Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2019

  The nature of identification efforts to professionalize Slovak musical culture in the 20th century

  With special attention given to years ending in nine

  Studia Academica Slovaca: prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2019, Comenius University in Bratislava, Bratislava, year 48, p. 79 – 94

 • 2019

  Poézia Milana Rúfusa (1928 – 2009) v zhudobnení slovenských skladateľov

  Pramene slovenskej hudby VIII. Slovenská hudba a literatúra v rôznych perspektívach, 2019, Music Centre Slovakia, Slovak National Group IAML, p. 7 – 23

 • 2017

  Kruh komplexity. K nedožitej osemdesiatke Tadeáša Salvu (1937 – 1995)

  Slovenská hudba, 2017, year 63, no. 3, p. 207 – 218

 • 2017

  Slovenská kompozičná tvorba 20. storočia v zrkadle revolučných premien

  Studia Academica Slovaca, 2017, Comenius University in Bratislava, Bratislava, year 46, p. 73 – 85

 • 2017

  Pocta Miroslavovi Filipovi – slovenskému muzikológovi

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2017, Bratislava, p. 191 – 197

 • 2016

  Formovanie profesionálnej slovenskej hudobnej tvorby v medzivojnovom období (1918-1939) v konfrontačnom priestore sebaidentifikačného a akulturačného úsilia

  Muzikologické fórum, 2016, year 5, no. 1, p. 75 – 88

 • 2016

  Musical work as an object of musicological interest

  Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2016, year 15, no. 1, p. 166 – 172

 • 2016

  Poznámky ku kompozičnej estetike slovenského skladateľa Romana Bergera

  Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie, 2016, Prešov, p. 176 – 191

 • 2016

  Kniha Dějiny hudby na Moravě od Jiřího Sehnala a Jiřího Vysloužila ako inšpirácia pre sledovanie vývoja slovenskej hudobnej historiografie

  Tesař, Stanislav a kol.: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal, Brno, Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, Brno, p. 21 – 30
  (227 s., 1. vyd.)

 • 2015

  Črty komplexity tvorivého odkazu Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 20 – 34
  (376 s., 1. vyd., Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2015

  The Genesis, Structure and Competences of the Notion of “Musical Thinking” in the Musicological Oeuvre of Jozef Kresánek

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, 2015, , Pedagogical Faculty, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 15 – 39
  (152 s., 1. vyd., noty)

 • 2014

  Inter arma (non) silent Musae – slovenská hudba v rokoch 1. svetovej vojny

  Studia Academica Slovaca 43. Prednášky 50. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2014, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 57 – 68

 • 2014

  Zápas hudobníkov – profesorov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Eugena Suchoňa a Jozefa Kresánka – o dôstojné miesto umenia vo výchove mladého človeka na Slovensku

  Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť. Acta Culturologica. Zv. 22 [elektronický zdroj]. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, venovanej kulturologičke Anne Fischerovej, 2014, , Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 42 – 51
  (CD-ROM, vedecká konferencia sa uskutočnila v Bratislave, 15. mája 2014)

 • 2014

  Pohľady na slovenskú hudbu pre frekventantov Studia Academica Slovaca (zopár postrehov)

  50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách, 2014, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 61 – 65

 • 2013

  Kategória hudobného myslenia v diele Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2013, Bratislava, year 39, no. 4, p. 378 – 385

 • 2013

  Bratislava ako špecifický región vo vývoji hudobnej kultúry na Slovensku v medzivojnovom období

  Muzikologické fórum, 2013, Czech Society for Musicology, Praha, year 2, no. 2, p. 166 – 175

 • 2013

  Teoretická interpretácia diela 20. storočia – Ilja Zeljenka: Druhé klavírne kvinteto

  Muzikologické fórum, 2013, Czech Society for Musicology, Praha, year 2, no. 1, p. 22 – 29

 • 2013

  Vklad evanjelických skladateľov do vývoja hudby na území Slovenska v 17. storočí

  Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, year 18, no. 3 – 4, p. 56 – 61

 • 2013

  Juraj Beneš – tvorca zameraný proti hudobnoromantickým konvenciám

  Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, year 18, no. 2, p. 37 – 40

 • 2013

  Poznámky k postihnutiu nástupu a formovania slovenskej hudobnej avantgardy v 60. rokoch 20. storočia

  Musicologica Olomucensia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2013, Faculty of Philosophy, Palacký University, Olomouc, Olomouc, year 17, p. 29 – 45

 • 2013

  Jazzové inšpirácie v slovenskej hudbe 20. storočia

  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), 2013, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, no. 1

 • 2013

  Osobnosť Ota Ferenczyho

  Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave 1952 – 2012. Zborník z 32. seminára hudobných knihovníkov pri príležitosti 60. výročia hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zost. Drličková, Dana, 2013, Bratislava, p. 25 – 35
  (106 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Konštruktívne činitele v hudbe slovenského skladateľa Jozefa Sixtu

  Ale najväčšia z nich je láska, 2013, Martin, p. 84 – 95
  (204 s., 1. vyd., Biblická škola v Martine)

 • 2013

  Monografia tvorivej skupiny ako syntéza dielčich skladateľských monografií

  K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla, 2013, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, p. 127 – 138

 • 2013

  Zdroje avantgardnosti v živote i tvorbe Tadeáša Salvu

  12. Dni Tadeáša Salvu. Zborník z medzinárodnej konferencie, Kúpele Lúčky, 19. – 21. októbra 2012, 2013, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 15 – 42
  (pri príležitosti 75. výročia nedožitých narodenín skladateľa)

 • 2013

  kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 7., In – Kalg

  Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (684 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Česko-slovenské hudobno-kultúrne vzťahy z vývojového hľadiska

  Studia Academica Slovaca 42. Prednášky XLIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2013, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 229 – 244

 • 2012

  Pohnuté osudy Suchoňovej Krútňavy

  impulz. Revue pre modernú katolícku kultúru, 2012, Bratislava, year 8, no. 3, p. 108 – 117

 • 2012

  Postrehy k poetike života i tvorby Jána Cikkera

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, year 38, no. 2, p. 133 – 149

 • 2012

  Nové iniciatívy v matematických metódach v rámci disciplíny Hudobná teória na Slovensku

  Muzikologické fórum, 2012, Czech Society for Musicology, Praha, year 1, no. 2, p. 23 – 32

 • 2012

  Slovenská hudobná veda v medzinárodných súvislostiach

  Studia Academica Slovaca 41. Prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2012, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 105 – 112

 • 2012

  Jozef Kresánek - pedagóg na Katedre hudobnej vedy FFUK v Bratislave

  Hudobné inštitúcie na Slovensku: vznik - vývoj - poslanie - perspektívy - medzinárodné kontexty, 2012, Slovak National Museum, Bratislava, p. 208 – 215

 • 2012

  Jozef Kresánek – pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

  Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, 2012, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 208 – 215
  (1 CD-ROM [elektronický zdroj])

 • 2012

  Pohľady muzikológa Ivana Hrušovského na slovenskú hudbu 20. storočia

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia, Martináková, Zuzana (ed.), 2012, Academy of Arts in Banská Bystrica, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, p. 45 – 52

 • 2011

  Pohľad muzikológa Ivana Hrušovského na osobnosť Jána Cikkera

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, year 37, no. 4, p. 337 – 342

 • 2011

  Racionalita v hudbe Jozefa Sixtu

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, year 37, no. 3, p. 263 – 274

 • 2011

  90 rokov prípravy muzikológov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

  ARS SONANS 3. Osobnosť a inštitúcia. Symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry Slovenska. Zost. Čierna, Alena, 2011, Faculty of Education of the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, p. 97 – 109

 • 2011

  Notes to understanding of beginning and formation of Slovak musical avant-garde in the 1960s

  Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, 2011, Institute of Musicology Jagiellonian University, Krakov, p. 67 – 80

 • 2011

  K povahe konvergentnosti v hudbe Romana Bergera

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 49 – 64

 • 2011

  The term “transmutation” in the theoretic conception of Slovak musicologist Miroslav Filip as one of the impulses for analysis of harmony in the music of Frederic Chopin

  Traces and Echoes of Chopin’s Works (7). VII Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 22. – 24. 11. 2010, 2011, Bydgoszcz, p. 219 – 232

 • 2011

  Zápas o “Novú hudbu” na Slovensku v poňatí Ladislava Mokrého

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 87 – 103

 • 2011

  Die Kategorie des “musikalischen Denkens” im Werk von Jozef Kresánek

  Cesty hudobnej vedy v strednej Európe. Medzinárodné muzikologické sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 15. – 16. septembra 2011, 2011, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 12 – 13

