2022

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas Planctus (1968)

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 25 – 28
(repríza článku z r. 2002)

2020

ŠPANKOVÁ-FREDERIKSEN, Oľga - HOLUBÁNSKA-BARTOVIČOVÁ, Eva - FULKA, Vladimír: Spomienky na Ľuba Chalupku, naše štúdiá ... a posledné stretnutie s ním

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 10 – 12

2020

ZVARA, Vladimír - LADIČ, Branko: Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD.

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 12

2019

CHALUPKA, Ľubomír: Poézia Milana Rúfusa (1928 – 2009) v zhudobnení slovenských skladateľov

Pramene slovenskej hudby VIII. Slovenská hudba a literatúra v rôznych perspektívach, 2019, Hudobné centrum, Slovenská národná skupina IAML, s. 7 – 23

2019

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ľubomír Chalupka: Generačné a štýlové konfrontácie, Univerzita Komenského 2018

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 39

2019

CHALUPKA, Ľubomír: Charakter identifikačného úsilia o profesionalizáciu slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

Pristavenie sa pri rokoch s „deviatkou“

Studia Academica Slovaca: prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2019, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 48, s. 79 – 94

2018

CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Peter Kolman

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 26

2018

CHALUPKA, Ľubomír: Generačné a štýlové konfrontácie

Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia II. (1951 – 2000)

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

2018

CHALUPKA, Ľubomír: Invenčný príspevok Nitry

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 18

2018

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Klavírne dielo 1928 – 1984

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 39
((L. Fanzowitz, J. Palovičová, J. Čižmarovič, T. Nemec, Z. Biščáková, M. Kida Takine, P. Pogády, E. Lenner, N. Daniš, A. Stráňavský, P. Šandor, M. Chudada, B. Šuňavská))

2018

PARÍK, Ivan: Fragmenty a úvahy

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 39

2018

CHALUPKA, Ľubomír: Mucha Quartet, F. Jaro: Bella, Dvořák

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 56

2018

LASLAVÍKOVÁ, Jana: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej religionistike [recenzia knihy]

Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 1, s. 93 – 97

2017

ĎURIŠ, Juraj (ed.): Experimental Studio Bratislava, LP Series 1-3,

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 38

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Kruh komplexity. K nedožitej osemdesiatke Tadeáša Salvu (1937 – 1995)

Slovenská hudba, 2017, roč. 63, č. 3, s. 207 – 218

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská kompozičná tvorba 20. storočia v zrkadle revolučných premien

Studia Academica Slovaca, 2017, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 46, s. 73 – 85

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Pocta Miroslavovi Filipovi – slovenskému muzikológovi

Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2017, Bratislava, s. 191 – 197

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Západoslovenské piesne

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 13

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 13

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016 - Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 14

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Suchoň: Baladická suita, Metamorfózy, Symfonietta rustica

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 36

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Cena Jána Cikkera pre Jordanu Palovičovú

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 7

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Epoché/Nová slovenská hudba: Zrelosť Moyzesovho kvarteta

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 12

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Úcta k tvorivosti

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 5

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Kniha Dějiny hudby na Moravě od Jiřího Sehnala a Jiřího Vysloužila ako inšpirácia pre sledovanie vývoja slovenskej hudobnej historiografie

Tesař, Stanislav a kol.: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal, Brno, Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, Brno, s. 21 – 30
(227 s., 1. vyd.)

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky ku kompozičnej estetike slovenského skladateľa Romana Bergera

Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie, 2016, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 176 – 191

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Hudobné dielo ako predmet muzikologického záujmu

Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2016, roč. 15, č. 1, s. 166 – 172

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Formovanie profesionálnej slovenskej hudobnej tvorby v medzivojnovom období (1918-1939) v konfrontačnom priestore sebaidentifikačného a akulturačného úsilia

Muzikologické fórum, 2016, roč. 5, č. 1, s. 75 – 88

2015

CHALUPKA, Ľubomír: BHS: Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 9

2015

CHALUPKA, Ľubomír: T. Tallián: Béla Bartók

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 37

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Dramatická cesta hudobníka k pravde... (na margo publikácie Romana Bergera Cesta s hudbou)

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 14

2015

ZVARA, Vladimír: Profesor Chalupka sedemdesiatročný

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2015, Bratislava, roč. 41, č. 2, s. 105 – 106

2015

BUBNÁŠ, Juraj: Jubilant Ľubomír Chalupka

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 7

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Cestami k tvorivej profesionalite

Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950)

Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(307 s., 1. vyd., fotogr., noty)

2015

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry

Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok
(376 s., 1. vyd., grafy, noty)

2015

CHALUPKA, Ľubomír: SF: Malovec očami Rahbariho

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 2

2015

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia

Zborník vedeckých štúdií

Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok
(152 s., 1. vyd., noty)

2015

CHALUPKA, Ľubomír: The Genesis, Structure and Competences of the Notion of “Musical Thinking” in the Musicological Oeuvre of Jozef Kresánek

Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, 2015, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 15 – 39
(152 s., 1. vyd., noty)

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Črty komplexity tvorivého odkazu Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 20 – 34
(376 s., 1. vyd., Chalupka, Ľubomír, ed.)

2015

CHALUPKA, Ľubomír: BHS: Radosť z komorného muzicírovania

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 10

2014

CHALUPKA, Ľubomír: V Ružomberku súťažili mladí pedagógovia

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 9

2014

CHALUPKA, Ľubomír: BHS: Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 6

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Quasars v Košiciach k pocte osobnostiam

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 20

2014

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ľubomír Chalupka: Slovenská hudobná avantgarda. Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Musicologica Slovaca, 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 349 – 352

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Inter arma (non) silent Musae – slovenská hudba v rokoch 1. svetovej vojny

Studia Academica Slovaca 43. Prednášky 50. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2014, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 57 – 68

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Pohľady na slovenskú hudbu pre frekventantov Studia Academica Slovaca (zopár postrehov)

50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách, 2014, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 61 – 65

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Zápas hudobníkov – profesorov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Eugena Suchoňa a Jozefa Kresánka – o dôstojné miesto umenia vo výchove mladého človeka na Slovensku

Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť. Acta Culturologica. Zv. 22 [elektronický zdroj]. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, venovanej kulturologičke Anne Fischerovej, 2014, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 42 – 51
(CD-ROM, vedecká konferencia sa uskutočnila v Bratislave, 15. mája 2014)

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Marek Kopelent - principy opravdovosti a pravdivosti

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 18

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Markéta Štefková: O hudobnom čase

Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 (30), č. 1, s. 165 – 166

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Konštruktívne činitele v hudbe slovenského skladateľa Jozefa Sixtu

Ale najväčšia z nich je láska, 2013, Martin, s. 84 – 95
(204 s., 1. vyd., Biblická škola v Martine)

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť Ota Ferenczyho

Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave 1952 – 2012. Zborník z 32. seminára hudobných knihovníkov pri príležitosti 60. výročia hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zost. Drličková, Dana, 2013, Bratislava, s. 25 – 35
(106 s., 1. vyd.)

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Česko-slovenské hudobno-kultúrne vzťahy z vývojového hľadiska

Studia Academica Slovaca 42. Prednášky XLIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2013, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 229 – 244

2013

kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 7., In – Kalg

Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(684 s., 1. vyd.)

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Monografia tvorivej skupiny ako syntéza dielčich skladateľských monografií

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla, 2013, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 127 – 138

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Jazzové inšpirácie v slovenskej hudbe 20. storočia

Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), 2013, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, č. 1

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky k postihnutiu nástupu a formovania slovenskej hudobnej avantgardy v 60. rokoch 20. storočia

Musicologica Olomucensia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2013, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, roč. 17, s. 29 – 45

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Beneš – tvorca zameraný proti hudobnoromantickým konvenciám

Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, roč. 18, č. 2, s. 37 – 40

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Vklad evanjelických skladateľov do vývoja hudby na území Slovenska v 17. storočí

Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, roč. 18, č. 3 – 4, s. 56 – 61

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Teoretická interpretácia diela 20. storočia – Ilja Zeljenka: Druhé klavírne kvinteto

Muzikologické fórum, 2013, Česká společnost pro hudební vědu, Praha, roč. 2, č. 1, s. 22 – 29

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Kategória hudobného myslenia v diele Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2013, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 378 – 385

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Zdroje avantgardnosti v živote i tvorbe Tadeáša Salvu

12. Dni Tadeáša Salvu. Zborník z medzinárodnej konferencie, Kúpele Lúčky, 19. – 21. októbra 2012, 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 15 – 42
(pri príležitosti 75. výročia nedožitých narodenín skladateľa)

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislava ako špecifický región vo vývoji hudobnej kultúry na Slovensku v medzivojnovom období

Muzikologické fórum, 2013, Česká společnost pro hudební vědu, Praha, roč. 2, č. 2, s. 166 – 175

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavská noc komornej hudby

Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 10, s. 6 – 7

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Viliam Figuš Bystrý – slovenský skladateľ, pestovateľ hudobného života v Banskej Bystrici

Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, roč. 18, č. 6, s. 35 – 37

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Levoslav Bella – slovenský skladateľ s európskym rozhľadom

Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, roč. 18, č. 5, s. 40 – 45

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Reflexia cyrilo-metodskej tradície v slovenskej hudobnej tvorbe

Slová Slovanov, 2013, Literárne informačné centrum, Bratislava, s. 61 – 75

2013

CHALUPKA, Ľubomír: Fenomén Quasars Ensemble a vedomie súvislostí

Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 6

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek - pedagóg na Katedre hudobnej vedy FFUK v Bratislave

Hudobné inštitúcie na Slovensku: vznik - vývoj - poslanie - perspektívy - medzinárodné kontexty, 2012, Slovenské národné múzeum, Bratislava, s. 208 – 215

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger

Hudobník hľadajúci zmysel umeleckej tvorby

Petržalský evanjelik, 2012, roč. 17, č. 6, s. 35 – 39

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Hrušovský

Slovenský hudobník syntetického rozmeru

Petržalský evanjelik, 2012, roč. 17, č. 3 – 4, s. 54 – 57

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k poetike života i tvorby Jána Cikkera

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, roč. 38, č. 2, s. 133 – 149

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Pohnuté osudy Suchoňovej Krútňavy

impulz. Revue pre modernú katolícku kultúru, 2012, Bratislava, roč. 8, č. 3, s. 108 – 117

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik skladateľ ťažiaci z rovnováhy medzi rozumom a citom

Petržalský evanjelik, 2012, roč. 17, č. 5, s. 33 – 35

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie – 13. ročník medzinárodného festivalu, 17. – 23. 9. 2012

Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 11, s. 8

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

Pravda, 2012, roč. 22, č. 233, s. 39

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka – syntetická osobnosť slovenskej hudby

Pravda, 2012, roč. 22, č. 289, s. 34 – 35

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Klavírna tvorba

Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 12, s. 35

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Štefan Németh-Šamorínsky: Piano music

Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 12, s. 35

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Pohľady muzikológa Ivana Hrušovského na slovenskú hudbu 20. storočia

Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia, Martináková, Zuzana (ed.), 2012, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, s. 45 – 52

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Nové iniciatívy v matematických metódach v rámci disciplíny Hudobná teória na Slovensku

Muzikologické fórum, 2012, Česká společnost pro hudební vědu, Praha, roč. 1, č. 2, s. 23 – 32

