Personálna bibliografia – Textbooks, Textbook Chapters

 • 2008

  SZÓRÁDOVÁ, Eva – BLAŽEKOVÁ, Miroslava – ČIERNA, Alena: Teoretické, historické a didaktické aspekty vybraných oblastí elementárnej hudobnej výchovy

  Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (77 s., 1. vyd.)

 • 2002

  Dejiny hudby I (Starovek, stredovek, renesancia)

  Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (126 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2018

  SZÓRÁDOVÁ, Eva – DOBROCKÁ, Soňa: School curriculum as a means of shaping national identity

  Music education in the Slovak region of Czechoslovakia in the interwar period (1918 – 1939)

  Pedagogy, Culture & Society, 2018, year 26, no. 2, p. 165 – 179

 • 2017

  Instructions for Vocals and Piano or Playing the Organ

  History of a music textbook. Franz Paul Rigler: Anleitung zum Gesange, und dem Klaviere, oder die Orgel zu spielen. Príbeh jednej učebnice hudby

  Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2017, Institute of History of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 65, no. 4, p. 617 – 653

 • 2016

  Klavírna kultúra v Bratislave v rokoch 1770 – 1830 (II)

  Musicologica Slovaca, 2016, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 7 (33), no. 2, p. 165 – 221

 • 2015

  Klavírna kultúra v Bratislave v rokoch 1770 – 1830 (I)

  Musicologica Slovaca, 2015, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 6 (32), no. 2, p. 151 – 175

 • 2015

  Contexts and functions of music in the Orbis sensualium pictus textbook by John Amos Comenius

  Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education, 2015, year 51, no. 5, p. 535 – 559

 • 2011

  Historical Musical Instruments and Music Education

  Teaching and Learning (Nastava i učenje). Present Situation and Problems (Stanje i Problemi), 2011, Užice, p. 575 – 582
  (University of Kragujevac)

 • 2011

  Inštitucionalizácia v hudobnom nástrojárstve na Slovensku

  ARS SONANS 3. Osobnosť a inštitúcia. Symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry Slovenska, Čierna, Alena (ed.), 2011, , Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 91 – 96

 • 2010

  Reklama v hudobnej kultúre 19. storočia

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., 2010, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 357 – 369

 • 2010

  Marketing im Musikinstrumentenbau und in der Musikkultur des 19. Jahrhunderts

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2010, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 131 – 244

 • 2009

  Vizuálne propagačné prostriedky v hudobnom nástrojárstve na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, year 35, no. 2 – 3, p. 283 – 323

 • 2009

  ŠIMONEK, Jaromír (zost.) a kol.: 50 rokov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1959 – 2009)

  Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (144 s., 1. vyd.)

 • 2008

  Selbständigkeit und Abhängigkeit: Instrumentenbau und Handel in der Slowakei

  Der Gesellschaft für Musikforschung. XIV. Internationaler Kongress 28. September – 3. Oktober 2008, 2008, Rhytmos Verlag, Poznan, p. 94
  (Abstrakt)

 • 2008

  Klavierbau und Klavierhandel in den ungarischen Kronländern bis 1850

  Das Wiener Klavier bis 1850. Bericht des Symposiums “Das Wiener Klavier bis 1850”, veranstaltet von der Sammlung alter Musikinstrumente des Kunsthistorischen Museums Wien vom 16. bis 18. 10. 2003, 2008, Hans Schneider Verlag, Viedeň, Tutzing, p. 135 – 146
  (276 s., 1. vyd., Kunsthistorisches Museum Wien)

 • 2007

  Harfa

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, 2007, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 505 – 506

 • 2007

  Podmienky a predpoklady vývoja hudobného nástrojárstva na Slovensku

  Hudobná kultúra starších dejín na území Slovenska do 19. storočia. Európske vplyvy, domáce špecifiká. Medzinárodná muzikologická konferencia, Bratislava, 7. – 9. novembra 2005, 2007, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 99 – 109

 • 2007

  Heisserer, Johann Michael

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, 2007, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 570

 • 2007

  Harmonika

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, 2007, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 510

 • 2007

  Heligón. Heligónka

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, 2007, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 577

 • 2007

  Harmónium

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, 2007, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 511

 • 2007

  Hambergerovci

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, 2007, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 476

 • 2007

  Heisler, Joseph

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, 2007, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 570

