2024

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Zavŕšený život naplnený láskou k poznaniu a hudobnou krásou:

Ad honorem Ladislav Burlas

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2024, year 50, no. 1, p. 9 – 20

2023

HAŠKOVÁ, Katarína: Burlas - Faltin - Filip: Kapitoly z teórie súčasnej hudby [recenzia knihy]

Zapomenuté knihy o hudbě. Díl 19

Harmonie, 2023, no. 8, p. 54 – 56

2023

ŠTEFKOVÁ, Markéta: „O večných začiatkoch“. Zápas o položenie základov modernej slovenskej hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 14 – 33

2022

GAVALOVÁ, Mária: Bratislavské hudobné slávnosti 2022

Slovenské výročia

Hudobný život, 2022, year 54, no. 11, p. 5 – 6
(na BHS 2022 zaznelo skladateľovo dielo Planctus)

2022

FECSKOVÁ, Silvia: Irena Medňanská a slovenská hudob­ná pedagogika Slávka Kopčáková

Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 36 – 37

2022

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas Planctus (1968)

Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 25 – 28
(repríza článku z r. 2002)

2021

(red.): Ceny Hudobného fondu

Hudobný život, 2021, year 53, no. 10, p. 8

2020

ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 24 – 28

2019

RUTTKAY, Juraj: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

Slovenská Hudba, 2019, year 45, no. 1, p. 109 – 111

2019

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Hudba Ladislava Burlasa v predvečer osláv Nežnej revolúcie

Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 15

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Burlasova zbierka ľudových piesní Na strunách a klávesoch pre husle a klavír v kontexte jeho tvorby

Pramene slovenskej hudby VII. Zborník zo 7. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2018, year 7, p. 43 – 50

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 38 – 39

2018

red: Ceny ministerky kultúry

Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 2

2017

KOPČÁKOVÁ, Slávka (ed.): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

Prešov
(240 s., 1. vyd., Edícia: Opera theoriae artis 3/2017)

2017

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas v súradniciach slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia

Hudobný život, 2017, year 49, no. 4, p. 20 – 23

2017

CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu

Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 13 – 14

2017

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Banskobystrická hudobná jar

Hudobný život, 2017, year 49, no. 6, p. 16

2017

JAKUBISOVÁ, Lucia: Súradnice života... Rozhovor s Ladislavom Burlasom

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, year 43, no. 4, p. 391 – 398

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 51 – 52

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

Zrelosť Moyzesovho kvarteta

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 12

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 3

2016

ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 11

2015

BURLAS, Ladislav: Bárdiová, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

[Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]

Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)

2015

BURLAS, Ladislav: Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 78 – 80
(Chalupka, Ľubomír, ed.)

2015

red.: Osobnosti nášho kraja: Ladislav Burlas

Rodný môj kraj, 2015, Trnava, year 3, no. 6, p. 11

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v Hudobnom fonde v Bratislave a vo fondoch SNK v Martine

Božeková, Martina – Kucianová, Anna (ed.): Pramene slovenskej hudby III. Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovak National Group IAML, Martin, p. 67 – 77

2015

BURLAS, Ladislav: Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy: spomienky trnavského skladateľa

, Slovak National Museum – Music Museum, Trnava, Bratislava
(292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 8

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Dielo Ladislava Burlasa Metamorfózy krás pre miešaný zbor s husľovým sólom a jeho zvukové osobitosti

Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia č. 161, 2013, Prešov, p. 66 – 90
(164 s., 1. vyd.)

2012

MEDŇANSKÁ, Irena: Tararam - skladba pre mládežnícky spevácky zbor

Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

Cantus Choralis Slovaca, 2012, Banská Bystrica, year 10, p. 19 – 27

2012

OLŠIAK, Milan: Pedagogická, vedecká a umelecká činnosť Ladislava Burlasa v oblasti folklóru

Pedagogical Faculty, , Ružomberok
(147 s., dizertačná práca)

2012

BURLAS, Ladislav – BELIČOVÁ, Renáta: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky

Žilina University in Žilina, EDIS – Publisher University of Žilina, Žilina
(142 s., 1. vyd., recenzie In: Musicologica Slovaca, roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 167 – 171, Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 1, s. 108 – 110)

2012

OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas – vedec, umelec, pedagóg

MUSICA ET EDUCATIO III. Zborník z 3. ročníka doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 21. – 22. novembra 2011 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku, 2012, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 173 – 180

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy; Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31 května a 1. června 2012, 2012, year 31, p. 116 – 132

2012

MEDŇANSKÁ, Irena: Jubilant Ladislav Burlas – osobnosť hudobnej vedy, pedagogiky, tvorby a kultúry

Múzy v škole, 2012, Banská Bystrica, year 17, no. 3 – 4, p. 38 – 39
(odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

2012

DIDIOVÁ, Anna: Tvorba Ladislava Burlasa pre sólové husle

Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(vl. nakl., bakalárska práca)

2012

OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas

Život a tvorba hudobného skladateľa, zameraná na oblasť folklóru

Zvolen
(63 s., 1. vyd., Lonfinger (Lutila)

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, year 38, no. 4, p. 418 – 420

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

Pravda, 9. 10. 2012, year 22, no. 233, p. 39

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

Pocta jubilujúcim skladateľom

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 15

2012

ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírne kompozície Ladislava Burlasa, Igora Dibáka, Egona Kráka

Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(101 s., 1. vyd., noty)

2012

OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas a folklór

Cantus Choralis Slovaca, 2012, Banská Bystrica, year 10, p. 39 – 50

2012

BURLAS, Ladislav: In memoriam [hudobnina]

[kompozícia pre sláčikový orchester, partitúra]

Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
(17 s., 1. vyd., 1 partitúra)

2012

BURLAS, Ladislav: Mládežnícky zborový spev z aspektu skladateľa, interpreta, poslucháča

Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

Cantus Choralis Slovaca, 2012, Banská Bystrica, year 10, p. 16

2011

ONDRÍK, Pavol: Cena Pavla Straussa – Nitra, 1. marca 2011

Listy PS, 2011, Liptovský Mikuláš, no. 15, p. 26 – 27

2010

MEDŇANSKÁ, Irena: Systematika hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa a odraz spoločenských zmien v postavení jednotlivých disciplín

Múzy v škole, 2010, Banská Bystrica, year 15, no. 1 – 2, p. 11 – 13
(odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

2008

ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas

Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007

Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
(51 s., 1. vyd.)

