Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2019

  Mikuláš Moyzes a jeho miesto v prešovskom kultúrnom a hudobnom živote po roku 1918

  Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2019, year 8, no. 1 – 2, p. 62 – 73

 • 2018

  Obraz reformátora Martina Luthera v opernej tvorbe Víťazoslava Kubičku (*1953)

  Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu., 2018, year 7, no. 2, p. 38 – 52

 • 2018

  Hudobná rétorika – vlastná sestra afektovej teórie

  Muzikoterapie, 2018, Music Therapy Institute of Czech Republic, no. 6, p. 16 – 28

 • 2018

  Georg Philipp Telemann (1681 – 1761) „Singe-, Spiel- und Generalbass-Übungen (TWV 25:39-85)

  Új utakon a müvészetpedagógia, 2018, Szeged, p. 51 – 60
  (Símü müve pedagógiai munkásságának tükrében (Halálának 250. évfordulója foszteletére))

 • 2018

  Burlasova zbierka ľudových piesní Na strunách a klávesoch pre husle a klavír v kontexte jeho tvorby

  BOŽEKOVÁ, Martina – KUCIANOVÁ, Anna (eds.): Pramene slovenskej hudby VII, 2018, Martin, p. 43 – 50
  (Zborník zo 7. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov)

 • 2018

  Martin Luther – tvorca evanjelickej piesne

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín, Príspevky k hudobnej regionalistike, 2018, Bratislava, p. 22 – 37
  (Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 30. novembra – 1. decembra 2017)

 • 2018

  Vplyv Lutherovej reformácie na tvorbu Johanna Sebastiana Bacha

  KOPČÁKOVÁ, Slávka – KVOKAČKA, Adrián (eds.): Súradnice estetiky, umenia a kultúry III., 2018, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 152 – 163

 • 2018

  Songwriting and chorale by Martin Luther

  PASCA, Eugenia-Maria (ed.): Artistic Education in Romania and Europe History and Contemporaneousness, 2018, p. 8

 • 2017

  Piesňová zbierka Singende Geographie TWV 25: 1 – 36 a jej miesto v pedagogickej tvorbe Georga Philippa Telemanna

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, Bratislava, year 43, no. 1, p. 34 – 46

 • 2017

  Umenie v rodine Grešákových v UK PU

  NA PULZE Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, Prešov, year 10, no. 4, p. 44 – 45

 • 2017

  Afektová teorie

  Muzikoterapie. Časopis z oboru muzikoterapie a příbuzných oborů, 2017, Praha, no. 4 – 5, p. 6 – 19
  (Vydáva Muzikoterapeutický institut ČR, prosinec 2017)

 • 2017

  Eugen Suchoň (1908 – 1993) – the Founder Personality of Slovak National Music

  Królicka, Beata (red.): Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja. Nr. 7/2017, 2017, Bydgoszcz, p. 41 – 62
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz)

 • 2017

  Methodical Sonatas by Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) and Their Contribution to Contemporary Instrumenal Music Teaching

  Uchyła-Zrosky, Jadwiga – Mojźysz, Zenon (ed.): Sztuka i jej wartości, 2017, Katowice, p. 52 – 71

 • 2017

  Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) a jeho Moralistické kantáty TWV 20: 29 – 34

  Nidecka, Ewa – Wąsacz-Krztoń, Jolanta (eds.): Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym, 2017, Rzseszów, p. 167 – 184

 • 2017

  Traktát Johanna Matthesona (1681 – 1764) Das Neu=eröffnete Orchestre a jeho využitie v súčasnom edukačnom procese

  Pramene slovenskej hudby VI [elektronický zdroj]. Zborník zo 6. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2017, Slovak National Group IAML, Martin, p. 20 – 32
  (1 CD-ROM)

 • 2016

  Rozmach tvorby Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944) po roku 1918

  Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2016, Praha, year V, no. 1 – 2, p. 123 – 140

 • 2016

  Fantázia II. op. 63 pre sólovú violu tohoročného jubilanta Jozefa Podprockého (*1944) v kontexte jeho tvorby

  Ars Kremniciensis – Traditio et Tempore 2014 – 2015 [elektronický zdroj]. Zborník z vedeckého seminára, 2016, Žilina, p. 59 – 71
  (181 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, faks., fotogr., noty, portréty, tab.)

