Spevy vďakyvzdávania či zvelebovania?

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 9, no. 3, p. 12 – 16

2005

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Paleografická analýza Spišského graduálu

Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2005, year 5, no. 3, p. 23 – 42

2005

ADAMKO, Rastislav: Śpiewy uwielbienia

Muzyka liturgiczna w Kościele Katowickim 1925 – 2005, 2005, Katowice, p. 143 – 153

2005

ADAMKO, Rastislav: Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2005, year 8, no. 3, p. 8 – 13

2004

ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni

Hudobný život, 2004, year 36, no. 12, p. 26

2004

ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 4, p. 38 – 39

2004

ADAMKO, Rastislav: Cantica – výber z repertoáru chrámových zborov

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 1, p. 38
(Recenzia na Cantica – výber z repertoáru chrámových zborov: zostavovateľ Dušan Bill, Bratislava: Hudobné centrum 2002)

2004

ADAMKO, Rastislav: Otvorené formy ako alternatíva k strofickým piesňam v súčasnej liturgickej tvorbe

Cantus Choralis Slovaca: Zborník materiálov z VI. Medzinárodného sympózia o zborovom speve, 2004, Banská Bystrica, p. 89 – 98

2004

ADAMKO, Rastislav: Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (I.)

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 1, p. 3 – 4

2004

ADAMKO, Rastislav: Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (II)

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 4, p. 3 – 4

2003

ADAMKO, Rastislav: Nápevy čítaní podľa Missale Romanum 2002

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, year 6, no. 2, p. 8 – 9

2003

ADAMKO, Rastislav: Nápevy evanjelia podľa Missale Romanum 2002

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, year 6, no. 4, p. 6 – 8

2003

ADAMKO, Rastislav: Dixit Dominus

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, year 6, no. 2, p. 33 – 34

2003

ADAMKO, Rastislav: Narodenie Panny Márie

Máriin hlas, 2003, year 5, no. 3, p. 1 – 2

2003

ADAMKO, Rastislav: Śpiewy uwielbienia na Słowacji po Soborze Watykańskim Drugim

Norbertinum , Lublin

2002

ADAMKO, Rastislav: Dialóg pred prefáciou

Adoramus Te, 2002, year 5, no. 2, p. 10 – 12

2002

ADAMKO, Rastislav: Stretnutie poľských cirkevných hudobníkov

Adoramus Te, 2002, year 5, no. 4

2002

ADAMKO, Rastislav: Spišský antifonár

Adoramus Te, 2002, year 5, no. 3, p. 15 – 16

2001

ADAMKO, Rastislav: Sviatok Narodenia Panny Márie

Máriin Hlas, 2001, year 33, p. 1 – 2

2000

ADAMKO, Rastislav: Hudba v stredovekej Spišskej Kapitule

Adoramus Te, 2000, year 3, no. 1, p. 15 – 16

2000

ADAMKO, Rastislav: Spišský Graduál Juraja z Kežmarku

Adoramus Te, 2000, year 3, no. 2, p. 16 – 26

1998

ADAMKO, Rastislav: Spevy vďakyvzdávania po svätom prijímaní

Adoramus Te, 1998, year 1, no. 4, p. 25 – 30

1997

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky so sprievodom pre organ

Liturgická príručka

Spišské Podhradie, Spišské Podhradie

1997

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky

Liturgická príručka

Spišské Podhradie, Spišské Podhradie

Personal bibliography

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): XX. – XXII. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 2, p. 17 – 24

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): X. – XII. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 1, p. 17 – 24

 • 2009

  ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): VIII. – X. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2009, year 12, no. 4, p. 17 – 24

 • 2009

  ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): I. – II. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2009, year 12, no. 3, p. 17 – 24

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Dodatok

  Benedikcionál: rímsky rituál obnovený podľa rozhodnutia Druhého Vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI., 2007, Trnava

 • 1997

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky

  Liturgická príručka

  Spišské Podhradie, Spišské Podhradie

 • 1997

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky so sprievodom pre organ

  Liturgická príručka

  Spišské Podhradie, Spišské Podhradie

Personal bibliography – Books

 • 2022

  ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – LUZ, Rastislav – SÝKORA, Adam – VESELOVSKÁ, Eva – ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana: Missale Notatum Lundense Pars Aestivalis : Results of Previous Research on the Source and Facsimilies.

  Berlín
  (Rastislav Adamko (ed.))

 • 2017

  ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva: Pramene. Kódexy

  VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku, 2017, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 56 – 172

 • 2016

  ADAMKO, Rastislav et al.: Graduale Nitriense (s. XVI) Vol. 1

  Liturgicko-muzikologická štúdia

  VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

 • 2016

  ADAMKO, Rastislav et al.: Graduale Nitriense (s. XVI) Vol. 2

  Facsimile

  VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

 • 2016

  ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva: Graduale Cassoviense (s. XVI in.)