2008

LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 34 – 40

2008

GLOCKOVÁ, Mária: Filozoficko-sémantická analýza v diele (Planctus) Ladislava Burlasa

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 28 – 33

2008

MICHALOVÁ, Eva: Ars longa, vita brevis

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 9 – 13

2008

RUTTKAY, Juraj: Hudobno-teoretické dielo Ladislava Burlasa

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 41 – 51

2007

BURLAS, Ladislav: Dejiny európskej hudobnej teórie

EDIS – Publisher University of Žilina, Žilina
(134 s., 1. vyd.)

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirujúca symbióza teórie a praxe

K dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského

Hudobný život, 2007, year 39, no. 6, p. 14 – 17

2007

PETŐCZOVÁ, Janka: Historické muzikologické aktivity profesora Ladislava Burlasa

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, year 33, no. 1, p. 25 – 31

2007

URBANCOVÁ, Hana: Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, year 33, no. 1, p. 32 – 41

2007

LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

Múzy v škole, 2007, Banská Bystrica, year 12, no. 1 – 2, p. 5 – 8
(odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

2007

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubileá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry

Časopis Prešovskej univerzity v Prešove XI, 2007, Prešov, no. 4, p. 23

2007

MARKUŠ, Jozef: Ceny Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, year 18 (22), no. 6, p. 3

2007

Ladislav Burlas

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, year 33, no. 1, p. 6 – 7

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 1, p. 8 – 24

2007

KOPČÁKOVÁ, Slávka – PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Ladislav Burlas: Bibliografia (výber)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, year 33, no. 1, p. 42 – 46

2007

BURLAS, Ladislav: Sociokultúrne aspekty európskej moderny

K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2007, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 29 – 34

2007

(kr): Skladateľ Ladislav Burlas je kritickým realistom

Záujem ľudí o skutočné hodnoty je mizerný

Nitrianske noviny, 2007, Nitra, no. 49, p. 9

2007

ČIERNA, Alena: Ladislav Burlas: “Kreativita – strategická otázka ľudstva...”

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, year 33, no. 1, p. 47 – 57

2007

Nositelia cien Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2007, Matica slovenská, Martin, year IV.+123, no. 5, p. 3

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 2, p. 305 – 307

2007

Ladislav Burlas: kto je kto

Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, year 18 (22), no. 7, p. 7

2007

ČIERNA, Alena – BURLAS, Ladislav: V zrkadle času Ladislav Burlas [rozhovor]

Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 24 – 26

2007

BUFFA, Ivan: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2007, year 39, no. 10, p. 4
(uvedenie diela Epitaf, op. 3)

2006

GOLIÁŠOVÁ, Mária: Detská zborová tvorba Ladislava Burlasa

Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Banská Bystrica, year 7, p. 40 – 44

2006

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia

EDIS – Publisher University of Žilina, Žilina
(306 s., 4. vydanie, Edícia: Vysokoškolské učebnice)

2005

URSÍNYOVÁ, Terézia: Slávka Kopčáková : Ladislav Burlas [recenzia knihy]

Hudobný život, 2005, year 37, no. 1, p. 43

2005

BURLAS, Ladislav: Vedecký vývoj osobnosti Richarda Rybariča

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 2, p. 129 – 132

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 143 – 147
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

BURLAS, Ladislav: Slovak Music of the 20th Century. Development in the First Half of the Century

A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Elschek, Oskár (ed.), 2003, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 298 – 314

2002

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas

Súzvuk Prešov Music Society, Prešov
(175 s., 1. vyd.)

2002

z. r.: 2. seminár Tadeáša Salvu

Venovaný tvorbe Ivana Hrušovského a Ladislava Burlasa

Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 7 – 8, p. 14

2002

MEDŇANSKÁ, Irena: Ladislav Burlas: Teória hudobnej pedagogiky

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 2, p. 283 – 284

2002

BURLAS, Ladislav: Muzikologický odkaz Igora Vajdu SJ

Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2002, Bratislava, p. 23 – 24

2002

MICHALOVÁ, Eva – BELIČKOVÁ, Renáta: Ladislav Burlas: Hudba – komunikatívny dynamizmus

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 2, p. 280 – 283

2002

GLOCKOVÁ, Mária: Profesor, vedec, bohém a jubilant

Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 7 – 8, p. 12

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 9, p. 30 – 32

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2002, year 34, no. 5, p. 15
(Sonáta a tre pre klarinet, vibrafón a klavír)

2001

BURLAS, Ladislav: Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí

Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 5, p. 49
(recenzia knihy)

2000

BURLAS, Ladislav: Hudba – želania a rezultáty

[zobrané muzikologické spisy z rokov 1957 – 1999]

Prešov
(112 s., 1. vyd., vl. n.)

2000

BURLAS, Ladislav: Na rozlúčku s profesorom Ľudovítom Rajterom

Hudobný život, 2000, year 32, no. 7 – 8, p. 2 – 4

2000

VRBICKÁ, Eva: Dobrý deň, pán Ladislav Burlas!

Literárny týždenník, 2000, Bratislava, year 13, no. 46, p. 3

1999

BURLAS, Ladislav: Za Gustávom Krajniakom

Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 6, p. 3

1999

BURLAS, Ladislav – MATÚŠ, František (ed.): Acta musicae Paedagogicae Universitatis Pressoviensis (1949 – 1999)

Zborník vedeckých prác členov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove z príležitosti 50. výročia vzniku Pedagogickej fakulty v Prešove 1949 – 1999

Pedagogical Faculty, University of Prešov, Prešov
(142 s., 1. vyd.)

1998

BURLAS, Ladislav: Hudba – komunikatívny dynamizmus

National Music Centre, Bratislava
(97 s., 1. vyd.)

1998

BURLAS, Ladislav – FÖDERMAYR, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(448 s., 1. vyd.)

1997

BURLAS, Ladislav: Teória hudobnej pedagogiky

University of Prešov, Prešov
(113 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

1997

KOVÁŘOVÁ, Anna: V znamení jubileí

Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 9, p. 2
(70. výročie narodenia skladateľa Ladislava Burlasa)

1997

CHALUPKA, Ľubomír: Svedectvo súčasníka

K sedemdesiatke Ladislava Burlasa

Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 6, p. 3

1997

SEDLICKÝ, Tibor: Ladislav Burlas

K dejinám zborového spevu na Slovensku 2. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, 1997, , Literary and Music Museum, National Cultural Centre, Banská Bystrica, Bratislava, p. 18 – 19

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 289, 301, 313

1996

URSÍNYOVÁ, Terézia – BURLAS, Ladislav: Značka kvality

S profesorom Ladislavom Burlasom o tohtoročných hudobných projektoch

Literárny týždenník, 1996, Bratislava, year 9, no. 12, p. 15

1996

BURLAS, Ladislav: Rok slovenskej hudby

Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 13, p. 1 – 2

1996

BURLAS, Ladislav – JURÍK, Marián: Year of the Slovak Music Open...

Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 3, p. 1, 3

1996

BURLAS, Ladislav: Pilier hudobnej kultúry

Rok slovenskej hudby pred druhým polčasom

Slovenská republika. Príloha Kultúra, 1996, year 4, no. 103 (4. 5.)
(č. 13, 1996, s. 5)

1996

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj v prvej polovici storočia

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 259 – 271

1989

BURLAS, Ladislav: Problémy a perspektívy slovenskej hudobnej kultúry

Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 3, p. 1, 12

1988

BURLAS, Ladislav: Historické vedomie v hudbe a v súčasnej hudobnej kultúre

Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 13, p. 10

1987

CHALUPKA, Ľubomír: K šesťdesiatke zaslúžilého umelca Ladislava Burlasa

Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 8, p. 5

1987

BURLAS, Ladislav: Die prognostischen Tendenzen der Musikwissenschaft

Beiträge zur Musikwissenschaft. Volume 29, 1987, Verlag Neue Musik, Berlín, no. 2, p. 156 – 158

1987

BURLAS, Ladislav: Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru

Opus, Bratislava
(285 s., 1. vyd.)

1987

BURLAS, Ladislav: Paralely všeobecných dejín a dejín kultúry

Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 23, p. 8

1986

BURLAS, Ladislav: Slovenskí skladatelia na českých pódiách I. republiky

Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), 1986, Bratislava, p. 12 – 16
(Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)

1985

BURLAS, Ladislav: Josef Bek : Avantgarda [recenzia knihy]

Ke genezi socialistického realismu v české hudbě

Hudobný život, 1985, year 17, no. 7, p. 3

1985

BERGER, Igor: X. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
(Stretnúť človeka)

1985

BERGER, Igor: Ladislav Burlas: Poetická hudba pre dychové kvinteto

Hudobný život, 1985, year 17, no. 6, p. 3

1984

BERGER, Igor: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4

1984

URSÍNYOVÁ, Terézia: BHS : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 21, p. 1
(Koncert pre organ a orchester)

1984

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Slovenská hudobná moderna [recenzia knihy]

Hudobný život, 1984, year 16, no. 12, p. 8

1983

MARTON, Ivan: VIII. TSNHT : Zborový koncert

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 3
(Tararam)

1983

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

Obzor, Bratislava
(200 s., 1. vyd., Edícia: Malá moderná encyklopédia)

1983

BURLAS, Ladislav: Česká a slovenská skladateľská tvorba v epoche socializmu II.

Hudobný život, 1983, year 15, no. 11, p. 8

1983

BURLAS, Ladislav: Česká a slovenská skladateľská tvorba v epoche socializmu I.

Hudobný život, 1983, year 15, no. 10, p. 8

1982

HATRÍK, Juraj: My Little "Burlas" Concert

Hudobný život, 1982, year 14, no. 10, p. 3

1982

BURLAS, Ladislav: 30 rokov muzikologického pracoviska v SAV

Hudobný život, 1982, year 14, no. 3, p. 3

1982

SZELEPCSÉNYI, Ján: Aktuálna dilema tvorby : pôvodnosť či zrozumiteľnosť? [rozhovor]

Hudobný život, 1982, year 14, no. 4, p. 3

1982

BURLAS, Ladislav: Zoltán Kodály – skladateľ

Hudobný život, 1982, year 14, no. 24, p. 1 – 2

1981

BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
(Lyrická hudba pre klavír)

1981

BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Nové zborové diela

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 5
(Dobrý deň, cyklus miešaných zborov)

1981

NOVÁČEK, Zdenko: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

K niektorým problémom marxisticko-leninskej estetiky

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 4
(príspevok - Problematika kritického hodnotenia súčasnej slovenskej hudobnej tvorby)

1981

BURLAS, Ladislav: Význam Mikuláša Schneidra-Trnavského v slovenskej hudobnej kultúre

Hudobný život, 1981, year 13, no. 10, p. 1

1980

BURLAS, Ladislav: Estetika medzivojnovej hudobnej moderny

Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1918 – 1939). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 6, Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.), 1980, Bratislava, p. 17 – 21
(Zborník prác zo 6. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1977)

1980

BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
(Sonatína pre klavír)

1979

PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzia : Ladislav Burlas

Hudobný život, 1979, year 11, no. 19, p. 5
(Koncertná sonáta pre husle sólo; Kadencia pre husle sólo; Hudba pre sláčikové kvarteto; Sláčikové kvarteto č. 2)

1979

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas : Hudobná teória a súčasnosť [recenzia knihy]

Hudobný život, 1979, year 11, no. 11, p. 5

1979

ADAMČIAK, Milan: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 1
(3. sláčikové kvarteto)

1979

BURLAS, Ladislav: Prvé vydanie v reedícii

Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 5
(Slovenské spevy)

1978

CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 1, 4

1978

BURLAS, Ladislav: Dejiny európskej hudobnej teórie 1

Bratislava
(Rozmnoženina, učebné texty)

1978

BURLAS, Ladislav: Hudobná teória a súčasnosť

Tatran, Bratislava
(235 s., 1. vyd.)

1978

BURLAS, Ladislav: Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek

Musicologica Slovaca, 1978, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year VII, p. 9 – 19

1977

O poznaní a smerovaní

VII. ročník Prix de musique folkorique de Radio Bratislava

Hudobný život, 1977, year 9, no. 19, p. 1 a 7

1977

BULLA, Marián: Nad vokálnou tvorbou L. Burlasa

Hudobný život, 1977, year 9, no. 23 – 24, p. 9

1977

BUGALOVÁ, Edita: Koncerty v Trnave

Hudobný život, 1977, year 9, no. 16, p. 5
(koncert pri príležitosti päťdesiatych narodenín L. Burlasa)

1977

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Všestranná osobnosť

Ladislav Burlas 50-ročný

Hudobný život, 1977, year 9, no. 8, p. 4

1977

BURLAS, Ladislav: Pozdná tvorba klasika

Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 3

1976

Pocta národnému umelcovi Alexandrovi Moyzesovi

Hudobný život, 1976, year 8, no. 13, p. 3

1976

URSÍNYOVÁ, Terézia: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 4 – 5

1976

BURLAS, Ladislav: Premeny v počúvaní hudby

Študijný zošit Metodicko-výskumného kabinetu, zv. 2

Czechoslovak Radio, Bratislava
(50 s., 1. vyd.)

1973

BURLAS, Ladislav: O metódach hudobnej vedy

Musicologica Slovaca, 1973, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year IV, p. 197 – 202

1972

BURLAS, Ladislav: The influence of Slovakian folk music on Bartók´s musical idiom

International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, 1972, Budapešť, p. 181 – 189

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Košice úspešne

Hudobný život, 1972, year 4, no. 24, p. 5
(Concertino)

1971

BURLAS, Ladislav: Skladateľská analýza a autokritika

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, year 15, no. 8, p. 289 – 293

1970

aj pre zahraničie...