 • 2016

  Afektová teória a jej miesto v hudobných dejinách

  Hudba a hudobné aktivity na podporu rozvoja osobnosti a kreativity u detí. Králová, Eva – Krajčovičová, Zdenka – Meluš, Vladimír (ed.), 2016, Trenčín, p. 18 – 27

 • 2016

  Passion in the Work of Johann Sebastian Bach

  Review of Artistic Education. Artes Publishing House. George Enescu National University of Arts Iasi, 2016, Iasi, p. 30 – 41

 • 2016

  Sláčikové kvartetá Mikuláša Moyzesa v kontexte slovenskej hudobnej kultúry

  Boris Banáry a kol.: Hudobné kontexty, 2016, Žilina, p. 135 – 148
  (325 s., 1. vyd.)

 • 2016

  Viliam Tarjányi (1915 – 1996) – významná osobnosť hnutia dychových hudieb na Slovensku

  Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín, 2016, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, p. 197 – 209
  (354 s., 1. vyd., Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.)

 • 2016

  Viola da gamba – The Instrument for Home Musicking

  Music and Music Activities For Children and Youth. Reviewed Collection of Scientific Proceedings. Králová, Eva – Krajčovičová, Zdenka – Meluš, Vladimír (ed.), 2016, Trenčín, p. 33 – 56

 • 2016

  Georg Philipp Telemann viola da gambára és basso cintinuora írt szonátái az “Essecizii musici” c. gyüjteményböl éshasználatuk napjaink hangszerer oktatási gyakorlatában

  Művészetek kölcsönhatása. Tanulmönykötet, 2016, Szeged, p. 169 – 190
  (SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék)

 • 2016

  Integrácia nevidiacich študentiek do edukačného procesu prípravy budúcich učiteľov hudby na Prešovskej univerzite v Prešove

  Božeková, Martina – Kucianová, Anna (ed.). Pramene slovenskej hudby V. Zborník z 5. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2016, Slovak National Library, Martin, p. 101 – 109

 • 2016

  Skladateľská tvorba Viliama Tarjányiho (1915 – 1996)

  Viliam Tarjányi ml. (ed.): Pamätnica k 100. výročiu narodenia Viliama Tarjányiho, 2016, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 85 – 90
  (167 s., 1. vyd.)

 • 2016

  Traktát Diega Ortiza Trattado de Glossas... a jeho využitie v súčasnom inštrumentálnom edukačnom procese

  Kołodziejski Maciej (ed.): Transgresje w edukacji. Twórcza edukacja i edukacja do twórczości. Tom II, 2016, Pułtusk, p. 211 – 229
  (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

 • 2016

  Pedagogická tvorba Georga Philippa Telemanna v súčasnej umeleckej edukácii

  Michalec, Milan (ed.): Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie, 2016, Faculty of Philosophy, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 119 – 136

 • 2015

  Viola da gamba v nemeckom baroku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2015, Bratislava, year 41, no. 2, p. 159 – 181

 • 2015

  A viola da gamba a francia barokk zenében

  Évfordulós művészek (Madách, Smetana, Dvořák, Janáček, 2015, Szeged, p. 118 – 133
  (Tanulmánykötet)

 • 2015

  Tónové sústavy v intenciách prípravy učiteľov hudby na katedre hudby PU v Prešove – Hommage à Miroslav Filip

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 239 – 255
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2015

  Mikuláš Moyzes (1872 – 1944) – výrazná osobnosť prešovského hudobného života

  Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc., 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 93 – 105

 • 2015

  Historické hudobné nástroje

  Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 26 – 35
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

 • 2015

  Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby jubilanta Jozefa Podprockého (*1944)

  Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janačkiana 2014, konané v Ostravě ve dnech 29. – 30. května 2014, 2015, Ostrava, p. 153 – 160

 • 2015

  Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v hudobných prameňoch SNK v Martine

  Pramene slovenskej hudby III. Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovak National Group IAML, Martin, p. 67 – 77

 • 2015

  Tvorba Johanna Sebastiana Bacha a hudobný klasicizmus

  Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 36 – 38
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

 • 2015

  Wplyw róźnych dziedzin nauki i sztuki na muzyke

  Animato. Tom 1. Współczesne oblicza toerii i praktyki muzycznej. Seria wydawnicza Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, Rzeszów, p. 173 – 186

 • 2015

  Vývoj slovenskej hudby v 20. a 21. storočí

  Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 39 – 51
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

 • 2015

  Estetika hudby obdobia baroka

  Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], 2015, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 17 – 25
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

 • 2015

  Spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove a turbulencie jej vývoja v rokoch 1990 – 2005