 • 2006

  Schöllnast, Familie

  Oesterreichisches Musiklexikon. Rudolf Flotzinger (Hrsg.), 2006, Austrian Science Foundation, Viedeň
  (1 CD-ROM)

 • 2006

  Zur Geschichte des Waldhorns in der Slowakei

  Jagd- und Waldhörner. Geschichte und musikalische Nutzung. Michaelsteiner Konferenzberichte 70. 25. Musikinstrumentenbau-Symposium Michaelstein, 8. bis 10. Oktober 2004. Taschenbuch, 6. November 2006, 2006, Vißner-Verlag, Stiftung Kloster Michaelstein, Augsburg, p. 227 – 238
  (480 s., 1. vyd.)

 • 2006

  Listy hudobného vydavateľstva Breitkopf & Härtel v hudobnej zbierke Johanna Nepomuka Batku

  Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Lengová, Jana (ed.), 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 193 – 214

 • 2005

  Klavíry Carla Schmidta

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 3, p. 36 – 38

 • 2005

  Briefe des Musikverlags Breitkopf & Härtel in der Musiksammlung von Johann Nepomuk Batka

  Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Universität Leipzig. Heft 10. Ed. H. Loos and E. Möller, 2005, , , Leipzig, p. 121 – 130

 • 2005

  Ertlovci

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 4, 2005, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 157

 • 2005

  Podstata gregoriánskeho chorálu

  2000 rokov cirkevnej hudby. Zborník materiálov z 21. seminára hudobných knihovníkov, Bratislava, 15. – 16. júna 2001. Zost. Emese Duka-Zólyomi, 2005, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 13 – 21

 • 2004

  Lovecký a lesný roh – jeho dejiny a hudobné uplatnenie

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 12, p. 9 – 10

 • 2004

  Vedecká a umelecká činnosť Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  Slovenský učiteľ, 2004, Nitra, year 12, no. 9, p. 7 – 8
  (príloha Technológia vzdelávania)

 • 2004

  Tagung Musikerbriefe als Spiegel überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa

  Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Universität Leipzig. Heft 9. Ed. H. Loos and E. Möller, 2004, , , Leipzig, p. 307 – 312

 • 2004

  Die Bläsermusik in Bratislava. Musik, Musikanten, Instrumente, Instrumentenbauer

  Wege der Bläsermusik im südöstlichen Europa. Arolser Beiträge zur Musikforschung. Bd. 10. Tagungsbericht. Herausgegeben von Friedhelm Brusniak und Klaus-Peter Koch, 2004, Studio Verlag, Sinzig, p. 131 – 141

 • 2003

  Veľkolepý dobročinný koncert v Prešporku roku 1855

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 9, p. 30, 32

 • 2003

  Viedenský klavír do roku 1850

  Umeleckohistorické múzeum – Oddelenie starých hudobných nástrojov

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 11, p. 7 – 8

 • 2003

  Heinrich Klein a sklenená harmonika

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 10, p. 22 – 24

 • 2003

  Z histórie bratislavského Spolku umelcov a učiteľov jazyka (1815 – 1927)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 3 – 4, p. 424 – 449

 • 2003

  Výroba harmónií na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 3 – 4, p. 508 – 515

 • 2003

  Die Entwicklung des Musikinstrumentenbaus in Bratislava – kulturelle und gesellschaftliche Aspekte

  Early Music: Context and Ideas. International Conference in Musicology, Kraków 18 – 21 September 2003, Institute of Musicology, Jagiellonian University, 2003, Krakov, p. 403 – 408

 • 2002

  Dipingere la musica. Musik in der Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts

  Ausstellungskatalog des Kunsthistorischen Museums, Wien 2001

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 1, p. 150 – 151

 • 2000

  Klavír op. 869 Carla Schmidta

  Dni starej hudby 2000, 2000, Centre for Early Music, Bratislava, p. 32 – 33

 • 2000

  Podstata gregoriánskeho chorálu

  Musicologica Slovaca et Europea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 245 – 250

 • 2000

  Blasinstrumentenbau in Bratislava

  Alta musica. Eine Publikation der Internationalen Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik. Kongressbericht Banská Bystrica 1998. Herausgegeben von Armin Suppan. Band 22, 2000, Hans Schneider Verlag, Tutzing , p. 365 – 398

