2022

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas Planctus (1968)

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 25 – 28
(repríza článku z r. 2002)

2022

GAVALOVÁ, Mária: Bratislavské hudobné slávnosti 2022

Slovenské výročia

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 11, s. 5 – 6
(na BHS 2022 zaznelo skladateľovo dielo Planctus)

2022

FECSKOVÁ, Silvia: Irena Medňanská a slovenská hudob­ná pedagogika Slávka Kopčáková

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 36 – 37

2021

(red.): Ceny Hudobného fondu

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 8

2020

ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 24 – 28

2019

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Hudba Ladislava Burlasa v predvečer osláv Nežnej revolúcie

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 15

2019

RUTTKAY, Juraj: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 109 – 111

2018

MEDŇANSKÝ, Karol: Burlasova zbierka ľudových piesní Na strunách a klávesoch pre husle a klavír v kontexte jeho tvorby

Pramene slovenskej hudby VII. Zborník zo 7. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2018, roč. 7, s. 43 – 50

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 38 – 39

2018

red: Ceny ministerky kultúry

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 2

2017

JAKUBISOVÁ, Lucia: Súradnice života... Rozhovor s Ladislavom Burlasom

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 4, s. 391 – 398

2017

CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 13 – 14

2017

KOPČÁKOVÁ, Slávka (ed.): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
(240 s., 1. vyd., Edícia: Opera theoriae artis 3/2017)

2017

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas v súradniciach slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 20 – 23

2017

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Banskobystrická hudobná jar

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 16

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

Zrelosť Moyzesovho kvarteta

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 12

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

2016

ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 11

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 51 – 52

2015

BURLAS, Ladislav: Bárdiová, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

[Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)

2015

BURLAS, Ladislav: Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy: spomienky trnavského skladateľa

Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava
(292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)

2015

BURLAS, Ladislav: Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 78 – 80
(Chalupka, Ľubomír, ed.)

2015

red.: Osobnosti nášho kraja: Ladislav Burlas

Rodný môj kraj, 2015, Trnava, roč. 3, č. 6, s. 11

2015

MEDŇANSKÝ, Karol: Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v Hudobnom fonde v Bratislave a vo fondoch SNK v Martine

Božeková, Martina – Kucianová, Anna (ed.): Pramene slovenskej hudby III. Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovenská národná skupina IAML, Martin, s. 67 – 77

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 8

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Dielo Ladislava Burlasa Metamorfózy krás pre miešaný zbor s husľovým sólom a jeho zvukové osobitosti

Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia č. 161, 2013, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 66 – 90
(164 s., 1. vyd.)

2012

BURLAS, Ladislav – BELIČOVÁ, Renáta: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky

Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
(142 s., 1. vyd., recenzie In: Musicologica Slovaca, roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 167 – 171, Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 1, s. 108 – 110)

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, roč. 38, č. 4, s. 418 – 420

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

Pravda, 9. 10. 2012, roč. 22, č. 233, s. 39

2012

MEDŇANSKÁ, Irena: Jubilant Ladislav Burlas – osobnosť hudobnej vedy, pedagogiky, tvorby a kultúry

Múzy v škole, 2012, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 17, č. 3 – 4, s. 38 – 39
(odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

2012

OLŠIAK, Milan: Pedagogická, vedecká a umelecká činnosť Ladislava Burlasa v oblasti folklóru

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
(147 s., dizertačná práca)

2012

OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas

Život a tvorba hudobného skladateľa, zameraná na oblasť folklóru

Zvolen
(63 s., 1. vyd., Lonfinger (Lutila)

2012

DIDIOVÁ, Anna: Tvorba Ladislava Burlasa pre sólové husle

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(vl. nakl., bakalárska práca)

2012

ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírne kompozície Ladislava Burlasa, Igora Dibáka, Egona Kráka

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(101 s., 1. vyd., noty)

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy; Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31 května a 1. června 2012, 2012, roč. 31, s. 116 – 132

2012

MEDŇANSKÁ, Irena: Tararam - skladba pre mládežnícky spevácky zbor

Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 19 – 27

2012

OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas a folklór

Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 39 – 50

2012

OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas – vedec, umelec, pedagóg

MUSICA ET EDUCATIO III. Zborník z 3. ročníka doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 21. – 22. novembra 2011 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku, 2012, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 173 – 180

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

Pocta jubilujúcim skladateľom

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

2012

BURLAS, Ladislav: In memoriam [hudobnina]

[kompozícia pre sláčikový orchester, partitúra]

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(17 s., 1. vyd., 1 partitúra)

2012

BURLAS, Ladislav: Mládežnícky zborový spev z aspektu skladateľa, interpreta, poslucháča

Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 16

2011

ONDRÍK, Pavol: Cena Pavla Straussa – Nitra, 1. marca 2011

Listy PS, 2011, Liptovský Mikuláš, č. 15, s. 26 – 27

2010

MEDŇANSKÁ, Irena: Systematika hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa a odraz spoločenských zmien v postavení jednotlivých disciplín

Múzy v škole, 2010, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 15, č. 1 – 2, s. 11 – 13
(odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

2008

MICHALOVÁ, Eva: Ars longa, vita brevis

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 9 – 13

2008

LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 34 – 40

2008

RUTTKAY, Juraj: Hudobno-teoretické dielo Ladislava Burlasa

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 41 – 51

2008

ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas

Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007

Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(51 s., 1. vyd.)

2008

GLOCKOVÁ, Mária: Filozoficko-sémantická analýza v diele (Planctus) Ladislava Burlasa

Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 28 – 33

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirujúca symbióza teórie a praxe

K dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 14 – 17

2007

ČIERNA, Alena: Ladislav Burlas: “Kreativita – strategická otázka ľudstva...”