  Lisnik, Anton a kol.: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet “1989 a 25 rokov po...”. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 23. – 24. apríla 2015 v Poprade, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 651 – 659
  (1 CD ROM)

 • 2014

  Znaczenie liczb w kantacie Jana Sebastiana Bacha Gottes Zeit ist die allerbeste zeit (Actus tragicus) BWV 106

  Wartości w muzyce. Tom 6. Muzyka wspólczesna – teatr – media. Redaktor serii: Muzyka. Krystyna Turek, 2014, Katovice, p. 102 – 116

 • 2014

  Hudba ako syntéza všetkých vied a umení

  Lisnik, Anton a kol.: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2014. Univerzita ako miesto dialógu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 29. – 30. apríla 2014 v Poprade [elektronický zdroj], 2014, Pedagogical Faculty, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 606 – 614
  (1 CD ROM)

 • 2014

  Perspektywy wykorzystania violi da gamba w nauce gry na instrumencie w edukacji na poziomie podstawowym na Słowacji

  Kreatywność w edukacji muzycznej. Redakcja naukowa Maciej Kołodziejski, 2014, Pultusk, Varšava, p. 219 – 227

 • 2014

  Viola da gamba vo francúzskej hudbe 16. – 18. storočia

  Strenáčiková, Mária (ed.): Horizonty umenia 2. Zborník z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie, Banská Bystrica, 1. – 31. októbra 2014, 2014, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 199 – 218

 • 2013

  Fenomén duchovna v kontexte hudobných dejín

  Paľa, Gabriel – Halagová, Emília (ed.): Hudba ako prejav najvyšších hodnôt. Zborník z konferencie, Prešov, 25. – 26. apríla 2012, 2013, , University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 28 – 61
  (131 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Idylické hudobné obrazy Karpaty – doklad programovo-romantického myslenia Bélu Kélera

  Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, 2013, Faculty of Philosophy, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 89 – 109
  (Medňanský, Karol, ed.)

 • 2013

  PAZÚRIK, Milan (ed.): Ladislav Burlas – Metamorfózy krás pre miešaný zbor a sólové husle

  Cantus Choralis Slovaca 2012. Medzinárodné sympózium o zborovom speve. Mládežnícky zborový spev a jeho spoločenský aspekt: skladateľ – interpret – poslucháč, Banská Bystrica, 17. – 20. októbra 2012, 2013, Pedagogical Faculty, , Banská Bystrica, p. 28 – 38

 • 2013

  Predslov

  Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, 2013, Prešov, p. 5 – 6
  (Medňanský, Karol, ed.)

 • 2013

  Úvod

  Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, 2013, Faculty of Philosophy, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 7 – 8
  (Medňanský, Karol, ed.)

 • 2013

  Symbolika postavenia violy da gamba v cirkevnej tvorbe Johanna Sebastiana Bacha

  Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 21. – 22. marca 2013 v Poprade, 2013, Pedagogical Faculty, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 487 – 492
  (744 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Musik im Osten der Slowakei im 17. – 18. Jahrhundert

  Gerold W. Gruber (ed.): Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16. – 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Zborník referátov z medzinárodného sympózia, ktorý sa uskutočnil 16. – 18. apríla 2012, 2013, Viedeň, p. 88 – 97

 • 2013

  Tónové sústavy a ich vplyv na vývoj hudby 17. a 18. storočia

  Vedecká konferencia Anton Aschner v kontexte slovenskej duchovnej hudby 18. storočia, ktorá sa konala v Ružomberku, na Ústave hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, 29. apríla 2013, 2013, Pedagogical Faculty, , Ružomberok, p. 98 – 108

 • 2013

  Legány Dénes és a viola da gamba

  SZTE JGYPK. Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2013, Szeged, p. 45 – 59

 • 2012

  Klavírna tvorba Norberta Bodnára

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, year 38, no. 2, p. 176 – 189

 • 2012

  Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

  Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy [elektronický zdroj]. Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31. května a 1. června 2012, Ostrava, eds. Karel Steinmetz [et al.], 2012, Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 116 – 132
  (1 CD-ROM + brožura [8] s., 1. vyd.)