 • 1999

  Stav a perspektívy výskumu v oblasti hudobného nástrojárstva na Slovensku

  Hudobno-historické pramene, dokumentácia, ochrana, prezentácia. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 24. – 26. novembra 1998, 1999, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava

 • 1999

  Vzdelanie a vzdelávanie hudobných nástrojárov na Slovensku v minulosti

  Čičaj, Viliam (ed.): Formy a obsah vzdelanosti v historickom procese. Zborník materiálov z vedeckej konferencie, Smolenice, 17. – 19. novembra 1997, 1999, Institute of History of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 114 – 122

 • 1998

  Blasinstrumentenbau in Bratislava

  Slowakei des 19. Jahrhunderts

  Abstracts/Zusammenfassungen. 13. IGEB Konferenz in Banská Bystrica, Slowakei, vom 6. bis 12. Juli 1998. Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik, 1998, Banská Bystrica, p. 25

 • 1998

  Otakar Važanský, Koloman Bokroš

  Významné osobnosti Nitry. Vydané pri príležitosti 750. výročia udelenia kráľovských mestských výsad Nitre 2. septembra 1248, zost. Anton Pažitný

  Nitra, p. 162, 168
  (208 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Historické formy vzdelávania hudobných nástrojárov na Slovensku

  Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre II, 1998, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 57 – 83

 • 1997

  Hudba v ilustrovaných učebniciach J. A. Komenského

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 2, p. 26 – 29

 • 1996

  MAČÁK, Ivan – SZÓRÁDOVÁ, Eva: Einschreib-Buch des Instrumentenmachers und Erfinders Franz Schöllnast Senior in Pressburg

  “transLOKAL” 9 Städte im Netz (1848 – 1918). Pressburg/Bratislava, Brünn/Brno, Krakau/Kraków, Laibach/Ľubľana, München, Fünfkirchen/Pécs, Triest, Agram/Zagreb. Ausstellungskatalog des Grazer Stadtmuseums, 1996, Graz, p. 683
  (Leykam Buchverlagsgesellschaft m. b. H.)

 • 1996

  Hudba v učebniciach J. A. Komenského v premenách času

  Steinmetz, Karel (ed.): Dějiny hudební výchovy (osobnosti, instituce, koncepce). Sborník z konference Janáčkiana 1996. Edícia: Muzikologické studie. Sv. 5, 1996, Association of Music Artists and Scientist – TC Ostrava, Ostrava, p. 137 – 159
  (237 s., 1. vyd.)

 • 1994

  Hudba na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule (1819 – 1949)

  Musicologica Slovaca et Europea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), 1994, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava , p. 153 – 160

 • 1993

  Hudobnotematické poznatky v Komenského pedagogickom diele a ich vývoj z hľadiska európskej barokovej hudby

  J. A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z medzinárodnej komeniologickej konferencie, konanej v Bratislave, v dňoch 30. – 31. marca 1992, Pavol Hrnčiar (ed.), 1993, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 221 – 224
  (418 s., 1. vyd.)

 • 1993

  Niekoľko poznámok k vyučovaniu dejín hudby na pedagogických fakultách

  Medacta ’93. Zborník z vedeckého sympózia. Časť 3. Moderné technológie vzdelávania, 1993, Pedagogical University, Nitra, p. 171 – 173

 • 1990

  Spišskí nástrojári

  Hudební nástroje, 1990, year 27, no. 3, p. 86 – 89
  (Hudební nástroje, roč. 27, č. 4, s. 134)

 • 1989

  Franz Schubert a klavír Carla Schmidta

  Hudební nástroje, 1989, year 26, no. 2, p. 60

 • 1988

  O výrobe klavírov v Uhorsku

  Hudební nástroje, 1988, year 25, no. 5, p. 174

 • 1986

  Výroba strunových klávesových nástrojov na Slovensku

  Hudební nástroje, 1986, year 23, no. 2, p. 59 – 61

Personálna bibliografia – Scientific reviews

 • 2006

  Musicologica Istropolitana III, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2004, editor Marta Hulková

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 2, p. 251 – 253

 • 2005

  Eszter Fontana: Namhafte Pianisten im Aufnahmesalon Hupfeld

  Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig. Halle an der Saale – Leipzig

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 1, p. 41 – 42

 • 2004

  Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea II.: Hudobné nástroje

  Musaeum Musicum. Bratislava 2003

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 5, p. 45 – 46

 • 2004

  Musicologica Istropolitana II, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2003, editor Marta Hulková