Hudobný život, 1970, year 2, no. 1, p. 4
(Spievajúce srdce)

1970

LARBEROVÁ, V.: Hovoríme s nositeľmi cien Zväzu slovenských skladateľov za rok 1970

Hudobný život, 1970, year 2, no. 11, p. 3
(Planctus)

1970

vč: BHS 22

Komorné podujatia BHS

Hudobný život, 1970, year 2, no. 12, p. 4
(Hudba pre sláčikové kvarteto)

1970

URSÍNYOVÁ, Terézia: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

Prvý pohľad

Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 1
(Planctus)

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Šťastné vybočenia z priemeru

Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 4
(Planctus)

1969

KOVÁŘOVÁ, Anna: Anketa: Tie najúspešnejšie

Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 8
(Planctus)

1969

URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantomíma

List z Prahy

Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 5
(Planctus)

1969

BOHÁČIK, Ján: Školské súbory v aktivite

Hudobný život, 1969, year 1, no. 12, p. 4

1969

BURLAS, Ladislav: Jednota a vývoj v diele Eugena Suchoňa

Musicologica Slovaca, 1969, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year I, no. 2, p. 187 – 199

1969

BURLAS, Ladislav: Stále živý odkaz

Na margo výstavy Béla Bartók a Slovensko

Hudobný život, 1969, year 1, no. 8, p. 5

1969

HATRÍK, Juraj: Dva pohľady na Burlasov Planctus

Človek a kríž

Hudobný život, 1969, year 1, no. 3, p. 4

1969

HRČKOVÁ, Naďa: Dva pohľady na Burlasov Planctus

Dni bez konca

Hudobný život, 1969, year 1, no. 3, p. 4

1969

BURLAS, Ladislav: Myšlienky

Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 2

1968

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudba 20. storočia

Päťdesiat rokov slovenského umenia, 1968, Socialistic Academy, Bratislava, p. 56 – 75

1967

BURLAS, Ladislav: A Háry János alkotója (nekrológ o Zoltánovi Kodályovi)

Természet és tudomány, 1967, no. 11, p. 22 – 26

1965

BURLAS, Ladislav: Formové princípy novej hudby

Burlas, Ladislav – Faltin, Peter – Filip, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby, 1965, Panton, Bratislava, Praha
(101 s., 1. vyd.)

1965

BURLAS, Ladislav – FALTIN, Peter – FILIP, Miroslav: Chapters from the Theory of Contemporary Music

Panton, Bratislava, Praha
(101 s., 1. vyd.)

1964

BURLAS, Ladislav: Etika a estetika slovenskej národnej hudby

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, year 8, no. 6, p. 164 – 167

1964

BURLAS, Ladislav: Hudobná pedagogika v systéme hudobnej vedy

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, year 8, no. 3, p. 71 – 75

1964

BURLAS, Ladislav: Úvahy podnietené úvahou

Opäť o Zeljenkovom Oswienczyme

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 310 – 311

1963

BURLAS, Ladislav: Zrkadlo súčasnej slovenskej hudobnej tvorby

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, year 7, no. 3, p. 81 – 101

1963

BURLAS, Ladislav: Vzťah medzi vedeckým a pedagogickým aspektom hudobnej teórie

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, year 7, no. 9, p. 262 – 264

1963

BURLAS, Ladislav: Hudobná teória ako vedecká disciplína a jej súčasné metodologické problémy

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, year 7, no. 3, p. 70 – 73

1963

BURLAS, Ladislav: Neuerertum und Tradition in Bartóks Formenwelt

Studia Musicologica

Hungarian Academy of Sciences, Budapešť, p. 383 – 391

1962

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia

State Music Publisher, Bratislava
(285 s., 1. vyd. - 1962, 2. vyd. - 1967, 317 s., Edícia teoretickej literatúry, zv. 3, Supraphon, 3. vyd. - 1978, 319 s., Opus, Bratislava)

1961

FALTIN, Peter: Sláčikové sexteto Ladislava Burlasa

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, year 5, no. 2, p. 63 – 67

1961

BURLAS, Ladislav: Dve kapitoly o Bélovi Bartókovi

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, year 5, no. 9, p. 381 – 386

1960

BURLAS, Ladislav: Hudobné formy. 1. časť systematická

Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
(92 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

1960

BURLAS, Ladislav: O metóde rozborov umeleckých diel

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, year 4, no. 4, p. 186 – 189

1959

ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

Burlasov Epitaf pre veľký orchester, dielo 3

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 7 – 8, p. 315 – 316

1958

BURLAS, Ladislav: Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 1, p. 7 – 8

1957

BURLAS, Ladislav: Myšlienky o vývine národnej hudby

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, year 1, no. 2, p. 54 – 61

1957

BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.): History of Slovak Music

Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(540 s., 1. vyd.)

1956

BURLAS, Ladislav: Symfonizmus Alexandra Moyzesa

Hudební rozhledy, 1956, year 9, no. 18, p. 756 – 758

1956

BURLAS, Ladislav: Alexander Moyzes

Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava
(290 s., 1. vyd.)

1956

BURLAS, Ladislav: Béla Bartók. K 75. výročiu narodenia

Slovenský národopis, 1956, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4, no. 6, p. 580 – 596

1955

BURLAS, Ladislav: Desať rokov rozvoja slovenskej hudby

Hudební rozhledy, 1955, year 8, no. 9, p. 444 – 447

1955

COSMA, Viorel – BURLAS, Ladislav – DEMÉNY, János: Bartók Béla levelei. Zeneműkiadó vállalat

Budapešť

1954

BURLAS, Ladislav: Duchovná pieseň

Hudba na Slovensku v XVII. storočí. Ed. Burlas, Ladislav – Fišer, Ján – Hořejš, Antonín, 1954, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 52 – 95

1954

BURLAS, Ladislav: Krútňava – opera Eugena Suchoňa

Osveta, Martin
(23 s., 1. vyd., Edícia: Veda ľudu, roč. 2, č. 41)

1953

BURLAS, Ladislav: Life and Work of Ján Levoslav Bella

Osveta, Martin
(52 s., 1. vyd.)