 • 2012

  Hudobné nástroje – nositelia symbolov a hudobných myšlienok

  Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.): Pramene slovenskej hudby. Hudobný nástroj – prameň artificiálnej hudby. Zborník z 31. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2012, Slovak National Library, Martin, p. 7 – 26

 • 2012

  Musik des 16. – 18. Jahrhunderts und ihre Stellung im Musikleben der ostslowakischen Region

  Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik von 16. bis 18. Jahrhundert in der Region Mittel- und Osteuropa, 2012, Viedeň, p. 16 – 17

 • 2012

  Primárne historické pramene: inšpiračný zdroj klavírnej tvorby Jozefa Podprockého

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2012, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 469 – 494

 • 2012

  Rozwój szkolnictwa muzycznego na Slowacji w XX. wieku

  Wybrane zagadnienia wychowania narodowego, edukacji regionalnej i kształcenia nauczycieli. Dyskurs Pedagogiczny T. 3, 2012, Jarosław, p. 31 – 43

 • 2012

  Tónové sústavy a ich miesto v hudobnej histórii

  Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. Tom 1, 2012, Rzeszów, p. 626 – 634
  (776 s., 1. vyd.)

 • 2012

  Violin within the Context of Ladislav Burlas Music Works

  The SVU and its Role in the Era of Globalization. The 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Science. July 1 – 6, 2012 in Žilina, Slovakia. [elektronický zdroj]. Book of Papers, 2012, Faculty of Natural Sciences, Žilina University in Žilina, Žilina
  (1 CD ROM)

 • 2012

  Vývoj slovenskej hudby po roku 1945

  Liszt – Mahler. Tanulmánykötet, Szeged, SZTE JGYPK Művészeti Intézet, 10. – 11. októbra 2011, 2012, Szeged, p. 157 – 170

 • 2012

  Druhá viedenská škola a slovenská hudobná avantgarda 60. rokov 20. storočia

  Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, 2012, Ústí nad Labem, p. 59 – 68
  (III. webová konference s mezinárodní účastí, 15. októbra – 30. novembra 2012)

 • 2011

  Hudba na území Slovenska od najstarších čias po Veľkú Moravu

  Chopin – Schumann – Erkel. Tanulmánykötet, Szeged, SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2011, Szeged, p. 66 – 71

 • 2011

  Teoria afektów i jej wpływ na barokowy język muzyczny

  Moderato. Przegląd muzyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Musical Journal of the Rzeszow University. Nr. 2/2011, 2011, Rzeszów, p. 169 – 177
  (212 s., 1. vyd.)

 • 2011

  Leonard Stöckel (1510 – 1560) – zasnovnyk muzyčnoji pedahohiky na terytoriji Slovaččyny

  Mystectvoznavči zapysky: Zb. nauk. pracj. – Vyp. 20, 2011, Kyjev, p. 344 – 352
  (Milenium)

 • 2011

  Hudba na území Slovenska v období baroka

  Slavica Szegediensia VII. Cikk-és tanulmánygyűjtemény. Zborník statí. Szegedi Tudományegyetem. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar / Segedínska univerzita, Pedagogická fakulta Gyulu Juhásza. Eds. Györke, Zoltán – Maruzsné Sebó, Katalin, 2011 – 2012, Szeged, p. 189 – 197
  (360 s., 1. vyd.)

 • 2011

  Hudobné traktáty – dôležitý zdroj poznania hudobnej histórie a informačný prameň pre interpretačnú prax

  Petőczová, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 142 – 148

 • 2010

  Modlitba v diele Arnolda Schönberga

  (malé zamyslenie nad Schönbergovým dielom Ten, ktorý prežil Varšavu op. 46)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, year 36, no. 3, p. 293 – 298

 • 2010

  Poetický klavír. K Roku Fryderyka Chopina

  Kontakty IX. Časopis Slovensko-poľskej komisie humanitných vied, 2010, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 94 – 97

 • 2010

  Komorná hudba v kontexte pedagogicko-umeleckej prípravy učiteľov hudby na KHu FHPV Prešovskej univerzity v Prešove

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 289 – 297

 • 2010

  Symphonia Hortum fert tonum a aria Chorda nostra quid moraris Daniela Sinapia-Horčičku

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., 2010, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 293 – 307

 • 2010

  Leonard Stöckel (1510 – 1560) – zakladateľská osobnosť hudobnej pedagogiky na území Slovenska

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 298 – 308

 • 2010

  Viola da gamba a jej miesto vo vyučovacom procese základného hudobného školstva na Slovensku

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 4. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 55 – 57

 • 2010

  Tvorba Milana Nováka v repertoári umeleckých súborov Prešovskej univerzity

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 2. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 253 – 266

 • 2010

  Vzájomné vzťahy a ovplyvňovanie vokálnej a inštrumentálnej hudby v 16. – 18. storočí v kontexte historicky poučenej interpretácie