  Liturgicko-muzikologická štúdia

  VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

 • 2008

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku

  Norbertinum , Lublin

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ŠEDIVÝ, Juraj: Spišský antifonár

  Ružomberok

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku

  Norbertinum , Lublin

 • 2006

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426

  Ružomberok

 • 2003

  ADAMKO, Rastislav: Śpiewy uwielbienia na Słowacji po Soborze Watykańskim Drugim

  Norbertinum , Lublin

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2023

  ADAMKO, Rastislav: The Chants of the Requiem Mass in Carthusian Psalter – Gradual Ms. J 538

  Hudobnohistorické štúdie venované pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, STIMUL, Bratislava, p. 262 – 278

 • 2021

  ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J. – ZAHRADNÍKOVÁ, Z: Votivmessen im „Missale Notatum, Ms. Nr. 387“ aus dem Bestand der Zentralbibliothek der Slowakishen Akademie der Wissenschaften in Pressburg

  VESELOVSKÁ, E. (ed.): The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2021, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 7 – 14

 • 2018

  ADAMKO, Rastislav: The Eucharistic Tradition on the Basis of Hungarian Medieval Mass Manuscripts

  Annals of Theology: Musicology, 2018, year 65, no. 13, p. 7 – 23

 • 2018

  ADAMKO, Rastislav: Didactic Aspects of the Teaching of Musical Forms

  Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2018, year 17, no. 5, p. 104 – 110

 • 2018

  ADAMKO, Rastislav: Ukazanie miłosierdzia Bożego na podstawie wybranych przykładów śpiewów gregoriańskich

  KOWALCZYK, Marian (ed.): Aktualność orędzia Miłosierdzia Bożego, 2018, Scientific Publishing House of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Varšava, p. 261 – 275

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Musical-liturgical tradition in Gradual no. 67 (Graduale civitatis Nitriense) from Slovak National Archive in Bratislava

  Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles, 2015, year 9, no. 2, p. 21 – 40

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Śpiewana liturgia godzin na Słowacji

  Annales Lublinenses pro musica sacra, 2015, year 6, no. 6, p. 11 – 24

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Medievalistický výskum na pôde Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Muzikologické fórum: časopis České společnosti pro hudební vědu, 2015, year 4, no. 1 – 2, p. 69 – 78

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Melodická tradícia v Spišskom graduáli Juraja z Kežmarku

  Cantare amantis est, 2015, Polihymnia , Lublin
  (Cantare amantis est: wieloautorska monografia naukowa, red. Wiesław Hudek, Piotr Wiśniewski)

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Język muzyczny w słowackich kompozycjach sakralnych XXI wieku

  Edukacja muzyczna X, 2015, p. 119 – 134

 • 2014

  ADAMKO, Rastislav: Znaczenie kantylacji liturgicznej w kulcie chrześcijańskim

  Muzyka Sakralna, 2014, Music Academy Publishing House, Gdańsk, p. 68 – 82
  (Muzyka Sakralna: wobec współczesnych wyzwań kulturowych, red. Jacek Bramorski)

 • 2014

  ADAMKO, Rastislav: Rukopis s názvom Ofíciá - Orácie - Hymnické piesne

  JAGNEŠÁKOVÁ, Mária (ed.): Zborník Oravského múzea, 2014, Dolný Kubín, p. 361 – 375
  (Vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava)

 • 2013

  ADAMKO, Rastislav: Cyklické duchovné diela Antona Aschnera

  Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2013, year 12, no. 4, p. 29 – 55

 • 2013

  ADAMKO, Rastislav: Kartuziánsky Žaltár-Graduál zo Skaly útočišťa

  PROKOPOVÁ, Alena (ed.): Kniha 2013: Dejiny knižnej kultúry Spiša, 2013, Slovak National Library, Martin, p. 157 – 165
  (Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry)

 • 2012

  ADAMKO, Rastislav: The reception of new singings in the Catholic Church in Slovakia

  The Future of the hymnal: I. A. H, 2012, Graz, no. 40, p. 13 – 19
  (Graz-Opole)

 • 2012

  ADAMKO, Rastislav: Nitriansky graduál - vzácna pamiatka stredovekej liturgickej hudby

  Pramene slovenskej hudby II, 2012, Slovak National Group IAML, Slovak National Library, Martin, p. 49 – 59

 • 2012

  ADAMKO, Rastislav: Nitriansky graduál - vzácna pamiatka stredovekej liturgickej hudby

  Pramene slovenskej hudby II, 2012, Slovak National Group IAML, Slovak National Library, Martin, p. 49 – 59