1953

BURLAS, Ladislav: Realistic Traditions of Slovak Music

Osveta, Martin
(29 s., 1. vyd. - 1953, Edícia: Veda ľudu, roč. 1, č. 18; 2. vyd. - 1962, Osveta, Martin)

1953

BURLAS, Ladislav: Ku dvom jubileám nášho hudobného školstva

Hudební rozhledy, 1953, year 6, p. 949

Personal bibliography – Books

 • 2012

  BURLAS, Ladislav – BELIČOVÁ, Renáta: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky

  Žilina University in Žilina, EDIS – Publisher University of Žilina, Žilina
  (142 s., 1. vyd., recenzie In: Musicologica Slovaca, roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 167 – 171, Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 1, s. 108 – 110)

 • 2007

  BURLAS, Ladislav: Dejiny európskej hudobnej teórie

  EDIS – Publisher University of Žilina, Žilina
  (134 s., 1. vyd.)

 • 2006

  BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia

  EDIS – Publisher University of Žilina, Žilina
  (306 s., 4. vydanie, Edícia: Vysokoškolské učebnice)

 • 2000

  BURLAS, Ladislav: Hudba – želania a rezultáty

  [zobrané muzikologické spisy z rokov 1957 – 1999]

  Prešov
  (112 s., 1. vyd., vl. n.)

 • 1998

  BURLAS, Ladislav: Hudba – komunikatívny dynamizmus

  National Music Centre, Bratislava
  (97 s., 1. vyd.)

 • 1987

  BURLAS, Ladislav: Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru

  Opus, Bratislava
  (285 s., 1. vyd.)

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava
  (200 s., 1. vyd., Edícia: Malá moderná encyklopédia)

 • 1978

  BURLAS, Ladislav: Hudobná teória a súčasnosť

  Tatran, Bratislava
  (235 s., 1. vyd.)

 • 1976

  BURLAS, Ladislav: Premeny v počúvaní hudby

  Študijný zošit Metodicko-výskumného kabinetu, zv. 2

  Czechoslovak Radio, Bratislava
  (50 s., 1. vyd.)

 • 1965

  BURLAS, Ladislav – FALTIN, Peter – FILIP, Miroslav: Chapters from the Theory of Contemporary Music

  Panton, Bratislava, Praha
  (101 s., 1. vyd.)

 • 1962

  BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia

  State Music Publisher, Bratislava
  (285 s., 1. vyd. - 1962, 2. vyd. - 1967, 317 s., Edícia teoretickej literatúry, zv. 3, Supraphon, 3. vyd. - 1978, 319 s., Opus, Bratislava)

 • 1957

  BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.): History of Slovak Music

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (540 s., 1. vyd.)

 • 1956

  BURLAS, Ladislav: Alexander Moyzes

  Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava
  (290 s., 1. vyd.)

 • 1954

  BURLAS, Ladislav: Krútňava – opera Eugena Suchoňa

  Osveta, Martin
  (23 s., 1. vyd., Edícia: Veda ľudu, roč. 2, č. 41)

 • 1953

  BURLAS, Ladislav: Realistic Traditions of Slovak Music

  Osveta, Martin
  (29 s., 1. vyd. - 1953, Edícia: Veda ľudu, roč. 1, č. 18; 2. vyd. - 1962, Osveta, Martin)

 • 1953

  BURLAS, Ladislav: Life and Work of Ján Levoslav Bella

  Osveta, Martin
  (52 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Monographs in journals and anthologies

 • 1969

  BURLAS, Ladislav: Jednota a vývoj v diele Eugena Suchoňa

  Musicologica Slovaca, 1969, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year I, no. 2, p. 187 – 199

 • 1963

  BURLAS, Ladislav: Neuerertum und Tradition in Bartóks Formenwelt

  Studia Musicologica

  Hungarian Academy of Sciences, Budapešť, p. 383 – 391

 • 1954

  BURLAS, Ladislav: Duchovná pieseň

  Hudba na Slovensku v XVII. storočí. Ed. Burlas, Ladislav – Fišer, Ján – Hořejš, Antonín, 1954, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 52 – 95

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2015

  BURLAS, Ladislav: Bárdiová, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

  [Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)

 • 2015

  BURLAS, Ladislav: Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy: spomienky trnavského skladateľa

  , Slovak National Museum – Music Museum, Trnava, Bratislava
  (292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)

 • 2015

  BURLAS, Ladislav: Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 78 – 80
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2012

  BURLAS, Ladislav: Mládežnícky zborový spev z aspektu skladateľa, interpreta, poslucháča

  Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

  Cantus Choralis Slovaca, 2012, Banská Bystrica, year 10, p. 16

 • 2012

  BURLAS, Ladislav: In memoriam [hudobnina]

  [kompozícia pre sláčikový orchester, partitúra]

  Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (17 s., 1. vyd., 1 partitúra)

 • 2007

  BURLAS, Ladislav: Sociokultúrne aspekty európskej moderny

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2007, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 29 – 34

 • 2005

  BURLAS, Ladislav: Vedecký vývoj osobnosti Richarda Rybariča

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 2, p. 129 – 132

 • 2003

  BURLAS, Ladislav: Slovak Music of the 20th Century. Development in the First Half of the Century

  A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Elschek, Oskár (ed.), 2003, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 298 – 314

 • 2002

  BURLAS, Ladislav: Muzikologický odkaz Igora Vajdu SJ

  Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2002, Bratislava, p. 23 – 24

 • 1996

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj v prvej polovici storočia

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 259 – 271

 • 1989

  BURLAS, Ladislav: Problémy a perspektívy slovenskej hudobnej kultúry

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 3, p. 1, 12

 • 1988

  BURLAS, Ladislav: Historické vedomie v hudbe a v súčasnej hudobnej kultúre

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 13, p. 10

 • 1987

  BURLAS, Ladislav: Paralely všeobecných dejín a dejín kultúry

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 23, p. 8

 • 1987

  BURLAS, Ladislav: Die prognostischen Tendenzen der Musikwissenschaft

  Beiträge zur Musikwissenschaft. Volume 29, 1987, Verlag Neue Musik, Berlín, no. 2, p. 156 – 158

 • 1986

  BURLAS, Ladislav: Slovenskí skladatelia na českých pódiách I. republiky

  Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), 1986, Bratislava, p. 12 – 16
  (Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Česká a slovenská skladateľská tvorba v epoche socializmu II.

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 11, p. 8

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Česká a slovenská skladateľská tvorba v epoche socializmu I.