  Ruščin, Peter – Medňanská, Irena (ed.): De Musica. Zborník Katedry hudby, 2010, Prešov, p. 10 – 31
  (304 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Ida Kirilová – portrét opernej speváčky

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 2. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, 2010, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 151 – 164

 • 2009

  Baroková hudba – inšpiračný zdroj rozvoja detskej muzikality na základnom stupni nástrojovej výučby

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, 2009, , Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 263 – 277

 • 2009

  Historické prvky v inštrumentálnej tvorbe Jozefa Podprockého

  Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), 2009, , Faculty of Sciences of the University of Žilina, Žilina, p. 106 – 115

 • 2008

  Šiesty Brandenburský koncert BWV 1051 v kontexte tvorby Johanna Sebastiana Bacha – historicko-interpretačné reflexie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 2, p. 106 – 117

 • 2008

  Vplyv Lutherovej reformácie na vývoj hudobného života Spiša a Šariša

  Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 15 – 26

 • 2008

  Jozef Grešák – originálna osobnosť slovenskej hudby 20. storočia

  Leoš Janáček světový a regionální. Sborník z 29. ročníka muzikologické konference Janáčkiana 2008 (webová konference, květen – červen 2008) Eds. Nowak, Jan – Steinmetz, Karel, 2008, Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, p. 113 – 123
  (182 s., 1. vyd.)

 • 2007

  Vplyv Josepha Haydna na komornú tvorbu Mikuláša Moyzesa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 3 – 4, p. 472 – 481

 • 2007

  Dychové kvinteto Mikuláša Moyzesa a jeho spracovanie synom Alexandrom

  Hudobný život na Slovensku - kontinuita či diskontinuita/Živá kultúra alebo skanzen?, 2007, BEN&M, p. 55 – 68

 • 2007

  Analyticko-interpretačný pohľad na áriu Márie Jesus tot z oratória Die Erlösung des menschlichen Geschlechts... cisára Leopolda I

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., 2007, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 177 – 194

 • 2007

  Ucelený obraz skladateľského vývoja Jozefa Grešáka

  ČURILLA, Štefan: Jozef Grešák, 2007, Súzvuk, Prešov, p. 101 – 103

 • 2007

  Dychové kvinteto Mikuláša Moyzesa v kontexte jeho tvorby

  Súzvuk 3, 2007, Súzvuk, p. 25 – 49
  (Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006)

 • 2006

  18. Telemannove hudobné slávnosti, Magdeburg 2006

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 2, p. 258 – 263

 • 2005

  Skladateľské dielo Johanna Sebastiana Bacha z pohľadu muzikológa

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 4, p. 36 – 37

 • 2005

  Tradícia Lutherovej reformácie v tvorbe Johanna Sebastiana Bacha

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 3 – 4, p. 281 – 292

 • 2005

  Viola da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 2, p. 155 – 179

 • 2005

  Lutherova reformácia a jej vplyv na vývoj hudby v 16. – 18. storočí

  Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, 2005, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov, p. 49 – 64
  (28 s., 1. vyd., pramenný materiál k hlavnej téme vedeckej konferencie)

 • 2004

  Historické hudobné nástroje a ich miesto vo vyučovacom procese

  Múzy v škole, 2004, Banská Bystrica, year 9, no. 4, p. 9 – 12
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2004

  Zástoj hudby 20. storočia v učebných plánoch prípravy učiteľov hudby na Katedre hudby Prešovskej univerzity

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 4, p. 600 – 606

 • 2004

  Analyticko-interpretačné aspekty recitatívu Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille a árie Geduld, Geduld! z Matúšových pašií Johanna Sebastiana Bacha

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 348 – 379

 • 2004

  Dychové sexteto As dur v kontexte komornej tvorby Mikuláša Moyzesa

  Súzvuk 2, 2004, Súzvuk, p. 31 – 68
  (Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2003 – 2004)

 • 2004

  Zborová tvorba jubilanta Jozefa Podprockého

  CANTUS CHORALIS SLOVACA 2004, 2004, Banská Bystrica
  (Zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici 9.9. - 11.9.2004)

 • 2003

  Mikuláš Moyzes a jeho sláčikové kvartetá z pohľadu interpreta

  Súzvuk 1, 2003, Súzvuk, p. 93 – 130
  (Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2001 – 2002)