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek – pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 208 – 215
(1 CD-ROM [elektronický zdroj])

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná veda v medzinárodných súvislostiach

Studia Academica Slovaca 41. Prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2012, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 105 – 112

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Zápas o “Novú hudbu” na Slovensku v poňatí Ladislava Mokrého

Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 87 – 103

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Fenomén Juraj Hatrík v siločiarach slovenskej hudobnej kultúry

Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník príspevkov z 9. muzikologického seminára usporiadaného Katedrou hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, 9. – 10. marca 2011, Janka Kubandová (ed.), 2011, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 225 – 233

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Predposledný koncert z cyklu Vladimíra Godára Neznáma hudba

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 3, s. 9

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Symfonický orchester VŠMU

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 6, s. 3

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad muzikológa Ivana Hrušovského na osobnosť Jána Cikkera

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 337 – 342

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Racionalita v hudbe Jozefa Sixtu

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 263 – 274

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Die Kategorie des “musikalischen Denkens” im Werk von Jozef Kresánek

Cesty hudobnej vedy v strednej Európe. Medzinárodné muzikologické sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 15. – 16. septembra 2011, 2011, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 12 – 13

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Hudba na Slovensku na konci 20. storočia

Slovenské hudobné knihovníctvo na polceste? Hudba a knihovníctvo v informačnom prostredí 21. storočia. Zborník z 30. seminára hudobných knihovníkov. Zost. Drličková, Dana, 2011, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 60 – 66

2011

CHALUPKA, Ľubomír: 90 rokov prípravy muzikológov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

ARS SONANS 3. Osobnosť a inštitúcia. Symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry Slovenska. Zost. Čierna, Alena, 2011, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 97 – 109

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Humanistické posolstvo opernej tvorby Jána Cikkera (k 100. výročiu narodenia skladateľa)

Studia Academica Slovaca 40. Prednášky XLVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2011, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 125 – 136

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Hommage a Miro Bázlik

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 12, s. 22 – 23

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Notes to understanding of beginning and formation of Slovak musical avant-garde in the 1960s

Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, 2011, Institute of Musicology Jagiellonian University, Krakov, s. 67 – 80

2011

CHALUPKA, Ľubomír: K povahe konvergentnosti v hudbe Romana Bergera

Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 49 – 64

2011

CHALUPKA, Ľubomír: The term “transmutation” in the theoretic conception of Slovak musicologist Miroslav Filip as one of the impulses for analysis of harmony in the music of Frederic Chopin

Traces and Echoes of Chopin’s Works (7). VII Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 22. – 24. 11. 2010, 2011, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 219 – 232

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
(672 s., 1. vyd., + 1 CD)

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Ernest Zavarský: Eugen Suchoň

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 1 – 2, s. 53 – 55

2011

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch

Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
(168 s., 1. vyd.)

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 12, s. 17 – 18

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Pohľady muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia

Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 13 – 30

2011

CHALUPKA, Ľubomír: K tvorivému odkazu Jána Cikkera

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 10, s. 10 – 13

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Výklad pohybu okolí harmonických centier v diele teoretika Miroslava Filipa ako cesta k pochopeniu harmónie Fryderyka Chopina

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 259 – 281

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Markéta Štefková: Na ceste k zmyslu. Štúdie k hudobnej analýze

Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 (27), č. 2, s. 305 – 306

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Teoreticko-metodologické východiská k postihovaniu dejín slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945

Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 3. Pluralita hudobných štýlov a hudobných poetík. Kolokviálne stretnutie hudobníkov na pôde Katedry hudby Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity, 21. – 23. apríla 2009, 2010, Orman, Bratislava, s. 13 – 41

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Die Entwicklung der Musik in der Slowakei zwischen 1830 und 1918

Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, 2010, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec, s. 121 – 126

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Fenomén rapsodickosti v slovenskej hudbe 20. storočia

Studia Academica Slovaca 39. Prednášky XLVI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2010, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 89 – 96

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Funkcja nowatorska dziełamuzycznego jako impuls rozwoju awangardy w latach 60. XX wieku v Słowacji

Dzieło muzyczne i jego funkcje (6). VI Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 24. – 25. 11. 2009, 2010, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 139 – 156

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Miloslav Kabeláč a slovenská hudba

Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Kabeláč – Ištvan (Praha, 5. – 6. 12. 2008), 2010, Česká společnost pro hudební vědu, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 161 – 166

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Homeostatické črty tvorivého odkazu Eugena Suchoňa

Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference k 100. výročí narození skladatelů, Praha, Hudební fakulta AMU, 21. – 22. října 2008, 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 42 – 49

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Pečate profesionality. K jubileu, mysliteľa a človeka Romana Bergera

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 18 – 22

2010

kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im

Encyklopedický ústav SAV, Bratislava
(686 s., 1. vyd.)

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Vzťah teórie a praxe v diele Eugena Suchoňa (na margo Akordiky od trojzvuku po dvanásťzvuk)

Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference k 100. výročí narození skladatelů, Praha, Hudební fakulta AMU, 21. – 22. října 2008, 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 145 – 167

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Die Anfänge und die Entwicklung der professionellen Musik im 20. Jahrhundert

Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, 2010, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec, s. 127 – 144

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Jednota v rozmanitosti – podobnosti a odlišnosti v tvorivom vývoji slovenských skladateľov Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III. Zborník príspevkov z piateho a šiesteho Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2005 a 2006, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 119 – 134

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Milan Paľa: Violin solo in works of Slovak composer

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 11, s. 35

2010

CHALUPKA, Ľubomír: K fenoménu Svetozár Stračina

Plavec, Marian (zost.): Svetozár Stračina. Spomienky na hudobného skladateľa, 2010, Bratislava, s. 94
(Eurolitera)

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Klavírny recitál Daniely Varínskej

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 12

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Stadler Quartet vs. klasici slovenskej avantgardy

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 11

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská filharmónia – nástojčivá výzva súčasníkom – premiéra Bergerovej Missa pro nobis

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 10, s. 3

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Úlohy generácie slovenskej hudobnej avantgardy

Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), 2009, Katedra hudby, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, s. 39 – 60

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť a dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí

Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 69 – 142

2009

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov

Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008

Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(462 s., 1. vyd.)

2009

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku

Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(278 s., 1. vyd.)

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945 – metodologické skice k skúmaniu

Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 253 – 272

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Aktivita slovenských hudobníkov v kulminačnej fáze formovania slovenskej hudobnej avantgardy v 60. rokoch uplynulého storočia

Česká a slovenská hudba a totalita a hudební Chrudim. Sborník referátů z muzikologické konference konané 22. 5. 2009 v Chrudimi, 2009, Chrudim, s. 55 – 77
(94 s., 1. vyd., vydané pri príležitosti Chrudimského roku hudby 2009)

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Poľské podnety v tvorbe Romana Bergera

Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 105 – 119

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Predslov

Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 37 – 64

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Idey neoklasicizmu, Bohuslav Martinů a slovenská hudba 20. storočia

Bohuslav Martinů v české a světové hudební tvorbě. Mezinárodní česko-slovenská vědecká konference pořádaná Velvyslanectvím České republiky ve Slovenské republice ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou VŠMU v Bratislavě, Bratislava, 17. 6. 2009, 2009, Bratislava, s. 12 – 42

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Súlad estetickej teórie s kompozičnou praxou v diele Ota Ferenczyho

Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 87 – 103

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia

Musicologica Brunensia. Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám, 2009, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, roč. 44, č. 1 – 2, s. 5 – 38

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 5 – 38

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta

Festival Melos-Étos 2009. Bulletin, 2009, Hudobné centrum, Bratislava, s. 46

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Piano & Violin Works

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 9, s. 34
(Ladislav Fančovič, Milan Paľa)

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Kupkovič: String Quartets

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 4, s. 36

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Daniela Kardošová hrá klavírne skladby Dezidera Kardoša

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 4, s. 36

2009

CHALUPKA, Ľubomír: K momentom homeostázy v tvorivom odkaze Eugena Suchoňa

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2, s. 2 – 4
(Príloha Eugen Suchoň storočnica)

2009

BELIČOVÁ, Renáta (ed.): Úvodný diskusný vstup

Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), 2009, Katedra hudby, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, s. 11 – 19

2009

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia ako európsky fenomén

Studia Academica Slovaca 38. Prednášky XLV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2009, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 131 – 138

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Przemiany stylu slowackiego kompozytora Ilji Zeljenki jako indywidualna interpretacja rezonansów

Dzieło muzyczne i jego rezonans (4). IV Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 20. – 21. 11. 2007, 2008, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 185 – 201

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirácie z hudby Johanna Sebastiana Bacha v tvorbe Mira Bázlika

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 118 – 132

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht: prehliadaní tvorcovia a ich osudy

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 12, s. 19 – 21

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 12, s. 36

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Metamorfózy, ESD 77b Baladická suita, op. 9, ESD 58a..

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 7, s. 35

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. 20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, 2008, Kraków, s. 239 – 245

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Metodologické poznámky k poznávaniu dejín slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945

Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007, 2008, Česká společnost pro hudební vědu, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 64 – 78

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť a dielo slovenského skladateľa Eugena Suchoňa

Studia Academica Slovaca 37. Prednášky XLIV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 233 – 242

2008

kol.: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Supplement. Ed. Ludwig Finscher

Bärenreiter, Kassel

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Die Formierung der slowakischen musikalischen Avantgarde in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 99 – 141

2007

CHALUPKA, Ľubomír: A. Moyzes, Ľ. Rajter, I. Hrušovský, V. Godár, Ľ. Salomon-Čekovská (CD)

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 34

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Fenomén baladickosti v slovenskej hudobnej tvorbe 20. storočia

Studia Academica Slovaca 36. Prednášky XLIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 345 – 355

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Akulturačné procesy v slovenskej hudbe 20. storočia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 3 – 4, s. 317 – 328

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 8 – 24

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Podiel bratislavského štúdia Československého rozhlasu na prezentácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 119 – 152

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Teoretická interpretácia Sixtovho 1. sláčikového kvarteta

Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 91 – 101

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja slovenského skladateľa Ilju Zeljenku v 70. rokoch 20. storočia

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 83 – 122

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky k “životu” generácie Slovenskej hudobnej moderny

Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 1. Živá kultúra alebo skanzen? (21. – 23. marca 2007), 2007, Katedra hudby, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, s. 11 – 31
(Konala sa pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ladislava Burlasa, DrSc.)

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirujúca symbióza teórie a praxe – k dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 14 – 17

2007

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera

Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006

Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(515 s., 1. vyd.)