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 10, p. 8

 • 1982

  BURLAS, Ladislav: Zoltán Kodály – skladateľ

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 24, p. 1 – 2

 • 1981

  BURLAS, Ladislav: Význam Mikuláša Schneidra-Trnavského v slovenskej hudobnej kultúre

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 10, p. 1

 • 1980

  BURLAS, Ladislav: Estetika medzivojnovej hudobnej moderny

  Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1918 – 1939). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 6, Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.), 1980, Bratislava, p. 17 – 21
  (Zborník prác zo 6. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1977)

 • 1978

  BURLAS, Ladislav: Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek

  Musicologica Slovaca, 1978, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year VII, p. 9 – 19

 • 1973

  BURLAS, Ladislav: O metódach hudobnej vedy

  Musicologica Slovaca, 1973, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year IV, p. 197 – 202

 • 1972

  BURLAS, Ladislav: The influence of Slovakian folk music on Bartók´s musical idiom

  International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, 1972, Budapešť, p. 181 – 189

 • 1971

  BURLAS, Ladislav: Skladateľská analýza a autokritika

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, year 15, no. 8, p. 289 – 293

 • 1968

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudba 20. storočia

  Päťdesiat rokov slovenského umenia, 1968, Socialistic Academy, Bratislava, p. 56 – 75

 • 1965

  BURLAS, Ladislav: Formové princípy novej hudby

  Burlas, Ladislav – Faltin, Peter – Filip, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby, 1965, Panton, Bratislava, Praha
  (101 s., 1. vyd.)

 • 1964

  BURLAS, Ladislav: Etika a estetika slovenskej národnej hudby

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, year 8, no. 6, p. 164 – 167

 • 1964

  BURLAS, Ladislav: Hudobná pedagogika v systéme hudobnej vedy

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, year 8, no. 3, p. 71 – 75

 • 1963

  BURLAS, Ladislav: Vzťah medzi vedeckým a pedagogickým aspektom hudobnej teórie

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, year 7, no. 9, p. 262 – 264

 • 1963

  BURLAS, Ladislav: Hudobná teória ako vedecká disciplína a jej súčasné metodologické problémy

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, year 7, no. 3, p. 70 – 73

 • 1963

  BURLAS, Ladislav: Zrkadlo súčasnej slovenskej hudobnej tvorby

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, year 7, no. 3, p. 81 – 101

 • 1961

  BURLAS, Ladislav: Dve kapitoly o Bélovi Bartókovi

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, year 5, no. 9, p. 381 – 386

 • 1960

  BURLAS, Ladislav: O metóde rozborov umeleckých diel

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, year 4, no. 4, p. 186 – 189

 • 1957

  BURLAS, Ladislav: Myšlienky o vývine národnej hudby

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, year 1, no. 2, p. 54 – 61

 • 1956

  BURLAS, Ladislav: Symfonizmus Alexandra Moyzesa

  Hudební rozhledy, 1956, year 9, no. 18, p. 756 – 758

 • 1956

  BURLAS, Ladislav: Béla Bartók. K 75. výročiu narodenia

  Slovenský národopis, 1956, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4, no. 6, p. 580 – 596

 • 1955

  BURLAS, Ladislav: Desať rokov rozvoja slovenskej hudby

  Hudební rozhledy, 1955, year 8, no. 9, p. 444 – 447

 • 1955

  COSMA, Viorel – BURLAS, Ladislav – DEMÉNY, János: Bartók Béla levelei. Zeneműkiadó vállalat

  Budapešť

Personal bibliography – Textbooks, Textbook Chapters

 • 1997

  BURLAS, Ladislav: Teória hudobnej pedagogiky

  University of Prešov, Prešov
  (113 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

 • 1978

  BURLAS, Ladislav: Dejiny európskej hudobnej teórie 1

  Bratislava
  (Rozmnoženina, učebné texty)

 • 1960

  BURLAS, Ladislav: Hudobné formy. 1. časť systematická

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
  (92 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personal bibliography – Professional articles

 • 1958

  BURLAS, Ladislav: Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 1, p. 7 – 8

Personal bibliography – Editorial Work

 • 1999

  BURLAS, Ladislav – MATÚŠ, František (ed.): Acta musicae Paedagogicae Universitatis Pressoviensis (1949 – 1999)

  Zborník vedeckých prác členov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove z príležitosti 50. výročia vzniku Pedagogickej fakulty v Prešove 1949 – 1999

  Pedagogical Faculty, University of Prešov, Prešov
  (142 s., 1. vyd.)

 • 1998

  BURLAS, Ladislav – FÖDERMAYR, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (448 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Reviews

 • 2001

  BURLAS, Ladislav: Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 5, p. 49
  (recenzia knihy)

 • 1985

  BURLAS, Ladislav: Josef Bek : Avantgarda [recenzia knihy]

  Ke genezi socialistického realismu v české hudbě

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 7, p. 3

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2000

  BURLAS, Ladislav: Na rozlúčku s profesorom Ľudovítom Rajterom

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 7 – 8, p. 2 – 4

 • 1999

  BURLAS, Ladislav: Za Gustávom Krajniakom

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 6, p. 3

 • 1996

  BURLAS, Ladislav: Pilier hudobnej kultúry

  Rok slovenskej hudby pred druhým polčasom

  Slovenská republika. Príloha Kultúra, 1996, year 4, no. 103 (4. 5.)
  (č. 13, 1996, s. 5)

 • 1996

  BURLAS, Ladislav – JURÍK, Marián: Year of the Slovak Music Open...

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 3, p. 1, 3

 • 1996

  BURLAS, Ladislav: Rok slovenskej hudby

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 13, p. 1 – 2

 • 1982

  BURLAS, Ladislav: 30 rokov muzikologického pracoviska v SAV

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 3, p. 3

 • 1979

  BURLAS, Ladislav: Prvé vydanie v reedícii

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 5
  (Slovenské spevy)

 • 1977

  O poznaní a smerovaní

  VII. ročník Prix de musique folkorique de Radio Bratislava

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 19, p. 1 a 7

 • 1977

  BURLAS, Ladislav: Pozdná tvorba klasika

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 3

 • 1976

  Pocta národnému umelcovi Alexandrovi Moyzesovi

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 13, p. 3

 • 1969

  BURLAS, Ladislav: Stále živý odkaz

  Na margo výstavy Béla Bartók a Slovensko

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 8, p. 5

 • 1969

  BURLAS, Ladislav: Myšlienky

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 2

 • 1967

  BURLAS, Ladislav: A Háry János alkotója (nekrológ o Zoltánovi Kodályovi)

  Természet és tudomány, 1967, no. 11, p. 22 – 26

 • 1953

  BURLAS, Ladislav: Ku dvom jubileám nášho hudobného školstva

  Hudební rozhledy, 1953, year 6, p. 949

Personal bibliography – Essay writing

 • 1964

  BURLAS, Ladislav: Úvahy podnietené úvahou

  Opäť o Zeljenkovom Oswienczyme

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 310 – 311

Bibliography

 • 2007

  Ladislav Burlas

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, year 33, no. 1, p. 6 – 7

 • 2007

  MARKUŠ, Jozef: Ceny Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

  Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, year 18 (22), no. 6, p. 3

Bibliography – Books

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas

  Život a tvorba hudobného skladateľa, zameraná na oblasť folklóru

  Zvolen
  (63 s., 1. vyd., Lonfinger (Lutila)

 • 2012

  ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírne kompozície Ladislava Burlasa, Igora Dibáka, Egona Kráka

  Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (101 s., 1. vyd., noty)

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Pedagogická, vedecká a umelecká činnosť Ladislava Burlasa v oblasti folklóru

  Pedagogical Faculty, , Ružomberok
  (147 s., dizertačná práca)

 • 2002

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas

  Súzvuk Prešov Music Society, Prešov
  (175 s., 1. vyd.)

