Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 1969

  Z diskusie na mimoriadnom zjazde ZSS

  Človek a člen

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 3, p. 3

Personálna bibliografia

 • 2018

  Múza? Anjel? Anima?

  Nadi Földváriovej

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 2

 • 2016

  Aleluja! (II)

  Pravda (7. 4.), 2016

 • 2016

  Aleluja!

  Pravda (31. 3.), 2016

 • 2015

  Čo by na to povedal Ľudovít Štúr? (2006)

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 16

 • 2014

  Wojciech Kilar (1932 – 2014)

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 12

 • 2013

  Raport z cesty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 30 – 32

 • 2012

  Cesta s hudbou

  Od Palacha po Obamu – a po Štefánika. Výber textov z rokov 1969 – 2009

  Music Centre Slovakia, Bratislava

 • 2011

  Golgota non-stop

  Úvaha k Haydnovej skladbe "Sedem slov..."

  Tvorba, 2011, no. 3

 • 2010

  Septembrová estetika

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 4, p. 314 – 315

 • 2005

  Zasada twórczości. Wybór pism z lat 1984-2005

  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice

 • 2003

  Verím na univerzálne hodnoty

  (Dokumenty doby)

  Tvorba, 2003, no. 1

 • 2001

  Dráma Hudby. Prolegomena k politickej muzikológii. Výber textov z rokov 1990 - 1999

  Music Centre Slovakia, Bratislava

 • 1999

  Deportácie – odveká kliatba. Poznámky k „Vyhláseniu k deportáciám Židov“ z r. 1987

  Tvorba T, 1999, no. 3, p. 5 – 8

 • 1999

  Inventúra 1999. Mr. Lynch či Herostratos? (O závere festivalu Melos-Ethos)

  HŽ, 1999, no. 12, p. 20 – 24

 • 1999

  Sporzenie z dystansu

  Almanach gimnazjów polskich na Zaolziu 1909 - 1999, 1999, p. 30 – 33

 • 1999

  PAIDEIA ako „starostlivosť o dušu“. Reflexia štúdia na VŠMU

  Konferencia „50 rokov slovenských hudobných inštitúcií“, BHS, 1999

 • 1998

  Polska szkoła kompozytorska: Fakt? Mit? Wizja? Projekt?

  Dysonanse, 1998, no. 2, p. 24 – 31

 • 1998

  Hra na demokraciu. Medzinárodné sympózium „Spoločenské hry“ Praha 1995

  Dilema, 1998, no. 1; 2, p. 18 – 23; 31 – 35

 • 1998

  Aspekty wielkości. Wstęp do estetyki transpersonalnej. Witold Lutosławski

  Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku, 1998, Poznań, p. 17 – 40

 • 1998

  Ecce homo. Pri príležitosti jubilea prof. Floriana Dąbrowského

  Księga Pamiątkowa, 1998, Pro sinfonika, Poznań

 • 1998

  Semiotik und Praxis. Medzinárodné sympózium „icms 4“

  Les Universaux en musique, 1998, Publications de la Sorbonne, Paris, p. 163 – 178

 • 1997

  Charizmatická osobnosť E. F. M. (K jubileu prof. Evy Fischerovej-Martvoňovej)

  Hudobný život, 1997, no. 23 – 24, p. 3

 • 1997

  O autorite. Prečo spomíname na Dr. Eduarda Herzoga

  Hudobný život, 1997, no. 11, p. 3

 • 1997

  Medzi remeslom a víziou. Rudolf Fila

  Dilema, 1997, no. 10, p. 61 – 66

 • 1997

  Tajomstvo mladosti. Prof. Belo Riečan DrSc. 60-ročný

  Hudobný život, 1997, no. 1, p. 9

 • 1997

  Hudba a pravda. „…tak takto nesmieš myslieť!…“ Výber textov z rokov 1977 až 1987

  Slovak European Cultural Club, Bratislava

 • 1997

  Matematika a hudba

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava

 • 1997

  List z Habovky

  Čírenie talentov, 1997, Dolný Kubín

 • 1996

  Struktur und Sinn des Erbes; Štruktúra a význam dedičstva; Struktura i znaczenie dziedzictwa

  Music in the Year 2002. A civilized Concert? The Royal Academy of Music Stockholm; Hudobno-pedagogické interpretácie 4. Nitra; Myśl Protestancka (Katowice); Pokaz (Warszawa), 1996; 1998; 1999, no. 2; 1, p. 55 – 57; 3 – 22; 42