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Die Rezeption des Werks Antonín Dvořáks in der slowakischen Musik in den Jahren 1918 – 1938

The Work of Antonín Dvořák (1841 – 1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception, 2007, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 381 – 387

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Zástoj hudby W. A. Mozarta v teoretickej práci Miroslava Filipa Vývinové zákonitosti klasickej harmónie

Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 41 – 49

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Miesto hudby v myšlienkovej sústave filozofa Igora Hrušovského

Plašienková, Z. – Lalíková, E. (ed.): Igor Hrušovský. Osobnosť slovenskej filozofie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV, 2. – 3. mája 2007, Bratislava – Smolenice, 2007, Vydavateľstvo IRIS, Bratislava, s. 142 – 148

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Nowe brzmienie jako jeden ze stymulatorów muzyki awangardowej w Słowacji w latach 60. XX wieku

Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3). III Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 14. – 15. 11. 2006, 2007, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 153 – 173

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Die Zelle als Modell und Impuls – zur Genese der Entwicklung des slowakischen Komponisten Ilja Zeljenka in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 83 – 122

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Spis bratov Ľudovíta, Adolfa a Júliusa Reussa: Základné pravidlá súzvuku pre hudbu na číslových pomeroch zostavené (1873)

Žabka, Marek (ed.): Matematika a hudba 2006. Zborník z interdisciplinárneho seminára, 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 89 – 113

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes – Ľudovít Rajter – Ivan Hrušovský, Vladimír Godár, Ľubica Salamon-Čekovská

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 9, s. 34
(recenzia CD)

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Predpoklady poznávania ciest profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry

Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 45 – 58

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: String Quartets

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 34

2007

STANKIEWICZ, Jerzy: Konstanty Regamey (1907 – 1982) - polyvalentná individualita

K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, 2007, STIMUL, Bratislava, s. 443 – 463
(preklad)

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 12, s. 8

2007

GRABOVSKIJ, Volodimir: Skladateľ a spoločnosť k otázkam slobody tvorivosti

K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, 2007, STIMUL, Bratislava, s. 121 – 133
(preklad)

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Niektoré paradoxy vývoja slovenskej hudobnej kultúry v štyridsiatich rokoch

Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre. Zborník z vedeckej konferencie v Bratislave, konanej 24. – 25. 1. 2006, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 191 – 207

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k individuálnemu rozmeru tvorby Jozefa Malovca

Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 15 – 32

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Podiel Slovenského rozhlasu na prezentácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch 20. storočia

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 43 – 87

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Charakter vývoja v rokoch 1830 – 1918

Slovensko. Dejiny – Divadlo – Hudba – Jazyk – Literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí, 2006, Literárne informačné centrum, Perfekt, Bratislava, s. 120 – 143

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Recepcia hudby Leoša Janáčka v slovenskej skladateľskej tvorbe po roku 1945

Studia Academica Slovaca 35. Prednášky XLII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 381 – 392

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Predpoklady nástupu slovenskej hudobnej avantgardy na začiatku 60. rokov v publicistickej reflexii

Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005, 2006, Česká společnost pro hudební vědu, Praha, s. 89 – 99

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Folklórne inšpirácie v slovenskej hudobnej tvorbe 70. rokov 20. storočia – poznámky ku komparácii

Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 77 – 86

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Der Anteil des Slowakischen Rundfunks an der Präsentation der slowakischen Gegenwartmusik in der 60er Jahren des 20. Jahrhunderts

Podiel Slovenského rozhlasu na prezentácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch 20. storočia

Musicologica Istropolitana 5, 2006, STIMUL, Bratislava, s. 43 – 86

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Jubilejný koncert orchestra Harmónia

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 12

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex- (marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 46 – 48

2006

CHALUPKA, Ľubomír: Cesty profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry z aspektu tvorivého odkazu Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera

Poznámky ku komparácii

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 11 – 12, s. 43 – 46

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Piano Sonata

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 5, s. 35 – 37

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík: Čas odchodov, dve piesne na poéziu Milana Rúfusa

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 30 – 33

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Vedecké dielo Jozefa Kresánka vo svetle inšpirácií z českej muzikológie paralely a odlišnosti

Musicologica Brunensis, 2005, Praha, s. 203 – 212
(Vyd. KLP)

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch Richarda Rybariča

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 138 – 146

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Tradícia – inovácia – modernosť vo vývojových premenách

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 219 – 222

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger: De profundis

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 7 – 8, s. 42 – 44

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Inovačné procesy ako pojem a súčasť vývoja slovenskej hudby 20. storočia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 223 – 237

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo (In memoriam Dmitrij D. Šostakovič)

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 31 – 33

2005

SZÓRÁDOVÁ, Eva: K šesťdesiatinám profesora Ľubomíra Chalupku

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 9 – 10, s. 6

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Podprocký: Komorná hudba

Hudobný fond, Bratislava, s. 3 – 10
(text k CD)

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Der Antritt der jungen Komponistengeneration in den 60er Jahren in der Slowakei in der publizistischen Reflexion

Nástup mladej skladateľskej generácie v 60. rokoch na Slovensku v publicistickej reflexii

Musicologica Istropolitana 3, 2004, STIMUL, Bratislava, s. 49 – 85

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Musica nocturna pre sláčiky - prvá tvorivá syntéza v kompozičnom vývoji Ivana Hrušovského

Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby, 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 90 – 106
(Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby: 1. a 2. seminár Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 2001 a 2002)

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Začiatky a rozvoj profesionálnej slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislavy, s. 226 – 232

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Zdroje expresie v Salvovom Koncerte pre klarinet

Osobnosť slovenskej hudobnej tvorby, 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 33 – 43
(Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby: 1. a 2. seminár Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 2001 a 2002)

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Nástup a formovanie slovenskej hudobnej avantgardy po roku 1945

Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislava, s. 233 – 242

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek - budovateľ slovenskej muzikológie

Hudba v Olomouci: historie a současnost 2, 2004, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 54 – 72
(Hudba v Olomouci: konferencia, 24. – 25. 11. 2003)

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Charakter vývoja v rokoch 1830 - 1918

Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislava, s. 213 – 218

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Cesta Ladislav Burlasa ku komplexnosti dotykov s hudbou

Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby, 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 145 – 154
(Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby: 1. a 2. seminár Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 2001 a 2002)

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Postavenie etnomuzikológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Ethnomusicologicum 3, 2004, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 139 – 148

2004

CHALUPKA, Ľubomír: K pocte Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 4 – 8

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Nástup mladej skladateľskej generácie v 60. rokoch na Slovensku v publicistickej reflexii

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 49 – 85

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Polydisciplinarita pojmu “hudobné myslenie” v poňatí Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 27 – 39

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Recepcia svetovej hudobnej tvorby 20. storočia ako faktor periodizácie vývinu slovenskej hudby po roku 1945

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 444 – 469

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Tadeáš Salva: Balada pre 12 sláčikových nástrojov

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 10, s. 30 – 33

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Hanuš Domanský: Fragment sonáty pre klavír

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 5, s. 32 – 34

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Vladimír Bokes: Sláčikovo kvarteto č. 2 op. 18

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 2, s. 34 – 37

2004

SZÓRÁDOVÁ, Eva: Musica [t. j. Musicologica] Istropolitana I, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2002, editori Marta Hulková, Ľubomír Chalupka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 426 – 428

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Eva Čunderlíková: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 5, s. 44 – 45

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Slovakofónia, cyklus symfonických variácií na goralskú tému op. 46

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 32 – 34

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 21

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 4, s. 36 – 38

2004

CHALUPKA, Ľubomír: Rudolf Pečman: Vladimír Helfert

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 214 – 217

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Grešák: Améby – predohra pre symfonický orchester

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 9, s. 27 – 29

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Slovak music of the 20th century century development after 1945

A history of Slovak music, 2003, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 315 – 398

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger: Konvergencie I, II, III

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 5, 6, s. 37 – 39, 34 – 35

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky ku koncepcii “ústnej tradície”

(K článku Vladimíra Godára Zadýchané zrkadlá, Domino fórum č. 14/2003, s. 20)

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 5, s. 6 – 7

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Canticum pre soprán, zbor a orchester

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 4, s. 37 – 39

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 3, s. 26 – 28

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela Jozefa Malovca

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 3, s. 4, 6

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Elégia pre sláčikové nástroje a sólové husle

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 10, s. 25 – 27

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Hommage a Beethoven

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 28 – 30

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Ad* Vladimír Godár: Zadýchané zrkadlá

Domino fórum, 2003, roč. 12, č. 17, s. 16

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Beneš: Préférence pour 9 instruments

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 12, s. 33 – 35

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Filozofia Novej hudby na Slovensku v koncepcii Ladislava Mokrého

Filozofické koncepcie v hudbe a umení 2, 2003, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 103 – 110
(Filozofické koncepcie v hudbe a umení: medzinárodné sympózium Jána Albrechta, venované Ladislavovi Mokrému)

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Fenomén recepcie ako súčasť vývoja slovenskej hudobnej kultúry

Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia, 2003, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 27

2003

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia

Zborník z muzikologickej konferencie v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2002

Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(197 s., 1. vyd.)

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Hrušovský: Musica nocturna pre veľký sláčikový orchester

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 12, s. 24 – 27

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja Ilju Zeljenku v 70. rokoch

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 3 – 4, s. 447 – 475

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Cez konfrontácie k syntézam. K tvorivému vývoju Ivana Hrušovského

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 5 – 48

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirácia tvorbou Leoša Janáčka v slovenskej hudbe po roku 1945

Čeští hudební klasikové na prahu 21. století, 2002, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 87 – 94
(Čeští hudební klasikové na prahu 21. století, muzikologická konferencia v Ostrae, 6. – 7. 6. 2001)

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Koncepcia hudobnej teórie v slovenskej muzikológii

Chalupka, Ľubomír – Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 25 – 51

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Konzeption der Musiktheorie in der slowakischen Musikwissenschaft

Koncepcie hudobnej teórie v slovenkej muzikológii

Musicologica Istropolitana 1, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 25 – 51

2002

CHALUPKA, Ľubomír – HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana I

Ročenka Katedry hudobnej vedy

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(1. vyd.)

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Hatrík: Canto responsoriale pre dva zbory a 4 tympany

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 23 – 25

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 10, s. 29 – 32

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Nová slovenská hudba... na margo-

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 12, s. 20 – 22

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Miesto Jána Cikkera vo vývojovom kontexte slovenskej hudby 20. storočia

K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 13 – 36
(Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte: medzinárodná muzikologická konferencia v Bratislave, 4. – 5. 10. 2001)

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Pospíšil: Hudba pre 12 sláčikových nástrojov, op. 21

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 28 – 30

2002

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera

Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001

Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(256 s., 1. vyd.)

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Orthogenesis

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 29 – 30

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Tadeáš Salva: Koncert pre klarinet, štyri ľudské hlasy, bicie nástroje a recitátora

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 5, s. 26 – 28

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 40 – 42

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Odkaz syntetika. K nedožitému jubileu Ivana Hrušovského

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 7 – 8

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Pečať profesionality. Spomienka na Miroslava Filipa

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 4 – 6

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 30 – 32

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 33 – 35

2002

KURAJDOVÁ, Ema: Ľubomír Chalupka (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci BHS 2001

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 3 – 4, s. 485 – 487

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Capriccio pre klavír a orchester

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 10 – 13

2001

CHALUPKA, Ľubomír: K storočnici muzikológie Konštantína Hudeca

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 3, s. 2 – 3

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: 2. klavírne kvinteto

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 3, s. 17 – 20

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Andrej Očenáš: Ruralia Slovaca, suita pre sláčiky, dve flauty, dva klarinety, dva lesné rohy, dve trúbky, tympany a cimbal op. 19

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 12 – 15

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Osvienčin kantáta pre zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 21 – 24

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Reagujete. Na margo interview s riaditeľkou Hudobného centra Mgr. Oľgou Smetanovou

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 7 – 8

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Hrdinská balada pre sláčikový orchester op. 32

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 15 – 18

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Hommage a Oskar Elschek

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 4 – 5

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský. K 120. výročiu narodenia skladateľa

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 53 – 54

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácie pre klavír a orchester op. 7

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 9, s. 20

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger: Transformácie – 4 skladby pre veľký orchester

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 15 – 18

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos. Musica Danubiana

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 21

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Małgorzata Woźna-Stankiewicz: Muzyka francuska w Polsce w II polowie XIX wieku

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 55

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Cestou hľadania maxím...