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 47 – 57

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 305 – 307

2007

KOPČÁKOVÁ, Slávka – PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Ladislav Burlas: Bibliografia (výber)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 42 – 46

2007

ČIERNA, Alena – BURLAS, Ladislav: V zrkadle času Ladislav Burlas

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 24 – 26

2007

Nositelia cien Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. IV.+123, č. 5, s. 3

2007

URBANCOVÁ, Hana: Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 32 – 41

2007

BURLAS, Ladislav: Sociokultúrne aspekty európskej moderny

K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 29 – 34

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 8 – 24

2007

Ladislav Burlas

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 6 – 7

2007

BURLAS, Ladislav: Dejiny európskej hudobnej teórie

EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
(134 s., 1. vyd.)

2007

Ladislav Burlas: kto je kto

Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. 18 (22), č. 7, s. 7

2007

MARKUŠ, Jozef: Ceny Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. 18 (22), č. 6, s. 3

2007

LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

Múzy v škole, 2007, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 12, č. 1 – 2, s. 5 – 8
(odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

2007

(kr): Skladateľ Ladislav Burlas je kritickým realistom

Záujem ľudí o skutočné hodnoty je mizerný

Nitrianske noviny, 2007, Nitra, č. 49, s. 9

2007

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubileá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry

Časopis Prešovskej univerzity v Prešove XI, 2007, Prešov, č. 4, s. 23

2007

PETŐCZOVÁ, Janka: Historické muzikologické aktivity profesora Ladislava Burlasa

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 25 – 31

2006

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia

EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
(306 s., 4. vydanie, Edícia: Vysokoškolské učebnice)

2006

GOLIÁŠOVÁ, Mária: Detská zborová tvorba Ladislava Burlasa

Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 40 – 44

2005

URSÍNYOVÁ, Terézia: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 43

2005

BURLAS, Ladislav: Vedecký vývoj osobnosti Richarda Rybariča

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 129 – 132

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 45 – 47
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 143 – 147
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

BURLAS, Ladislav: Slovak Music of the 20th Century. Development in the First Half of the Century

A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Elschek, Oskár (ed.), 2003, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 298 – 314

2002

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
(175 s., 1. vyd.)

2002

MEDŇANSKÁ, Irena: Ladislav Burlas: Teória hudobnej pedagogiky

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 283 – 284

2002

MICHALOVÁ, Eva – BELIČKOVÁ, Renáta: Ladislav Burlas: Hudba – komunikatívny dynamizmus

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 280 – 283

2002

z. r.: 2. seminár Tadeáša Salvu

Venovaný tvorbe Ivana Hrušovského a Ladislava Burlasa

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 14

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 30 – 32

2002

GLOCKOVÁ, Mária: Profesor, vedec, bohém a jubilant

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 12

2002

BURLAS, Ladislav: Muzikologický odkaz Igora Vajdu SJ

Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2002, Bratislava, s. 23 – 24

2001

BURLAS, Ladislav: Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 49
(recenzia knihy)

2000

BURLAS, Ladislav: Hudba – želania a rezultáty

[zobrané muzikologické spisy z rokov 1957 – 1999]

Prešov
(112 s., 1. vyd., vl. n.)

2000

VRBICKÁ, Eva: Dobrý deň, pán Ladislav Burlas!

Literárny týždenník, 2000, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 3

2000

kol.: Na rozlúčku s profesorom Ľudovítom Rajterom

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 2 – 4

1999

BURLAS, Ladislav: Za Gustávom Krajniakom

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 6, s. 3

1999

BURLAS, Ladislav – MATÚŠ, František (ed.): Acta musicae Paedagogicae Universitatis Pressoviensis (1949 – 1999)

Zborník vedeckých prác členov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove z príležitosti 50. výročia vzniku Pedagogickej fakulty v Prešove 1949 – 1999

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
(142 s., 1. vyd.)

1998

BURLAS, Ladislav: Hudba – komunikatívny dynamizmus

Národné hudobné centrum, Bratislava
(97 s., 1. vyd.)

1998

BURLAS, Ladislav – FÖDERMAYR, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(448 s., 1. vyd.)

1997

BURLAS, Ladislav: Teória hudobnej pedagogiky

Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
(113 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

1997

KOVÁŘOVÁ, Anna: V znamení jubileí

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 9, s. 2
(70. výročie narodenia skladateľa Ladislava Burlasa)

1997

CHALUPKA, Ľubomír: Svedectvo súčasníka

K sedemdesiatke Ladislava Burlasa

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 6, s. 3

1997

SEDLICKÝ, Tibor: Ladislav Burlas

K dejinám zborového spevu na Slovensku 2. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, 1997, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava, s. 18 – 19

1996

BURLAS, Ladislav: Pilier hudobnej kultúry

Rok slovenskej hudby pred druhým polčasom

Slovenská republika. Príloha Kultúra, 1996, roč. 4, č. 103 (4. 5.)
(č. 13, 1996, s. 5)

1996

BURLAS, Ladislav – JURÍK, Marián: Rok slovenskej hudby otvorený...

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 3, s. 1, 3

1996

BURLAS, Ladislav: Rok slovenskej hudby

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 13, s. 1 – 2

1996

URSÍNYOVÁ, Terézia – BURLAS, Ladislav: Značka kvality

S profesorom Ladislavom Burlasom o tohtoročných hudobných projektoch

Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 12, s. 15

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 289, 301, 313

1996

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj v prvej polovici storočia

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 259 – 271

1989

BURLAS, Ladislav: Problémy a perspektívy slovenskej hudobnej kultúry

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 3, s. 1, 12

1988

BURLAS, Ladislav: Historické vedomie v hudbe a v súčasnej hudobnej kultúre

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 13, s. 10

1987

BURLAS, Ladislav: Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru

Opus, Bratislava
(285 s., 1. vyd.)