 • 2011

  ADAMKO, Rastislav: Słowackie pieśni kościelne ku czci Trójcy Świętej

  Sanctissima trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis, 2011, Scientific Publishing House of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warszawa, p. 153 – 169
  (Sanctissima trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis: 23 kwietnia 2009, Warszawa, red. Stanisław Dąbek, Czesław Grajewski, Zenon Kołodziejczak, Krzysztof Niegowski)

 • 2011

  ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Košickom graduáli sign. Clmae 172a-b, 452 na základe analýzy alelujových veršov

  Ad honorem Richard Rybarič, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 245 – 257

 • 2011

  ADAMKO, Rastislav: Spiritualita mariánskych neskorostredovekých spevov v rukopisoch zo Slovenska

  O, Maria, laude digna: zborník z vedeckej konferencie, 2011, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 17 – 32

 • 2011

  ADAMKO, Rastislav: Spevy omšového ordinária v Košickom graduáli

  Hudobné pramene - kultúrne dedičstvo Slovenska, 2011, Slovak National Museum – Music Museum, Slovak Musicological Association, Bratislava, p. 97 – 111

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Počiatky viachlasu - rané organum

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 3, p. 27 – 34

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Adaptácia gregoriánskej melódie prefácie do textov v slovenčine

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 2, p. 3 – 7

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Adaptácia gregoriánskej melódie prefácie do textov v slovenčine

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, year 13, no. 1, p. 13 – 34

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v stredovekej Spišskej Kapitule na základe rukopisov, ktoré sa tam zachovali

  Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2010, year 10, no. 3, p. 155 – 196

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Formy współczesnej muzyki liturgicznej na Słowacji

  Annales lublinenses pro musica sacra, 2010, year 1, no. 1, p. 193 – 221

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Muzyka instumentalna w liturgii na przykładzie Kościoła słowackiego

  Musica instrumentalis, 2010, no. 5, p. 41 – 43

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Spišskom antifonári

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, 2010, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 17 – 35

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: The Spiš Calendar on the Basis of the Preserved Liturgical Manuscripts in the Spiš Chapter and Alba Iulia

  Musica Mediaeva Liturgica, 2010, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 37 – 67

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Vybrané hudobné pamiatky z Archívu Kapitulskej knižnice v Rožňave

  Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku, 2010, Publishing House of Michal Vaška, Prešov, p. 89 – 97

 • 2009

  ADAMKO, Rastislav: Zásady adaptácie gregoriánskych melódií do textov v slovenskom jazyku

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2, 2009, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 59 – 78

 • 2009

  ADAMKO, Rastislav: The Principles of Adaptation of the Gregorian Melodies to the Slovak Language Texts

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani, 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, p. 93 – 116
  (Artis musicae exempla nova ritus Christiani = A New Paradigm of Christian Liturgical Music, red. Juraj Lexmann)

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav: Kształtowanie się muzyki liturgicznej na Słowacji po II Soborze Watykańskim

  Musica sacra, 2008, year 4, p. 168 – 181

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav: Tradícia tzv. „omšových piesní“ a jej využitie v obnovenej liturgii

  70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka, 2008, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, , , Bratislava, p. 130 – 135

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav: Mocquereau André OSB

  Encyklopedia Katolicka, 2008, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, p. 1473
  (Encyklopedia Katolicka: Maryja-Modlitwa: Tom XII, red. Stanisław Wilk)

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Melódie na text Modlitby Pána v slovenských liturgických knihách

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2007, year 10, no. 2, p. 12 – 16

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Cirkev a hudba v súčasnosti

  Kríza kresťanskej kultúry? : Znepokojenia – nádej – perspektívy, 2007, Trnava University in Trnava, Trnava, p. 95 – 105

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Polyštýlovosť a polyžánrovosť v liturgickej hudbe

  PODPERA, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku, 2007, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 113 – 122

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Spevy vďakyvzdávania či zvelebovania?

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 9, no. 3, p. 12 – 16

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Veľkonočný chválospev

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 9, no. 1, p. 16

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Príspevok k problematike kalendára v Misáli R. 387

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, year 32, no. 2, p. 144 – 150

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Využitie tradičných hudobných foriem v súčasnej liturgii na Slovensku

  PODPERA, Rastislav (ed.): Hudba v súčasnej liturgii, 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 85 – 110
  (Edicia Musicologica Slovaca et Europaea XXIV)

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku

  Modlitba v umení: súbor štúdií, 2006, Banská Bystrica, p. 315 – 326

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Spišský graduál Juraja z Kežmarku ako hudobno-literárny prameň

  Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku, 2006, Ružomberok, p. 282 – 291
  (Zborník prednášok z týždňa európskej vedy)

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Liturgische Musik in der Slowakei nach dem II. Vatikanischen Konzil

