2021

(red.): Ceny Hudobného fondu

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 8

2020

ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 24 – 28

2019

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Hudba Ladislava Burlasa v predvečer osláv Nežnej revolúcie

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 15

2019

RUTTKAY, Juraj: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 109 – 111

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 38 – 39

2018

red: Ceny ministerky kultúry

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 2

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Burlasova zbierka ľudových piesní Na strunách a klávesoch pre husle a klavír v kontexte jeho tvorby

Pramene slovenskej hudby VII. Zborník zo 7. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2018, roč. 7, s. 43 – 50

2017

CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 13 – 14

2017

KOPČÁKOVÁ, Slávka (ed.): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
(240 s., 1. vyd., Edícia: Opera theoriae artis 3/2017)

2017

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Banskobystrická hudobná jar

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 16

2017

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas v súradniciach slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 20 – 23

2017

JAKUBISOVÁ, Lucia: Súradnice života... Rozhovor s Ladislavom Burlasom

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 4, s. 391 – 398

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

Zrelosť Moyzesovho kvarteta

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 12

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

2016

ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 11

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 51 – 52

2015

red.: Osobnosti nášho kraja: Ladislav Burlas

Rodný môj kraj, 2015, Trnava, roč. 3, č. 6, s. 11

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v Hudobnom fonde v Bratislave a vo fondoch SNK v Martine

Božeková, Martina – Kucianová, Anna (ed.): Pramene slovenskej hudby III. Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovenská národná skupina IAML, Martin, s. 67 – 77

2015

Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy: spomienky trnavského skladateľa

Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava
(292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)

2015

Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 78 – 80
(Chalupka, Ľubomír, ed.)

2015

Bárdiová, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

[Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 8

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Dielo Ladislava Burlasa Metamorfózy krás pre miešaný zbor s husľovým sólom a jeho zvukové osobitosti

Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia č. 161, 2013, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 66 – 90
(164 s., 1. vyd.)

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

Pravda, 9. 10. 2012, roč. 22, č. 233, s. 39

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, roč. 38, č. 4, s. 418 – 420

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

Pocta jubilujúcim skladateľom

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

2012

OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas

Život a tvorba hudobného skladateľa, zameraná na oblasť folklóru

Zvolen
(63 s., 1. vyd., Lonfinger (Lutila)

2012

MEDŇANSKÁ, Irena: Jubilant Ladislav Burlas – osobnosť hudobnej vedy, pedagogiky, tvorby a kultúry

Múzy v škole, 2012, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 17, č. 3 – 4, s. 38 – 39
(odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

2012

OLŠIAK, Milan: Pedagogická, vedecká a umelecká činnosť Ladislava Burlasa v oblasti folklóru

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
(147 s., dizertačná práca)

2012

DIDIOVÁ, Anna: Tvorba Ladislava Burlasa pre sólové husle

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(vl. nakl., bakalárska práca)

2012

ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírne kompozície Ladislava Burlasa, Igora Dibáka, Egona Kráka

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(101 s., 1. vyd., noty)

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy; Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31 května a 1. června 2012, 2012, roč. 31, s. 116 – 132

2012

MEDŇANSKÁ, Irena: Tararam - skladba pre mládežnícky spevácky zbor

Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 19 – 27

2012

OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas a folklór

Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 39 – 50

2012

OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas – vedec, umelec, pedagóg

MUSICA ET EDUCATIO III. Zborník z 3. ročníka doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 21. – 22. novembra 2011 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku, 2012, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 173 – 180

2012

BURLAS, Ladislav – BELIČOVÁ, Renáta: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky

Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
(142 s., 1. vyd., recenzie In: Musicologica Slovaca, roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 167 – 171, Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 1, s. 108 – 110)

2012

In memoriam [hudobnina]

[kompozícia pre sláčikový orchester, partitúra]

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(17 s., 1. vyd., 1 partitúra)

2012

Mládežnícky zborový spev z aspektu skladateľa, interpreta, poslucháča

Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 16

2011

ONDRÍK, Pavol: Cena Pavla Straussa – Nitra, 1. marca 2011

Listy PS, 2011, Liptovský Mikuláš, č. 15, s. 26 – 27

2010

MEDŇANSKÁ, Irena: Systematika hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa a odraz spoločenských zmien v postavení jednotlivých disciplín

Múzy v škole, 2010, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 15, č. 1 – 2, s. 11 – 13
(odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

2008

LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 34 – 40

2008

RUTTKAY, Juraj: Hudobno-teoretické dielo Ladislava Burlasa

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 41 – 51

2008

MICHALOVÁ, Eva: Ars longa, vita brevis

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 9 – 13

2008

ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas

Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007

Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(51 s., 1. vyd.)