1987

BURLAS, Ladislav: Paralely všeobecných dejín a dejín kultúry

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 23, s. 8

1987

BURLAS, Ladislav: Die prognostischen Tendenzen der Musikwissenschaft

Beiträge zur Musikwissenschaft. Volume 29, 1987, Verlag Neue Musik, Berlín, č. 2, s. 156 – 158

1987

CHALUPKA, Ľubomír: K šesťdesiatke zaslúžilého umelca Ladislava Burlasa

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 8, s. 5

1986

BURLAS, Ladislav: Slovenskí skladatelia na českých pódiách I. republiky

Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), 1986, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 12 – 16
(Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)

1985

BERGER, Igor: X. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 5, s. 1, 3
(Stretnúť človeka)

1985

BERGER, Igor: Ladislav Burlas: Poetická hudba pre dychové kvinteto

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 6, s. 3

1985

BURLAS, Ladislav: Josef Bek : Avantgarda [recenzia knihy]

Ke genezi socialistického realismu v české hudbě

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 7, s. 3

1984

BERGER, Igor: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 4

1984

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Slovenská hudobná moderna [recenzia knihy]

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 12, s. 8

1984

URSÍNYOVÁ, Terézia: BHS : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 21, s. 1
(Koncert pre organ a orchester)

1983

MARTON, Ivan: VIII. TSNHT : Zborový koncert

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 3
(Tararam)

1983

BURLAS, Ladislav: Česká a slovenská skladateľská tvorba v epoche socializmu II.

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 11, s. 8

1983

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

Obzor, Bratislava
(200 s., 1. vyd., Edícia: Malá moderná encyklopédia)

1983

BURLAS, Ladislav: Česká a slovenská skladateľská tvorba v epoche socializmu I.

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 10, s. 8

1982

SZELEPCSÉNYI, Ján: Aktuálna dilema tvorby : pôvodnosť či zrozumiteľnosť? [rozhovor]

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 4, s. 3

1982

HATRÍK, Juraj: Môj malý burlasovský koncert

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 10, s. 3

1982

BURLAS, Ladislav: 30 rokov muzikologického pracoviska v SAV

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 3, s. 3

1982

BURLAS, Ladislav: Zoltán Kodály – skladateľ

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 24, s. 1 – 2

1981

BURLAS, Ladislav: Význam Mikuláša Schneidra-Trnavského v slovenskej hudobnej kultúre

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 1

1981

BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
(Lyrická hudba pre klavír)

1981

BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Nové zborové diela

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
(Dobrý deň, cyklus miešaných zborov)

1981

NOVÁČEK, Zdenko: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

K niektorým problémom marxisticko-leninskej estetiky

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 4
(príspevok - Problematika kritického hodnotenia súčasnej slovenskej hudobnej tvorby)

1980

BURLAS, Ladislav: Estetika medzivojnovej hudobnej moderny

Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1918 – 1939). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 6, Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.), 1980, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 17 – 21
(Zborník prác zo 6. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1977)

1980

BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 5
(Sonatína pre klavír)

1979

BURLAS, Ladislav: Prvé vydanie v reedícii

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 15, s. 5
(Slovenské spevy)

1979

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas : Hudobná teória a súčasnosť [recenzia knihy]

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 11, s. 5

1979

PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzia : Ladislav Burlas

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 19, s. 5
(Koncertná sonáta pre husle sólo; Kadencia pre husle sólo; Hudba pre sláčikové kvarteto; Sláčikové kvarteto č. 2)

1979

ADAMČIAK, Milan: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 6, s. 1
(3. sláčikové kvarteto)

1978

CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

1978

BURLAS, Ladislav: Hudobná teória a súčasnosť

Tatran, Bratislava
(235 s., 1. vyd.)

1978

BURLAS, Ladislav: Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek

Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VII, s. 9 – 19

1978

BURLAS, Ladislav: Dejiny európskej hudobnej teórie 1

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava
(Rozmnoženina, učebné texty)

1977

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Všestranná osobnosť

Ladislav Burlas 50-ročný

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 4

1977

BULLA, Marián: Nad vokálnou tvorbou L. Burlasa

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 23 – 24, s. 9

1977

BUGALOVÁ, Edita: Koncerty v Trnave

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 16, s. 5
(koncert pri príležitosti päťdesiatych narodenín L. Burlasa)

1977

BURLAS, Ladislav: Pozdná tvorba klasika

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 6, s. 3

1977

O poznaní a smerovaní

VII. ročník Prix de musique folkorique de Radio Bratislava

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 19, s. 1 a 7

1976

Pocta národnému umelcovi Alexandrovi Moyzesovi

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 13, s. 3

1976

BURLAS, Ladislav: Premeny v počúvaní hudby

Študijný zošit Metodicko-výskumného kabinetu, zv. 2

Československý rozhlas, Bratislava
(50 s., 1. vyd.)

1976

URSÍNYOVÁ, Terézia: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 4 – 5

1973

BURLAS, Ladislav: O metódach hudobnej vedy

Musicologica Slovaca, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV, s. 197 – 202

1972

BURLAS, Ladislav: The influence of Slovakian folk music on Bartók´s musical idiom

International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, 1972, Budapešť, s. 181 – 189

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Košice úspešne

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 24, s. 5
(Concertino)

1971

BURLAS, Ladislav: Skladateľská analýza a autokritika

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 289 – 293

1970

LARBEROVÁ, V.: Hovoríme s nositeľmi cien Zväzu slovenských skladateľov za rok 1970

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 11, s. 3
(Planctus)

1970

URSÍNYOVÁ, Terézia: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

Prvý pohľad

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 9, s. 1
(Planctus)

1970

aj pre zahraničie...