  Kirchenmusik in sozialistischen Ländern vor und nach der Wende von 1989, 2006, Musik Südost , Mníchov, p. 108 – 116

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Svätý Tomáš Akvinský a hudba

  Zborník príspevkov k 50. výročiu kňazstva J. Ex. Mons. Eduarda Kojnoka, 2006, Biskupský úrad Rožňava, Rožňava, p. 93 – 98

 • 2005

  ADAMKO, Rastislav: Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2005, year 8, no. 3, p. 8 – 13

 • 2005

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Paleografická analýza Spišského graduálu

  Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2005, year 5, no. 3, p. 23 – 42

 • 2005

  ADAMKO, Rastislav: Śpiewy uwielbienia

  Muzyka liturgiczna w Kościele Katowickim 1925 – 2005, 2005, Katowice, p. 143 – 153

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (II)

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 4, p. 3 – 4

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (I.)

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 1, p. 3 – 4

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Otvorené formy ako alternatíva k strofickým piesňam v súčasnej liturgickej tvorbe

  Cantus Choralis Slovaca: Zborník materiálov z VI. Medzinárodného sympózia o zborovom speve, 2004, Banská Bystrica, p. 89 – 98

 • 2003

  ADAMKO, Rastislav: Nápevy evanjelia podľa Missale Romanum 2002

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, year 6, no. 4, p. 6 – 8

 • 2003

  ADAMKO, Rastislav: Nápevy čítaní podľa Missale Romanum 2002

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, year 6, no. 2, p. 8 – 9

 • 2002

  ADAMKO, Rastislav: Spišský antifonár

  Adoramus Te, 2002, year 5, no. 3, p. 15 – 16

 • 2002

  ADAMKO, Rastislav: Dialóg pred prefáciou

  Adoramus Te, 2002, year 5, no. 2, p. 10 – 12

 • 2000

  ADAMKO, Rastislav: Spišský Graduál Juraja z Kežmarku

  Adoramus Te, 2000, year 3, no. 2, p. 16 – 26

 • 2000

  ADAMKO, Rastislav: Hudba v stredovekej Spišskej Kapitule

  Adoramus Te, 2000, year 3, no. 1, p. 15 – 16

 • 1998

  ADAMKO, Rastislav: Spevy vďakyvzdávania po svätom prijímaní

  Adoramus Te, 1998, year 1, no. 4, p. 25 – 30

Personal bibliography – Textbooks, Textbook Chapters

 • 2019

  ADAMKO, Rastislav: Náuka o hudobných formách

  VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok

Personal bibliography – Analyses of Works

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Moteto „In hora ultima“ Orlanda di Lassa

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 9, no. 4, p. 24

Personal bibliography – Reviews

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Recenzia knihy Norberta Adamova Rekviem v súčasnej hudbe

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 12

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Recenzia knihy Norberta Adamova Rekviem v súčasnej hudbe

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2007, year 10, no. 2, p. 39

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Cantica – výber z repertoáru chrámových zborov

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 1, p. 38
  (Recenzia na Cantica – výber z repertoáru chrámových zborov: zostavovateľ Dušan Bill, Bratislava: Hudobné centrum 2002)

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2016

  ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Graduáli č. 67 (Graduale civitatis Nitriense) zo Slovenského národného archívu v Bratislave

  Musica Mediaeva Liturgica II, 2016, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 37 – 54
  (Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. – 4. júna 2015)

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce

  Źródła i początki

  Muzyka, 2015, year 60, no. 1, p. 129 – 132

 • 2011

  ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni 2010

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2011, year 14, no. 1, p. 38

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav: Prínos svetovej federácie PUERI CANTORES pre rozvoj detských speváckych zborov na Slovensku

  Cantus Choralis Slovaca 2006, 2008, Banská Bystrica, p. 138 – 143
  (zborník materiálov zo VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici Slovensko)

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Prvý národný kongres Slovenskej federácie Pueri Cantores

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, year 8, no. 3, p. 8 – 13

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, year 7, no. 4, p. 38 – 39

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 12, p. 26

 • 2003

  ADAMKO, Rastislav: Dixit Dominus

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, year 6, no. 2, p. 33 – 34

 • 2003

  ADAMKO, Rastislav: Narodenie Panny Márie

  Máriin hlas, 2003, year 5, no. 3, p. 1 – 2

 • 2002

  ADAMKO, Rastislav: Stretnutie poľských cirkevných hudobníkov

  Adoramus Te, 2002, year 5, no. 4

 • 2001

  ADAMKO, Rastislav: Sviatok Narodenia Panny Márie

  Máriin Hlas, 2001, year 33, p. 1 – 2

Bibliography – Reviews

 • 2021

  MEDŇANSKÝ, Karol: ADAMKO, R.: Náuka o hudobných formách

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 40

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 10

 • 2015

  ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 38 – 39

x