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 289, 301, 313

Bibliography – Monographs in journals and anthologies

 • 2007

  URBANCOVÁ, Hana: Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, year 33, no. 1, p. 32 – 41

 • 2007

  PETŐCZOVÁ, Janka: Historické muzikologické aktivity profesora Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, year 33, no. 1, p. 25 – 31

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2024

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Zavŕšený život naplnený láskou k poznaniu a hudobnou krásou:

  Ad honorem Ladislav Burlas

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2024, year 50, no. 1, p. 9 – 20

 • 2023

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: „O večných začiatkoch“. Zápas o položenie základov modernej slovenskej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 1, p. 14 – 33

 • 2022

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas Planctus (1968)

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 25 – 28
  (repríza článku z r. 2002)

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Burlasova zbierka ľudových piesní Na strunách a klávesoch pre husle a klavír v kontexte jeho tvorby

  Pramene slovenskej hudby VII. Zborník zo 7. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2018, year 7, p. 43 – 50

 • 2017

  KOPČÁKOVÁ, Slávka (ed.): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

  Prešov
  (240 s., 1. vyd., Edícia: Opera theoriae artis 3/2017)

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v Hudobnom fonde v Bratislave a vo fondoch SNK v Martine

  Božeková, Martina – Kucianová, Anna (ed.): Pramene slovenskej hudby III. Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovak National Group IAML, Martin, p. 67 – 77

 • 2012

  MEDŇANSKÁ, Irena: Tararam - skladba pre mládežnícky spevácky zbor

  Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

  Cantus Choralis Slovaca, 2012, Banská Bystrica, year 10, p. 19 – 27

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas a folklór

  Cantus Choralis Slovaca, 2012, Banská Bystrica, year 10, p. 39 – 50

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas – vedec, umelec, pedagóg

  MUSICA ET EDUCATIO III. Zborník z 3. ročníka doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 21. – 22. novembra 2011 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku, 2012, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 173 – 180

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 1, p. 8 – 24

 • 2006

  GOLIÁŠOVÁ, Mária: Detská zborová tvorba Ladislava Burlasa

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Banská Bystrica, year 7, p. 40 – 44

Bibliography – Analyses of Works

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 9, p. 30 – 32

 • 1985

  BERGER, Igor: Ladislav Burlas: Poetická hudba pre dychové kvinteto

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 6, p. 3

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Dva pohľady na Burlasov Planctus

  Dni bez konca

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 3, p. 4

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Dva pohľady na Burlasov Planctus

  Človek a kríž

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 3, p. 4

 • 1961

  FALTIN, Peter: Sláčikové sexteto Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, year 5, no. 2, p. 63 – 67

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

  Burlasov Epitaf pre veľký orchester, dielo 3

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 7 – 8, p. 315 – 316

Bibliography – Professional articles

 • 2017

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas v súradniciach slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 4, p. 20 – 23

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Dielo Ladislava Burlasa Metamorfózy krás pre miešaný zbor s husľovým sólom a jeho zvukové osobitosti

  Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia č. 161, 2013, Prešov, p. 66 – 90
  (164 s., 1. vyd.)

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

  Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy; Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31 května a 1. června 2012, 2012, year 31, p. 116 – 132

 • 2012

  MEDŇANSKÁ, Irena: Jubilant Ladislav Burlas – osobnosť hudobnej vedy, pedagogiky, tvorby a kultúry

  Múzy v škole, 2012, Banská Bystrica, year 17, no. 3 – 4, p. 38 – 39
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2012

  DIDIOVÁ, Anna: Tvorba Ladislava Burlasa pre sólové husle

  Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (vl. nakl., bakalárska práca)

 • 2008

  RUTTKAY, Juraj: Hudobno-teoretické dielo Ladislava Burlasa

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 41 – 51

 • 2008

  MICHALOVÁ, Eva: Ars longa, vita brevis

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 9 – 13

 • 2008

  GLOCKOVÁ, Mária: Filozoficko-sémantická analýza v diele (Planctus) Ladislava Burlasa

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 28 – 33

 • 2008

  ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas

  Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007

  Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (51 s., 1. vyd.)

 • 2008

  LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 34 – 40

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirujúca symbióza teórie a praxe

  K dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 6, p. 14 – 17

 • 2007

  KOPČÁKOVÁ, Slávka – PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Ladislav Burlas: Bibliografia (výber)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, year 33, no. 1, p. 42 – 46

 • 2007

  LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

  Múzy v škole, 2007, Banská Bystrica, year 12, no. 1 – 2, p. 5 – 8
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2007

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubileá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry

  Časopis Prešovskej univerzity v Prešove XI, 2007, Prešov, no. 4, p. 23

 • 2002

  GLOCKOVÁ, Mária: Profesor, vedec, bohém a jubilant

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 7 – 8, p. 12

 • 1997

  KOVÁŘOVÁ, Anna: V znamení jubileí

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 9, p. 2
  (70. výročie narodenia skladateľa Ladislava Burlasa)

 • 1997

  CHALUPKA, Ľubomír: Svedectvo súčasníka

  K sedemdesiatke Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 6, p. 3

 • 1997

  SEDLICKÝ, Tibor: Ladislav Burlas

  K dejinám zborového spevu na Slovensku 2. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, 1997, , Literary and Music Museum, National Cultural Centre, Banská Bystrica, Bratislava, p. 18 – 19

 • 1987

  CHALUPKA, Ľubomír: K šesťdesiatke zaslúžilého umelca Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 8, p. 5

 • 1977

  BULLA, Marián: Nad vokálnou tvorbou L. Burlasa

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 23 – 24, p. 9

Bibliography – Reviews

 • 2023

  HAŠKOVÁ, Katarína: Burlas - Faltin - Filip: Kapitoly z teórie súčasnej hudby [recenzia knihy]

  Zapomenuté knihy o hudbě. Díl 19

  Harmonie, 2023, no. 8, p. 54 – 56

 • 2022

  FECSKOVÁ, Silvia: Irena Medňanská a slovenská hudob­ná pedagogika Slávka Kopčáková