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 1, s. 4
(Spievajúce srdce)

1970

vč: BHS 22

Komorné podujatia BHS

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 12, s. 4
(Hudba pre sláčikové kvarteto)

1969

URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

List z Prahy

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5
(Planctus)

1969

ČÍŽIK, Vladimír: Šťastné vybočenia z priemeru

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 2, s. 4
(Planctus)

1969

HATRÍK, Juraj: Dva pohľady na Burlasov Planctus

Človek a kríž

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 3, s. 4

1969

HRČKOVÁ, Naďa: Dva pohľady na Burlasov Planctus

Dni bez konca

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 3, s. 4

1969

KOVÁŘOVÁ, Anna: Anketa: Tie najúspešnejšie

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 8
(Planctus)

1969

BURLAS, Ladislav: Jednota a vývoj v diele Eugena Suchoňa

Musicologica Slovaca, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, č. 2, s. 187 – 199

1969

BOHÁČIK, Ján: Školské súbory v aktivite

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 12, s. 4

1969

BURLAS, Ladislav: Stále živý odkaz

Na margo výstavy Béla Bartók a Slovensko

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 8, s. 5

1969

BURLAS, Ladislav: Myšlienky

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 2, s. 2

1968

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudba 20. storočia

Päťdesiat rokov slovenského umenia, 1968, Socialistická akadémia, Bratislava, s. 56 – 75

1967

BURLAS, Ladislav: A Háry János alkotója (nekrológ o Zoltánovi Kodályovi)

Természet és tudomány, 1967, č. 11, s. 22 – 26

1965

BURLAS, Ladislav: Formové princípy novej hudby

Burlas, Ladislav – Faltin, Peter – Filip, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby, 1965, Panton, Bratislava, Praha
(101 s., 1. vyd.)

1965

BURLAS, Ladislav – FALTIN, Peter – FILIP, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby

Panton, Bratislava, Praha
(101 s., 1. vyd.)

1964

BURLAS, Ladislav: Etika a estetika slovenskej národnej hudby

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 6, s. 164 – 167

1964

BURLAS, Ladislav: Úvahy podnietené úvahou

Opäť o Zeljenkovom Oswienczyme

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 10, s. 310 – 311

1964

BURLAS, Ladislav: Hudobná pedagogika v systéme hudobnej vedy

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 3, s. 71 – 75

1963

BURLAS, Ladislav: Vzťah medzi vedeckým a pedagogickým aspektom hudobnej teórie

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 9, s. 262 – 264

1963

BURLAS, Ladislav: Zrkadlo súčasnej slovenskej hudobnej tvorby

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 81 – 101

1963

BURLAS, Ladislav: Hudobná teória ako vedecká disciplína a jej súčasné metodologické problémy

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 70 – 73

1963

BURLAS, Ladislav: Neuerertum und Tradition in Bartóks Formenwelt

Studia Musicologica

Magyar Tudományos Akadémia, Budapešť, s. 383 – 391

1962

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
(285 s., 1. vyd. - 1962, 2. vyd. - 1967, 317 s., Edícia teoretickej literatúry, zv. 3, Supraphon, 3. vyd. - 1978, 319 s., Opus, Bratislava)

1961

FALTIN, Peter: Sláčikové sexteto Ladislava Burlasa

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 63 – 67

1961

BURLAS, Ladislav: Dve kapitoly o Bélovi Bartókovi

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 9, s. 381 – 386

1960

BURLAS, Ladislav: O metóde rozborov umeleckých diel

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 186 – 189

1960

BURLAS, Ladislav: Hudobné formy. 1. časť systematická

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
(92 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

1959

ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

Burlasov Epitaf pre veľký orchester, dielo 3

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 315 – 316

1958

BURLAS, Ladislav: Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 7 – 8

1957

BURLAS, Ladislav: Myšlienky o vývine národnej hudby

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 2, s. 54 – 61

1957

BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby

SAV, Bratislava
(540 s., 1. vyd.)

1956

BURLAS, Ladislav: Béla Bartók. K 75. výročiu narodenia

Slovenský národopis, 1956, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 580 – 596

1956

BURLAS, Ladislav: Alexander Moyzes

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
(290 s., 1. vyd.)

1956

BURLAS, Ladislav: Symfonizmus Alexandra Moyzesa

Hudební rozhledy, 1956, roč. 9, č. 18, s. 756 – 758

1955

BURLAS, Ladislav: Desať rokov rozvoja slovenskej hudby

Hudební rozhledy, 1955, roč. 8, č. 9, s. 444 – 447

1955

COSMA, Viorel – BURLAS, Ladislav – DEMÉNY, János: Bartók Béla levelei. Zeneműkiadó vállalat

Budapešť

1954

BURLAS, Ladislav: Duchovná pieseň

Hudba na Slovensku v XVII. storočí. Ed. Burlas, Ladislav – Fišer, Ján – Hořejš, Antonín, 1954, SAV, Bratislava, s. 52 – 95

1954

BURLAS, Ladislav: Krútňava – opera Eugena Suchoňa

Osveta, Martin
(23 s., 1. vyd., Edícia: Veda ľudu, roč. 2, č. 41)

1953

BURLAS, Ladislav: Život a dielo Jána Levoslava Bellu

Osveta, Martin
(52 s., 1. vyd.)

1953

BURLAS, Ladislav: Realistické tradície slovenskej hudby

Osveta, Martin
(29 s., 1. vyd. - 1953, Edícia: Veda ľudu, roč. 1, č. 18; 2. vyd. - 1962, Osveta, Martin)

1953

BURLAS, Ladislav: Ku dvom jubileám nášho hudobného školstva

Hudební rozhledy, 1953, roč. 6, s. 949

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2012

  BURLAS, Ladislav – BELIČOVÁ, Renáta: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky

  Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
  (142 s., 1. vyd., recenzie In: Musicologica Slovaca, roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 167 – 171, Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 1, s. 108 – 110)

 • 2007

  BURLAS, Ladislav: Dejiny európskej hudobnej teórie

  EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
  (134 s., 1. vyd.)

 • 2006

  BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia

  EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina
  (306 s., 4. vydanie, Edícia: Vysokoškolské učebnice)

 • 2000

  BURLAS, Ladislav: Hudba – želania a rezultáty

  [zobrané muzikologické spisy z rokov 1957 – 1999]

  Prešov
  (112 s., 1. vyd., vl. n.)