 • 1996

  „Narodil sa Kristus Pán?“

  Tvorba T, 1996, no. 1, p. 24 – 25

 • 1996

  Jak vzniká skladba

  Ticho, 1996, Brno, no. 1

 • 1995

  Stály konflikt medzi mocou a umením (Der ständige Konflikt zwischen Macht und Kunst)

  Verfemte Musik. Komponisten in der Diktaturen unseres Jahrhunderts, 1995, Frankfurt am Main - Berlin - New York -, p. 29 – 43

 • 1994

  Hlbina - stratená dimenzia? (1.verejná schôdza Českej asociácie Club of Rome, Praha 1994)

  Opus Musicum; poľská verzia Pokaz; Myśl protestanski, 1994; 1997, year 1, no. 5 – 6; 3, p. 187 – 192; 36 – 41;

 • 1994

  Inferno podľa Jankoviča

  Tvorba T, 1994, no. 9

 • 1994

  Hudba a dráma. Štruktúra genézy „De Profundis“

  Slovenské divadlo, 1994, no. 1, p. 3 – 24

 • 1994

  Musikogenese - Musikgeometrie - Musikregulation

  Units in Texts and Language. Ruhr-Universität Bochum, 1994

 • 1993

  Étos a tvorba. K 80-tinám W. Lutosławského

  HŽ; poľská verzia Pokaz, 1993; 1997, no. 4; 3, p. 5; 60 – 66

 • 1993

  Nacionalizmus a kresťanstvo

  Tvorba T, 1993, no. 2

 • 1993

  Smer sacrum (esej s komentármi Rudolfa Filu)

  Tvorba T, 1993, Bratislava, no. 1

 • 1993

  Medzi čítaním poézie

  Cesty a ozveny Milana Rúfusa, 1993, Bratislava, p. 46 – 48

 • 1992

  Noli tangere (pri príležitosti šesťdesiatin Ilju Zeljenku)

  Kultúrny život, 1992, 1992, 1993, no. 51, 3, 5

 • 1992

  Slowakische Musikavantgarde vom Gesichtspunkt der „unklassischen / alternativen“ Musikwissenschaft

  Russische Avantgarde. Musikavantgarden im Osten Europas. Kulturinstitut Komponisten heute, 1992, Heidelberg, p. 253 – 261

 • 1991

  „Menticída“ včera a dnes. Ustanovujúca konferencia Európskeho kultúrneho klubu. Praha 1990

  Kultúrny život, 1991, no. 5

 • 1990

  Nežná revolúcia a hudba. Prolegomena k reforme umeleckého školstva

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 10, 11, 12. 13, 14,

 • 1989

  Some Remarks to Vladimír Godár's Composition Dariachanga's Orchard - a Myth

  HŽ; Slovak Music, 1989, no. 8; en. verzia 2, p. 10 – 11; 4 – 8

 • 1988

  Revolúcia v hudobnom myslení

  Umenie a revolúcia, 1988, Bratislava, p. 287 – 307

 • 1987

  Sonáty L. v. Beethovena

  Hudební rozhledy, 1987, no. 9, p. 425 – 429

 • 1987

  Museum and Utopy (An Outline to a Philosophy of Documentation)

  Contributions to the Study of Musical Instruments; sk verzia Analecta I., 1987, sk verzia 1988, Slovak National Museum, Bratislava, p. 8 – 41

 • 1987

  O tvorbe - skice

  Melos-Logos-Etos. Związek kompozytorów polskich, 1987, Warszawa, p. 24 – 38

 • 1987

  Trzy monologi

  Melos-Logos-Etos. Związek kompozytorów polskich, 1987, Warszawa, p. 39 – 50

 • 1984

  Zmysel hudobnej výchovy a jej perspektívy. Referát na celoštátnej pedagogickej konferencii v Nitre 1984

  Hudobná výchova, 1984, Nitra, p. 41 – 61

 • 1984

  O integracji muzycznej

  Dzielo muzyczne - Księga pamiątkowa Prof. J. M. Chomińskiego, 1984, PWM, Kraków, p. 159 – 174

 • 1982

  Stravinskij

  Hudobný život, 1982, no. 12, p. 1, 3 – 4

 • 1981

  O adekvátnosti analýzy

  Musica viva I., 1981, Opus, Bratislava, p. 56 – 77

 • 1981

  Esej a Post scriptum o hudobnej výchove

  Musica viva II., 1981, Opus, Bratislava, p. 54 – 107

 • 1979

  Logické základy harmonického systému. Dizertačná práca

  Bratislava, p. rkp 170 s.