2008

GLOCKOVÁ, Mária: Filozoficko-sémantická analýza v diele (Planctus) Ladislava Burlasa

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 28 – 33

2007

Ladislav Burlas: kto je kto

Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. 18 (22), č. 7, s. 7

2007

PETŐCZOVÁ, Janka: Historické muzikologické aktivity profesora Ladislava Burlasa

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 25 – 31

2007

ČIERNA, Alena: Ladislav Burlas: “Kreativita – strategická otázka ľudstva...”

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 47 – 57

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 305 – 307

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirujúca symbióza teórie a praxe

K dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 14 – 17

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 8 – 24

2007

URBANCOVÁ, Hana: Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 32 – 41

2007

Ladislav Burlas

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 6 – 7

2007

ČIERNA, Alena – BURLAS, Ladislav: V zrkadle času Ladislav Burlas

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 24 – 26

2007

Nositelia cien Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. IV.+123, č. 5, s. 3

2007

Dejiny európskej hudobnej teórie

EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
(134 s., 1. vyd.)

2007

KOPČÁKOVÁ, Slávka – PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Ladislav Burlas: Bibliografia (výber)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 42 – 46

2007

MARKUŠ, Jozef: Ceny Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. 18 (22), č. 6, s. 3

2007

LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

Múzy v škole, 2007, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 12, č. 1 – 2, s. 5 – 8
(odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

2007

(kr): Skladateľ Ladislav Burlas je kritickým realistom

Záujem ľudí o skutočné hodnoty je mizerný

Nitrianske noviny, 2007, Nitra, č. 49, s. 9

2007

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubileá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry

Časopis Prešovskej univerzity v Prešove XI, 2007, Prešov, č. 4, s. 23

2007

Sociokultúrne aspekty európskej moderny

K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 29 – 34

2006

GOLIÁŠOVÁ, Mária: Detská zborová tvorba Ladislava Burlasa

Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 40 – 44

2006

Formy a druhy hudobného umenia

EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
(306 s., 4. vydanie, Edícia: Vysokoškolské učebnice)

2005

URSÍNYOVÁ, Terézia: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 43

2005

Vedecký vývoj osobnosti Richarda Rybariča

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 129 – 132

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 45 – 47
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

2003

Slovak Music of the 20th Century. Development in the First Half of the Century

A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Elschek, Oskár (ed.), 2003, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 298 – 314

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 143 – 147
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2002

Muzikologický odkaz Igora Vajdu SJ

Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2002, Bratislava, s. 23 – 24

2002

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
(175 s., 1. vyd.)

2002

MICHALOVÁ, Eva – BELIČKOVÁ, Renáta: Ladislav Burlas: Hudba – komunikatívny dynamizmus

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 280 – 283

2002

GLOCKOVÁ, Mária: Profesor, vedec, bohém a jubilant

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 12

2002

MEDŇANSKÁ, Irena: Ladislav Burlas: Teória hudobnej pedagogiky

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 283 – 284

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 30 – 32

2002

z. r.: 2. seminár Tadeáša Salvu

Venovaný tvorbe Ivana Hrušovského a Ladislava Burlasa

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 14

2001

Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 49
(recenzia knihy)

2000

Hudba – želania a rezultáty

[zobrané muzikologické spisy z rokov 1957 – 1999]

Prešov
(112 s., 1. vyd., vl. n.)

2000

kol.: Na rozlúčku s profesorom Ľudovítom Rajterom

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 2 – 4

2000

VRBICKÁ, Eva: Dobrý deň, pán Ladislav Burlas!

Literárny týždenník, 2000, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 3

1999

BURLAS, Ladislav – MATÚŠ, František (ed.): Acta musicae Paedagogicae Universitatis Pressoviensis (1949 – 1999)

Zborník vedeckých prác členov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove z príležitosti 50. výročia vzniku Pedagogickej fakulty v Prešove 1949 – 1999

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
(142 s., 1. vyd.)

1999

Za Gustávom Krajniakom

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 6, s. 3

1998

Hudba – komunikatívny dynamizmus

Národné hudobné centrum, Bratislava
(97 s., 1. vyd.)

1998

BURLAS, Ladislav – FÖDERMAYR, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(448 s., 1. vyd.)