 • 1998

  BURLAS, Ladislav: Hudba – komunikatívny dynamizmus

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (97 s., 1. vyd.)

 • 1987

  BURLAS, Ladislav: Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru

  Opus, Bratislava
  (285 s., 1. vyd.)

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava
  (200 s., 1. vyd., Edícia: Malá moderná encyklopédia)

 • 1978

  BURLAS, Ladislav: Hudobná teória a súčasnosť

  Tatran, Bratislava
  (235 s., 1. vyd.)

 • 1976

  BURLAS, Ladislav: Premeny v počúvaní hudby

  Študijný zošit Metodicko-výskumného kabinetu, zv. 2

  Československý rozhlas, Bratislava
  (50 s., 1. vyd.)

 • 1965

  BURLAS, Ladislav – FALTIN, Peter – FILIP, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby

  Panton, Bratislava, Praha
  (101 s., 1. vyd.)

 • 1962

  BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
  (285 s., 1. vyd. - 1962, 2. vyd. - 1967, 317 s., Edícia teoretickej literatúry, zv. 3, Supraphon, 3. vyd. - 1978, 319 s., Opus, Bratislava)

 • 1956

  BURLAS, Ladislav: Alexander Moyzes

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
  (290 s., 1. vyd.)

 • 1954

  BURLAS, Ladislav: Krútňava – opera Eugena Suchoňa

  Osveta, Martin
  (23 s., 1. vyd., Edícia: Veda ľudu, roč. 2, č. 41)

 • 1953

  BURLAS, Ladislav: Život a dielo Jána Levoslava Bellu

  Osveta, Martin
  (52 s., 1. vyd.)

 • 1953

  BURLAS, Ladislav: Realistické tradície slovenskej hudby

  Osveta, Martin
  (29 s., 1. vyd. - 1953, Edícia: Veda ľudu, roč. 1, č. 18; 2. vyd. - 1962, Osveta, Martin)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2015

  BURLAS, Ladislav: Bárdiová, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

  [Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)

 • 2015

  BURLAS, Ladislav: Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy: spomienky trnavského skladateľa

  Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava
  (292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)

 • 2015

  BURLAS, Ladislav: Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 78 – 80
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2012

  BURLAS, Ladislav: Mládežnícky zborový spev z aspektu skladateľa, interpreta, poslucháča

  Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

  Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 16

 • 2012

  BURLAS, Ladislav: In memoriam [hudobnina]

  [kompozícia pre sláčikový orchester, partitúra]

  Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (17 s., 1. vyd., 1 partitúra)

 • 2007

  BURLAS, Ladislav: Sociokultúrne aspekty európskej moderny

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 29 – 34

 • 2005

  BURLAS, Ladislav: Vedecký vývoj osobnosti Richarda Rybariča

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 129 – 132

 • 2003

  BURLAS, Ladislav: Slovak Music of the 20th Century. Development in the First Half of the Century

  A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Elschek, Oskár (ed.), 2003, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 298 – 314

 • 2002

  BURLAS, Ladislav: Muzikologický odkaz Igora Vajdu SJ

  Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2002, Bratislava, s. 23 – 24

 • 1996

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj v prvej polovici storočia

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 259 – 271

 • 1989

  BURLAS, Ladislav: Problémy a perspektívy slovenskej hudobnej kultúry

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 3, s. 1, 12

 • 1988

  BURLAS, Ladislav: Historické vedomie v hudbe a v súčasnej hudobnej kultúre

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 13, s. 10

 • 1987

  BURLAS, Ladislav: Paralely všeobecných dejín a dejín kultúry

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 23, s. 8

 • 1987

  BURLAS, Ladislav: Die prognostischen Tendenzen der Musikwissenschaft

  Beiträge zur Musikwissenschaft. Volume 29, 1987, Verlag Neue Musik, Berlín, č. 2, s. 156 – 158

 • 1986

  BURLAS, Ladislav: Slovenskí skladatelia na českých pódiách I. republiky

  Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), 1986, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 12 – 16
  (Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Česká a slovenská skladateľská tvorba v epoche socializmu II.

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 11, s. 8

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Česká a slovenská skladateľská tvorba v epoche socializmu I.

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 10, s. 8

 • 1982

  BURLAS, Ladislav: Zoltán Kodály – skladateľ

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 24, s. 1 – 2

 • 1981

  BURLAS, Ladislav: Význam Mikuláša Schneidra-Trnavského v slovenskej hudobnej kultúre

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 1

 • 1980

  BURLAS, Ladislav: Estetika medzivojnovej hudobnej moderny

  Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1918 – 1939). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 6, Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.), 1980, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 17 – 21
  (Zborník prác zo 6. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1977)

 • 1978

  BURLAS, Ladislav: Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek

  Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VII, s. 9 – 19

 • 1973

  BURLAS, Ladislav: O metódach hudobnej vedy

  Musicologica Slovaca, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV, s. 197 – 202

 • 1972

  BURLAS, Ladislav: The influence of Slovakian folk music on Bartók´s musical idiom

  International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, 1972, Budapešť, s. 181 – 189

 • 1971

  BURLAS, Ladislav: Skladateľská analýza a autokritika

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 289 – 293

 • 1969

  BURLAS, Ladislav: Jednota a vývoj v diele Eugena Suchoňa

  Musicologica Slovaca, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, č. 2, s. 187 – 199

 • 1968

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudba 20. storočia

  Päťdesiat rokov slovenského umenia, 1968, Socialistická akadémia, Bratislava, s. 56 – 75

 • 1965

  BURLAS, Ladislav: Formové princípy novej hudby

  Burlas, Ladislav – Faltin, Peter – Filip, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby, 1965, Panton, Bratislava, Praha
  (101 s., 1. vyd.)