 • 2000

  Viola da gamba v diele Johanna Sebastiana Bacha

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 505 – 528

 • 1999

  50 rokov spevohry DJZ – minulosť a súčasnosť

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 4, p. 553 – 560

Personálna bibliografia – Monohraphs in journals and anthologies

 • 2018

  Komorná symfónia Jozefa Grešáka v kontexte jeho tvorby

  MEDŇANSKÁ, Irena – FECSKOVÁ, Silvia (eds.): Jozef Grešák (1907 – 1987) Skladateľ a pedagóg Jozef Grešák z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia., 2018, Prešov, p. 66 – 80
  (Zborník príspevkov z konferencie Skladateľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte spoločenských pomerov doby, ktorá sa konala v Bardejove 7. – 8. februára 2018)

 • 2018

  Zborník Singe- Spiel und Generalbass-Übungen TWV 25:36-85 Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767) v kontexte dobovej hudobnej teoreticko-praktickej spisby

  Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 14 – 27
  (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 1.11.2018 – 30.11.2018)

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2017

  OLOŠTIAK, Martin – MEDŇANSKÝ, Karol, Straková Zuzana: Študentská vedecká a umelecká konferencia

  Zborník príspevkov II.

  University of Prešov in Prešov, Prešov

 • 2015

  MEDŇANSKÝ, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj]

  University of Prešov in Prešov, Prešov
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia

  Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, ktorá sa konala v Bardejove 19. novembra 2012

  Faculty of Philosophy, University of Prešov in Prešov, Prešov
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2010

  MEDŇANSKÝ, Karol (zost.): Akordeón a deti

  Methodology and Pedagogy Centre, Bratislava, Prešov
  (58 s., 1. vyd., noty, regionálne pracovisko)

 • 2004

  MEDŇANSKÝ, Karol – MATÚŠ, František (ed.): Súzvuk 2

  Súzvuk Prešov Music Society, Prešov
  (199 s., 1. vyd., autor štúdií)

Personálna bibliografia – Books

 • 2016

  Viola da gamba v Brandenburskom koncerte č. 6 BWV 1051 Johanna Sebastiana Bacha

  Prešov
  (164 s., 1. vyd.)

 • 2014

  Viola da gamba, minulosť a súčasnosť

  Prešov
  (163 s., 1. vyd., Edícia: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis)

 • 2013

  Svet akordeónu [hudobnina]

  Venované mojej manželke Irene Medňanskej rod. Glogovskej

  Prešov
  (109 s., 1. vyd., partitúra a party, noty)

 • 2013

  Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I.

  Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia 161, 2013, Faculty of Philosophy, University of Prešov in Prešov, Prešov
  (162 s., 1. vyd., + 1 CD-ROM)

 • 2010

  Poetika hudby 17. – 18. storočia

  Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, Prešov
  (166 s., 1. vyd.)

 • 2009

  Kontexty hudobnej histórie a súčasnosti

  University of Prešov in Prešov, Prešov
  (133 s., 1. vyd.)

 • 2008

  Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa

  University of Prešov in Prešov, Prešov
  (168 s., 1. vyd.)

 • 2007

  Passiones Bachianae

  Cesta k vrcholu violy da gamba

  University of Prešov in Prešov, Prešov
  (203 s., 1. vyd.)

 • 2006

  Postavenie violy da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha

  Súzvuk Prešov Music Society, , Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, Prešov
  (224 s., 1. vyd.)

 • 2003

  Druhá viedenská škola a jej vplyv na vývoj slovenskej hudby

  Methodology and Pedagogy Centre, Prešov
  (72 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  Il Cuore Barocco na východe

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 8

 • 2020

  Štátna filharmónia Košice

  Dom umenia ožil opäť hudbou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 5

 • 2020

  Štátna filharmónia Košice

  Namiesto záveru sezóny

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 5

 • 2019

  Od úmrtia Mikuláša Moyzesa uplynulo 75 rokov

  Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 5, p. 20 – 22

 • 2018

  Jubilujúca vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc

  Evanjelický východ, 2018, year 9, no. 12, p. 32

 • 2018

  Luther a hudba

  Evanjelický východ, 2018, year 9, no. 10, p. 34 – 35

 • 2018

  Veľký hudobný sviatok na Šariši

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 6 – 7

 • 2017

  Hrad prepevný

  Nová opera Víťazoslava Kubičku

  Evanjelický východ, 2017, year 8, no. 8, p. 34

 • 2017

  Prešovské dni klasickej gitary

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 10

 • 2014

  Uplynulo 70 rokov od smrti Mikuláša Moyzesa

  Prešovský večerník, 2014, year 25, no. 5884 (2. apríla), p. 7

 • 2012

  Koncerty duchovnej barokovej hudby v Košiciach

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 5, p. 11

 • 2012

  Veľké “bravo”! pre muzikál Na skle maľované

  Prešovský večerník, 2012, year 23, no. 5379 (8. 3.), p. 7

 • 2011

  Pocta Iršaiovi

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 21
  (festival Konvergencie v Košiciach)