1997

Teória hudobnej pedagogiky

Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
(113 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

1997

CHALUPKA, Ľubomír: Svedectvo súčasníka

K sedemdesiatke Ladislava Burlasa

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 6, s. 3

1997

KOVÁŘOVÁ, Anna: V znamení jubileí

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 9, s. 2
(70. výročie narodenia skladateľa Ladislava Burlasa)

1997

SEDLICKÝ, Tibor: Ladislav Burlas

K dejinám zborového spevu na Slovensku 2. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, 1997, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava, s. 18 – 19

1996

URSÍNYOVÁ, Terézia – BURLAS, Ladislav: Značka kvality

S profesorom Ladislavom Burlasom o tohtoročných hudobných projektoch

Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 12, s. 15

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 289, 301, 313

1996

Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj v prvej polovici storočia

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 259 – 271

1996

Rok slovenskej hudby

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 13, s. 1 – 2

1996

Pilier hudobnej kultúry

Rok slovenskej hudby pred druhým polčasom

Slovenská republika. Príloha Kultúra, 1996, roč. 4, č. 103 (4. 5.)
(č. 13, 1996, s. 5)

1996

BURLAS, Ladislav – JURÍK, Marián: Rok slovenskej hudby otvorený...

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 3, s. 1, 3

1989

Problémy a perspektívy slovenskej hudobnej kultúry

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 3, s. 1, 12

1988

Historické vedomie v hudbe a v súčasnej hudobnej kultúre

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 13, s. 10

1987

Die prognostischen Tendenzen der Musikwissenschaft

Beiträge zur Musikwissenschaft. Volume 29, 1987, Verlag Neue Musik, Berlín, č. 2, s. 156 – 158

1987

Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru

Opus, Bratislava
(285 s., 1. vyd.)

1987

Paralely všeobecných dejín a dejín kultúry

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 23, s. 8

1987

CHALUPKA, Ľubomír: K šesťdesiatke zaslúžilého umelca Ladislava Burlasa

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 8, s. 5

1986

Slovenskí skladatelia na českých pódiách I. republiky

Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), 1986, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 12 – 16
(Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)

1985

BERGER, Igor: Ladislav Burlas: Poetická hudba pre dychové kvinteto

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 3

1983

Slovenská hudobná moderna

Obzor, Bratislava
(200 s., 1. vyd., Edícia: Malá moderná encyklopédia)

1982

HATRÍK, Juraj: Môj malý burlasovský koncert

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 10, s. 3

1981

BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
(Lyrická hudba pre klavír)

1981

BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Nové zborové diela

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
(Dobrý deň)

1981

NOVÁČEK, Zdenko: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

K niektorým problémom marxisticko-leninskej estetiky

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 4
(príspevok - Problematika kritického hodnotenia súčasnej slovenskej hudobnej tvorby)

1980

Estetika medzivojnovej hudobnej moderny

Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1918 – 1939). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 6, Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.), 1980, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 17 – 21
(Zborník prác zo 6. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1977)

1978

Dejiny európskej hudobnej teórie 1

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava
(Rozmnoženina, učebné texty)

1978

Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek

Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VII, s. 9 – 19

1978

Hudobná teória a súčasnosť

Tatran, Bratislava
(235 s., 1. vyd.)

1978

CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

1977

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Všestranná osobnosť

Ladislav Burlas 50-ročný

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 4

1977

Pozdná tvorba klasika

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 6, s. 3

1976

Premeny v počúvaní hudby

Študijný zošit Metodicko-výskumného kabinetu, zv. 2

Československý rozhlas, Bratislava
(50 s., 1. vyd.)

1973

O metódach hudobnej vedy

Musicologica Slovaca, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV, s. 197 – 202

1972

The influence of Slovakian folk music on Bartók´s musical idiom

International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, 1972, Budapešť, s. 181 – 189

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Košice úspešne

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 24, s. 5
(Concertino)

1971

Skladateľská analýza a autokritika

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 289 – 293

1970

URSÍNYOVÁ, Terézia: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

Prvý pohľad

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 9, s. 1
(Planctus)

1970

vč: BHS 22

Komorné podujatia BHS

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 12, s. 4
(Hudba pre sláčikové kvarteto)

1970

LARBEROVÁ, V.: Hovoríme s nositeľmi cien Zväzu slovenských skladateľov za rok 1970

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 11, s. 3
(Planctus)

1970

aj pre zahraničie...