 • 1964

  BURLAS, Ladislav: Etika a estetika slovenskej národnej hudby

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 6, s. 164 – 167

 • 1964

  BURLAS, Ladislav: Hudobná pedagogika v systéme hudobnej vedy

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 3, s. 71 – 75

 • 1963

  BURLAS, Ladislav: Vzťah medzi vedeckým a pedagogickým aspektom hudobnej teórie

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 9, s. 262 – 264

 • 1963

  BURLAS, Ladislav: Zrkadlo súčasnej slovenskej hudobnej tvorby

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 81 – 101

 • 1963

  BURLAS, Ladislav: Hudobná teória ako vedecká disciplína a jej súčasné metodologické problémy

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 3, s. 70 – 73

 • 1963

  BURLAS, Ladislav: Neuerertum und Tradition in Bartóks Formenwelt

  Studia Musicologica

  Magyar Tudományos Akadémia, Budapešť, s. 383 – 391

 • 1961

  BURLAS, Ladislav: Dve kapitoly o Bélovi Bartókovi

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 9, s. 381 – 386

 • 1960

  BURLAS, Ladislav: O metóde rozborov umeleckých diel

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 186 – 189

 • 1958

  BURLAS, Ladislav: Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 7 – 8

 • 1957

  BURLAS, Ladislav: Myšlienky o vývine národnej hudby

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 2, s. 54 – 61

 • 1956

  BURLAS, Ladislav: Symfonizmus Alexandra Moyzesa

  Hudební rozhledy, 1956, roč. 9, č. 18, s. 756 – 758

 • 1956

  BURLAS, Ladislav: Béla Bartók. K 75. výročiu narodenia

  Slovenský národopis, 1956, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 580 – 596

 • 1955

  BURLAS, Ladislav: Desať rokov rozvoja slovenskej hudby

  Hudební rozhledy, 1955, roč. 8, č. 9, s. 444 – 447

 • 1955

  COSMA, Viorel – BURLAS, Ladislav – DEMÉNY, János: Bartók Béla levelei. Zeneműkiadó vállalat

  Budapešť

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1997

  BURLAS, Ladislav: Teória hudobnej pedagogiky

  Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
  (113 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

 • 1978

  BURLAS, Ladislav: Dejiny európskej hudobnej teórie 1

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava
  (Rozmnoženina, učebné texty)

 • 1960

  BURLAS, Ladislav: Hudobné formy. 1. časť systematická

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (92 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 1954

  BURLAS, Ladislav: Duchovná pieseň

  Hudba na Slovensku v XVII. storočí. Ed. Burlas, Ladislav – Fišer, Ján – Hořejš, Antonín, 1954, SAV, Bratislava, s. 52 – 95

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 1999

  BURLAS, Ladislav – MATÚŠ, František (ed.): Acta musicae Paedagogicae Universitatis Pressoviensis (1949 – 1999)

  Zborník vedeckých prác členov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove z príležitosti 50. výročia vzniku Pedagogickej fakulty v Prešove 1949 – 1999

  Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
  (142 s., 1. vyd.)

 • 1998

  BURLAS, Ladislav – FÖDERMAYR, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (448 s., 1. vyd.)

 • 1957

  BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby

  SAV, Bratislava
  (540 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2001

  BURLAS, Ladislav: Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 49
  (recenzia knihy)

 • 1985

  BURLAS, Ladislav: Josef Bek : Avantgarda [recenzia knihy]

  Ke genezi socialistického realismu v české hudbě

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 7, s. 3

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2000

  kol.: Na rozlúčku s profesorom Ľudovítom Rajterom

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 2 – 4

 • 1999

  BURLAS, Ladislav: Za Gustávom Krajniakom

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 6, s. 3

 • 1996

  BURLAS, Ladislav: Pilier hudobnej kultúry

  Rok slovenskej hudby pred druhým polčasom

  Slovenská republika. Príloha Kultúra, 1996, roč. 4, č. 103 (4. 5.)
  (č. 13, 1996, s. 5)

 • 1996

  BURLAS, Ladislav – JURÍK, Marián: Rok slovenskej hudby otvorený...

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 3, s. 1, 3

 • 1996

  BURLAS, Ladislav: Rok slovenskej hudby

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 13, s. 1 – 2

 • 1982

  BURLAS, Ladislav: 30 rokov muzikologického pracoviska v SAV

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 3, s. 3

 • 1979

  BURLAS, Ladislav: Prvé vydanie v reedícii

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 15, s. 5
  (Slovenské spevy)

 • 1977

  O poznaní a smerovaní

  VII. ročník Prix de musique folkorique de Radio Bratislava

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 19, s. 1 a 7

 • 1977

  BURLAS, Ladislav: Pozdná tvorba klasika

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 6, s. 3

 • 1976

  Pocta národnému umelcovi Alexandrovi Moyzesovi

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 13, s. 3

 • 1969

  BURLAS, Ladislav: Stále živý odkaz

  Na margo výstavy Béla Bartók a Slovensko

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 8, s. 5

 • 1969

  BURLAS, Ladislav: Myšlienky

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 2, s. 2

 • 1967

  BURLAS, Ladislav: A Háry János alkotója (nekrológ o Zoltánovi Kodályovi)

  Természet és tudomány, 1967, č. 11, s. 22 – 26

 • 1964

  BURLAS, Ladislav: Úvahy podnietené úvahou

  Opäť o Zeljenkovom Oswienczyme

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 10, s. 310 – 311

 • 1953

  BURLAS, Ladislav: Ku dvom jubileám nášho hudobného školstva

  Hudební rozhledy, 1953, roč. 6, s. 949

Bibliografia

 • 2017

  JAKUBISOVÁ, Lucia: Súradnice života... Rozhovor s Ladislavom Burlasom

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 4, s. 391 – 398

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

  Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 13 – 14

 • 2017

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Banskobystrická hudobná jar

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 16

 • 2017

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas v súradniciach slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 20 – 23