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 428 – 429

 • 2004

  Musica Istropolitana I, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2002, editori Marta Hulková, Ľubomír Chalupka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 426 – 428

 • 2003

  Heise Birgit: Membranophone und Idiophone

  Europäische Schlag- und Friktionsinstrumente, Musinstrumentenmuseum der Universität Leipzig, 2002

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 7 – 8, p. 61 – 62

 • 2003

  Pavel Kurfürst: Hudební nástroje, Togga, spol. s. r. o., Praha 2002

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 11, p. 46

 • 2003

  Zo sympózia o stolových klavíroch

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 1, p. 8 – 9

 • 2003

  John-Paul Williams: Piano. Průvodce hudebním nástrojem a jeho místem v dějinách, Praha, Nakladatelství Slovart 2003

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 3 – 4, p. 543 – 545

 • 2003

  Musikerbriefe als Spiegel überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa

  Medzinárodná konferencia, Lipsko, 4. – 5. decembra 2003

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 3 – 4, p. 554 – 557

 • 2002

  Jaroslav Smolka a kolektív: Dějiny hudby, Nakl. Togga agency, Brno 2001

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 4, p. 44 – 45

 • 2001

  Hudba pre dychové nástroje

  Bad Arolsen, 9. – 10. júna 2001

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 10, p. 7

 • 2001

  Ulrich Michels: Encyklopedický atlas hudby, Lidové noviny, Praha 2000

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 1, p. 44 – 45

 • 2001

  Jana Lengová – František Matúš (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre

  Zborník z muzikologickej konferencie, Súzvuk, Prešov 2001

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 4, p. 582 – 584

 • 2000

  Pavel Kurfürst: Organologie (propedeutika, exemplifikace)

  Georgius, Hradec Králové, 1998

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 3, p. 396 – 397

 • 1998

  Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku

  Hudební nástroje, 1998, Hradec Králové, year XXXV, no. 1, p. 38 – 39
  (Garaj, Bernard: Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1995, 277 s., 1. vyd.)

 • 1997

  Andreas Michel: Zithern. Musikinstrumente zwischen Volkskultur und Bürgerlichkeit

  Musikinstrumentenmuseum der Universiät Leipzig, Leipzig 1995

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 3, p. 8

 • 1997

  Király Péter: A lantjáték Magyarországon a XV. századtól a XVII. század közepéig

  Balassi Kiadó, Budapest 1995

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 3, p. 8

 • 1997

  Medzinárodné sympózium vo Viedni “600 Jahre Cembalobau in Österreich”

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 23 – 24, p. 11

 • 1997

  Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1994

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 19, p. 9

Personálna bibliografia – Monographs in journals and anthologies

 • 2001

  Bratislavskí husliari

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 2 – 3, p. 169 – 210

 • 2001

  Saitenklaviere in der Slowakei

  Das Österreichische Cembalo. 600 Jahre Cembalobau in Österreich. Im Gedenken an Hermann Poll aus Wien (1370 – 1401). Herausgegeben von Alfons Huber. Kunsthistorisches Museum Wien, 2001, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 355 – 395

 • 1999

  Výrobcovia dychových nástrojov na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 2 – 3, p. 320 – 359

 • 1998

  Klavichordy a čembalá na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, year 24, no. 3, p. 309 – 344

 • 1995

  Hudba v pedagogickom diele Jana Amosa Komenského

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, year 21, no. 2, p. 137 – 202

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2015

  SZÓRÁDOVÁ, Eva (ed.): Current Trends in Educational Science and Practice VIII

  International Proceedings of Scientific Studies

  Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (79 s., 1. vyd.)

 • 2013

  SZÓRÁDOVÁ, Eva (ed.): Current Trends in Educational Science and Practice IV

  International Proceedings of Scientific Studies

  Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (82 s., 1. vyd.)

 • 2012

  SZÓRÁDOVÁ, Eva (ed.): Current Trends in Educational Science and Practice I

  International Proceedings of Scientific Studies

  Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (173 s., 1. vyd.)

 • 2012

  SZÓRÁDOVÁ, Eva (ed.): Learner – Teacher – Research in Serbian-Slovak Education Environment

  International Scientific Proceedings

  Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (181 s., 1. vyd.)