 • 2011

  Hudba na Slovensku na konci 20. storočia

  Slovenské hudobné knihovníctvo na polceste? Hudba a knihovníctvo v informačnom prostredí 21. storočia. Zborník z 30. seminára hudobných knihovníkov. Zost. Drličková, Dana, 2011, University Library in Bratislava, Bratislava, p. 60 – 66

 • 2011

  Fenomén Juraj Hatrík v siločiarach slovenskej hudobnej kultúry

  Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník príspevkov z 9. muzikologického seminára usporiadaného Katedrou hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, 9. – 10. marca 2011, Janka Kubandová (ed.), 2011, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 225 – 233

 • 2011

  Humanistické posolstvo opernej tvorby Jána Cikkera (k 100. výročiu narodenia skladateľa)

  Studia Academica Slovaca 40. Prednášky XLVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2011, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 125 – 136

 • 2011

  Pohľady muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 13 – 30

 • 2010

  Výklad pohybu okolí harmonických centier v diele teoretika Miroslava Filipa ako cesta k pochopeniu harmónie Fryderyka Chopina

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, year 36, no. 3, p. 259 – 281

 • 2010

  Fenomén rapsodickosti v slovenskej hudbe 20. storočia

  Studia Academica Slovaca 39. Prednášky XLVI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2010, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 89 – 96

 • 2010

  Die Entwicklung der Musik in der Slowakei zwischen 1830 und 1918

  Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, 2010, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec, p. 121 – 126

 • 2010

  Teoreticko-metodologické východiská k postihovaniu dejín slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945

  Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 3. Pluralita hudobných štýlov a hudobných poetík. Kolokviálne stretnutie hudobníkov na pôde Katedry hudby Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity, 21. – 23. apríla 2009, 2010, Orman, Bratislava, p. 13 – 41

 • 2010

  Die Anfänge und die Entwicklung der professionellen Musik im 20. Jahrhundert

  Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, 2010, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec, p. 127 – 144

 • 2010

  Vzťah teórie a praxe v diele Eugena Suchoňa (na margo Akordiky od trojzvuku po dvanásťzvuk)

  Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference k 100. výročí narození skladatelů, Praha, Hudební fakulta AMU, 21. – 22. října 2008, 2010, Praha, p. 145 – 167

 • 2010

  kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im

  Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (686 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Jednota v rozmanitosti – podobnosti a odlišnosti v tvorivom vývoji slovenských skladateľov Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

  Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III. Zborník príspevkov z piateho a šiesteho Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2005 a 2006, 2010, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 119 – 134

 • 2010

  Homeostatické črty tvorivého odkazu Eugena Suchoňa

  Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference k 100. výročí narození skladatelů, Praha, Hudební fakulta AMU, 21. – 22. října 2008, 2010, Praha, p. 42 – 49

 • 2010

  Miloslav Kabeláč a slovenská hudba

  Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Kabeláč – Ištvan (Praha, 5. – 6. 12. 2008), 2010, Czech Society for Musicology, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, p. 161 – 166

 • 2010

  Funkcja nowatorska dziełamuzycznego jako impuls rozwoju awangardy w latach 60. XX wieku v Słowacji

  Dzieło muzyczne i jego funkcje (6). VI Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 24. – 25. 11. 2009, 2010, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, p. 139 – 156

 • 2009

  Pohľad muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia

  Musicologica Brunensia. Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám, 2009, Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno, year 44, no. 1 – 2, p. 5 – 38

 • 2009

  Dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, year 35, no. 1, p. 5 – 38

 • 2009

  Vývoj slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945 – metodologické skice k skúmaniu

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 253 – 272

 • 2009

  Slovenská hudba 20. storočia ako európsky fenomén

  Studia Academica Slovaca 38. Prednášky XLV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2009, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 131 – 138

 • 2009

  Osobnosť a dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 69 – 142

 • 2009

  Súlad estetickej teórie s kompozičnou praxou v diele Ota Ferenczyho

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 87 – 103

 • 2009

  Idey neoklasicizmu, Bohuslav Martinů a slovenská hudba 20. storočia

  Bohuslav Martinů v české a světové hudební tvorbě. Mezinárodní česko-slovenská vědecká konference pořádaná Velvyslanectvím České republiky ve Slovenské republice ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou VŠMU v Bratislavě, Bratislava, 17. 6. 2009, 2009, Bratislava, p. 12 – 42

 • 2009

  Predslov

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 37 – 64

 • 2009

  Poľské podnety v tvorbe Romana Bergera

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 105 – 119

 • 2009

  Aktivita slovenských hudobníkov v kulminačnej fáze formovania slovenskej hudobnej avantgardy v 60. rokoch uplynulého storočia

  Česká a slovenská hudba a totalita a hudební Chrudim. Sborník referátů z muzikologické konference konané 22. 5. 2009 v Chrudimi, 2009, Chrudim, p. 55 – 77
  (94 s., 1. vyd., vydané pri príležitosti Chrudimského roku hudby 2009)

 • 2008

  Inšpirácie z hudby Johanna Sebastiana Bacha v tvorbe Mira Bázlika

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 2, p. 118 – 132

 • 2008

  kol.: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Supplement. Ed. Ludwig Finscher

  Bärenreiter, Kassel

 • 2008

  Die Formierung der slowakischen musikalischen Avantgarde in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2008, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 99 – 141

 • 2008

  Metodologické poznámky k poznávaniu dejín slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945

  Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007, 2008, Czech Society for Musicology, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, p. 64 – 78

 • 2008

  Przemiany stylu slowackiego kompozytora Ilji Zeljenki jako indywidualna interpretacja rezonansów

  Dzieło muzyczne i jego rezonans (4). IV Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 20. – 21. 11. 2007, 2008, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, p. 185 – 201

 • 2008

  Osobnosť a dielo slovenského skladateľa Eugena Suchoňa

  Studia Academica Slovaca 37. Prednášky XLIV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2008, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 233 – 242

 • 2007

  Akulturačné procesy v slovenskej hudbe 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 3 – 4, p. 317 – 328

 • 2007

  Podiel bratislavského štúdia Československého rozhlasu na prezentácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 1, p. 119 – 152

 • 2007

  Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 1, p. 8 – 24

 • 2007

  Die Zelle als Modell und Impuls – zur Genese der Entwicklung des slowakischen Komponisten Ilja Zeljenka in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 83 – 122

 • 2007

  Spis bratov Ľudovíta, Adolfa a Júliusa Reussa: Základné pravidlá súzvuku pre hudbu na číslových pomeroch zostavené (1873)

  Žabka, Marek (ed.): Matematika a hudba 2006. Zborník z interdisciplinárneho seminára, 2007, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 89 – 113

 • 2007

  Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja slovenského skladateľa Ilju Zeljenku v 70. rokoch 20. storočia

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 83 – 122

 • 2007

  Teoretická interpretácia Sixtovho 1. sláčikového kvarteta

  Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Divis-Slovakia, Bratislava, p. 91 – 101

 • 2007

  Fenomén baladickosti v slovenskej hudobnej tvorbe 20. storočia

  Studia Academica Slovaca 36. Prednášky XLIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2007, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 345 – 355

 • 2007

  Poznámky k “životu” generácie Slovenskej hudobnej moderny

  Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 1. Živá kultúra alebo skanzen? (21. – 23. marca 2007), 2007, , Faculty of Sciences of the University of Žilina, Žilina, p. 11 – 31
  (Konala sa pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ladislava Burlasa, DrSc.)