 • 2017

  KOPČÁKOVÁ, Slávka (ed.): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

  Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
  (240 s., 1. vyd., Edícia: Opera theoriae artis 3/2017)

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba

  Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 12

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 11

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 51 – 52

 • 2015

  red.: Osobnosti nášho kraja: Ladislav Burlas

  Rodný môj kraj, 2015, Trnava, roč. 3, č. 6, s. 11

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol: Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v Hudobnom fonde v Bratislave a vo fondoch SNK v Martine

  Božeková, Martina – Kucianová, Anna (ed.): Pramene slovenskej hudby III. Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovenská národná skupina IAML, Martin, s. 67 – 77

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 8

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Dielo Ladislava Burlasa Metamorfózy krás pre miešaný zbor s husľovým sólom a jeho zvukové osobitosti

  Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia č. 161, 2013, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 66 – 90
  (164 s., 1. vyd.)

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

  Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, roč. 38, č. 4, s. 418 – 420

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

  Pravda, 9. 10. 2012, roč. 22, č. 233, s. 39

 • 2012

  MEDŇANSKÁ, Irena: Jubilant Ladislav Burlas – osobnosť hudobnej vedy, pedagogiky, tvorby a kultúry

  Múzy v škole, 2012, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 17, č. 3 – 4, s. 38 – 39
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Pedagogická, vedecká a umelecká činnosť Ladislava Burlasa v oblasti folklóru

  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
  (147 s., dizertačná práca)

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas

  Život a tvorba hudobného skladateľa, zameraná na oblasť folklóru

  Zvolen
  (63 s., 1. vyd., Lonfinger (Lutila)

 • 2012

  DIDIOVÁ, Anna: Tvorba Ladislava Burlasa pre sólové husle

  Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (vl. nakl., bakalárska práca)

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas – vedec, umelec, pedagóg

  MUSICA ET EDUCATIO III. Zborník z 3. ročníka doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 21. – 22. novembra 2011 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku, 2012, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 173 – 180

 • 2012

  ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírne kompozície Ladislava Burlasa, Igora Dibáka, Egona Kráka

  Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (101 s., 1. vyd., noty)

 • 2011

  ONDRÍK, Pavol: Cena Pavla Straussa – Nitra, 1. marca 2011

  Listy PS, 2011, Liptovský Mikuláš, č. 15, s. 26 – 27

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Systematika hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa a odraz spoločenských zmien v postavení jednotlivých disciplín

  Múzy v škole, 2010, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 15, č. 1 – 2, s. 11 – 13
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2008

  LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 34 – 40

 • 2008

  RUTTKAY, Juraj: Hudobno-teoretické dielo Ladislava Burlasa

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 41 – 51

 • 2008

  MICHALOVÁ, Eva: Ars longa, vita brevis

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 9 – 13

 • 2008

  ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas

  Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007

  Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (51 s., 1. vyd.)

 • 2008

  GLOCKOVÁ, Mária: Filozoficko-sémantická analýza v diele (Planctus) Ladislava Burlasa

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 28 – 33

 • 2007

  Nositelia cien Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. IV.+123, č. 5, s. 3

 • 2007

  ČIERNA, Alena – BURLAS, Ladislav: V zrkadle času Ladislav Burlas

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 24 – 26

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirujúca symbióza teórie a praxe

  K dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 14 – 17

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 305 – 307

 • 2007

  KOPČÁKOVÁ, Slávka – PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Ladislav Burlas: Bibliografia (výber)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 42 – 46

 • 2007

  ČIERNA, Alena: Ladislav Burlas: “Kreativita – strategická otázka ľudstva...”

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 47 – 57

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 8 – 24

 • 2007

  URBANCOVÁ, Hana: Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 32 – 41

 • 2007

  Ladislav Burlas

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 6 – 7

 • 2007

  PETŐCZOVÁ, Janka: Historické muzikologické aktivity profesora Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, roč. 33, č. 1, s. 25 – 31

 • 2007

  Ladislav Burlas: kto je kto

  Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. 18 (22), č. 7, s. 7

 • 2007

  MARKUŠ, Jozef: Ceny Nadácie Matice slovenskej za rok 2006

  Slovenské národné noviny, 2007, Matica slovenská, Martin, roč. 18 (22), č. 6, s. 3

 • 2007

  LANGSTEINOVÁ, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa

  Múzy v škole, 2007, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 12, č. 1 – 2, s. 5 – 8
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2007

  (kr): Skladateľ Ladislav Burlas je kritickým realistom

  Záujem ľudí o skutočné hodnoty je mizerný

  Nitrianske noviny, 2007, Nitra, č. 49, s. 9

 • 2007

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubileá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry

  Časopis Prešovskej univerzity v Prešove XI, 2007, Prešov, č. 4, s. 23

 • 2005

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 43

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 30 – 32

 • 2002

  z. r.: 2. seminár Tadeáša Salvu

  Venovaný tvorbe Ivana Hrušovského a Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 14

 • 2002

  GLOCKOVÁ, Mária: Profesor, vedec, bohém a jubilant

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 12

 • 2002

  MICHALOVÁ, Eva – BELIČKOVÁ, Renáta: Ladislav Burlas: Hudba – komunikatívny dynamizmus

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 280 – 283

 • 2002

  MEDŇANSKÁ, Irena: Ladislav Burlas: Teória hudobnej pedagogiky

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 2, s. 283 – 284

 • 2002

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Ladislav Burlas

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
  (175 s., 1. vyd.)

 • 2000

  VRBICKÁ, Eva: Dobrý deň, pán Ladislav Burlas!