Reflexie k tvorbe Mira Bázlika

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, roč. 27, č. 1, s. 5 – 29

2001

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy

Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(225 s., 1. vyd.)

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná tvorba 20. storočia – domáce a európske kultúrne kontexty vývoja

Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2001, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 116 – 129

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Záhorácke pesničky Janka Blaha ako prameň heuristického programovania na samočinnom počítači

Pocta Jankovi Blahovi, 2001, Slovenská teatrologická spoločnosť, Bratislava, s. 93 – 98
(Pocta Jankovi Blahovi: vedecká konferencia v Bratislave, 18. – 19. 10. 2001)

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Hudobno-teoretické aspekty pojmu „hudobné myslenie“ u Jozefa Kresánka

Slovenská hudobná veda (1921 – 2001): minulosť, súčasnosť, perspektívy, 2001, STIMUL, Bratislava, s. 153 – 168

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Duchovný svet hudby Mira Bázlika

Posledných 30 rokov: Idey osobnosti, hodnoty novších hudobných dejín, 2001, Orman, Bratislava, s. 131 – 137
(Melos-Étos: medzinárodné sympózium v rámci 6. ročníka festivalu)

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Hudba a človek

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 577 – 580

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos. Arvo Pärt

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 21 – 22

2001

CHALUPKA, Ľubomír: 80 rokov Katedry hudobnej vedy na FF UK

Slovenská hudobná veda (1921 – 2001): minulosť, súčanosť, perspektívy, 2001, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 31

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 19 – 22

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Duchovný svet Tadeáša Salvu

Duchovná hudba v premenách času, 2001, Súzvuk, Prešov, s. 129 – 136
(Duchovná hudba v premenách času: konferencia v Bratislave, 2001)

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Symfónia č. 7 pre veľký orchester op. 50

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 12 – 15, 22

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Peter Kolman: Monumento per 6 000 000

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 10, s. 14 – 17

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Symfónie č. 1 a 2

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 51 – 52

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu

100 rokov hudby na Slovensku

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 11, s. 13 – 16

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Inovačné tendencie v slovenskej zborovej tvorbe 60. rokov

Cantus Choralis Slovaca 2001, 2001, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 76 – 84
(Cantus Choralis Slovaca 2000. Medzinárodné sympózium - Bratislava, 2000)

2001

WOZNA-STANKIEWICZ, Malgorzata: Muzyka francuska w Polsce w 2 polowie 19 wieku

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 12, s. 55

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Metamorfózy. Päť variácií na vlastné témy pre orchester (klavír)

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 12, s. 15 – 17, 22

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Tvar - štruktúra - expresia

Analytické poznámky ku skladbe Romana Bergera Konvergencie 2 pre violu

Nové cesty analýzy v hudbe, 2000, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 67 – 76

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Europizmus a slovenská hudba 20. storočia

Koniec storočia, koniec tisícročia = Ende des Jahrhunderts, Ende des Millenniums, 2000, Orman, Bratislava, s. 223 – 230
(Melos-Étos: medzinárodné sympózium v Bratislave, 8. – 10. 11. 1999)

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Poetická suita pre husle a klavír op. 35

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 1 – 2, s. 18 – 20

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Bagately pre klavír op. 18

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 10, s. 15 – 17

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Zimmer: Concerto grosso pre dva klavíry, sláčikový orchester a bicie nástroje op. 7

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 11, s. 10 – 12

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Spomienky pre dychové kvinteto a sláčikový orchester op. 25

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 9, s. 14 – 17

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Cantus filiorum, kantáta pre bas, zmiešaný zbor a orchester op. 17

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 3, s. 14 – 17

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Nad tvorbou jubilanta. Jozef Sixta 60-ročný

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 5, s. 2 – 3

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Štefan Németh-Šamorínsky: Bratislavská omša (Missa Posoniensis) pre sóla, miešaný zbor, organ a orchester

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 11 – 14

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie II pre violu od Romana Bergera analytické poznámky

Hudobno-pedagogické interpretácie 5, 2000, Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, Nitra, s. 32 – 39

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 5, s. 14 – 16

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Andrej Očenáš: Pľušť, fantázia pre klavír

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 14 – 16, 19

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Zamyslenie. Pri príležitosti životného jubilea Romana Bergera

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 9, s. 3

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 6, s. 10 – 12

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v tvorbe slovenských skladateľov - genéza, vývoj, koncepcie / Symphonisches Schaffen der slowakischen Komponisten - Genese, entwicklung, Konzeptionen

Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, 2000, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 111 – 119
((265 s., 1. vyd.))

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Dielo J. S. Bacha ako inšpirácia v slovenskej skladateľskej tvorbe 20. storočia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 459 – 466

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60. Nástup mladej skladateľskej generácie na Slovensku v 60. rokoch

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 1 – 2, s. 59 – 105

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Bachovské inšpirácie v premenách priestoru a času

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 409

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester op. 12

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 11, s. 15 – 18

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Profesionalizmus slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí ako historický fenomén a problém

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 407 – 413

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho pre soprán, miešaný zbor a orchester

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 13 – 16

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Antonín Dvořák: Sláčikové kvartetá č. 4 emol, č. 5 f mol

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 45

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Listy Ivana Ballu Eugenovi Suchoňovi

(Príspevok k poznávaniu neznámych kapitol vo vývoji slovenskej hudby po roku 1945)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 2 – 3, s. 386 – 401

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Pojem “zvukový ideál” v slovenskej muzikológii 60. rokov

Ku genéze a kontextom teoretickej práce P. Faltina: Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 1, s. 79 – 110

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Poézia Ivana Krasku v zhudobnení slovenských skladateľov

Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach, 1999, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava, s. 149 – 157
(Európsky a slovenský symbolizmus: medzinárodné vedecké kolokvium v Bratislave, 9. – 11. 9. 1998)

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Zborové cykly O horách a O človeku v kontexte štýlového vývoja Eugena Suchoňa

Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), 1999, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 11 – 19

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Die semiotischen Quellen der Akkordik von Eugen Suchoň

Music and signs: semiotic and cognitive studies in music, 1999, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 494 – 502
(Music and signs. 5. International Symposium, Berlin, 10. – 14. 10. 1997)

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť skladateľa Eugena Suchoňa a jeho zborová tvorba

Cantus Choralis Slovaca 1998, 1999, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 11 – 19
(3. medzinárodné sympózium o zborovom speve v Banskej Bystrici, november 1998)

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: 1. symfónia D dur op. 4/31

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 1 – 2, s. 16 – 18

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Sonatína pre husle a klavír op. 11

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 11 – 14

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 12, s. 13 – 15

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Erotikon

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 55 – 56

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír op. 6

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 3, s. 12 – 15

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Baladická suita pre orchester (klavír) op. 9

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 7 – 8, s. 12 – 16

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Holoubek: Piesne ľúbostné pre soprán (tenor) a klavír (orchester) op. 11

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 6, s. 12 – 15

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Suita pre klavír č. 2 op. 5

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 9, s. 9 – 11

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur op. 17

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 16 – 19

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht. Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho pre soprán, miešaný zbor a orchester

100. rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 4, s. 13 – 16

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Kvarteto pre klavír, husle, violu a violončelo op. 6

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 12 – 15

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Alois Hába 1893 – 1973

Zborník k životu a dielu skladateľa. Usporiadal Jiří Vysloužil.

, roč. 24, č. 3, s. 451 – 452

1998

CHALUPKA, Ľubomír: S vedomím kontinuity. Miroslav Filip: Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 5, s. 10

1998

CHALUPKA, Ľubomír – JURÍK, Marián (ed.): Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia

Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 1. – 2. októbra 1998

Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Národné hudobné centrum, Bratislava
(126 s., 1. vyd.)

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy, cyklus piesní pre spev a klavír, op. 25

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 9, s. 7

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 7, s. 7

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Na margo konferencie. “Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia”

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 20, s. 2

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou. Mikuláš Moyzes: Omša d mol pre sóla, zbor a orchester

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 14 – 15, s. 7

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 12, s. 7

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou. Viliam Figuš-Bystrý: Sny, cyklus piesní pre spev a klavír, op. 8

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 11, s. 6

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou. Frico Kafenda: Sonáta pre violončelo a klavír

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 8, s. 4

1998

CHALUPKA, Ľubomír: In memoriam Jozef Malovec

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, roč. 24, č. 4, s. 537 – 541

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Modalita v hudbe Romana Bergera. Poznámky k skladateľovej tvorbe zo 60. rokov

Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, 1998, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava, s. 219 – 226

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť Ladislava Burlasa

Hudba - komunikatívny dynamizmus, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 80 – 96

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Miesto Eugena Suchoňa vo vývinovom dynamizme slovenskej hudby 60. rokov

Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 51 – 60
(Muzikologická konferencia v Bratislave, 1. – 2. 10. 1998)

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ota Ferenczyho k problematike „národného, individuálneho a univerzálneho“ v slovenskej hudbe v rokoch 1945 – 48

Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe, 1998, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 149 – 160
(Bibliotheca Musicae Neosoliensis, zv. 3)

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Doslov

Burlas, Ladislav: Hudba – komunikatívny dynamizmus, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava
(97 s., 1. vyd.)

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň im Kontext der europäischen Musik des 20. Jahrhunderts

Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 119 – 123
(Muzikologická konferencia v Bratislave, 1. – 2. 10. 1998)

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň a 12 tónov

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 1 – 2, s. 5 – 35

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia v koncepcii historika Richarda Rybariča

Hudobno-pedagogické interpretácie 4, 1998, Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, Nitra, s. 83 – 94

1997

CHALUPKA, Ľubomír: Niektoré metodologické aspekty interdisciplinárneho bádania

Matematika a hudba, 1997, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 28 – 35

1997

CHALUPKA, Ľubomír: Svedectvo súčasníka. K sedemdesiatke Ladislava Burlasa

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 6, s. 3

1997

CHALUPKA, Ľubomír: K jubileu Dušana Martinčeka

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 5

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Hudba 20. storočia, vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, ELSCHEK, Oskár (ed., 1996, ASCO Art & Science, s. 274 – 341

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná tvorba po roku 1945

(Historicko-teoretické predpoklady vývoja)

Bratislava
(335 s., habilitačná práca)

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Jubileum slovenskej muzikológie (K dielu 65-ročného Oskara Elscheka)

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 13, s. 6

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela k 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 7, s. 5

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Contemporary Slovak music

Year of Slovak music, 1996, Bratislava, s. 10 – 28
(Vyd. A-21)

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia

Vývoj po roku 1945. Bibliografia. Diskografia

Dejiny slovenskej hudby, 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 273 – 341

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela (K 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka)

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 7, s. 5

1995

CHALUPKA, Ľubomír: Hudba Jozefa Sixtu ako posolstvo

Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Étos, Bratislava, s. 205 – 207

1995

CHALUPKA, Ľubomír: Kultúrny počin. Ku koncertu slovenskej sekcie ISCM Charles Ives – Arnold Schönberg