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 1, s. 4
(Spievajúce srdce)

1969

HRČKOVÁ, Naďa: Dva pohľady na Burlasov Planctus

Dni bez konca

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 3, s. 4

1969

HATRÍK, Juraj: Dva pohľady na Burlasov Planctus

Človek a kríž

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 3, s. 4

1969

KOVÁŘOVÁ, Anna: Anketa: Tie najúspešnejšie

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 8
(Planctus)

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Šťastné vybočenia z priemeru

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 2, s. 4
(Planctus)

1969

URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

List z Prahy

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5
(Planctus)

1969

BOHÁČIK, Ján: Školské súbory v aktivite

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 12, s. 4

1969

Stále živý odkaz

Na margo výstavy Béla Bartók a Slovensko

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 8, s. 5

1969

Jednota a vývoj v diele Eugena Suchoňa

Musicologica Slovaca, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, č. 2, s. 187 – 199

1969

Myšlienky

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 2, s. 2

1968

Slovenská hudba 20. storočia

Päťdesiat rokov slovenského umenia, 1968, Socialistická akadémia, Bratislava, s. 56 – 75

1967

A Háry János alkotója (nekrológ o Zoltánovi Kodályovi)

Természet és tudomány, 1967, č. 11, s. 22 – 26

1965

Formové princípy novej hudby

Burlas, Ladislav – Faltin, Peter – Filip, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby, 1965, Panton, Bratislava, Praha
(101 s., 1. vyd.)

1965

BURLAS, Ladislav – FALTIN, Peter – FILIP, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby

Panton, Bratislava, Praha
(101 s., 1. vyd.)

1964

Etika a estetika slovenskej národnej hudby

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 6, s. 164 – 167

1964

Hudobná pedagogika v systéme hudobnej vedy

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 3, s. 71 – 75

1964

Úvahy podnietené úvahou

Opäť o Zeljenkovom Oswienczyme

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 10, s. 310 – 311

1963

Neuerertum und Tradition in Bartóks Formenwelt

Studia Musicologica

Magyar Tudományos Akadémia, Budapešť, s. 383 – 391

1963

Hudobná teória ako vedecká disciplína a jej súčasné metodologické problémy

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 70 – 73

1963

Zrkadlo súčasnej slovenskej hudobnej tvorby

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 81 – 101

1963

Vzťah medzi vedeckým a pedagogickým aspektom hudobnej teórie

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 9, s. 262 – 264

1962

Formy a druhy hudobného umenia

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
(285 s., 1. vyd. - 1962, 2. vyd. - 1967, 317 s., Edícia teoretickej literatúry, zv. 3, Supraphon, 3. vyd. - 1978, 319 s., Opus, Bratislava)

1961

FALTIN, Peter: Sláčikové sexteto Ladislava Burlasa

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 63 – 67

1961

Dve kapitoly o Bélovi Bartókovi

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 9, s. 381 – 386

1960

Hudobné formy. 1. časť systematická

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
(92 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

1960

O metóde rozborov umeleckých diel

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 186 – 189

1959

ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

Burlasov Epitaf pre veľký orchester, dielo 3

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 315 – 316

1958

Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 7 – 8

1957

BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby

SAV, Bratislava
(540 s., 1. vyd.)

1957

Myšlienky o vývine národnej hudby

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 2, s. 54 – 61

1956

Alexander Moyzes

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
(290 s., 1. vyd.)

1956

Béla Bartók. K 75. výročiu narodenia

Slovenský národopis, 1956, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 580 – 596

1956

Symfonizmus Alexandra Moyzesa

Hudební rozhledy, 1956, roč. 9, č. 18, s. 756 – 758

1955

Desať rokov rozvoja slovenskej hudby

Hudební rozhledy, 1955, roč. 8, č. 9, s. 444 – 447

1955

COSMA, Viorel – BURLAS, Ladislav – DEMÉNY, János: Bartók Béla levelei. Zeneműkiadó vállalat

Budapešť

1954

Krútňava – opera Eugena Suchoňa

Osveta, Martin
(23 s., 1. vyd., Edícia: Veda ľudu, roč. 2, č. 41)

1954

Duchovná pieseň

Hudba na Slovensku v XVII. storočí. Ed. Burlas, Ladislav – Fišer, Ján – Hořejš, Antonín, 1954, SAV, Bratislava, s. 52 – 95

1953

Realistické tradície slovenskej hudby

Osveta, Martin
(29 s., 1. vyd. - 1953, Edícia: Veda ľudu, roč. 1, č. 18; 2. vyd. - 1962, Osveta, Martin)

1953

Ku dvom jubileám nášho hudobného školstva

Hudební rozhledy, 1953, roč. 6, s. 949

1953

Život a dielo Jána Levoslava Bellu

Osveta, Martin
(52 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2012

  BURLAS, Ladislav – BELIČOVÁ, Renáta: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky

  Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
  (142 s., 1. vyd., recenzie In: Musicologica Slovaca, roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 167 – 171, Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 1, s. 108 – 110)

 • 2007

  Dejiny európskej hudobnej teórie

  EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
  (134 s., 1. vyd.)