 • 1965

  Ešte raz o hudobnej analýze (na margo Sláčikového kvarteta č. 3 Ilju Zeljenku)

  Slovenská hudba, 1965, no. 2, p. 49 – 52

 • 1965

  Orchestrálne skladby Antona Weberna. Diplomová práca na Hudobnej fakulte VŠMU

  Bratislava

 • 1964

  Úvaha vyvolaná Oświęcimom Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 1964, no. 8, p. 229 – 232

 • 1962

  Symfónia in C per archi Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 1962, year 6, no. 1, p. 36 – 40

 • -1

  Hudba a totalita (Musik und Totalitarismus)

  Hudba a Totalita - Musik und Totalitarismus. Melos - Etos 1991

 • -1

  Ad maiorem Dei gloriam. Úvod k round-table „250 Years after“ Bratislava 2000

 • -1

  Rekognoskácia v teréne

  ifem ’92. Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Bratislava - Dolná Krupá. CECM 1993, s. 30-42; Slovenská hudba 1996/1-2, s. 181-187.

 • -1

  Logos-Melos. Úvod do teórie melických štruktúr (na základe analýzy slovenských ľudových piesní). Abstrakt v zborníku konferencie Medzinárodný etnomuzikologický seminár Krpáčová 1974

 • -1

  Analýza a zmena paradigiem. Medzinárodný seminár „Nové cesty hudobnej analýzy“. Šamorín 2000. Poľská verzia Rozumieć muzykę. Konteksty analizy muzycznej. Warszawa 2000 (v tlači)

 • -1

  Esej o elektroakustickej hudbe

  Rozhlas a slovenská elektroakustická hudba. ČsRo, Bratislava 1989, s. 111-150; Slovenská hudba 1996/1-2, s. 163-180

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2018

  ŠKAPCOVÁ, Tatiana: Roman Berger - v kontexte tvorby

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín IV : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2018, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 164 – 173

 • 2016

  JAKUBISOVÁ, Lucia: Roman Berger – skladateľ

  Slovenská hudba, 2016, year 42, no. 2, p. 113 – 178

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky ku kompozičnej estetike slovenského skladateľa Romana Bergera

  Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie, 2016, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 176 – 191

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Dramatická cesta hudobníka k pravde...

  (na margo publikácie Romana Bergera Cesta s hudbou)

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 14 – 15

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: K povahe konvergentnosti v hudbe Romana Bergera

  Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 49 – 64

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Pečate profesionality – k jubileu Hudobníka, Mysliteľa a Človeka Romana Bergera

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 18 – 22

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Poľské inšpirácie v tvorbe Romana Bergera

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 4, p. 318 – 329

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Poľské podnety v tvorbe Romana Bergera

  Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 105 – 119

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger

  Międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej. 20. jubileuszowe Dni muzyki kompozytorów krakowskich, 2008, Kraków, p. 239 – 245

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composers After 1900 – Formations and Styles

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 119 – 135

 • 2002

  HRČKOVÁ, Naďa: Súčasní skladatelia - vandrujúce idey

  Slovenskí skladatelia III, 2002, Orman, p. 28 – 30

 • 1998

  GABRYŚ, Ryszard: O twórczości kompozytorskiej w śląskim środowisku ewangelickim

  Myśl Protestancka, 1998, no. 4, p. 45 – 53

 • 1998

  GABRYŚ-GIEBUROWSKA, Bożena (ed.): „Roman Berger w Katowicach“

  Stowarzyszenie Muzyczne, Katowice

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Modalita v hudbe Romana Bergera. Poznámky k skladateľovej tvorbe zo 60. rokov

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, p. 219 – 226

 • 1998

  GOJOWY, Detlef: Und sie bewegen sich doch... Neue Musik in Tschechien, der Slowakei und Slowenien

  Österreichische Musikzeitschrift, 1998, p. 26 – 33

 • 1996

  GOJOWY, Detlef: Musik ist auch ein Politikum. Der Komponist Roman Berger

  Das Orchester, 1996, no. 3, p. 8 – 11

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (Ed. O. Eslchek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 291, 295 – 296, 308

 • 1995

  CHALUPKA, Ľubomír: Ad Sacrum – k tvorbe Romana Bergera

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 16 – 17, p. 10

 • 1995

  TARNAWSKA-KACZOROWSKA, Krystyna: Meditatívna hudba: R. Berger, G. Scelsi, K. Stockhausen a iní

  Totalita a hudba. Hudba ako posolstvo. Melos-Étos, 1995, Bratislava, p. 132 – 141