 • 2007

  Predpoklady poznávania ciest profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 45 – 58

 • 2007

  Zástoj hudby W. A. Mozarta v teoretickej práci Miroslava Filipa Vývinové zákonitosti klasickej harmónie

  Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Divis-Slovakia, Bratislava, p. 41 – 49

 • 2007

  Die Rezeption des Werks Antonín Dvořáks in der slowakischen Musik in den Jahren 1918 – 1938

  The Work of Antonín Dvořák (1841 – 1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception, 2007, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, p. 381 – 387

 • 2007

  Miesto hudby v myšlienkovej sústave filozofa Igora Hrušovského

  Plašienková, Z. – Lalíková, E. (ed.): Igor Hrušovský. Osobnosť slovenskej filozofie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV, 2. – 3. mája 2007, Bratislava – Smolenice, 2007, Publishing House IRIS, Bratislava, p. 142 – 148

 • 2007

  Nowe brzmienie jako jeden ze stymulatorów muzyki awangardowej w Słowacji w latach 60. XX wieku

  Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3). III Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 14. – 15. 11. 2006, 2007, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, p. 153 – 173

 • 2006

  Podiel Slovenského rozhlasu na prezentácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch 20. storočia

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2006, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 43 – 87

 • 2006

  Postrehy k individuálnemu rozmeru tvorby Jozefa Malovca

  Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 15 – 32

 • 2006

  Niektoré paradoxy vývoja slovenskej hudobnej kultúry v štyridsiatich rokoch

  Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre. Zborník z vedeckej konferencie v Bratislave, konanej 24. – 25. 1. 2006, 2006, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 191 – 207

 • 2006

  Folklórne inšpirácie v slovenskej hudobnej tvorbe 70. rokov 20. storočia – poznámky ku komparácii

  Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, 2006, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 77 – 86

 • 2006

  Predpoklady nástupu slovenskej hudobnej avantgardy na začiatku 60. rokov v publicistickej reflexii

  Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005, 2006, Czech Society for Musicology, Praha, p. 89 – 99

 • 2006

  Recepcia hudby Leoša Janáčka v slovenskej skladateľskej tvorbe po roku 1945

  Studia Academica Slovaca 35. Prednášky XLII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2006, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 381 – 392

 • 2006

  Der Anteil des Slowakischen Rundfunks an der Präsentation der slowakischen Gegenwartmusik in der 60er Jahren des 20. Jahrhunderts

  Podiel Slovenského rozhlasu na prezentácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch 20. storočia

  Musicologica Istropolitana 5, 2006, STIMUL, Bratislava, p. 43 – 86

 • 2006

  Charakter vývoja v rokoch 1830 – 1918

  Slovensko. Dejiny – Divadlo – Hudba – Jazyk – Literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí, 2006, , Perfekt, Bratislava, p. 120 – 143

 • 2005

  Tradícia – inovácia – modernosť vo vývojových premenách

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 3 – 4, p. 219 – 222

 • 2005

  Inovačné procesy ako pojem a súčasť vývoja slovenskej hudby 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 3 – 4, p. 223 – 237

 • 2005

  Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch Richarda Rybariča

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 2, p. 138 – 146

 • 2005

  Vedecké dielo Jozefa Kresánka vo svetle inšpirácií z českej muzikológie paralely a odlišnosti

  Musicologica Brunensis, 2005, Praha, p. 203 – 212
  (Vyd. KLP)

 • 2004

  Recepcia svetovej hudobnej tvorby 20. storočia ako faktor periodizácie vývinu slovenskej hudby po roku 1945

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 4, p. 444 – 469

 • 2004

  K pocte Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 4 – 8

 • 2004

  Polydisciplinarita pojmu “hudobné myslenie” v poňatí Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 27 – 39

 • 2004

  Zdroje expresie v Salvovom Koncerte pre klarinet

  Osobnosť slovenskej hudobnej tvorby, 2004, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 33 – 43
  (Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby: 1. a 2. seminár Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 2001 a 2002)

 • 2004

  Začiatky a rozvoj profesionálnej slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

  Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislavy, p. 226 – 232

 • 2004

  Musica nocturna pre sláčiky - prvá tvorivá syntéza v kompozičnom vývoji Ivana Hrušovského

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby, 2004, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 90 – 106
  (Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby: 1. a 2. seminár Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 2001 a 2002)

 • 2004

  Der Antritt der jungen Komponistengeneration in den 60er Jahren in der Slowakei in der publizistischen Reflexion

  Nástup mladej skladateľskej generácie v 60. rokoch na Slovensku v publicistickej reflexii

  Musicologica Istropolitana 3, 2004, STIMUL, Bratislava, p. 49 – 85

 • 2004

  Nástup mladej skladateľskej generácie v 60. rokoch na Slovensku v publicistickej reflexii

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 49 – 85

 • 2004

  Postavenie etnomuzikológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

  Ethnomusicologicum 3, 2004, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 139 – 148

 • 2004

  Cesta Ladislav Burlasa ku komplexnosti dotykov s hudbou

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby, 2004, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica, p. 145 – 154
  (Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby: 1. a 2. seminár Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 2001 a 2002)

 • 2004

  Charakter vývoja v rokoch 1830 - 1918

  Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislava, p. 213 – 218

 • 2004

  Jozef Kresánek - budovateľ slovenskej muzikológie

  Hudba v Olomouci: historie a současnost 2, 2004, Palacký University, Olomouc, Olomouc, p. 54 – 72
  (Hudba v Olomouci: konferencia, 24. – 25. 11. 2003)

 • 2004

  Nástup a formovanie slovenskej hudobnej avantgardy po roku 1945

  Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislava, p. 233 – 242

 • 2003

  Juraj Beneš: Préférence pour 9 instruments

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 33 – 35

 • 2003

  Filozofia Novej hudby na Slovensku v koncepcii Ladislava Mokrého

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení 2, 2003, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 103 – 110
  (Filozofické koncepcie v hudbe a umení: medzinárodné sympózium Jána Albrechta, venované Ladislavovi Mokrému)

 • 2003

  Slovak music of the 20th century century development after 1945

  A history of Slovak music, 2003, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 315 – 398

 • 2003

  Fenomén recepcie ako súčasť vývoja slovenskej hudobnej kultúry

  Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia, 2003, STIMUL, Bratislava, p. 9 – 27

 • 2002

  Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja Ilju Zeljenku v 70. rokoch

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 3 – 4, p. 447 – 475

 • 2002

  Cez konfrontácie k syntézam. K tvorivému vývoju Ivana Hrušovského

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 1, p. 5 – 48

 • 2002

  Konzeption der Musiktheorie in der slowakischen Musikwissenschaft

  Koncepcie hudobnej teórie v slovenkej muzikológii

  Musicologica Istropolitana 1, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 25 – 51

 • 2002

  Miesto Jána Cikkera vo vývojovom kontexte slovenskej hudby 20. storočia

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, p. 13 – 36
  (Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte: medzinárodná muzikologická konferencia v Bratislave, 4. – 5. 10. 2001)

 • 2002

  Inšpirácia tvorbou Leoša Janáčka v slovenskej hudbe po roku 1945

  Čeští hudební klasikové na prahu 21. století, 2002, University of Ostrava, Ostrava, p. 87 – 94
  (Čeští hudební klasikové na prahu 21. století, muzikologická konferencia v Ostrae, 6. – 7. 6. 2001)

 • 2002

  Koncepcia hudobnej teórie v slovenskej muzikológii

  Chalupka, Ľubomír – Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 25 – 51

 • 2001

  Cestou hľadania maxím...

  Reflexie k tvorbe Mira Bázlika

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, year 27, no. 1, p. 5 – 29

 • 2001

  Hudobno-teoretické aspekty pojmu „hudobné myslenie“ u Jozefa Kresánka

  Slovenská hudobná veda (1921 – 2001): minulosť, súčasnosť, perspektívy, 2001, STIMUL, Bratislava, p. 153 – 168

 • 2001

  Záhorácke pesničky Janka Blaha ako prameň heuristického programovania na samočinnom počítači

  Pocta Jankovi Blahovi, 2001, Slovak Theatrological Society, Bratislava, p. 93 – 98
  (Pocta Jankovi Blahovi: vedecká konferencia v Bratislave, 18. – 19. 10. 2001)

 • 2001

  Slovenská hudobná tvorba 20. storočia – domáce a európske kultúrne kontexty vývoja

  Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2001, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 116 – 129

 • 2001

  Inovačné tendencie v slovenskej zborovej tvorbe 60. rokov

  Cantus Choralis Slovaca 2001, 2001, Banská Bystrica, p. 76 – 84
  (Cantus Choralis Slovaca 2000. Medzinárodné sympózium - Bratislava, 2000)

 • 2001

  Duchovný svet Tadeáša Salvu

  Duchovná hudba v premenách času, 2001, Súzvuk, Prešov, p. 129 – 136
  (Duchovná hudba v premenách času: konferencia v Bratislave, 2001)

 • 2001

  80 rokov Katedry hudobnej vedy na FF UK

  Slovenská hudobná veda (1921 – 2001): minulosť, súčanosť, perspektívy, 2001, STIMUL, Bratislava, p. 9 – 31

 • 2001

  Duchovný svet hudby Mira Bázlika

  Posledných 30 rokov: Idey osobnosti, hodnoty novších hudobných dejín, 2001, Orman, Bratislava, p. 131 – 137
  (Melos-Étos: medzinárodné sympózium v rámci 6. ročníka festivalu)

 • 2000

  Dielo J. S. Bacha ako inšpirácia v slovenskej skladateľskej tvorbe 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 459 – 466

 • 2000

  Bachovské inšpirácie v premenách priestoru a času

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 4, p. 409

 • 2000

  Avantgarda '60. Nástup mladej skladateľskej generácie na Slovensku v 60. rokoch

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 1 – 2, p. 59 – 105

 • 2000

  Europizmus a slovenská hudba 20. storočia

  Koniec storočia, koniec tisícročia = Ende des Jahrhunderts, Ende des Millenniums, 2000, Orman, Bratislava, p. 223 – 230
  (Melos-Étos: medzinárodné sympózium v Bratislave, 8. – 10. 11. 1999)

 • 2000

  Symfonizmus v tvorbe slovenských skladateľov - genéza, vývoj, koncepcie / Symphonisches Schaffen der slowakischen Komponisten - Genese, entwicklung, Konzeptionen

  Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, 2000, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 111 – 119
  ((265 s., 1. vyd.))