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 5, s. 6

1995

CHALUPKA, Ľubomír: K vývoju slovenskej avantgardy v 60. rokoch

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 20 – 21, s. 11

1995

KAJANOVÁ, Yvetta: Ľubomír Chalupka

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3

1995

CHALUPKA, Ľubomír: Ad Sacrum – K tvorbe Romana Bergera

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 10

1995

CHALUPKA, Ľubomír: Za Ernestom Zavarským (17. 9. 1913 – 16. 8. 1995)

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3

1995

CHALUPKA, Ľubomír: Zu Roland Eberleins Buch die Entstehung der tonalen Klangsyntax

Systematische Musikwissenschaft, 1995, roč. 3, č. 2, s. 371 – 374

1994

CHALUPKA, Ľubomír: Koncepcia hudobného myslenia v muzikologickom diele Jozefa Kresánka

Tektonika, 1994, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 559 – 573

1994

CHALUPKA, Ľubomír: Varšavská jeseň 1994

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 23 – 24, s. 9

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Človek v hudbe. K nedožitej osemdesiatke prof. Jozefa Kresánka

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 4

1993

CHALUPKA, Ľubomír: K osemdesiatke Ernesta Zavarského

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 3

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň 1908 – 1993

Tvorba T, 1993, roč. 3 (12), č. 9, s. 1 – 16
(Bibliofilská príloha Tvorby T 9/93)

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Hatrík, Tadeáš Salva, Miro Bázlik: De Profundis 2

Opus, s. 1 – 3
(Príloha k CD)

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Pamiatke prof. Eugena Suchoňa

Naša univerzita, 1993, roč. 11, č. 3, s. 7

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Prehliadka novej slovenskej hudby

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 1, s. 3

1993

kol.: Komorné koncerty. Nová slovenská hudba

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 1, s. 1, 3 – 4

1993

CHALUPKA, Ľubomír: K teoretickému odkazu Eugena Suchoňa. Nad dielom Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 5

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň (1908 – 1993)

Tvorba T., 1993, roč. 3 (12), č. 9, s. 1 – 16

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Systematisch-theoretische Aspekte des Begriffes ´Musikalisches Denken´ im musikologischen Werk von J. Kresánek

Systematische Musikwissenschaft, 1993, roč. 1, č. 2, s. 371 – 376

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Fragen und Antworten über systematische Musikwissenschaft

Systematische Musikwissenschaft, 1993, roč. 1, č. 1, s. 23 – 24

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Chamber Music 3 (M. Domanský, V. Bokes, I. Szeghyová, F. Poul, J. Sixta)

príloha k CD

Chamber Music 3, 1993, Opus, Bratislava, s. 1 – 4

1992

CHALUPKA, Ľubomír: Spomienka na človeka (K nedožitej šesťdesiatke doc. PhDr. Miroslava Filipa, CSc.)

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 2

1991

CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 22, s. 1, 3

1991

CHALUPKA, Ľubomír: Večery novej hudby

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 14, s. 1, 2

1991

CHALUPKA, Ľubomír: Quellen und Mittel des Inovationsprozesses im Slowakischen Musikschaffen in den 60-er Jahren

Musaica 21/1988, 1991, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 65 – 83
(Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského)

1991

CHALUPKA, Ľubomír: First international festival Melos – Étos within the context of Slovak music

Slovak music, 1991, č. 3 – 4, s. 3 – 8

1990

CHALUPKA, Ľubomír: Francúzske inšpirácie v slovenskej hudobnej tvorbe

Literárny (dvoj)týždenník, 1990, roč. 3, č. 1, s. 14 – 15

1990

CHALUPKA, Ľubomír: Integračné a diferenciačné črty vývojového dynamizmu slovenskej hudby

Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, 1990, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 65 – 74
(resumé v nemčine)

1990

CHALUPKA, Ľubomír: Francúzska hudba. Inšpiratívny prvok vo vývoji slovenskej hudobnej tvorby po roku 1918

Literárny týždenník, 1990, roč. 3, č. 1, s. 15

1990

CHALUPKA, Ľubomír: Nová slovenská hudba

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 26, s. 1, 3

1990

CHALUPKA, Ľubomír – MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Dva pohľady na Varšavskú jeseň

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 24, s. 10 – 11

1990

CHALUPKA, Ľubomír: Správa o činnosti Akčného výboru ZSSKU. Mimoriadny zjazd ZSSKU

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 2, s. 4

1990

CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad na Varšavskú jeseň 1990

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 24, s. 11

1989

CHALUPKA, Ľubomír: Zu Miroslav Filips künstlerisches Vermächtnis

Slowakische Musik, 1989, č. 4, s. 23 – 26

1989

CHALUPKA, Ľubomír: Skladateľ Jozef Sixta

Hudobné informačné stredisko, Bratislava, s. 2 – 3

1989

CHALUPKA, Ľubomír: Zdroje a predpoklady vývoja slovenskej hudby po oslobodení

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 2, 3, 4, s. 1, 9 – 11

1989

CHALUPKA, Ľubomír: Predpoklady vývojového dynamizmu slovenskej hudobnej tvorby po Oslobodení

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 2 – 4, s. 1, 9 – 11

1989

CHALUPKA, Ľubomír: Skladateľ Vladimír Godár

Slovak music, 1989, č. 1, s. 1 – 6

1988

CHALUPKA, Ľubomír: K muzikologickému odkazu profesora Jozefa Kresánka (1913 – 1986)

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 26, s. 1, 10

1988

CHALUPKA, Ľubomír: K problematike socialistického realizmu v hudbe

Musaica 19/1986, 1988, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 81 – 89
(Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského)

1988

CHALUPKA, Ľubomír: Konferencia v Dobříši o umeleckej tvorbe po r. 1948

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 11, s. 2

1988

CHALUPKA, Ľubomír: Oskár Elschek: Hudobná veda súčasnosti

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8, s. 6

1988

kol.: Nová slovenská hudba. 13. ročník prehliadky

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 6, s. 1, 9 – 12

1988

CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj slovenskej hudobnej tvorby po r. 1945 vo svetle vzťahu ku svetovosti

Muzikologické bilancie 4, 1988, Prešov, s. 19 – 25

1988

CHALUPKA, Ľubomír: Symfonické koncerty. Karlheinz Stockhausen

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 23, s. 3

1987

CHALUPKA, Ľubomír: Komorné koncerty. 12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 6, s. 3

1987

CHALUPKA, Ľubomír: Zostať samým sebou (K päťdesiatym narodeninám Tadeáša Salvu)

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 21, s. 7

1987

CHALUPKA, Ľubomír: K šesťdesiatke zaslúžilého umelca Ladislava Burlasa

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 8, s. 5

1987

CHALUPKA, Ľubomír: Über die Notvendigkeit einer Innovation der Musiktheorie

Musaica 18/1985, 1987, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 81 – 90

1986

CHALUPKA, Ľubomír: Ku koncepcii hudobného myslenia v muzikologickom diele J. Kresánka

Muzikologické bilancie 3, 1986, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava, s. 8 – 13

1986

CHALUPKA, Ľubomír: Pojem hudobného myslenia V. Helferta a J. Kresánka

V. Helfert v českém a evropském kontextu, 1986, Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Brno, s. 89 – 91

1985

CHALUPKA, Ľubomír: Portrait of J. Malovec

Portrait of J. Malovec, 1985, Opus, Bratislava, s. 1 – 3

1985

CHALUPKA, Ľubomír: Hudba mladšej generácie slovenských skladateľov vo vzťahu k odkazu SNP

SNP v hudbe, 1985, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 92 – 102

1984

CHALUPKA, Ľubomír: Skladateľ Juraj Hatrík

príloha ku gramoplatni

Skladateľ Juraj Hatrík, 1984, Opus, Bratislava, s. 9 – 11

1984

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek a jeho kniha o Tonalite

Opus musicum, 1984, roč. 16, č. 9, s. 3 – 4

1984

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Slovenská hudobná moderna

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 12, s. 8

1984

CHALUPKA, Ľubomír: Komorná tvorba Ivana Paríka a Dušana Martinčeka

Opus, Bratislava, s. 4 – 8
(Príloha ku gramoplatni)

1984

CHALUPKA, Ľubomír: Sympózium mladých muzikológov

Pravda, 1984, roč. 65, č. 292, s. 5

1984

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Tonalita

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 8, s. 4

1984

CHALUPKA, Ľubomír: Podiel strednej skladateľskej generácie na štýlovej konfrontácii slovenskej hudby

Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny, 1984, Bratislava, s. 65 – 75
(Vyd. MDKO)

1984

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 12, s. 8

1983

CHALUPKA, Ľubomír: Podnetný čin slovenskej muzikológie

Nové slovo, 1983, roč. 25, č. 36, s. 7

1983

CHALUPKA, Ľubomír: Úvod do systematiky hudobnej vedy J. Kresánka

Slowakische Musik, 1983, č. 2, s. 16 – 17

1982

CHALUPKA, Ľubomír: Muzikológ – pedagóg – človek. K nedožitým päťdesiatinám doc. dr. Miroslava Filipa, CSc.

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 17, s. 5

1982

CHALUPKA, Ľubomír: Hudba

Estetika socialistickej spoločnosti, 1982, Bratislava, s. 443 – 460
(vyd. Pravda)

1981

CHALUPKA, Ľubomír: Kybernetika v službách hudobnej analýzy

Estetická kultúra, 1981, Výskumný ústav kultúry, Bratislava, s. 222 – 238

1981

CHALUPKA, Ľubomír: K problematice hudebně-teoretických disciplin

Současný stav hudební teorie, 1981, Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Praha, s. 222 – 238

1980

CHALUPKA, Ľubomír: Komorná tvorba M. Bázlika

príloha ku gramoplatni

Opus, Bratislava, s. 6 – 10

1980

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert MDKO

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 3, s. 7

1979

CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas : Hudobná teória a súčasnosť [recenzia knihy]

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 11, s. 5

1978

CHALUPKA, Ľubomír: Komorná tvorba L. Burlasa

príloha ku gramoplatni

Opus, Bratislava, s. 10 – 13

1978

CHALUPKA, Ľubomír: Klavírne kvinteto C. Francka

príloha ku gramoplatni

Opus, Bratislava, s. 7 – 11

1978

CHALUPKA, Ľubomír: Spracovanie záhoráckych ľudových piesní na SP

Musicologica Slovaca 6, 1978, SAV, Bratislava, s. 203 – 213

1978

CHALUPKA, Ľubomír: 3. týždeň Novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 4

1978

CHALUPKA, Ľubomír: Tvorba Jozefa Kresánka

príloha ku gramoplatni

Opus, Bratislava, s. 7 – 9

1978

CHALUPKA, Ľubomír: Hudobná teória a súčanosť L. Burlasa

Hudobný život, 1978, roč. 11, č. 11, s. 5

1977

CHALUPKA, Ľubomír: Komorná tvorba A. Moyzesa a O. Ferenczyho

príloha ku gramoplatni

Komorná tvorba A. Moyzesa a O. Ferenczyho, 1977, Opus, Bratislava, s. 5 – 8

1977

CHALUPKA, Ľubomír: Seminár o slovenskej komornej tvorbe

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 19, s. 7

1977

CHALUPKA, Ľubomír: Komorné koncerty 4. týždňa Novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 1 – 3