 • 1992

  TARNAWSKA-KACZOROWSKA, Krystyna: Totalitaryzm i muzyka. Ze skicem do trzech portretów w tle: R. Palestra, W Lutosławskiego i R. Bergera

  Przegląd Powszechny, 1992, Warszawa, no. 4, p. 54 – 58

 • 1992

  TARNAWSKA-KACZOROWSKA, Krystyna: „...najpierw jest życie a potem sztuka...“ – Roman Berger

  Między Polską a światem. Materiały z sesji PAN IS, 1992, Warszawa, p. 117 – 133

 • 1989

  POCIEJ, Bohdan: Roman Berger – między słowem, pojęciem a muzyką

  Muzyka źle obecna I, 1989, Warszawa, p. 267 – 274

 • 1971

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Roman Berger a nielen hudobná poetika

  Slovenská hudba, 1971, no. 1, p. 16 – 21

Bibliografia – Books

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

 • 2000

  ŠŤASTNÝ, Jaroslav: Otázky tvůrčího myšlení u skladatelů Aloise Piňose a Romana Bergera

  Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

 • 2020

  LETŇANOVÁ, Elena: Cieľom umenia je robiť človeka šťastným

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 11

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre 2020

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 12

 • 2020

  GUNIČOVÁ, Kristína: Konvergencie 2020

  Komornejšie než kedykoľvek predtým

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 8

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

  Festival, ktorý založil Ilja

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 20 – 21

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019

  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 6

 • 2019

  NOTA, Lenka: Dvacátý ročník Konvergencie oslavil třicet let svobody a prozkoumal možnosti hudební terapie

  Harmonie, 2019

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble: dve storočnice v jednom

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 23

 • 2018

  KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 8

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

  Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 12

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 9

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Činorodosť Warchalovcov

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 2

 • 2016

  BURGROVÁ, Katarína: Košická hudobná jar 2016

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 7 – 8

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 51 – 52

 • 2015

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Roman Berger : Pathetique [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 39

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG – Skladačky

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 3

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9 – 10

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Konvergencie

  Konvergencie na Konvergenciách

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 6

 • 2015

  LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2015

  Pocty Bergerovi a Emmertovi

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 9, p. 35

 • 2015

  KOPELENT, Marek: Ohlédnutí za festivalem Třídení

  Hudební rozhledy, 2015, year 68, no. 3, p. 20 – 21

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 7

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Marek Kopelent : principy opravdovosti a pravdivosti [rozhovor]

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 18 – 20

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Quasars v Košiciach k pocte osobnostiam

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 20

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 3

 • 2013

  LOOMIS, George: A Music Festival Features Premiere of the Opera 'Dorian Gray'

 • 2013

  SCHLÜREN, Christoph: Unbekannte Meisterwerke, grandiose Dirigate – Ur- und Wiederaufführungen beim Melos Ethos Festival in Bratislava

 • 2013

  ZAGAR, Peter: Bergerovo literárne memento

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 7 – 8, p. 6

 • 2013

  LINDTNEROVÁ, Jana: Melos-Étos 2013

  Zaostrené na hudbu Kaije Saariaho

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 16

 • 2013

  TICHÝ, Stanislav: Melos-Étos 2013

  Organové koncerty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 20

 • 2013

  MARENČINOVÁ, Dita: Ars Nova Cassoviae

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 8

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012

  Vokálny koncert

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 23 – 24

 • 2012

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 5

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 3

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 10

 • 2011

  (hž): V rámci 22. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného umenia Fortfest Czech Republic 2011 zaznela...

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 3

 • 2011

  SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 55 – 56

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble v Galérii Poľského inštitútu

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 8

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011

  11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 17 – 18

 • 2011

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 11

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Roman Berger : Memento [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 35

 • 2011

  (ep): Hudba a politika vo Varšave

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 5

 • 2011

  LINDTNEROVÁ, Jana: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 7

 • 2010

  ŠŤASTNÝ, Jaroslav: Laudatio pro Romana Bergera

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 9, p. 2

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Nástojčivá výzva súčasníkom – premiéra Bergerovej Missa pro nobis

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 10, p. 3

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Významná udalosť v hudobnom živote

  Svetová premiéra vokálno-inštrumentálneho diela Romana Bergera Missa pro nobis

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 4, p. 316 – 317

 • 2010

  ZAGAR, Peter: Mass for Us Belongs to Them, Who Didn't Give Up to Listen and to Think

  Pravda, 2010, year 20, no. 217 (21. 9.), p. 41

 • 2006

  KUŠNIERIK, Juraj – DANELOVÁ, Ester: Prekračovanie hraníc [rozhovor]