 • 2000

  Konvergencie II pre violu od Romana Bergera analytické poznámky

  Hudobno-pedagogické interpretácie 5, 2000, Regional Society of the Slovak Music Union in Nitra, Nitra, p. 32 – 39

 • 2000

  Tvar - štruktúra - expresia

  Analytické poznámky ku skladbe Romana Bergera Konvergencie 2 pre violu

  Nové cesty analýzy v hudbe, 2000, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 67 – 76

 • 1999

  Antonín Dvořák: Sláčikové kvartetá č. 4 emol, č. 5 f mol

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 5, p. 45

 • 1999

  Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho pre soprán, miešaný zbor a orchester

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 4, p. 13 – 16

 • 1999

  Profesionalizmus slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí ako historický fenomén a problém

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 4, p. 407 – 413

 • 1999

  Listy Ivana Ballu Eugenovi Suchoňovi

  (Príspevok k poznávaniu neznámych kapitol vo vývoji slovenskej hudby po roku 1945)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 2 – 3, p. 386 – 401

 • 1999

  Pojem “zvukový ideál” v slovenskej muzikológii 60. rokov

  Ku genéze a kontextom teoretickej práce P. Faltina: Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 1, p. 79 – 110

 • 1999

  Zborové cykly O horách a O človeku v kontexte štýlového vývoja Eugena Suchoňa

  Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), 1999, Pedagogical Faculty, , Banská Bystrica, p. 11 – 19

 • 1999

  Die semiotischen Quellen der Akkordik von Eugen Suchoň

  Music and signs: semiotic and cognitive studies in music, 1999, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 494 – 502
  (Music and signs. 5. International Symposium, Berlin, 10. – 14. 10. 1997)

 • 1999

  Osobnosť skladateľa Eugena Suchoňa a jeho zborová tvorba

  Cantus Choralis Slovaca 1998, 1999, Banská Bystrica, p. 11 – 19
  (3. medzinárodné sympózium o zborovom speve v Banskej Bystrici, november 1998)

 • 1999

  Ivan Krasko's poetry in the music of Slovak composers

  Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach, 1999, Institute of World Literatures SAS, Bratislava, p. 149 – 157
  (Európsky a slovenský symbolizmus: medzinárodné vedecké kolokvium v Bratislave, 9. – 11. 9. 1998)

 • 1998

  Eugen Suchoň a 12 tónov

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, year 24, no. 1 – 2, p. 5 – 35

 • 1998

  Slovenská hudba 20. storočia v koncepcii historika Richarda Rybariča

  Hudobno-pedagogické interpretácie 4, 1998, Regional Society of the Slovak Music Union in Nitra, Nitra, p. 83 – 94

 • 1998

  Modalita v hudbe Romana Bergera. Poznámky k skladateľovej tvorbe zo 60. rokov

  Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, 1998, Festival Melos-Ethos, Orman, Bratislava, p. 219 – 226

 • 1998

  Eugen Suchoň im Kontext der europäischen Musik des 20. Jahrhunderts

  Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 119 – 123
  (Muzikologická konferencia v Bratislave, 1. – 2. 10. 1998)

 • 1998

  Doslov

  Burlas, Ladislav: Hudba – komunikatívny dynamizmus, 1998, National Music Centre, Bratislava
  (97 s., 1. vyd.)

 • 1998

  Príspevok Ota Ferenczyho k problematike „národného, individuálneho a univerzálneho“ v slovenskej hudbe v rokoch 1945 – 48

  Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe, 1998, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 149 – 160
  (Bibliotheca Musicae Neosoliensis, zv. 3)

 • 1998

  Miesto Eugena Suchoňa vo vývinovom dynamizme slovenskej hudby 60. rokov

  Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 51 – 60
  (Muzikologická konferencia v Bratislave, 1. – 2. 10. 1998)

 • 1998

  Osobnosť Ladislava Burlasa

  Hudba - komunikatívny dynamizmus, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 80 – 96

 • 1997

  Niektoré metodologické aspekty interdisciplinárneho bádania

  Matematika a hudba, 1997, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 28 – 35

 • 1996

  Hudba 20. storočia, vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, ELSCHEK, Oskár (ed., 1996, ASCO Art & Science, p. 274 – 341

 • 1996

  Contemporary Slovak music

  Year of Slovak music, 1996, Bratislava, p. 10 – 28
  (Vyd. A-21)

 • 1996

  Slovenská hudba 20. storočia

  Vývoj po roku 1945. Bibliografia. Diskografia

  Dejiny slovenskej hudby, 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 273 – 341

 • 1995

  Zu Roland Eberleins Buch die Entstehung der tonalen Klangsyntax

  Systematische Musikwissenschaft, 1995, year 3, no. 2, p. 371 – 374

 • 1995

  Hudba Jozefa Sixtu ako posolstvo

  Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Ethos, Bratislava, p. 205 – 207

 • 1994

  Koncepcia hudobného myslenia v muzikologickom diele Jozefa Kresánka

  Tektonika, 1994, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 559 – 573

 • 1993

  Eugen Suchoň 1908 – 1993

  Tvorba T, 1993, year 3 (12), no. 9, p. 1 – 16
  (Bibliofilská príloha Tvorby T 9/93)

 • 1993

  Systematisch-theoretische Aspekte des Begriffes ´Musikalisches Denken´ im musikologischen Werk von J. Kresánek

  Systematische Musikwissenschaft, 1993, year 1, no. 2, p. 371 – 376

 • 1993

  Fragen und Antworten über systematische Musikwissenschaft

  Systematische Musikwissenschaft, 1993, year 1, no. 1, p. 23 – 24

 • 1993

  Chamber Music 3 (M. Domanský, V. Bokes, I. Szeghyová, F. Poul, J. Sixta)

  príloha k CD

  Chamber Music 3, 1993, Opus, Bratislava, p. 1 – 4

 • 1991

  Quellen und Mittel des Inovationsprozesses im Slowakischen Musikschaffen in den 60-er Jahren

  Musaica 21/1988, 1991, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava, p. 65 – 83
  (Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského)

 • 1990

  Integračné a diferenciačné črty vývojového dynamizmu slovenskej hudby

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, 1990, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava, p. 65 – 74
  (resumé v nemčine)

 • 1989

  Zu Miroslav Filips künstlerisches Vermächtnis

  Slowakische Musik, 1989, no. 4, p. 23 – 26

 • 1989

  Skladateľ Vladimír Godár

  Slovak music, 1989, no. 1, p. 1 – 6

 • 1988

  K problematike socialistického realizmu v hudbe

  Musaica 19/1986, 1988, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava, p. 81 – 89
  (Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského)

 • 1988

  Vývoj slovenskej hudobnej tvorby po r. 1945 vo svetle vzťahu ku svetovosti

  Muzikologické bilancie 4, 1988, Prešov, p. 19 – 25

 • 1987

  Über die Notvendigkeit einer Innovation der Musiktheorie

  Musaica 18/1985, 1987, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava, p. 81 – 90

 • 1986

  Ku koncepcii hudobného myslenia v muzikologickom diele J. Kresánka

  Muzikologické bilancie 3, 1986, Slovak Composers Union, Bratislava, p. 8 – 13

 • 1986

  Pojem hudobného myslenia V. Helferta a J. Kresánka

  V. Helfert v českém a evropském kontextu, 1986, Society of Czech Composers and Concert Artists, Brno, p. 89 – 91

 • 1985

  Hudba mladšej generácie slovenských skladateľov vo vzťahu k odkazu SNP

  SNP v hudbe, 1985, Literary and Music Museum, Banská Bystrica, p. 92 – 102

 • 1985

  Portrait of J. Malovec

  Portrait of J. Malovec, 1985, Opus, Bratislava, p. 1 – 3

 • 1984

  Podiel strednej skladateľskej generácie na štýlovej konfrontácii slovenskej hudby

  Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny, 1984, Bratislava, p. 65 – 75
  (Vyd. MDKO)