1977

CHALUPKA, Ľubomír: Musica nocturna I. Hrušovského

príloha k partitúre diela

Opus, Bratislava, s. 7 – 9

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská muzikológia v rokoch 1945 – 1975

Hudební věda, 1976, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 13, č. 2, s. 99 – 105

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky z festivalu Varšavská jeseň

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 20, s. 8

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Orchestrálne koncerty 3. týždňa Novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5 – 7

1975

CHALUPKA, Ľubomír: Noneto J. Sixtu

príloha k partitúre diela

Opus, Bratislava, s. 1 – 3

1975

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská vokálna tvorba po r. 1945

Zborník muzikologických prác, 1975, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava, s. 29 – 41

1975

CHALUPKA, Ľubomír: Vatry na horách

príloha ku gramoplatni

Opus, Bratislava, s. 5 – 7

1975

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská muzikologie v r. 1945 – 1975

Hudební věda, 1975, roč. 13, č. 2, s. 99 – 105

1975

CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky z Pražskej jari

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 10, s. 7

1974

CHALUPKA, Ľubomír: Koncerty z Interpódia

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 21, s. 3, 6, 8

1974

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert P. Michalicu

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 13, s. 5

1974

CHALUPKA, Ľubomír: Hudba pre sláčikové kvarteto L. Burlasa

3. Seminár mladých muzikológov a kritikov, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 71 – 74

1973

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert pre klavír a orchester D. Kardoša

2. Seminár mladých muzikológov a kritikov, 1973, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 38 – 43

1973

CHALUPKA, Ľubomír: Spevy o živote D. Kardoša

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 17, s. 5

1972

CHALUPKA, Ľubomír: Res Philharmonica D. Kardoša

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 8, s. 5

1972

CHALUPKA, Ľubomír: Pierrot lunaire A. Schönberga

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 20, s. 5

1972

CHALUPKA, Ľubomír: Nahrávky symfónií č. 44 a 49 J. Haydna

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 19, s. 5

1971

CHALUPKA, Ľubomír: Sonáta pre husle sólo I. Hrušovského

Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 17, s. 5

1971

CHALUPKA, Ľubomír: Bartókove oslavy na Slovensku

Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 11, s. 7

1971

CHALUPKA, Ľubomír: Introspekcia a Dvojportrét od J. Hatríka

Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 9 – 10, s. 242 – 426

1971

CHALUPKA, Ľubomír: Hommage á Beethoven J. Cikkera

Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 2, s. 77 – 79

1970

CHALUPKA, Ľubomír: Kantáta Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať Juraja Hatríka

Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1970, roč. 14, č. 5 – 6, s. 172 – 173

1970

CHALUPKA, Ľubomír: Koncertná hudba J. Malovca

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 20, s. 5

1970

CHALUPKA, Ľubomír - MARTON, Ivan: Ladislav Burlas: Zvony

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 15, s. 5

1970

CHALUPKA, Ľubomír: Sonáta pre husle a klavír O. Ferenczyho

Slovenská hudba, 1970, roč. 14, č. 2 – 3, s. 91 – 92

1970

CHALUPKA, Ľubomír: Hudba pre sláčikové kvarteto Ladislava Burlasa

Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1970, roč. 14, č. 2 – 3, s. 93

1969

CHALUPKA, Ľubomír: In memoriam A. Sychra

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 19, s. 7

1968

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert pre klarinet Tadeáša Salvu

Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1968, roč. 12, č. 4, s. 180 – 181

1968

CHALUPKA, Ľubomír: Názory mladých na hudbu

Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 4 – 6, s. 168 – 170

1968

CHALUPKA, Ľubomír: 1. smolenické semináre pre súčasnú hudbu

Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 5, s. 278 – 282

1968

CHALUPKA, Ľubomír: A fiatal szlovák zeneszerzök

Magyar zene, 1968, roč. 10, č. 2, s. 131 – 134

1968

CHALUPKA, Ľubomír: Interview s Bohdanom Warchalom

Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1968, roč. 17, č. 2, s. 45 – 47
(Rozhovor)

1968

CHALUPKA, Ľubomír: 30 rokov dialógu so svetom

Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1968, roč. 12, č. 7, s. 313 – 324

1968

CHALUPKA, Ľubomír: Sláčikové kvartetá Bélu Bartóka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1968, Bratislava, roč. 12, č. 1, s. 32 – 34

1967

CHALUPKA, Ľubomír: Tri partitúry zo súčasnej českej tvorby

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 7, s. 334 – 335

1967

CHALUPKA, Ľubomír: Hra na slepú babu

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 6, s. 260 – 262

1967

CHALUPKA, Ľubomír: Na margo čitateľskej ankety

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 10, s. 449 – 450

1967

CHALUPKA, Ľubomír: Festival ISCM v Prahe

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 10, s. 469 – 472

1967

CHALUPKA, Ľubomír: Sláčikové kvarteto I. Zeljenku

Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1967, roč. 11, č. 4, s. 178 – 179

1967

Panegyrikos P. Kolmana

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 2, s. 85 – 87

1967

CHALUPKA, Ľubomír: Canto responsoriale, Čakanie od J. Hatríka

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 8, s. 379 – 380

1967

CHALUPKA, Ľubomír: Dimitrij Šostakovič

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 9, s. 408 – 410

1966

CHALUPKA, Ľubomír: Dve piesne Alexandra Moyzesa

Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 7, s. 312 – 131

1966

CHALUPKA, Ľubomír: Meditácia na moteto H. Schütza od J. Cikkera

Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 10, s. 463 – 466

Personálna bibliografia

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Peter Kolman

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 26

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Dramatická cesta hudobníka k pravde... (na margo publikácie Romana Bergera Cesta s hudbou)

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 14

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Marek Kopelent - principy opravdovosti a pravdivosti

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 18

 • 2007

  GRABOVSKIJ, Volodimir: Skladateľ a spoločnosť k otázkam slobody tvorivosti

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, 2007, STIMUL, Bratislava, s. 121 – 133
  (preklad)

 • 2007

  STANKIEWICZ, Jerzy: Konstanty Regamey (1907 – 1982) - polyvalentná individualita

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera, 2007, STIMUL, Bratislava, s. 443 – 463
  (preklad)

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: In memoriam Jozef Malovec

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, roč. 24, č. 4, s. 537 – 541

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Hatrík, Tadeáš Salva, Miro Bázlik: De Profundis 2

  Opus, s. 1 – 3
  (Príloha k CD)

 • 1989

  CHALUPKA, Ľubomír: Skladateľ Jozef Sixta

  Hudobné informačné stredisko, Bratislava, s. 2 – 3

 • 1968

  CHALUPKA, Ľubomír: Interview s Bohdanom Warchalom

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1968, roč. 17, č. 2, s. 45 – 47
  (Rozhovor)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Generačné a štýlové konfrontácie

  Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia II. (1951 – 2000)

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Cestami k tvorivej profesionalite

  Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950)

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (307 s., 1. vyd., fotogr., noty)

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (672 s., 1. vyd., + 1 CD)

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná tvorba po roku 1945

  (Historicko-teoretické predpoklady vývoja)

  Bratislava
  (335 s., habilitačná práca)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2022

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas Planctus (1968)

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 25 – 28
  (repríza článku z r. 2002)

 • 2019

  CHALUPKA, Ľubomír: Charakter identifikačného úsilia o profesionalizáciu slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

  Pristavenie sa pri rokoch s „deviatkou“

  Studia Academica Slovaca: prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2019, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 48, s. 79 – 94

 • 2019

  CHALUPKA, Ľubomír: Poézia Milana Rúfusa (1928 – 2009) v zhudobnení slovenských skladateľov

  Pramene slovenskej hudby VIII. Slovenská hudba a literatúra v rôznych perspektívach, 2019, Hudobné centrum, Slovenská národná skupina IAML, s. 7 – 23

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Kruh komplexity. K nedožitej osemdesiatke Tadeáša Salvu (1937 – 1995)

  Slovenská hudba, 2017, roč. 63, č. 3, s. 207 – 218

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská kompozičná tvorba 20. storočia v zrkadle revolučných premien

  Studia Academica Slovaca, 2017, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 46, s. 73 – 85

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Pocta Miroslavovi Filipovi – slovenskému muzikológovi

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2017, Bratislava, s. 191 – 197

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Formovanie profesionálnej slovenskej hudobnej tvorby v medzivojnovom období (1918-1939) v konfrontačnom priestore sebaidentifikačného a akulturačného úsilia

  Muzikologické fórum, 2016, roč. 5, č. 1, s. 75 – 88

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudobné dielo ako predmet muzikologického záujmu

  Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2016, roč. 15, č. 1, s. 166 – 172

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky ku kompozičnej estetike slovenského skladateľa Romana Bergera

  Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie, 2016, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 176 – 191

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Kniha Dějiny hudby na Moravě od Jiřího Sehnala a Jiřího Vysloužila ako inšpirácia pre sledovanie vývoja slovenskej hudobnej historiografie

  Tesař, Stanislav a kol.: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal, Brno, Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, Brno, s. 21 – 30
  (227 s., 1. vyd.)

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: The Genesis, Structure and Competences of the Notion of “Musical Thinking” in the Musicological Oeuvre of Jozef Kresánek

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, 2015, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 15 – 39
  (152 s., 1. vyd., noty)

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Črty komplexity tvorivého odkazu Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 20 – 34
  (376 s., 1. vyd., Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Zápas hudobníkov – profesorov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Eugena Suchoňa a Jozefa Kresánka – o dôstojné miesto umenia vo výchove mladého človeka na Slovensku

  Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť. Acta Culturologica. Zv. 22 [elektronický zdroj]. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, venovanej kulturologičke Anne Fischerovej, 2014, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 42 – 51
  (CD-ROM, vedecká konferencia sa uskutočnila v Bratislave, 15. mája 2014)

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľady na slovenskú hudbu pre frekventantov Studia Academica Slovaca (zopár postrehov)

  50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách, 2014, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 61 – 65

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Inter arma (non) silent Musae – slovenská hudba v rokoch 1. svetovej vojny

  Studia Academica Slovaca 43. Prednášky 50. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2014, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 57 – 68

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Kategória hudobného myslenia v diele Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2013, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 378 – 385

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislava ako špecifický región vo vývoji hudobnej kultúry na Slovensku v medzivojnovom období

  Muzikologické fórum, 2013, Česká společnost pro hudební vědu, Praha, roč. 2, č. 2, s. 166 – 175

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Teoretická interpretácia diela 20. storočia – Ilja Zeljenka: Druhé klavírne kvinteto

  Muzikologické fórum, 2013, Česká společnost pro hudební vědu, Praha, roč. 2, č. 1, s. 22 – 29

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Vklad evanjelických skladateľov do vývoja hudby na území Slovenska v 17. storočí

  Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, roč. 18, č. 3 – 4, s. 56 – 61

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Beneš – tvorca zameraný proti hudobnoromantickým konvenciám

  Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, roč. 18, č. 2, s. 37 – 40

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky k postihnutiu nástupu a formovania slovenskej hudobnej avantgardy v 60. rokoch 20. storočia

  Musicologica Olomucensia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2013, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, roč. 17, s. 29 – 45

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Jazzové inšpirácie v slovenskej hudbe 20. storočia

  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), 2013, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, č. 1

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Monografia tvorivej skupiny ako syntéza dielčich skladateľských monografií

  K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla, 2013, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 127 – 138

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Zdroje avantgardnosti v živote i tvorbe Tadeáša Salvu

  12. Dni Tadeáša Salvu. Zborník z medzinárodnej konferencie, Kúpele Lúčky, 19. – 21. októbra 2012, 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 15 – 42
  (pri príležitosti 75. výročia nedožitých narodenín skladateľa)

 • 2013

  kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 7., In – Kalg

  Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (684 s., 1. vyd.)