  .týždeň, 2006, year 3, no. 16, p. 20 – 22

 • 2004

  GODÁR, Vladimír: Konvergencie Romana Bergera

  Slovo, 2004, no. 19, p. 20

 • 1998

  JURÍK, Marián: Meditácia o hudbe a pravde…

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 23 – 24, p. 13 – 15

 • 1998

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Aj hudba aj pravda. Impresia po predvedení Exodusu Romana Bergera

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 17, p. 6

 • 1998

  KONOPIELSKA, W.: Exodus według Bergera

  Ślask, 1998, no. 6, p. 82

 • 1998

  ZAGAR, Peter: Tvorba ako nové, živé, objavné

  Domino-forum, 1998, no. 32, p. 14

 • 1998

  TARNAWSKA-KACZOROWSKA, Krystyna: Memento Romana Bergera w Filarmonii Narodowej

  Dysonanse, 1998, Katowice, no. 2, p. 38 – 39

 • 1998

  PISSARENKO, O.: Roman Berger: Memento

  IV Forum Lutosławskiego. Program koncertu finałowego. Filharmonia Narodowa, 1998, Warszawa, p. 14 – 18

 • 1995

  BOKES, Vladimír: Autorský večer Romana Bergera

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 5, p. 4

 • 1995

  GOJOWY, Detlef: Spotkanie s muzyką Romana Bergera

  Ruch Muzyczny, 1995, no. 4

 • 1994

  RAJTER, Adrian: Zodpovednosť za nádej

  Filharmonické listy, 1994–1995, no. 2, p. 14 – 15

 • 1993

  PUKL, O.: Profil Romana Bergera

  Opus Musicum, 1993, no. 5 – 6, p. 172 – 177

 • 1992

  POCIEJ, Bohdan: Adagia Romana Bergera

  Ruch Muzyczny, 1992, no. 11, p. 3

 • 1991

  KOHLHAAS, Emmanuela: Die philosophie der Musik. Der Komponist, Pianist und Philosoph Roman Berger

  Neue Musikzeitung, 1991, Regensburg, no. 5, p. 13

 • 1989

  TARNAWSKA-KACZOROWSKA, Krystyna: Rozhovor v rámci diskusie na sympóziu „Muzyka źle obecna“

  Muzyka źle obecna II, 1989, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa, p. 63 – 79

 • 1988

  ZELJENKA, Ilja: Herder Prize 1988 – Roman Berger

  Slovak Music, 1988, no. 5

 • 1986

  GABRYŚ, Ryszard: Refleksje na okoliczność katowickiego wykonania „Transformacji“ Romana Bergera

  Program Filharmonii Śląskiej (18. 4.), 1986

 • 1982

  PODRACKÝ. I.: Roman Berger: De Profundis

  Slovak Music, 1982, Music Fund, Bratislava, no. 4

 • 1981

  NOVÁČEK, Zdenko: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  K niektorým problémom marxisticko-leninskej estetiky

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 4
  (Hudobná komunikácia ako systém)

 • 1981

  ADAMČIAKOVÁ, V.: Věřím, že umění je funkcí života…

  Hudební rozhledy, 1981, no. 1, p. 31 – 36

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: K životnému jubileu skladateľa Romana Bergera

  Hudobný život, 1980, no. 16

 • 1977

  A.K.: Tvorivá komisia muzikológov

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 2, p. 7

 • 1977

  KOWALCZYKOWA, H.: Dramat kompozytora

  Zwrot, 1977, no. 10, p. 11 – 15

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby

  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5, 7

 • 1969

  vk: Prievan na hudbu

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 4, p. 4
  (Konvergencie)

 • 1969

  ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť - počúvajte a vnímajte

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 9

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty

  Pokus o konfrontáciu

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 15, p. 3

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Bratislavské hudobné slávnosti

  SF + SOBR

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 11, p. 5
  (Musica notturna)

 • 1966

  POSPÍŠIL, Juraj: Orchestrálne koncerty

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 7, p. 318 – 319

Bibliografia – Analyses of Works

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger: Konvergencie I, II, III - dokončenie

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 6, p. 34

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger: Konvergencie I, II, III

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 5, p. 37

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger. Transformácie – 4 skladby pre veľký orchester

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 12, p. 15 – 18

 • 1985

  BERGER, Igor: Roman Berger: Sonáta pre husle a klavír s motívom K. Szymanowského

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 16, p. 4

 • 1965

  POSPÍŠIL, Juraj: Roman Berger: Sonáta 1960 pre klavír

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 4, p. 175 – 176

x