 • 2011

  Večer s barokovou hudbou

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 22
  (festival Konvergencie v Košiciach)

 • 2011

  Ôsme akademické komorné koncerty pokračujú

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, year 4, no. 4, p. 52

 • 2011

  Mimoriadny umelecký úspech pedagóga Prešovskej univerzity Mgr. art. Juraja Vaju, ArtD.

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, Prešov, year 4, no. 1, p. 51

 • 2011

  7. akademické komorné koncerty vstúpili do histórie

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, year 4, no. 1, p. 22 – 23

 • 2010

  Odraz tradície v tvorbe Johanna Sebastiana Bacha

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 4, p. 10 – 11

 • 2010

  Johann Sebastian Bach a hudobný klasicizmus

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, year 3, no. 2, p. 50 – 51

 • 2010

  Po 6. akademických komorných koncertoch

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, year 3, no. 1, p. 48 – 49

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia – MEDŇANSKÝ, Karol: Košická hudobná jar

  54. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 30. apríla – 28. mája, Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 8 – 10

 • 2009

  Prešovská hudobná jar – 50. ročník

  29. apríla – 27. mája, PKO – Čierny orol, Prešov

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 11

 • 2009

  RAJTER, Adrian – ŠUBA, Andrej a kol.: Poznanie, fantázia, imaginácia a intuícia sa vzájomne nevylučujú

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 11 – 12, p. 34 – 38
  (Diskusia o starej hudbe v rámci Stredoeurópskej hudobnej akadémie (MEMA)

 • 2009

  Pokora voči umeniu, náročnosť voči sebe

  Dvojité jubileum prešovskej rodáčky, významnej opernej speváčky Idy Kirilovej

  Prešovský večerník, 2009, year 20, no. 4735 (21. 7.), p. 6

 • 2009

  Dvojité jubileum významnej opernej speváčky Idy Kirilovej

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, Prešov, year 2, no. 3, p. 45

 • 2009

  Odišiel vzácny človek a vedec – priaznivec Katedry hudby FHPV Prešovskej univerzity

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, year 2, no. 1, p. 54
  (nekrológ, muzikológ prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc.)

 • 2008

  ŠMIHULOVÁ, Adriena – MEDŇANSKÝ, Karol: Bach v autentickej zvukovej podobe

  Akademické komorné koncerty dávajú priestor ukázať talent vynikajúcich študentov

  Prešovský večerník, 2008, year 19, no. 4566 (5. 11.), p. 6

 • 2007

  Jubileá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry

  Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, 2007, University of Prešov in Prešov, year 11, no. 4, p. 23
  (Ladislav Burlas, Milan Novák)

 • 2007

  Mladí umelci reprezentovali Prešovskú univerzitu v Gelnici

  Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, 2007, University of Prešov in Prešov, year 11, no. 3, p. 24

 • 2006

  Telemannove hudobné slávnosti v Magdeburgu

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 5, p. 13

 • 2006

  Druhý festival potvrdil opodstatnenosť akademických komorných koncertov

  Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, 2006, University of Prešov in Prešov, year 10, no. 1, p. 25

 • 2004

  Telemannovská konferencia v Schmettene

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 3, p. 6

 • 2003

  Viedenské zápisky

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 9, p. 7

 • 2001

  Festival zabudnutej hudby v Tarnove

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 6, p. 26

 • 2000

  Hudobný pozdrav z Lipska

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 6, p. 35 – 36

 • 2000

  12. Medzinárodná súťaž Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 10, p. 10 – 11

 • 2000

  Lipská fantázia. Prešovský klavirista Peter Bild zožal úspech pri Bachovej soche

  Prešovský večerník, 2000, Prešov, year 11, no. 2576 (27. 9.), p. 12

 • 2000

  Slovo a hudba v období baroka

  Slovo je najdokonalejší akustický prejav ľudského myslenia a ducha

  Národná osveta. Príloha Etuda, roč. 6, č. 1, s. 8, 2000, year 10, no. 3
  (pokr. Národná osveta, Bratislava, roč. 10, 2000, č. 7. Príloha Etuda, roč. 6, č. 2, s. 14)