 • 2006

  Formy a druhy hudobného umenia

  EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
  (306 s., 4. vydanie, Edícia: Vysokoškolské učebnice)

 • 2000

  Hudba – želania a rezultáty

  [zobrané muzikologické spisy z rokov 1957 – 1999]

  Prešov
  (112 s., 1. vyd., vl. n.)

 • 1998

  Hudba – komunikatívny dynamizmus

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (97 s., 1. vyd.)

 • 1987

  Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru

  Opus, Bratislava
  (285 s., 1. vyd.)

 • 1983

  Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava
  (200 s., 1. vyd., Edícia: Malá moderná encyklopédia)

 • 1978

  Hudobná teória a súčasnosť

  Tatran, Bratislava
  (235 s., 1. vyd.)

 • 1976

  Premeny v počúvaní hudby

  Študijný zošit Metodicko-výskumného kabinetu, zv. 2

  Československý rozhlas, Bratislava
  (50 s., 1. vyd.)

 • 1965

  BURLAS, Ladislav – FALTIN, Peter – FILIP, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby

  Panton, Bratislava, Praha
  (101 s., 1. vyd.)

 • 1962

  Formy a druhy hudobného umenia

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
  (285 s., 1. vyd. - 1962, 2. vyd. - 1967, 317 s., Edícia teoretickej literatúry, zv. 3, Supraphon, 3. vyd. - 1978, 319 s., Opus, Bratislava)

 • 1956

  Alexander Moyzes

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
  (290 s., 1. vyd.)

 • 1954

  Krútňava – opera Eugena Suchoňa

  Osveta, Martin
  (23 s., 1. vyd., Edícia: Veda ľudu, roč. 2, č. 41)

 • 1953

  Realistické tradície slovenskej hudby

  Osveta, Martin
  (29 s., 1. vyd. - 1953, Edícia: Veda ľudu, roč. 1, č. 18; 2. vyd. - 1962, Osveta, Martin)

 • 1953

  Život a dielo Jána Levoslava Bellu

  Osveta, Martin
  (52 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2015

  Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 78 – 80
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2015

  Bárdiová, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

  [Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)

 • 2015

  Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy: spomienky trnavského skladateľa

  Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava
  (292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)

 • 2012

  Mládežnícky zborový spev z aspektu skladateľa, interpreta, poslucháča

  Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

  Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 16

 • 2012

  In memoriam [hudobnina]

  [kompozícia pre sláčikový orchester, partitúra]

  Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (17 s., 1. vyd., 1 partitúra)

 • 2007

  Sociokultúrne aspekty európskej moderny

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 29 – 34

 • 2005

  Vedecký vývoj osobnosti Richarda Rybariča

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 129 – 132

 • 2003

  Slovak Music of the 20th Century. Development in the First Half of the Century

  A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Elschek, Oskár (ed.), 2003, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 298 – 314

 • 2002

  Muzikologický odkaz Igora Vajdu SJ

  Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2002, Bratislava, s. 23 – 24

 • 1996

  Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj v prvej polovici storočia

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 259 – 271

 • 1989

  Problémy a perspektívy slovenskej hudobnej kultúry

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 3, s. 1, 12

 • 1988

  Historické vedomie v hudbe a v súčasnej hudobnej kultúre

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 13, s. 10

 • 1987

  Paralely všeobecných dejín a dejín kultúry

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 23, s. 8

 • 1987

  Die prognostischen Tendenzen der Musikwissenschaft

  Beiträge zur Musikwissenschaft. Volume 29, 1987, Verlag Neue Musik, Berlín, č. 2, s. 156 – 158

 • 1986

  Slovenskí skladatelia na českých pódiách I. republiky

  Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), 1986, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 12 – 16
  (Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)

 • 1980

  Estetika medzivojnovej hudobnej moderny

  Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1918 – 1939). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 6, Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.), 1980, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 17 – 21
  (Zborník prác zo 6. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1977)

 • 1978

  Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek

  Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VII, s. 9 – 19

 • 1973

  O metódach hudobnej vedy

  Musicologica Slovaca, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV, s. 197 – 202

 • 1972

  The influence of Slovakian folk music on Bartók´s musical idiom

  International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, 1972, Budapešť, s. 181 – 189

 • 1971

  Skladateľská analýza a autokritika

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 289 – 293

 • 1969

  Jednota a vývoj v diele Eugena Suchoňa

  Musicologica Slovaca, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, č. 2, s. 187 – 199

 • 1968

  Slovenská hudba 20. storočia

  Päťdesiat rokov slovenského umenia, 1968, Socialistická akadémia, Bratislava, s. 56 – 75

 • 1965

  Formové princípy novej hudby

  Burlas, Ladislav – Faltin, Peter – Filip, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby, 1965, Panton, Bratislava, Praha
  (101 s., 1. vyd.)