  Literárny týždenník, 2000, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 3

 • 1997

  KOVÁŘOVÁ, Anna: V znamení jubileí

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 9, s. 2
  (70. výročie narodenia skladateľa Ladislava Burlasa)

 • 1997

  CHALUPKA, Ľubomír: Svedectvo súčasníka

  K sedemdesiatke Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 6, s. 3

 • 1997

  SEDLICKÝ, Tibor: Ladislav Burlas

  K dejinám zborového spevu na Slovensku 2. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, 1997, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava, s. 18 – 19

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia – BURLAS, Ladislav: Značka kvality

  S profesorom Ladislavom Burlasom o tohtoročných hudobných projektoch

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 12, s. 15

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 289, 301, 313

 • 1987

  CHALUPKA, Ľubomír: K šesťdesiatke zaslúžilého umelca Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 8, s. 5

 • 1961

  FALTIN, Peter: Sláčikové sexteto Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 63 – 67

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

  Burlasov Epitaf pre veľký orchester, dielo 3

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 315 – 316

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2022

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas Planctus (1968)

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 25 – 28
  (repríza článku z r. 2002)

 • 2018

  MEDŇANSKÝ, Karol: Burlasova zbierka ľudových piesní Na strunách a klávesoch pre husle a klavír v kontexte jeho tvorby

  Pramene slovenskej hudby VII. Zborník zo 7. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2018, roč. 7, s. 43 – 50

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

  Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy; Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31 května a 1. června 2012, 2012, roč. 31, s. 116 – 132

 • 2012

  MEDŇANSKÁ, Irena: Tararam - skladba pre mládežnícky spevácky zbor

  Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

  Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 19 – 27

 • 2012

  OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas a folklór

  Cantus Choralis Slovaca, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 10, s. 39 – 50

 • 2006

  GOLIÁŠOVÁ, Mária: Detská zborová tvorba Ladislava Burlasa

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 40 – 44

Bibliografia – Analýzy diel

 • 1985

  BERGER, Igor: Ladislav Burlas: Poetická hudba pre dychové kvinteto

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 6, s. 3

Bibliografia – Recenzie

 • 2022

  FECSKOVÁ, Silvia: Irena Medňanská a slovenská hudob­ná pedagogika Slávka Kopčáková

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 36 – 37

 • 2019

  RUTTKAY, Juraj: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

  Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 109 – 111

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  GAVALOVÁ, Mária: Bratislavské hudobné slávnosti 2022

  Slovenské výročia

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 11, s. 5 – 6
  (na BHS 2022 zaznelo skladateľovo dielo Planctus)

 • 2021

  (red.): Ceny Hudobného fondu

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 8

 • 2020

  ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 24 – 28

 • 2019

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Hudba Ladislava Burlasa v predvečer osláv Nežnej revolúcie

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 15

 • 2018

  red: Ceny ministerky kultúry

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 2

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 38 – 39

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

  Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 143 – 147
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 45 – 47
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

 • 1985

  BERGER, Igor: X. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 5, s. 1, 3
  (Stretnúť človeka)

 • 1984

  URSÍNYOVÁ, Terézia: BHS : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 21, s. 1
  (Koncert pre organ a orchester)

 • 1984

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Slovenská hudobná moderna [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 12, s. 8

 • 1984

  BERGER, Igor: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 4

 • 1983

  MARTON, Ivan: VIII. TSNHT : Zborový koncert

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 3
  (Tararam)

 • 1982

  HATRÍK, Juraj: Môj malý burlasovský koncert

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 10, s. 3

 • 1982

  SZELEPCSÉNYI, Ján: Aktuálna dilema tvorby : pôvodnosť či zrozumiteľnosť? [rozhovor]

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 4, s. 3

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
  (Lyrická hudba pre klavír)

 • 1981

  BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nové zborové diela

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
  (Dobrý deň, cyklus miešaných zborov)

 • 1981

  NOVÁČEK, Zdenko: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  K niektorým problémom marxisticko-leninskej estetiky

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 4
  (príspevok - Problematika kritického hodnotenia súčasnej slovenskej hudobnej tvorby)

 • 1980

  BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 5
  (Sonatína pre klavír)

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzia : Ladislav Burlas

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 19, s. 5
  (Koncertná sonáta pre husle sólo; Kadencia pre husle sólo; Hudba pre sláčikové kvarteto; Sláčikové kvarteto č. 2)

 • 1979

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas : Hudobná teória a súčasnosť [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 11, s. 5

 • 1979

  ADAMČIAK, Milan: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 6, s. 1
  (3. sláčikové kvarteto)

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

 • 1977

  BULLA, Marián: Nad vokálnou tvorbou L. Burlasa

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 23 – 24, s. 9

 • 1977

  BUGALOVÁ, Edita: Koncerty v Trnave

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 16, s. 5
  (koncert pri príležitosti päťdesiatych narodenín L. Burlasa)

 • 1977

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Všestranná osobnosť

  Ladislav Burlas 50-ročný

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 4

 • 1976

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 4 – 5

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Košice úspešne

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 24, s. 5
  (Concertino)

 • 1970

  URSÍNYOVÁ, Terézia: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

  Prvý pohľad

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 9, s. 1
  (Planctus)

 • 1970

  vč: BHS 22

  Komorné podujatia BHS

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 12, s. 4
  (Hudba pre sláčikové kvarteto)

 • 1970

  LARBEROVÁ, V.: Hovoríme s nositeľmi cien Zväzu slovenských skladateľov za rok 1970

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 11, s. 3
  (Planctus)

 • 1970

  aj pre zahraničie...

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 1, s. 4
  (Spievajúce srdce)

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Dva pohľady na Burlasov Planctus

  Dni bez konca

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 3, s. 4

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Dva pohľady na Burlasov Planctus

  Človek a kríž

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 3, s. 4

 • 1969

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Anketa: Tie najúspešnejšie

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 8
  (Planctus)

 • 1969

  ČÍŽIK, Vladimír: Šťastné vybočenia z priemeru

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 2, s. 4
  (Planctus)

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

  List z Prahy

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5
  (Planctus)

 • 1969

  BOHÁČIK, Ján: Školské súbory v aktivite

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 12, s. 4

x