 • 1984

  Skladateľ Juraj Hatrík

  príloha ku gramoplatni

  Skladateľ Juraj Hatrík, 1984, Opus, Bratislava, p. 9 – 11

 • 1984

  Komorná tvorba Ivana Paríka a Dušana Martinčeka

  Opus, Bratislava, p. 4 – 8
  (Príloha ku gramoplatni)

 • 1982

  Hudba

  Estetika socialistickej spoločnosti, 1982, Bratislava, p. 443 – 460
  (vyd. Pravda)

 • 1981

  Kybernetika v službách hudobnej analýzy

  Estetická kultúra, 1981, Research Institute of Culture, Bratislava, p. 222 – 238

 • 1981

  K problematice hudebně-teoretických disciplin

  Současný stav hudební teorie, 1981, Society of Czech Composers and Concert Artists, Praha, p. 222 – 238

 • 1980

  Komorná tvorba M. Bázlika

  príloha ku gramoplatni

  Opus, Bratislava, p. 6 – 10

 • 1978

  Spracovanie záhoráckych ľudových piesní na SP

  Musicologica Slovaca 6, 1978, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 203 – 213

 • 1978

  Tvorba Jozefa Kresánka

  príloha ku gramoplatni

  Opus, Bratislava, p. 7 – 9

 • 1978

  Komorná tvorba L. Burlasa

  príloha ku gramoplatni

  Opus, Bratislava, p. 10 – 13

 • 1978

  Klavírne kvinteto C. Francka

  príloha ku gramoplatni

  Opus, Bratislava, p. 7 – 11

 • 1977

  Komorná tvorba A. Moyzesa a O. Ferenczyho

  príloha ku gramoplatni

  Komorná tvorba A. Moyzesa a O. Ferenczyho, 1977, Opus, Bratislava, p. 5 – 8

 • 1977

  Musica nocturna I. Hrušovského

  príloha k partitúre diela

  Opus, Bratislava, p. 7 – 9

 • 1976

  Slovenská muzikológia v rokoch 1945 – 1975

  Hudební věda, 1976, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, year 13, no. 2, p. 99 – 105

 • 1975

  Slovenská muzikologie v r. 1945 – 1975

  Hudební věda, 1975, year 13, no. 2, p. 99 – 105

 • 1975

  Vatry na horách

  príloha ku gramoplatni

  Opus, Bratislava, p. 5 – 7

 • 1975

  Noneto J. Sixtu

  príloha k partitúre diela

  Opus, Bratislava, p. 1 – 3

 • 1975

  Slovenská vokálna tvorba po r. 1945

  Zborník muzikologických prác, 1975, Slovak Composers Union, Bratislava, p. 29 – 41

 • 1974

  Hudba pre sláčikové kvarteto L. Burlasa

  3. Seminár mladých muzikológov a kritikov, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 71 – 74

 • 1973

  Koncert pre klavír a orchester D. Kardoša

  2. Seminár mladých muzikológov a kritikov, 1973, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 38 – 43

 • 1970

  Kantáta Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať Juraja Hatríka

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1970, year 14, no. 5 – 6, p. 172 – 173

 • 1970

  Hudba pre sláčikové kvarteto Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1970, year 14, no. 2 – 3, p. 93

 • 1968

  30 rokov dialógu so svetom

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1968, year 12, no. 7, p. 313 – 324

 • 1968

  Koncert pre klarinet Tadeáša Salvu

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1968, year 12, no. 4, p. 180 – 181

 • 1968

  Sláčikové kvartetá Bélu Bartóka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1968, Bratislava, year 12, no. 1, p. 32 – 34

 • 1968

  A fiatal szlovák zeneszerzök

  Magyar zene, 1968, year 10, no. 2, p. 131 – 134

 • 1967

  Dimitrij Šostakovič

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 9, p. 408 – 410

 • 1967

  Canto responsoriale, Čakanie od J. Hatríka

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 8, p. 379 – 380

 • 1967

  Sláčikové kvarteto I. Zeljenku

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1967, year 11, no. 4, p. 178 – 179

 • 1966

  Dve piesne Alexandra Moyzesa

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 7, p. 312 – 131

 • 1966

  Meditácia na moteto H. Schütza od J. Cikkera

  Slovenská hudba, 1966, year 10, no. 10, p. 463 – 466

Personálna bibliografia – Scientific reviews

 • 2013

  Markéta Štefková: O hudobnom čase

  Musicologica Slovaca, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4 (30), no. 1, p. 165 – 166

 • 2011

  Ernest Zavarský: Eugen Suchoň

  Hudobný život, 2011, Bratislava, year 43, no. 1 – 2, p. 53 – 55

 • 2010

  Markéta Štefková: Na ceste k zmyslu. Štúdie k hudobnej analýze

  Musicologica Slovaca, 2010, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 1 (27), no. 2, p. 305 – 306

 • 2004

  Rudolf Pečman: Vladimír Helfert

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 214 – 217

 • 2001

  Jozef Kresánek: Hudba a človek

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 4, p. 577 – 580

 • 1998

  S vedomím kontinuity. Miroslav Filip: Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 5, p. 10

 • 1988

  Oskár Elschek: Hudobná veda súčasnosti

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 8, p. 6

 • 1984

  Jozef Kresánek: Tonalita

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 8, p. 4

 • 1984

  Ladislav Burlas: Slovenská hudobná moderna

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 12, p. 8

Personálna bibliografia – Reviews

 • 2018

  Mucha Quartet, F. Jaro: Bella, Dvořák

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 56

 • 2018

  PARÍK, Ivan: Fragmenty a úvahy

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 39

 • 2018

  Eugen Suchoň: Klavírne dielo 1928 – 1984

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 39
  ((L. Fanzowitz, J. Palovičová, J. Čižmarovič, T. Nemec, Z. Biščáková, M. Kida Takine, P. Pogády, E. Lenner, N. Daniš, A. Stráňavský, P. Šandor, M. Chudada, B. Šuňavská))

 • 2017

  ĎURIŠ, Juraj (ed.): Experimental Studio Bratislava, LP Series 1-3,

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

 • 2016

  Suchoň: Baladická suita, Metamorfózy, Symfonietta rustica

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 4, p. 36

 • 2015

  T. Tallián: Béla Bartók

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 37

 • 2007

  A. Moyzes, Ľ. Rajter, I. Hrušovský, V. Godár, Ľ. Salomon-Čekovská (CD)

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 34

 • 2001

  WOZNA-STANKIEWICZ, Malgorzata: Muzyka francuska w Polsce w 2 polowie 19 wieku

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 12, p. 55

 • 1999

  Erotikon

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 7 – 8, p. 55 – 56

 • 1998

  Alois Hába 1893 – 1973

  Zborník k životu a dielu skladateľa. Usporiadal Jiří Vysloužil.

  , year 24, no. 3, p. 451 – 452

 • 1984

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 12, p. 8

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry

  Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok
  (376 s., 1. vyd., grafy, noty)

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia

  Zborník vedeckých štúdií

  , Pedagogical Faculty, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok
  (152 s., 1. vyd., noty)

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch

  Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava
  (168 s., 1. vyd.)

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov

  Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008

  Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (462 s., 1. vyd.)

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku

  Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (278 s., 1. vyd.)

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera

  Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006

  Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (515 s., 1. vyd.)

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia

  Zborník z muzikologickej konferencie v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2002

  Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (197 s., 1. vyd.)

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera

  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001

  Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (256 s., 1. vyd.)

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír – HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana I

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy

  Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (225 s., 1. vyd.)