 • 1964

  Etika a estetika slovenskej národnej hudby

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 6, s. 164 – 167

 • 1964

  Hudobná pedagogika v systéme hudobnej vedy

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 3, s. 71 – 75

 • 1963

  Vzťah medzi vedeckým a pedagogickým aspektom hudobnej teórie

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 9, s. 262 – 264

 • 1963

  Zrkadlo súčasnej slovenskej hudobnej tvorby

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 81 – 101

 • 1963

  Hudobná teória ako vedecká disciplína a jej súčasné metodologické problémy

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 70 – 73

 • 1963

  Neuerertum und Tradition in Bartóks Formenwelt

  Studia Musicologica

  Magyar Tudományos Akadémia, Budapešť, s. 383 – 391

 • 1961

  Dve kapitoly o Bélovi Bartókovi

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 9, s. 381 – 386

 • 1960

  O metóde rozborov umeleckých diel

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 186 – 189

 • 1958

  Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 7 – 8

 • 1957

  Myšlienky o vývine národnej hudby

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 2, s. 54 – 61

 • 1956

  Symfonizmus Alexandra Moyzesa

  Hudební rozhledy, 1956, roč. 9, č. 18, s. 756 – 758

 • 1956

  Béla Bartók. K 75. výročiu narodenia

  Slovenský národopis, 1956, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 580 – 596

 • 1955

  Desať rokov rozvoja slovenskej hudby

  Hudební rozhledy, 1955, roč. 8, č. 9, s. 444 – 447

 • 1955

  COSMA, Viorel – BURLAS, Ladislav – DEMÉNY, János: Bartók Béla levelei. Zeneműkiadó vállalat

  Budapešť

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1997

  Teória hudobnej pedagogiky

  Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
  (113 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

 • 1978

  Dejiny európskej hudobnej teórie 1

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava
  (Rozmnoženina, učebné texty)

 • 1960

  Hudobné formy. 1. časť systematická

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (92 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 1954

  Duchovná pieseň

  Hudba na Slovensku v XVII. storočí. Ed. Burlas, Ladislav – Fišer, Ján – Hořejš, Antonín, 1954, SAV, Bratislava, s. 52 – 95

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 1999

  BURLAS, Ladislav – MATÚŠ, František (ed.): Acta musicae Paedagogicae Universitatis Pressoviensis (1949 – 1999)

  Zborník vedeckých prác členov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove z príležitosti 50. výročia vzniku Pedagogickej fakulty v Prešove 1949 – 1999

  Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
  (142 s., 1. vyd.)

 • 1998

  BURLAS, Ladislav – FÖDERMAYR, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (448 s., 1. vyd.)

 • 1957

  BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby

  SAV, Bratislava
  (540 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2001

  Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 49
  (recenzia knihy)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2000

  kol.: Na rozlúčku s profesorom Ľudovítom Rajterom

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 2 – 4

 • 1999

  Za Gustávom Krajniakom

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 6, s. 3

 • 1996

  Pilier hudobnej kultúry

  Rok slovenskej hudby pred druhým polčasom

  Slovenská republika. Príloha Kultúra, 1996, roč. 4, č. 103 (4. 5.)
  (č. 13, 1996, s. 5)

 • 1996

  BURLAS, Ladislav – JURÍK, Marián: Rok slovenskej hudby otvorený...

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 3, s. 1, 3

 • 1996

  Rok slovenskej hudby

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 13, s. 1 – 2

 • 1977

  Pozdná tvorba klasika

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 6, s. 3

 • 1969

  Stále živý odkaz

  Na margo výstavy Béla Bartók a Slovensko

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 8, s. 5

 • 1969

  Myšlienky

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 2, s. 2

 • 1967

  A Háry János alkotója (nekrológ o Zoltánovi Kodályovi)

  Természet és tudomány, 1967, č. 11, s. 22 – 26

 • 1964

  Úvahy podnietené úvahou

  Opäť o Zeljenkovom Oswienczyme

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 10, s. 310 – 311

 • 1953

  Ku dvom jubileám nášho hudobného školstva

  Hudební rozhledy, 1953, roč. 6, s. 949

Bibliografia

 • 2017

  JAKUBISOVÁ, Lucia: Súradnice života... Rozhovor s Ladislavom Burlasom

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 4, s. 391 – 398

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

  Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 13 – 14

 • 2017

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Banskobystrická hudobná jar

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 16

 • 2017

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas v súradniciach slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 20 – 23