 • 2007

  SZÓRÁDOVÁ, Eva – POLÁK, Jozef – ČERVEŇANSKÁ, Marcela (ed.): Veda – vzdelávanie – prax. 1. diel

  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva a podpredsedu vlády SR, Nitra, 14. – 15. novembra 2007

  Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (408 s., 1. vyd.)

 • 2007

  SZÓRÁDOVÁ, Eva – POLÁK, Jozef – ČERVEŇANSKÁ, Marcela (ed.): Veda – vzdelávanie – prax. 4. diel

  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva a podpredsedu vlády SR, Nitra, 14. – 15. novembra 2007

  Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (430 s., 1. vyd.)

 • 2007

  SZÓRÁDOVÁ, Eva – POLÁK, Jozef – ČERVEŇANSKÁ, Marcela (ed.): Veda – vzdelávanie – prax. 3. diel

  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva a podpredsedu vlády SR, Nitra, 14. – 15. novembra 2007

  Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (376 s., 1. vyd.)

 • 2007

  SZÓRÁDOVÁ, Eva – POLÁK, Jozef – ČERVEŇANSKÁ, Marcela (ed.): Veda – vzdelávanie – prax. 2. diel

  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva a podpredsedu vlády SR, Nitra, 14. – 15. novembra 2007

  Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (343 s., 1. vyd.)

 • 2005

  SZÓRÁDOVÁ, Eva (ed.): Retrospektíva a perspektívy v edukácii. 2. diel

  Zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra, 11. – 12. novembra 2004

  Constantine the Philosopher University in Nitra, Pedagogical Faculty, Nitra
  (581 s., 1. vyd.)

 • 2005

  SZÓRÁDOVÁ, Eva (ed.): Retrospektíva a perspektívy v edukácii. 1. diel

  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11. – 12. novembra 2004

  Constantine the Philosopher University in Nitra, Pedagogical Faculty, Nitra
  (624 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Books

 • 2019

  Bratislavskí hudobní nástrojári

  Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (289 s., 1. vyd., CD-ROM, rok vydania 2018)

 • 2008

  SZÓRÁDOVÁ, Eva – BLAŽEKOVÁ, Miroslava – ČIERNA, Alena: Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu

  Teoretické, historické a didaktické aspekty vybraných oblastí elementárnej hudobnej výchovy

  Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra
  (77 s., 1. vyd.)

 • 2004

  Historical Keyboard Instruments in Slovakia (Clavichord, Harpsichord and Pianos.)

  Scriptorium Musicum, Bratislava
  (263 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Kapitoly z dejín hudobného nástrojárstva na Slovensku

  Habilitačná práca

  Pedagogical Faculty, , Ostrava
  (177 s.; s. n.)

 • 1992

  Pedagogické dielo J. A. Komenského ako hudobno-historický prameň

  Dizertačná práca

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (177 s.; s. n.)

 • 1984

  Výrobcovia strunových klávesových nástrojov na Slovensku

  Diplomová práca

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava
  (123 s.; s. n.)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2009

  Vandrovali hudci... od mora k Nitrave

  Cyrilo-metodské slávnosti, 1. ročník festivalu dávnej hudby, Nitra, 3. – 5. júla

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 9, p. 5

 • 2007

  Slávnostné laudatio

  Doctor honoris causa – Ladislav Burlas. Hudba a hudobná kultúra v súčasnosti, 2007, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 17 – 23

 • 2005

  K šesťdesiatinám profesora Ľubomíra Chalupku

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 9 – 10, p. 6

 • 2001

  Muzikál Sen o ruži z dielne Petra Vlčka

  Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2001, Nitra, year V, no. 6, p. 6

 • 2001

  Harmónia a disharmónia

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 25

 • 1999

  Muzikologická konferencia: Hudobnohistorické pramene

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 4, p. 6

 • 1998

  Anketa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, year 24, no. 3, p. 427 – 430

Bibliografia

 • 2005

  KRUČAYOVÁ, Alena: Eva Szórádová: Historické klavíry na Slovensku (Klavichordy, čembalá, kladivkové klavíry)

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 4, p. 44 – 45

 • 2005

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana: Eva Szórádová: Historické klavíry na Slovensku. Klavichordy, čembalá, kladivkové klavíry

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 2, p. 210 – 213

 • 2004

  SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Eva Szórádová: Dejiny hudby I

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 2, p. 45 – 46

x