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír – JURÍK, Marián (ed.): Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia

  Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 1. – 2. októbra 1998

  Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, National Music Centre, Bratislava
  (126 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Books

 • 2018

  Generačné a štýlové konfrontácie

  Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia II. (1951 – 2000)

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

 • 2015

  Cestami k tvorivej profesionalite

  Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950)

  Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava
  (307 s., 1. vyd., fotogr., noty)

 • 2011

  Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava
  (672 s., 1. vyd., + 1 CD)

 • 1996

  Slovenská hudobná tvorba po roku 1945

  (Historicko-teoretické predpoklady vývoja)

  Bratislava
  (335 s., habilitačná práca)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2018

  Invenčný príspevok Nitry

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 18

 • 2017

  Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 13

 • 2017

  Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Západoslovenské piesne

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 13

 • 2017

  Bratislavské hudobné slávnosti 2016 - Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 14

 • 2016

  Cena Jána Cikkera pre Jordanu Palovičovú

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 7

 • 2016

  Epoché/Nová slovenská hudba: Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 12

 • 2016

  Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 3

 • 2016

  Úcta k tvorivosti

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 5

 • 2015

  SF: Malovec očami Rahbariho

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 2

 • 2015

  BHS: Radosť z komorného muzicírovania

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 10

 • 2015

  BHS: Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9

 • 2014

  V Ružomberku súťažili mladí pedagógovia

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 9

 • 2014

  Quasars v Košiciach k pocte osobnostiam

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 20

 • 2014

  BHS: Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6

 • 2013

  Fenomén Quasars Ensemble a vedomie súvislostí

  Hudobný život, 2013, Bratislava, year 45, no. 6

 • 2013

  Bratislavská noc komornej hudby

  Hudobný život, 2013, Bratislava, year 45, no. 10, p. 6 – 7

 • 2013

  Viliam Figuš Bystrý – slovenský skladateľ, pestovateľ hudobného života v Banskej Bystrici

  Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, year 18, no. 6, p. 35 – 37

 • 2013

  Ján Levoslav Bella – slovenský skladateľ s európskym rozhľadom

  Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, year 18, no. 5, p. 40 – 45

 • 2013

  Reflexia cyrilo-metodskej tradície v slovenskej hudobnej tvorbe

  Slová Slovanov, 2013, Bratislava, p. 61 – 75

 • 2012

  Ján Cikker: Klavírna tvorba

  Hudobný život, 2012, Bratislava, year 44, no. 12, p. 35

 • 2012

  Štefan Németh-Šamorínsky: Piano music

  Hudobný život, 2012, Bratislava, year 44, no. 12, p. 35

 • 2012

  Konvergencie – 13. ročník medzinárodného festivalu, 17. – 23. 9. 2012

  Hudobný život, 2012, Bratislava, year 44, no. 11, p. 8

 • 2012

  Ilja Zeljenka – syntetická osobnosť slovenskej hudby

  Pravda, 2012, year 22, no. 289, p. 34 – 35

 • 2012

  Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

  Pravda, 2012, year 22, no. 233, p. 39

 • 2012

  Roman Berger

  Hudobník hľadajúci zmysel umeleckej tvorby

  Petržalský evanjelik, 2012, year 17, no. 6, p. 35 – 39

 • 2012

  Miro Bázlik skladateľ ťažiaci z rovnováhy medzi rozumom a citom

  Petržalský evanjelik, 2012, year 17, no. 5, p. 33 – 35

 • 2012

  Ivan Hrušovský

  Slovenský hudobník syntetického rozmeru

  Petržalský evanjelik, 2012, year 17, no. 3 – 4, p. 54 – 57

 • 2011

  Symfonický orchester VŠMU

  Hudobný život, 2011, Bratislava, year 43, no. 6, p. 3

 • 2011

  Predposledný koncert z cyklu Vladimíra Godára Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, Bratislava, year 43, no. 3, p. 9

 • 2011

  Hommage a Miro Bázlik

  Hudobný život, 2011, Bratislava, year 43, no. 12, p. 22 – 23

 • 2011

  Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2011, Bratislava, year 43, no. 12, p. 17 – 18

 • 2011

  K tvorivému odkazu Jána Cikkera

  Hudobný život, 2011, Bratislava, year 43, no. 10, p. 10 – 13

 • 2010

  Pečate profesionality. K jubileu, mysliteľa a človeka Romana Bergera

  Hudobný život, 2010, Bratislava, year 42, no. 7 – 8, p. 18 – 22

 • 2010

  Milan Paľa: Violin solo in works of Slovak composer

  Hudobný život, 2010, Bratislava, year 42, no. 11, p. 35

 • 2010

  Slovenská filharmónia – nástojčivá výzva súčasníkom – premiéra Bergerovej Missa pro nobis

  Hudobný život, 2010, Bratislava, year 42, no. 10, p. 3

 • 2010

  Stadler Quartet vs. klasici slovenskej avantgardy

  Hudobný život, 2010, Bratislava, year 42, no. 1 – 2, p. 11

 • 2010

  Klavírny recitál Daniely Varínskej

  Hudobný život, 2010, Bratislava, year 42, no. 1 – 2, p. 12

 • 2010

  K fenoménu Svetozár Stračina

  Plavec, Marian (zost.): Svetozár Stračina. Spomienky na hudobného skladateľa, 2010, Bratislava, p. 94
  (Eurolitera)

 • 2009

  Eugen Suchoň: Piano & Violin Works

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 9, p. 34
  (Ladislav Fančovič, Milan Paľa)

 • 2009

  Daniela Kardošová hrá klavírne skladby Dezidera Kardoša

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 4, p. 36

 • 2009

  Ladislav Kupkovič: String Quartets

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 4, p. 36

 • 2009

  K momentom homeostázy v tvorivom odkaze Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 2009, Bratislava, year 41, no. 1 – 2, p. 2 – 4
  (Príloha Eugen Suchoň storočnica)

 • 2009

  Jozef Sixta

  Festival Melos-Étos 2009. Bulletin, 2009, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 46

 • 2009

  BELIČOVÁ, Renáta (ed.): Úvodný diskusný vstup

  Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), 2009, , Faculty of Sciences of the University of Žilina, Žilina, p. 11 – 19

 • 2009

  Úlohy generácie slovenskej hudobnej avantgardy

  Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), 2009, , Faculty of Sciences of the University of Žilina, Žilina, p. 39 – 60

 • 2008

  Eugen Suchoň: Metamorfózy, ESD 77b Baladická suita, op. 9, ESD 58a..

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 7, p. 35

 • 2008

  Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 12, p. 36

 • 2008

  Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht: prehliadaní tvorcovia a ich osudy

  Hudobný život, 2008, Bratislava, year 40, no. 12, p. 19 – 21

 • 2008

  Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger

  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. 20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, 2008, Kraków, p. 239 – 245

 • 2007

  Alexander Moyzes – Ľudovít Rajter – Ivan Hrušovský, Vladimír Godár, Ľubica Salamon-Čekovská

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 9, p. 34
  (recenzia CD)

 • 2007

  Inšpirujúca symbióza teórie a praxe – k dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 6, p. 14 – 17

 • 2007

  Ilja Zeljenka: String Quartets

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 4, p. 34

 • 2007

  Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 12, p. 8

 • 2006

  Unitas multiplex- (marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 7 – 8, p. 46 – 48

 • 2006

  Jubilejný koncert orchestra Harmónia

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 3, p. 12

 • 2006

  Cesty profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry z aspektu tvorivého odkazu Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera

  Poznámky ku komparácii

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 11 – 12, p. 43 – 46

 • 2005

  Roman Berger: De profundis

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 7 – 8, p. 42 – 44

 • 2005

  Jozef Sixta: Piano Sonata

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 5, p. 35 – 37

 • 2005

  Ivan Parík: Čas odchodov, dve piesne na poéziu Milana Rúfusa

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 3, p. 30 – 33

 • 2005

  Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo (In memoriam Dmitrij D. Šostakovič)

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 2, p. 31 – 33

 • 2005

  Jozef Podprocký: Komorná hudba

  Music Fund, Bratislava, p. 3 – 10
  (text k CD)

 • 2004

  Dezider Kardoš: Slovakofónia, cyklus symfonických variácií na goralskú tému op. 46

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 6, p. 32 – 34

 • 2004

  Hanuš Domanský: Fragment sonáty pre klavír

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 5, p. 32 – 34

 • 2004

  Eva Čunderlíková: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 5, p. 44 – 45

 • 2004

  Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 21

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 4, p. 36 – 38

 • 2004

  Vladimír Bokes: Sláčikovo kvarteto č. 2 op. 18

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 2, p. 34 – 37

 • 2004

  Tadeáš Salva: Balada pre 12 sláčikových nástrojov

  Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 10, p. 30 – 33

 • 2003

  Jozef Grešák: Améby – predohra pre symfonický orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 9, p. 27 – 29

 • 2003

  Roman Berger: Konvergencie I, II, III

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 5, 6, p. 37 – 39, 34 – 35

 • 2003

  Poznámky ku koncepcii “ústnej tradície”

  (K článku Vladimíra Godára Zadýchané zrkadlá, Domino fórum č. 14/2003, s. 20)

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 5, p. 6 – 7

 • 2003

  Miro Bázlik: Canticum pre soprán, zbor a orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 4, p. 37 – 39

 • 2003

  Pripomenutie diela Jozefa Malovca

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 3, p. 4, 6

 • 2003

  Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 3, p. 26 – 28

 • 2003

  Ilja Zeljenka: Elégia pre sláčikové nástroje a sólové husle

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 10, p. 25 – 27

 • 2003

  Ján Cikker: Hommage a Beethoven

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 1, p. 28 – 30

 • 2003

  Ad* Vladimír Godár: Zadýchané zrkadlá

  Domino fórum, 2003, year 12, no. 17, p. 16

 • 2002

  Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 9, p. 30 – 32

 • 2002

  Pečať profesionality. Spomienka na Miroslava Filipa

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 7 – 8, p. 4 – 6

 • 2002

  Odkaz syntetika. K nedožitému jubileu Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 7 – 8, p. 7 – 8