 • 2017

  KOPČÁKOVÁ, Slávka (ed.): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

  Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
  (240 s., 1. vyd., Edícia: Opera theoriae artis 3/2017)

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

  Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 12

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 11

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 51 – 52

 • 2015

  red.: Osobnosti nášho kraja: Ladislav Burlas

  Rodný môj kraj, 2015, Trnava, roč. 3, č. 6, s. 11

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v Hudobnom fonde v Bratislave a vo fondoch SNK v Martine

  Božeková, Martina – Kucianová, Anna (ed.): Pramene slovenskej hudby III. Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovenská národná skupina IAML, Martin, s. 67 – 77

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 8

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Dielo Ladislava Burlasa Metamorfózy krás pre miešaný zbor s husľovým sólom a jeho zvukové osobitosti

  Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia č. 161, 2013, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 66 – 90
  (164 s., 1. vyd.)

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

  Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, roč. 38, č. 4, s. 418 – 420

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

  Pravda, 9. 10. 2012, roč. 22, č. 233, s. 39

 • 2012

  MEDŇANSKÁ, Irena: Jubilant Ladislav Burlas – osobnosť hudobnej vedy, pedagogiky, tvorby a kultúry

  Múzy v škole, 2012, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 17, č. 3 – 4, s. 38 – 39
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas

  Život a tvorba hudobného skladateľa, zameraná na oblasť folklóru

  Zvolen
  (63 s., 1. vyd., Lonfinger (Lutila)

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas – vedec, umelec, pedagóg

  MUSICA ET EDUCATIO III. Zborník z 3. ročníka doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 21. – 22. novembra 2011 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku, 2012, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 173 – 180

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Pedagogická, vedecká a umelecká činnosť Ladislava Burlasa v oblasti folklóru

  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
  (147 s., dizertačná práca)

 • 2012

  DIDIOVÁ, Anna: Tvorba Ladislava Burlasa pre sólové husle

  Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (vl. nakl., bakalárska práca)

 • 2012

  ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírne kompozície Ladislava Burlasa, Igora Dibáka, Egona Kráka

  Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (101 s., 1. vyd., noty)

 • 2011

  ONDRÍK, Pavol: Cena Pavla Straussa – Nitra, 1. marca 2011

  Listy PS, 2011, Liptovský Mikuláš, č. 15, s. 26 – 27

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Systematika hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa a odraz spoločenských zmien v postavení jednotlivých disciplín

  Múzy v škole, 2010, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 15, č. 1 – 2, s. 11 – 13
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2008

  LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 34 – 40

 • 2008

  RUTTKAY, Juraj: Hudobno-teoretické dielo Ladislava Burlasa

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 41 – 51

 • 2008

  MICHALOVÁ, Eva: Ars longa, vita brevis

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 9 – 13

 • 2008

  ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas

  Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007

  Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (51 s., 1. vyd.)

 • 2008

  GLOCKOVÁ, Mária: Filozoficko-sémantická analýza v diele (Planctus) Ladislava Burlasa

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 28 – 33

 • 2007

  Nositelia cien Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. IV.+123, č. 5, s. 3

 • 2007

  ČIERNA, Alena – BURLAS, Ladislav: V zrkadle času Ladislav Burlas

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 24 – 26

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirujúca symbióza teórie a praxe

  K dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 14 – 17

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 305 – 307

 • 2007

  PETŐCZOVÁ, Janka: Historické muzikologické aktivity profesora Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 25 – 31

 • 2007

  KOPČÁKOVÁ, Slávka – PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Ladislav Burlas: Bibliografia (výber)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 42 – 46

 • 2007

  ČIERNA, Alena: Ladislav Burlas: “Kreativita – strategická otázka ľudstva...”

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 47 – 57

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 8 – 24

 • 2007

  URBANCOVÁ, Hana: Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 32 – 41

 • 2007

  Ladislav Burlas

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 6 – 7

 • 2007

  Ladislav Burlas: kto je kto

  Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. 18 (22), č. 7, s. 7

 • 2007

  MARKUŠ, Jozef: Ceny Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

  Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. 18 (22), č. 6, s. 3

 • 2007

  LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

  Múzy v škole, 2007, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 12, č. 1 – 2, s. 5 – 8
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2007

  (kr): Skladateľ Ladislav Burlas je kritickým realistom

  Záujem ľudí o skutočné hodnoty je mizerný

  Nitrianske noviny, 2007, Nitra, č. 49, s. 9

 • 2007

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubileá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry

  Časopis Prešovskej univerzity v Prešove XI, 2007, Prešov, č. 4, s. 23

 • 2005

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 43

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 30 – 32

 • 2002

  GLOCKOVÁ, Mária: Profesor, vedec, bohém a jubilant

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 12

 • 2002

  z. r.: 2. seminár Tadeáša Salvu

  Venovaný tvorbe Ivana Hrušovského a Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 14

 • 2002

  MICHALOVÁ, Eva – BELIČKOVÁ, Renáta: Ladislav Burlas: Hudba – komunikatívny dynamizmus

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 280 – 283

 • 2002

  MEDŇANSKÁ, Irena: Ladislav Burlas: Teória hudobnej pedagogiky

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 283 – 284

 • 2002

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
  (175 s., 1. vyd.)