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 36 – 37

 • 2019

  RUTTKAY, Juraj: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

  Slovenská Hudba, 2019, year 45, no. 1, p. 109 – 111

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 38 – 39

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 51 – 52

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, year 38, no. 4, p. 418 – 420

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

  Pravda, 9. 10. 2012, year 22, no. 233, p. 39

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Systematika hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa a odraz spoločenských zmien v postavení jednotlivých disciplín

  Múzy v škole, 2010, Banská Bystrica, year 15, no. 1 – 2, p. 11 – 13
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2002

  MICHALOVÁ, Eva – BELIČKOVÁ, Renáta: Ladislav Burlas: Hudba – komunikatívny dynamizmus

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 2, p. 280 – 283

 • 2002

  MEDŇANSKÁ, Irena: Ladislav Burlas: Teória hudobnej pedagogiky

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 2, p. 283 – 284

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzia : Ladislav Burlas

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 19, p. 5
  (Koncertná sonáta pre husle sólo; Kadencia pre husle sólo; Hudba pre sláčikové kvarteto; Sláčikové kvarteto č. 2)

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  GAVALOVÁ, Mária: Bratislavské hudobné slávnosti 2022

  Slovenské výročia

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 11, p. 5 – 6
  (na BHS 2022 zaznelo skladateľovo dielo Planctus)

 • 2021

  (red.): Ceny Hudobného fondu

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 10, p. 8

 • 2020

  ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 24 – 28

 • 2019

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Hudba Ladislava Burlasa v predvečer osláv Nežnej revolúcie

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 15

 • 2018

  red: Ceny ministerky kultúry

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 2

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

  Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 13 – 14

 • 2017

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Banskobystrická hudobná jar

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 6, p. 16

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

  Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 12

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 3

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 11

 • 2015

  red.: Osobnosti nášho kraja: Ladislav Burlas

  Rodný môj kraj, 2015, Trnava, year 3, no. 6, p. 11

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 8

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

  Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 15

 • 2011

  ONDRÍK, Pavol: Cena Pavla Straussa – Nitra, 1. marca 2011

  Listy PS, 2011, Liptovský Mikuláš, no. 15, p. 26 – 27

 • 2007

  BUFFA, Ivan: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 10, p. 4
  (uvedenie diela Epitaf, op. 3)

 • 2007

  Nositelia cien Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2007, Matica slovenská, Martin, year IV.+123, no. 5, p. 3

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 2, p. 305 – 307

 • 2007

  Ladislav Burlas: kto je kto

  Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, year 18 (22), no. 7, p. 7

 • 2007

  (kr): Skladateľ Ladislav Burlas je kritickým realistom

  Záujem ľudí o skutočné hodnoty je mizerný

  Nitrianske noviny, 2007, Nitra, no. 49, p. 9

 • 2005

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slávka Kopčáková : Ladislav Burlas [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 1, p. 43

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

  Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 143 – 147
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

 • 2002

  z. r.: 2. seminár Tadeáša Salvu

  Venovaný tvorbe Ivana Hrušovského a Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 7 – 8, p. 14

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 5, p. 15
  (Sonáta a tre pre klarinet, vibrafón a klavír)

 • 1985

  BERGER, Igor: X. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
  (Stretnúť človeka)

 • 1984

  URSÍNYOVÁ, Terézia: BHS : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 21, p. 1
  (Koncert pre organ a orchester)

 • 1984

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Slovenská hudobná moderna [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 12, p. 8

 • 1984

  BERGER, Igor: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 4

 • 1983

  MARTON, Ivan: VIII. TSNHT : Zborový koncert

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 3
  (Tararam)

 • 1982

  HATRÍK, Juraj: My Little "Burlas" Concert

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 10, p. 3

 • 1982

  SZELEPCSÉNYI, Ján: Aktuálna dilema tvorby : pôvodnosť či zrozumiteľnosť? [rozhovor]

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 4, p. 3

 • 1981

  BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nové zborové diela

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 5
  (Dobrý deň, cyklus miešaných zborov)

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
  (Lyrická hudba pre klavír)

 • 1981

  NOVÁČEK, Zdenko: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  K niektorým problémom marxisticko-leninskej estetiky

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 4
  (príspevok - Problematika kritického hodnotenia súčasnej slovenskej hudobnej tvorby)

 • 1980

  BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 6, p. 5
  (Sonatína pre klavír)

 • 1979

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas : Hudobná teória a súčasnosť [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 11, p. 5

 • 1979

  ADAMČIAK, Milan: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 1
  (3. sláčikové kvarteto)

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 1, 4

 • 1977

  BUGALOVÁ, Edita: Koncerty v Trnave

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 16, p. 5
  (koncert pri príležitosti päťdesiatych narodenín L. Burlasa)

 • 1977

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Všestranná osobnosť

  Ladislav Burlas 50-ročný

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 8, p. 4

 • 1976

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 4 – 5

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Košice úspešne

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 24, p. 5
  (Concertino)

 • 1970

  URSÍNYOVÁ, Terézia: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

  Prvý pohľad

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 1
  (Planctus)

 • 1970

  vč: BHS 22

  Komorné podujatia BHS

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 12, p. 4
  (Hudba pre sláčikové kvarteto)

 • 1970

  aj pre zahraničie...

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 1, p. 4
  (Spievajúce srdce)

 • 1969

  BOHÁČIK, Ján: Školské súbory v aktivite

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 12, p. 4

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantomíma

  List z Prahy

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 5
  (Planctus)

 • 1969

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Anketa: Tie najúspešnejšie

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 8
  (Planctus)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Šťastné vybočenia z priemeru

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 4
  (Planctus)

Bibliography – Interviews

 • 2017

  JAKUBISOVÁ, Lucia: Súradnice života... Rozhovor s Ladislavom Burlasom

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, year 43, no. 4, p. 391 – 398

 • 2007

  ČIERNA, Alena – BURLAS, Ladislav: V zrkadle času Ladislav Burlas [rozhovor]

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 24 – 26

 • 2007

  ČIERNA, Alena: Ladislav Burlas: “Kreativita – strategická otázka ľudstva...”

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, year 33, no. 1, p. 47 – 57

 • 2000

  VRBICKÁ, Eva: Dobrý deň, pán Ladislav Burlas!

  Literárny týždenník, 2000, Bratislava, year 13, no. 46, p. 3

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia – BURLAS, Ladislav: Značka kvality

  S profesorom Ladislavom Burlasom o tohtoročných hudobných projektoch

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, year 9, no. 12, p. 15

 • 1970

  LARBEROVÁ, V.: Hovoríme s nositeľmi cien Zväzu slovenských skladateľov za rok 1970

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 11, p. 3
  (Planctus)

x