 • 2002

  Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 7 – 8, p. 40 – 42

 • 2002

  Tadeáš Salva: Koncert pre klarinet, štyri ľudské hlasy, bicie nástroje a recitátora

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 5, p. 26 – 28

 • 2002

  Jozef Malovec: Orthogenesis

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 4, p. 29 – 30

 • 2002

  Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 3, p. 33 – 35

 • 2002

  Juraj Pospíšil: Hudba pre 12 sláčikových nástrojov, op. 21

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 2, p. 28 – 30

 • 2002

  Nová slovenská hudba... na margo-

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 12, p. 20 – 22

 • 2002

  Ivan Hrušovský: Musica nocturna pre veľký sláčikový orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 12, p. 24 – 27

 • 2002

  Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 10, p. 29 – 32

 • 2002

  Juraj Hatrík: Canto responsoriale pre dva zbory a 4 tympany

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 1, p. 23 – 25

 • 2001

  Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácie pre klavír a orchester op. 7

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 9, p. 20

 • 2001

  Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 7 – 8, p. 19 – 22

 • 2001

  Mikuláš Schneider-Trnavský. K 120. výročiu narodenia skladateľa

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 7 – 8, p. 53 – 54

 • 2001

  Ilja Zeljenka: Osvienčin kantáta pre zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 6, p. 21 – 24

 • 2001

  Hommage a Oskar Elschek

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 6, p. 4 – 5

 • 2001

  Reagujete. Na margo interview s riaditeľkou Hudobného centra Mgr. Oľgou Smetanovou

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 5, p. 7 – 8

 • 2001

  Dezider Kardoš: Hrdinská balada pre sláčikový orchester op. 32

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 5, p. 15 – 18

 • 2001

  Andrej Očenáš: Ruralia Slovaca, suita pre sláčiky, dve flauty, dva klarinety, dva lesné rohy, dve trúbky, tympany a cimbal op. 19

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 4, p. 12 – 15

 • 2001

  K storočnici muzikológie Konštantína Hudeca

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 3, p. 2 – 3

 • 2001

  Ilja Zeljenka: 2. klavírne kvinteto

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 3, p. 17 – 20

 • 2001

  Oto Ferenczy: Capriccio pre klavír a orchester

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 2, p. 10 – 13

 • 2001

  Melos-Étos. Arvo Pärt

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 21 – 22

 • 2001

  Alexander Moyzes: Symfónie č. 1 a 2

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 51 – 52

 • 2001

  Roman Berger: Transformácie – 4 skladby pre veľký orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 15 – 18

 • 2001

  Małgorzata Woźna-Stankiewicz: Muzyka francuska w Polsce w II polowie XIX wieku

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 55

 • 2001

  Melos-Étos. Musica Danubiana

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 12, p. 21

 • 2001

  Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 11, p. 13 – 16

 • 2001

  Peter Kolman: Monumento per 6 000 000

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 10, p. 14 – 17

 • 2001

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 7 pre veľký orchester op. 50

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 1, p. 12 – 15, 22

 • 2000

  Ján Cikker: Spomienky pre dychové kvinteto a sláčikový orchester op. 25

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 9, p. 14 – 17

 • 2000

  Zamyslenie. Pri príležitosti životného jubilea Romana Bergera

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 9, p. 3

 • 2000

  Andrej Očenáš: Pľušť, fantázia pre klavír

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 7 – 8, p. 14 – 16, 19

 • 2000

  Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 6, p. 10 – 12

 • 2000

  Nad tvorbou jubilanta. Jozef Sixta 60-ročný

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 5, p. 2 – 3

 • 2000

  Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 5, p. 14 – 16

 • 2000

  Štefan Németh-Šamorínsky: Bratislavská omša (Missa Posoniensis) pre sóla, miešaný zbor, organ a orchester

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 4, p. 11 – 14

 • 2000

  Ján Cikker: Cantus filiorum, kantáta pre bas, zmiešaný zbor a orchester op. 17

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 3, p. 14 – 17

 • 2000

  Eugen Suchoň: Metamorfózy. Päť variácií na vlastné témy pre orchester (klavír)

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 12, p. 15 – 17, 22

 • 2000

  Ján Zimmer: Concerto grosso pre dva klavíry, sláčikový orchester a bicie nástroje op. 7

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 11, p. 10 – 12

 • 2000

  Dezider Kardoš: Bagately pre klavír op. 18

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 10, p. 15 – 17

 • 2000

  Alexander Moyzes: Poetická suita pre husle a klavír op. 35

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 1 – 2, p. 18 – 20

 • 1999

  Dezider Kardoš: Suita pre klavír č. 2 op. 5

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 9, p. 9 – 11

 • 1999

  Eugen Suchoň: Baladická suita pre orchester (klavír) op. 9

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 7 – 8, p. 12 – 16

 • 1999

  Ladislav Holoubek: Piesne ľúbostné pre soprán (tenor) a klavír (orchester) op. 11

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 6, p. 12 – 15

 • 1999

  Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur op. 17

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 5, p. 16 – 19

 • 1999

  Alexander Albrecht. Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho pre soprán, miešaný zbor a orchester

  100. rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 4, p. 13 – 16

 • 1999

  Eugen Suchoň: Kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír op. 6

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 3, p. 12 – 15

 • 1999

  Eugen Suchoň: Kvarteto pre klavír, husle, violu a violončelo op. 6

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 3, p. 12 – 15

 • 1999

  Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 12, p. 13 – 15

 • 1999

  Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester op. 12

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 11, p. 15 – 18

 • 1999

  Eugen Suchoň: Sonatína pre husle a klavír op. 11

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 10, p. 11 – 14

 • 1999

  Alexander Moyzes: 1. symfónia D dur op. 4/31

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 1 – 2, p. 16 – 18

 • 1998

  Sprievodca hudbou. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy, cyklus piesní pre spev a klavír, op. 25

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 9, p. 7

 • 1998

  Sprievodca hudbou. Frico Kafenda: Sonáta pre violončelo a klavír

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 8, p. 4

 • 1998

  Sprievodca hudbou

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 7, p. 7

 • 1998

  Na margo konferencie. “Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia”

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 20, p. 2

 • 1998

  Sprievodca hudbou. Mikuláš Moyzes: Omša d mol pre sóla, zbor a orchester

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 14 – 15, p. 7

 • 1998

  Sprievodca hudbou. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 12, p. 7

 • 1998

  Sprievodca hudbou. Viliam Figuš-Bystrý: Sny, cyklus piesní pre spev a klavír, op. 8

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 11, p. 6

 • 1997

  Svedectvo súčasníka. K sedemdesiatke Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 6, p. 3

 • 1997

  K jubileu Dušana Martinčeka

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 1, p. 5

 • 1996

  Pripomenutie diela (K 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 7, p. 5

 • 1996

  Pripomenutie diela k 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 7, p. 5

 • 1996

  Jubileum slovenskej muzikológie (K dielu 65-ročného Oskara Elscheka)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 13, p. 6

 • 1995

  Kultúrny počin. Ku koncertu slovenskej sekcie ISCM Charles Ives – Arnold Schönberg

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 5, p. 6

 • 1995

  K vývoju slovenskej avantgardy v 60. rokoch

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 20 – 21, p. 11

 • 1995

  Ad Sacrum – K tvorbe Romana Bergera

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 16 – 17, p. 10

 • 1995

  Za Ernestom Zavarským (17. 9. 1913 – 16. 8. 1995)

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 16 – 17, p. 3

 • 1994

  Varšavská jeseň 1994

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 23 – 24, p. 9

 • 1993

  Eugen Suchoň (1908 – 1993)

  Tvorba T., 1993, year 3 (12), no. 9, p. 1 – 16

 • 1993

  Človek v hudbe. K nedožitej osemdesiatke prof. Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 23 – 24, p. 4

 • 1993

  K osemdesiatke Ernesta Zavarského

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 17, p. 3

 • 1993

  K teoretickému odkazu Eugena Suchoňa. Nad dielom Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 17, p. 5

 • 1993

  Prehliadka novej slovenskej hudby

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 1, p. 3

 • 1993

  kol.: Komorné koncerty. Nová slovenská hudba

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 1, p. 1, 3 – 4

 • 1993

  Pamiatke prof. Eugena Suchoňa

  Naša univerzita, 1993, year 11, no. 3, p. 7

 • 1992

  Spomienka na človeka (K nedožitej šesťdesiatke doc. PhDr. Miroslava Filipa, CSc.)