 • 2000

  VRBICKÁ, Eva: Dobrý deň, pán Ladislav Burlas!

  Literárny týždenník, 2000, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 3

 • 1997

  KOVÁŘOVÁ, Anna: V znamení jubileí

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 9, s. 2
  (70. výročie narodenia skladateľa Ladislava Burlasa)

 • 1997

  CHALUPKA, Ľubomír: Svedectvo súčasníka

  K sedemdesiatke Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 6, s. 3

 • 1997

  SEDLICKÝ, Tibor: Ladislav Burlas

  K dejinám zborového spevu na Slovensku 2. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, 1997, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava, s. 18 – 19

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia – BURLAS, Ladislav: Značka kvality

  S profesorom Ladislavom Burlasom o tohtoročných hudobných projektoch

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 12, s. 15

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 289, 301, 313

 • 1987

  CHALUPKA, Ľubomír: K šesťdesiatke zaslúžilého umelca Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 8, s. 5

 • 1985

  BERGER, Igor: Ladislav Burlas: Poetická hudba pre dychové kvinteto

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 3

 • 1982

  HATRÍK, Juraj: Môj malý burlasovský koncert

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 10, s. 3

 • 1961

  FALTIN, Peter: Sláčikové sexteto Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 63 – 67

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

  Burlasov Epitaf pre veľký orchester, dielo 3

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 315 – 316

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Burlasova zbierka ľudových piesní Na strunách a klávesoch pre husle a klavír v kontexte jeho tvorby

  Pramene slovenskej hudby VII. Zborník zo 7. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2018, roč. 7, s. 43 – 50

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

  Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy; Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31 května a 1. června 2012, 2012, roč. 31, s. 116 – 132

 • 2012

  MEDŇANSKÁ, Irena: Tararam - skladba pre mládežnícky spevácky zbor

  Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

  Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 19 – 27

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas a folklór

  Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 39 – 50

 • 2006

  GOLIÁŠOVÁ, Mária: Detská zborová tvorba Ladislava Burlasa

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 40 – 44

Bibliografia – Recenzie

 • 2019

  RUTTKAY, Juraj: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

  Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 109 – 111

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  (red.): Ceny Hudobného fondu

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 8

 • 2020

  ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 24 – 28

 • 2019

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Hudba Ladislava Burlasa v predvečer osláv Nežnej revolúcie

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 15

 • 2018

  red: Ceny ministerky kultúry

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 2

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 38 – 39

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

  Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 143 – 147
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 45 – 47
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

 • 1981

  NOVÁČEK, Zdenko: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  K niektorým problémom marxisticko-leninskej estetiky

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 4
  (príspevok - Problematika kritického hodnotenia súčasnej slovenskej hudobnej tvorby)

 • 1981

  BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nové zborové diela

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
  (Dobrý deň)

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
  (Lyrická hudba pre klavír)

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

 • 1977

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Všestranná osobnosť

  Ladislav Burlas 50-ročný

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 4

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Košice úspešne

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 24, s. 5
  (Concertino)

 • 1970

  URSÍNYOVÁ, Terézia: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

  Prvý pohľad

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 9, s. 1
  (Planctus)

 • 1970

  vč: BHS 22

  Komorné podujatia BHS

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 12, s. 4
  (Hudba pre sláčikové kvarteto)

 • 1970

  LARBEROVÁ, V.: Hovoríme s nositeľmi cien Zväzu slovenských skladateľov za rok 1970

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 11, s. 3
  (Planctus)

 • 1970

  aj pre zahraničie...

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 1, s. 4
  (Spievajúce srdce)

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Dva pohľady na Burlasov Planctus

  Dni bez konca

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 3, s. 4

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Dva pohľady na Burlasov Planctus

  Človek a kríž

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 3, s. 4

 • 1969

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Anketa: Tie najúspešnejšie

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 8
  (Planctus)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Šťastné vybočenia z priemeru

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 2, s. 4
  (Planctus)

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

  List z Prahy

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5
  (Planctus)

 • 1969

  BOHÁČIK, Ján: Školské súbory v aktivite

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 12, s. 4

x