 • 2000

  Problematika tempa v hudbe baroka

  Základné podmienky pre interpretačné zvládnutie skladieb starej hudby

  Národná osveta. Príloha Etuda, č. 4, s. 10 – 11, 2000, year 10, no. 15
  (pokr. Národná osveta, 2000, č. 19, Príloha Etuda, č. 5, s. 4 – 5)

 • 2000

  Problematika zdobenia hudobného diela

  Teória diminúcií a samotných melodických ozdôb

  Národná osveta, 2000, Bratislava, year 10, no. 11
  (Príloha Etuda, č. 3, s. 4 – 5)

 • 1999

  Zamyslenie namiesto úvodu

  K problematike predvádzacej praxe starej hudby

  Národná osveta, 1999, year 9, no. 23
  (Príloha Etuda, č. 6, s. 12)

 • 1999

  Valtice ’99. Medzinárodná letná škola starej hudby

  Národná osveta, 1999, year 9, no. 19
  (Príloha Etuda, č. 5, s. 3 – 4)

 • 1999

  140 rokov hudobného školstva v Prešove

  Vzorný príklad integrácie umeleckých odborov ZUŠ do skvelého výsledku

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 7 – 8, p. 6

 • 1999

  Muzikál v “zuške”

  Na netradičných oslavách bolo niekoľko tisíc gratulantov

  Prešovský večerník, 1999, year 10, no. 2264 (21. 6.), p. 11

 • 1994

  Obstáli v tvrdej skúške

  Po turné spevohry Divadla Jonáša Záborského

  Práca, 1994, year 49, no. 135 (11. 6.), p. 6

 • 1994

  Jubilujúca ZUŠ v Sabinove

  Učiteľské noviny, 1994, year 44, no. 10, p. 12
  (Kultúrny mesačník Sabinov, 1994, č. 3, s. 9 – 10)

 • 1993

  Zaniknú základné umelecké školy?

  Prešovský večerník, 1993, year 4, no. 36 (23. 2.), p. 3

 • 1993

  Chceme likvidovať to, čo nám iní závidia?

  Začína sa zmrákať nad základnými umeleckými školami

  Bardejovské novosti, 1993, year 4, no. 10 (10. 3.), p. 1 – 2

 • 1991

  Juraj Hurný opäť doma

  Veľká operetná revue v Prešove

  Slovenský východ, 1991, Košice, year 1 (20), no. 151 (29. 6.), p. 5

 • 1990

  Jubilant z Prešova

  Mládežnícky dychový orchester

  Rytmus, 1990, year 41, no. 10, p. 28

 • 1989

  Spoločnou črtou vysoká úroveň

  Po koncertoch Prešovskej hudobnej jesene

  Východoslovenské noviny, 1989, Košice, year 37, no. 298 (19. 12.), p. 4

 • 1989

  Pozornosť hudobnému dedičstvu

  Nové Slovo, 1989, year 31, no. 7, p. 17

 • 1988

  Prvý festival starej hudby – 30. Prešovská hudobná jar

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 14, p. 12

Personálna bibliografia

 • 2019

  Uplynulo 75 rokov od smrti Mikuláša Moyzesa

  Prešovský večerník, 2019, year 30, no. 7096

Bibliografia

 • 2009

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Karol Medňanský: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 10, p. 38 – 39

 • 2009

  JURÁŠ, Ján: Ocenenie vedeckej práce doc. Mgr. art. Karola Medňanského, PhD.

  Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, Prešov, year 2, no. 2, p. 30

 • 2009

  BANÁRY, Boris: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa v monografii Karola Medňanského

  Knižnica, 2009, Slovak National Library, Martin, year 10, no. 2, p. 18 – 19

 • 2008

  KOČIŠOVÁ, Renáta: V zrkadle času Karol Medňanský

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 7, p. 32 – 33

 • 2008

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Karol Medňanský: Passiones Bachianae

  Cesta k vrcholu violy da gamba

  Knižná revue, 2008, Bratislava, year 18, no. 13, p. 3

 • 2004

  BURGROVÁ, Katarína: Jubileum súboru

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 5, p. 21

 • 2002

  (ado): Úspech na festivale zaväzuje

  Musica Historica Prešov spolu s Montserrat Caballé

  Prešovský večerník, 17. 10. 2002, Prešov, year 13, no. 3083, p. 4

x