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 14, p. 2

 • 1991

  Melos-Étos

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 22, p. 1, 3

 • 1991

  Večery novej hudby

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 14, p. 1, 2

 • 1991

  First international festival Melos – Étos within the context of Slovak music

  Slovak music, 1991, no. 3 – 4, p. 3 – 8

 • 1990

  Francúzska hudba. Inšpiratívny prvok vo vývoji slovenskej hudobnej tvorby po roku 1918

  Literárny týždenník, 1990, year 3, no. 1, p. 15

 • 1990

  Francúzske inšpirácie v slovenskej hudobnej tvorbe

  Literárny (dvoj)týždenník, 1990, year 3, no. 1, p. 14 – 15

 • 1990

  Nová slovenská hudba

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 26, p. 1, 3

 • 1990

  CHALUPKA, Ľubomír – MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Dva pohľady na Varšavskú jeseň

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 24, p. 10 – 11

 • 1990

  Pohľad na Varšavskú jeseň 1990

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 24, p. 11

 • 1990

  Správa o činnosti Akčného výboru ZSSKU. Mimoriadny zjazd ZSSKU

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 2, p. 4

 • 1989

  Zdroje a predpoklady vývoja slovenskej hudby po oslobodení

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 2, 3, 4, p. 1, 9 – 11

 • 1989

  Predpoklady vývojového dynamizmu slovenskej hudobnej tvorby po Oslobodení

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 2 – 4, p. 1, 9 – 11

 • 1988

  kol.: Nová slovenská hudba. 13. ročník prehliadky

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 6, p. 1, 9 – 12

 • 1988

  K muzikologickému odkazu profesora Jozefa Kresánka (1913 – 1986)

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 26, p. 1, 10

 • 1988

  Symfonické koncerty. Karlheinz Stockhausen

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 23, p. 3

 • 1988

  Konferencia v Dobříši o umeleckej tvorbe po r. 1948

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 11, p. 2

 • 1987

  K šesťdesiatke zaslúžilého umelca Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 8, p. 5

 • 1987

  Komorné koncerty. 12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 6, p. 3

 • 1987

  Zostať samým sebou (K päťdesiatym narodeninám Tadeáša Salvu)

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 21, p. 7

 • 1984

  Sympózium mladých muzikológov

  Pravda, 1984, year 65, no. 292, p. 5

 • 1984

  Jozef Kresánek a jeho kniha o Tonalite

  Opus musicum, 1984, year 16, no. 9, p. 3 – 4

 • 1983

  Podnetný čin slovenskej muzikológie

  Nové slovo, 1983, year 25, no. 36, p. 7

 • 1983

  Úvod do systematiky hudobnej vedy J. Kresánka

  Slowakische Musik, 1983, no. 2, p. 16 – 17

 • 1982

  Muzikológ – pedagóg – človek. K nedožitým päťdesiatinám doc. dr. Miroslava Filipa, CSc.

  Hudobný život, 1982, Bratislava, year 14, no. 17, p. 5

 • 1980

  Koncert MDKO

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 3, p. 7

 • 1978

  Hudobná teória a súčanosť L. Burlasa

  Hudobný život, 1978, year 11, no. 11, p. 5

 • 1978

  3. týždeň Novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4

 • 1977

  Komorné koncerty 4. týždňa Novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 1 – 3

 • 1977

  Seminár o slovenskej komornej tvorbe

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 19, p. 7

 • 1976

  Orchestrálne koncerty 3. týždňa Novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5 – 7

 • 1976

  Poznámky z festivalu Varšavská jeseň

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 20, p. 8

 • 1975

  Poznámky z Pražskej jari

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 10, p. 7

 • 1974

  Koncerty z Interpódia

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 21, p. 3, 6, 8

 • 1974

  Koncert P. Michalicu

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 13, p. 5

 • 1973

  Spevy o živote D. Kardoša

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 17, p. 5

 • 1972

  Res Philharmonica D. Kardoša

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 8, p. 5

 • 1972

  Pierrot lunaire A. Schönberga

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 20, p. 5

 • 1972

  Nahrávky symfónií č. 44 a 49 J. Haydna

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 19, p. 5

 • 1971

  Sonáta pre husle sólo I. Hrušovského

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 17, p. 5

 • 1971

  Bartókove oslavy na Slovensku

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 11, p. 7

 • 1971

  Introspekcia a Dvojportrét od J. Hatríka

  Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 9 – 10, p. 242 – 426

 • 1971

  Hommage á Beethoven J. Cikkera

  Slovenská hudba, 1971, year 15, no. 2, p. 77 – 79

 • 1970

  Koncertná hudba J. Malovca

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 20, p. 5

 • 1970

  CHALUPKA, Ľubomír - MARTON, Ivan: Ladislav Burlas: Zvony

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 15, p. 5

 • 1970

  Sonáta pre husle a klavír O. Ferenczyho

  Slovenská hudba, 1970, year 14, no. 2 – 3, p. 91 – 92

 • 1969

  In memoriam A. Sychra

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 19, p. 7

 • 1968

  1. smolenické semináre pre súčasnú hudbu

  Slovenská hudba, 1968, year 12, no. 5, p. 278 – 282

 • 1968

  Názory mladých na hudbu

  Slovenská hudba, 1968, year 12, no. 4 – 6, p. 168 – 170

 • 1967

  Tri partitúry zo súčasnej českej tvorby

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 7, p. 334 – 335

 • 1967

  Hra na slepú babu

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 6, p. 260 – 262

 • 1967

  Festival ISCM v Prahe

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 10, p. 469 – 472

 • 1967

  Na margo čitateľskej ankety

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 10, p. 449 – 450

Personálna bibliografia

 • 2018

  Hommage à Peter Kolman

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 6, p. 26

 • 2015

  Dramatická cesta hudobníka k pravde... (na margo publikácie Romana Bergera Cesta s hudbou)

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 14

 • 2014

  Marek Kopelent - principy opravdovosti a pravdivosti

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 6, p. 18

 • 2007

  STANKIEWICZ, Jerzy: Konstanty Regamey (1907 – 1982) - polyvalentná individualita

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, 2007, STIMUL, Bratislava, p. 443 – 463
  (preklad)

 • 2007

  GRABOVSKIJ, Volodimir: Skladateľ a spoločnosť k otázkam slobody tvorivosti

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, 2007, STIMUL, Bratislava, p. 121 – 133
  (preklad)

 • 1998

  In memoriam Jozef Malovec

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, year 24, no. 4, p. 537 – 541

 • 1993

  Juraj Hatrík, Tadeáš Salva, Miro Bázlik: De Profundis 2

  Opus, p. 1 – 3
  (Príloha k CD)

 • 1989

  Skladateľ Jozef Sixta

  Music Information Centre, Bratislava, p. 2 – 3

 • 1968

  Interview s Bohdanom Warchalom

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1968, year 17, no. 2, p. 45 – 47
  (Rozhovor)

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1967

  Panegyrikos P. Kolmana

  Slovenská hudba, 1967, year 11, no. 2, p. 85 – 87

Bibliografia – Reviews

 • 2019

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ľubomír Chalupka: Generačné a štýlové konfrontácie, Univerzita Komenského 2018

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 39

 • 2014

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ľubomír Chalupka: Slovenská hudobná avantgarda. Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Musicologica Slovaca, 2014, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 31, no. 2, p. 349 – 352

Bibliografia

 • 2020

  ZVARA, Vladimír - LADIČ, Branko: Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD.

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 5, p. 12

 • 2020

  ŠPANKOVÁ-FREDERIKSEN, Oľga - HOLUBÁNSKA-BARTOVIČOVÁ, Eva - FULKA, Vladimír: Spomienky na Ľuba Chalupku, naše štúdiá ... a posledné stretnutie s ním

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 5, p. 10 – 12

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Jubilant Ľubomír Chalupka

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 9, p. 7

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Profesor Chalupka sedemdesiatročný

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2015, Bratislava, year 41, no. 2, p. 105 – 106

 • 2005

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: K šesťdesiatinám profesora Ľubomíra Chalupku

  Hudobný život, 2005, Bratislava, year 37, no. 9 – 10, p. 6

 • 2004

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: Musica [t. j. Musicologica] Istropolitana I, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2002, editori Marta Hulková, Ľubomír Chalupka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 426 – 428

 • 2002

  KURAJDOVÁ, Ema: Ľubomír Chalupka (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci BHS 2001

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 3 – 4, p. 485 – 487

 • 1995

  KAJANOVÁ, Yvetta: Ľubomír Chalupka

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 16 – 17, p. 3

x