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Česko-slovenské hudobno-kultúrne vzťahy z vývojového hľadiska

  Studia Academica Slovaca 42. Prednášky XLIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2013, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 229 – 244

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť Ota Ferenczyho

  Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave 1952 – 2012. Zborník z 32. seminára hudobných knihovníkov pri príležitosti 60. výročia hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zost. Drličková, Dana, 2013, Bratislava, s. 25 – 35
  (106 s., 1. vyd.)

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Konštruktívne činitele v hudbe slovenského skladateľa Jozefa Sixtu

  Ale najväčšia z nich je láska, 2013, Martin, s. 84 – 95
  (204 s., 1. vyd., Biblická škola v Martine)

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohnuté osudy Suchoňovej Krútňavy

  impulz. Revue pre modernú katolícku kultúru, 2012, Bratislava, roč. 8, č. 3, s. 108 – 117

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k poetike života i tvorby Jána Cikkera

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, roč. 38, č. 2, s. 133 – 149

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Nové iniciatívy v matematických metódach v rámci disciplíny Hudobná teória na Slovensku

  Muzikologické fórum, 2012, Česká společnost pro hudební vědu, Praha, roč. 1, č. 2, s. 23 – 32

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek - pedagóg na Katedre hudobnej vedy FFUK v Bratislave

  Hudobné inštitúcie na Slovensku: vznik - vývoj - poslanie - perspektívy - medzinárodné kontexty, 2012, Slovenské národné múzeum, Bratislava, s. 208 – 215

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek – pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

  Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 208 – 215
  (1 CD-ROM [elektronický zdroj])

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľady muzikológa Ivana Hrušovského na slovenskú hudbu 20. storočia

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia, Martináková, Zuzana (ed.), 2012, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, s. 45 – 52

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná veda v medzinárodných súvislostiach

  Studia Academica Slovaca 41. Prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2012, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 105 – 112

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad muzikológa Ivana Hrušovského na osobnosť Jána Cikkera

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 337 – 342

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Racionalita v hudbe Jozefa Sixtu

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 263 – 274

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Zápas o “Novú hudbu” na Slovensku v poňatí Ladislava Mokrého

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 87 – 103

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Die Kategorie des “musikalischen Denkens” im Werk von Jozef Kresánek

  Cesty hudobnej vedy v strednej Európe. Medzinárodné muzikologické sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 15. – 16. septembra 2011, 2011, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 12 – 13

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudba na Slovensku na konci 20. storočia

  Slovenské hudobné knihovníctvo na polceste? Hudba a knihovníctvo v informačnom prostredí 21. storočia. Zborník z 30. seminára hudobných knihovníkov. Zost. Drličková, Dana, 2011, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 60 – 66

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Fenomén Juraj Hatrík v siločiarach slovenskej hudobnej kultúry

  Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník príspevkov z 9. muzikologického seminára usporiadaného Katedrou hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave, 9. – 10. marca 2011, Janka Kubandová (ed.), 2011, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 225 – 233

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Humanistické posolstvo opernej tvorby Jána Cikkera (k 100. výročiu narodenia skladateľa)

  Studia Academica Slovaca 40. Prednášky XLVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2011, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 125 – 136

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľady muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 13 – 30

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: 90 rokov prípravy muzikológov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

  ARS SONANS 3. Osobnosť a inštitúcia. Symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry Slovenska. Zost. Čierna, Alena, 2011, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 97 – 109

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Notes to understanding of beginning and formation of Slovak musical avant-garde in the 1960s

  Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, 2011, Institute of Musicology Jagiellonian University, Krakov, s. 67 – 80

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: K povahe konvergentnosti v hudbe Romana Bergera

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 49 – 64

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: The term “transmutation” in the theoretic conception of Slovak musicologist Miroslav Filip as one of the impulses for analysis of harmony in the music of Frederic Chopin

  Traces and Echoes of Chopin’s Works (7). VII Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 22. – 24. 11. 2010, 2011, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 219 – 232

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Výklad pohybu okolí harmonických centier v diele teoretika Miroslava Filipa ako cesta k pochopeniu harmónie Fryderyka Chopina

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 259 – 281

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Die Anfänge und die Entwicklung der professionellen Musik im 20. Jahrhundert

  Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, 2010, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec, s. 127 – 144

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Vzťah teórie a praxe v diele Eugena Suchoňa (na margo Akordiky od trojzvuku po dvanásťzvuk)

  Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference k 100. výročí narození skladatelů, Praha, Hudební fakulta AMU, 21. – 22. října 2008, 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 145 – 167

 • 2010

  kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6. His – Im

  Encyklopedický ústav SAV, Bratislava
  (686 s., 1. vyd.)

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Jednota v rozmanitosti – podobnosti a odlišnosti v tvorivom vývoji slovenských skladateľov Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

  Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III. Zborník príspevkov z piateho a šiesteho Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2005 a 2006, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 119 – 134

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Homeostatické črty tvorivého odkazu Eugena Suchoňa

  Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference k 100. výročí narození skladatelů, Praha, Hudební fakulta AMU, 21. – 22. října 2008, 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 42 – 49

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Miloslav Kabeláč a slovenská hudba

  Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Kabeláč – Ištvan (Praha, 5. – 6. 12. 2008), 2010, Česká společnost pro hudební vědu, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 161 – 166

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Funkcja nowatorska dziełamuzycznego jako impuls rozwoju awangardy w latach 60. XX wieku v Słowacji

  Dzieło muzyczne i jego funkcje (6). VI Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 24. – 25. 11. 2009, 2010, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 139 – 156

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Fenomén rapsodickosti v slovenskej hudbe 20. storočia

  Studia Academica Slovaca 39. Prednášky XLVI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2010, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 89 – 96

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Die Entwicklung der Musik in der Slowakei zwischen 1830 und 1918

  Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, 2010, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec, s. 121 – 126

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Teoreticko-metodologické východiská k postihovaniu dejín slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945

  Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 3. Pluralita hudobných štýlov a hudobných poetík. Kolokviálne stretnutie hudobníkov na pôde Katedry hudby Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity, 21. – 23. apríla 2009, 2010, Orman, Bratislava, s. 13 – 41

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia

  Musicologica Brunensia. Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám, 2009, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, roč. 44, č. 1 – 2, s. 5 – 38

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 5 – 38

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť a dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 69 – 142

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Súlad estetickej teórie s kompozičnou praxou v diele Ota Ferenczyho

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 87 – 103

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Idey neoklasicizmu, Bohuslav Martinů a slovenská hudba 20. storočia

  Bohuslav Martinů v české a světové hudební tvorbě. Mezinárodní česko-slovenská vědecká konference pořádaná Velvyslanectvím České republiky ve Slovenské republice ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou VŠMU v Bratislavě, Bratislava, 17. 6. 2009, 2009, Bratislava, s. 12 – 42

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Predslov

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 37 – 64

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Poľské podnety v tvorbe Romana Bergera

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 105 – 119

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Aktivita slovenských hudobníkov v kulminačnej fáze formovania slovenskej hudobnej avantgardy v 60. rokoch uplynulého storočia

  Česká a slovenská hudba a totalita a hudební Chrudim. Sborník referátů z muzikologické konference konané 22. 5. 2009 v Chrudimi, 2009, Chrudim, s. 55 – 77
  (94 s., 1. vyd., vydané pri príležitosti Chrudimského roku hudby 2009)

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945 – metodologické skice k skúmaniu

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 253 – 272

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia ako európsky fenomén

  Studia Academica Slovaca 38. Prednášky XLV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2009, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 131 – 138

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirácie z hudby Johanna Sebastiana Bacha v tvorbe Mira Bázlika

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 118 – 132

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Metodologické poznámky k poznávaniu dejín slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945

  Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007, 2008, Česká společnost pro hudební vědu, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 64 – 78

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Przemiany stylu slowackiego kompozytora Ilji Zeljenki jako indywidualna interpretacja rezonansów

  Dzieło muzyczne i jego rezonans (4). IV Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 20. – 21. 11. 2007, 2008, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 185 – 201

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť a dielo slovenského skladateľa Eugena Suchoňa

  Studia Academica Slovaca 37. Prednášky XLIV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 233 – 242

 • 2008

  kol.: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Supplement. Ed. Ludwig Finscher

  Bärenreiter, Kassel

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Die Formierung der slowakischen musikalischen Avantgarde in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 99 – 141

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Akulturačné procesy v slovenskej hudbe 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 3 – 4, s. 317 – 328

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 8 – 24

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Podiel bratislavského štúdia Československého rozhlasu na prezentácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 119 – 152

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Teoretická interpretácia Sixtovho 1. sláčikového kvarteta

  Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 91 – 101

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja slovenského skladateľa Ilju Zeljenku v 70. rokoch 20. storočia

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 83 – 122

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Fenomén baladickosti v slovenskej hudobnej tvorbe 20. storočia

  Studia Academica Slovaca 36. Prednášky XLIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 345 – 355

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky k “životu” generácie Slovenskej hudobnej moderny

  Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 1. Živá kultúra alebo skanzen? (21. – 23. marca 2007), 2007, Katedra hudby, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, s. 11 – 31
  (Konala sa pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ladislava Burlasa, DrSc.)

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Predpoklady poznávania ciest profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 45 – 58

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Die Rezeption des Werks Antonín Dvořáks in der slowakischen Musik in den Jahren 1918 – 1938

  The Work of Antonín Dvořák (1841 – 1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception, 2007, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 381 – 387

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Zástoj hudby W. A. Mozarta v teoretickej práci Miroslava Filipa Vývinové zákonitosti klasickej harmónie

  Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 41 – 49

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Miesto hudby v myšlienkovej sústave filozofa Igora Hrušovského

  Plašienková, Z. – Lalíková, E. (ed.): Igor Hrušovský. Osobnosť slovenskej filozofie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV, 2. – 3. mája 2007, Bratislava – Smolenice, 2007, Vydavateľstvo IRIS, Bratislava, s. 142 – 148

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Nowe brzmienie jako jeden ze stymulatorów muzyki awangardowej w Słowacji w latach 60. XX wieku

  Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3). III Międzynarodowe Sympozjum, Bydgoszcz, 14. – 15. 11. 2006, 2007, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 153 – 173

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Die Zelle als Modell und Impuls – zur Genese der Entwicklung des slowakischen Komponisten Ilja Zeljenka in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 83 – 122

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Spis bratov Ľudovíta, Adolfa a Júliusa Reussa: Základné pravidlá súzvuku pre hudbu na číslových pomeroch zostavené (1873)

  Žabka, Marek (ed.): Matematika a hudba 2006. Zborník z interdisciplinárneho seminára, 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 89 – 113

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Folklórne inšpirácie v slovenskej hudobnej tvorbe 70. rokov 20. storočia – poznámky ku komparácii

  Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 77 – 86

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Predpoklady nástupu slovenskej hudobnej avantgardy na začiatku 60. rokov v publicistickej reflexii

  Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005, 2006, Česká společnost pro hudební vědu, Praha, s. 89 – 99

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Recepcia hudby Leoša Janáčka v slovenskej skladateľskej tvorbe po roku 1945

  Studia Academica Slovaca 35. Prednášky XLII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 381 – 392

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Der Anteil des Slowakischen Rundfunks an der Präsentation der slowakischen Gegenwartmusik in der 60er Jahren des 20. Jahrhunderts

  Podiel Slovenského rozhlasu na prezentácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch 20. storočia

  Musicologica Istropolitana 5, 2006, STIMUL, Bratislava, s. 43 – 86

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Charakter vývoja v rokoch 1830 – 1918

  Slovensko. Dejiny – Divadlo – Hudba – Jazyk – Literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí, 2006, Literárne informačné centrum, Perfekt, Bratislava, s. 120 – 143

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Podiel Slovenského rozhlasu na prezentácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby v 60. rokoch 20. storočia

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 43 – 87

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k individuálnemu rozmeru tvorby Jozefa Malovca

  Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II. Zborník príspevkov z tretieho a štvrtého Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2003 a 2004, 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 15 – 32

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Niektoré paradoxy vývoja slovenskej hudobnej kultúry v štyridsiatich rokoch

  Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre. Zborník z vedeckej konferencie v Bratislave, konanej 24. – 25. 1. 2006, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 191 – 207

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Tradícia – inovácia – modernosť vo vývojových premenách

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 219 – 222

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Inovačné procesy ako pojem a súčasť vývoja slovenskej hudby 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 223 – 237

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch Richarda Rybariča

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 138 – 146

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Vedecké dielo Jozefa Kresánka vo svetle inšpirácií z českej muzikológie paralely a odlišnosti

  Musicologica Brunensis, 2005, Praha, s. 203 – 212
  (Vyd. KLP)

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Recepcia svetovej hudobnej tvorby 20. storočia ako faktor periodizácie vývinu slovenskej hudby po roku 1945

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 444 – 469

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Polydisciplinarita pojmu “hudobné myslenie” v poňatí Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 27 – 39

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: K pocte Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 4 – 8

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Nástup mladej skladateľskej generácie v 60. rokoch na Slovensku v publicistickej reflexii

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 49 – 85

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Der Antritt der jungen Komponistengeneration in den 60er Jahren in der Slowakei in der publizistischen Reflexion

  Nástup mladej skladateľskej generácie v 60. rokoch na Slovensku v publicistickej reflexii

  Musicologica Istropolitana 3, 2004, STIMUL, Bratislava, s. 49 – 85

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Postavenie etnomuzikológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

  Ethnomusicologicum 3, 2004, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 139 – 148

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Cesta Ladislav Burlasa ku komplexnosti dotykov s hudbou

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby, 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 145 – 154
  (Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby: 1. a 2. seminár Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 2001 a 2002)

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Charakter vývoja v rokoch 1830 - 1918

  Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislava, s. 213 – 218

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek - budovateľ slovenskej muzikológie

  Hudba v Olomouci: historie a současnost 2, 2004, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 54 – 72
  (Hudba v Olomouci: konferencia, 24. – 25. 11. 2003)

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Nástup a formovanie slovenskej hudobnej avantgardy po roku 1945

  Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislava, s. 233 – 242

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Zdroje expresie v Salvovom Koncerte pre klarinet

  Osobnosť slovenskej hudobnej tvorby, 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 33 – 43
  (Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby: 1. a 2. seminár Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 2001 a 2002)

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Začiatky a rozvoj profesionálnej slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí

  Slovacicum: kapitoly z dejín slovenskej kultúry, 2004, AEPress, Bratislavy, s. 226 – 232

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Musica nocturna pre sláčiky - prvá tvorivá syntéza v kompozičnom vývoji Ivana Hrušovského

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby, 2004, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 90 – 106
  (Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby: 1. a 2. seminár Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 2001 a 2002)

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Beneš: Préférence pour 9 instruments

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 12, s. 33 – 35

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Filozofia Novej hudby na Slovensku v koncepcii Ladislava Mokrého

  Filozofické koncepcie v hudbe a umení 2, 2003, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 103 – 110
  (Filozofické koncepcie v hudbe a umení: medzinárodné sympózium Jána Albrechta, venované Ladislavovi Mokrému)

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovak music of the 20th century century development after 1945

  A history of Slovak music, 2003, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 315 – 398

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Fenomén recepcie ako súčasť vývoja slovenskej hudobnej kultúry

  Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia, 2003, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 27

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja Ilju Zeljenku v 70. rokoch

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 3 – 4, s. 447 – 475

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Cez konfrontácie k syntézam. K tvorivému vývoju Ivana Hrušovského

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 5 – 48

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirácia tvorbou Leoša Janáčka v slovenskej hudbe po roku 1945

  Čeští hudební klasikové na prahu 21. století, 2002, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 87 – 94
  (Čeští hudební klasikové na prahu 21. století, muzikologická konferencia v Ostrae, 6. – 7. 6. 2001)

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncepcia hudobnej teórie v slovenskej muzikológii

  Chalupka, Ľubomír – Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 25 – 51

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Konzeption der Musiktheorie in der slowakischen Musikwissenschaft

  Koncepcie hudobnej teórie v slovenkej muzikológii

  Musicologica Istropolitana 1, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 25 – 51

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Miesto Jána Cikkera vo vývojovom kontexte slovenskej hudby 20. storočia

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 13 – 36
  (Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte: medzinárodná muzikologická konferencia v Bratislave, 4. – 5. 10. 2001)

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Cestou hľadania maxím...

  Reflexie k tvorbe Mira Bázlika

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, roč. 27, č. 1, s. 5 – 29

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: 80 rokov Katedry hudobnej vedy na FF UK

  Slovenská hudobná veda (1921 – 2001): minulosť, súčanosť, perspektívy, 2001, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 31

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Duchovný svet hudby Mira Bázlika

  Posledných 30 rokov: Idey osobnosti, hodnoty novších hudobných dejín, 2001, Orman, Bratislava, s. 131 – 137
  (Melos-Étos: medzinárodné sympózium v rámci 6. ročníka festivalu)

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudobno-teoretické aspekty pojmu „hudobné myslenie“ u Jozefa Kresánka

  Slovenská hudobná veda (1921 – 2001): minulosť, súčasnosť, perspektívy, 2001, STIMUL, Bratislava, s. 153 – 168

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Záhorácke pesničky Janka Blaha ako prameň heuristického programovania na samočinnom počítači

  Pocta Jankovi Blahovi, 2001, Slovenská teatrologická spoločnosť, Bratislava, s. 93 – 98
  (Pocta Jankovi Blahovi: vedecká konferencia v Bratislave, 18. – 19. 10. 2001)

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná tvorba 20. storočia – domáce a európske kultúrne kontexty vývoja

  Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, 2001, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 116 – 129

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Inovačné tendencie v slovenskej zborovej tvorbe 60. rokov

  Cantus Choralis Slovaca 2001, 2001, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 76 – 84
  (Cantus Choralis Slovaca 2000. Medzinárodné sympózium - Bratislava, 2000)

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Duchovný svet Tadeáša Salvu

  Duchovná hudba v premenách času, 2001, Súzvuk, Prešov, s. 129 – 136
  (Duchovná hudba v premenách času: konferencia v Bratislave, 2001)

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Bachovské inšpirácie v premenách priestoru a času

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 409

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Dielo J. S. Bacha ako inšpirácia v slovenskej skladateľskej tvorbe 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 459 – 466

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60. Nástup mladej skladateľskej generácie na Slovensku v 60. rokoch

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 1 – 2, s. 59 – 105

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v tvorbe slovenských skladateľov - genéza, vývoj, koncepcie / Symphonisches Schaffen der slowakischen Komponisten - Genese, entwicklung, Konzeptionen

  Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, 2000, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 111 – 119
  ((265 s., 1. vyd.))

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie II pre violu od Romana Bergera analytické poznámky

  Hudobno-pedagogické interpretácie 5, 2000, Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, Nitra, s. 32 – 39

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Tvar - štruktúra - expresia

  Analytické poznámky ku skladbe Romana Bergera Konvergencie 2 pre violu

  Nové cesty analýzy v hudbe, 2000, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 67 – 76

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Europizmus a slovenská hudba 20. storočia

  Koniec storočia, koniec tisícročia = Ende des Jahrhunderts, Ende des Millenniums, 2000, Orman, Bratislava, s. 223 – 230
  (Melos-Étos: medzinárodné sympózium v Bratislave, 8. – 10. 11. 1999)

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Antonín Dvořák: Sláčikové kvartetá č. 4 emol, č. 5 f mol

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 45

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho pre soprán, miešaný zbor a orchester

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 13 – 16

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Profesionalizmus slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí ako historický fenomén a problém

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 407 – 413

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Listy Ivana Ballu Eugenovi Suchoňovi

  (Príspevok k poznávaniu neznámych kapitol vo vývoji slovenskej hudby po roku 1945)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 2 – 3, s. 386 – 401

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Pojem “zvukový ideál” v slovenskej muzikológii 60. rokov

  Ku genéze a kontextom teoretickej práce P. Faltina: Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 1, s. 79 – 110

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Poézia Ivana Krasku v zhudobnení slovenských skladateľov

  Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach, 1999, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava, s. 149 – 157
  (Európsky a slovenský symbolizmus: medzinárodné vedecké kolokvium v Bratislave, 9. – 11. 9. 1998)

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Zborové cykly O horách a O človeku v kontexte štýlového vývoja Eugena Suchoňa

  Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), 1999, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 11 – 19

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Die semiotischen Quellen der Akkordik von Eugen Suchoň

  Music and signs: semiotic and cognitive studies in music, 1999, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 494 – 502
  (Music and signs. 5. International Symposium, Berlin, 10. – 14. 10. 1997)

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť skladateľa Eugena Suchoňa a jeho zborová tvorba

  Cantus Choralis Slovaca 1998, 1999, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 11 – 19
  (3. medzinárodné sympózium o zborovom speve v Banskej Bystrici, november 1998)

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň a 12 tónov

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 1 – 2, s. 5 – 35

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň im Kontext der europäischen Musik des 20. Jahrhunderts

  Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 119 – 123
  (Muzikologická konferencia v Bratislave, 1. – 2. 10. 1998)

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Doslov

  Burlas, Ladislav: Hudba – komunikatívny dynamizmus, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava
  (97 s., 1. vyd.)

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ota Ferenczyho k problematike „národného, individuálneho a univerzálneho“ v slovenskej hudbe v rokoch 1945 – 48

  Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe, 1998, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 149 – 160
  (Bibliotheca Musicae Neosoliensis, zv. 3)

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Miesto Eugena Suchoňa vo vývinovom dynamizme slovenskej hudby 60. rokov

  Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 51 – 60
  (Muzikologická konferencia v Bratislave, 1. – 2. 10. 1998)

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť Ladislava Burlasa

  Hudba - komunikatívny dynamizmus, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 80 – 96

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia v koncepcii historika Richarda Rybariča

  Hudobno-pedagogické interpretácie 4, 1998, Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, Nitra, s. 83 – 94

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Modalita v hudbe Romana Bergera. Poznámky k skladateľovej tvorbe zo 60. rokov

  Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, 1998, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava, s. 219 – 226

 • 1997

  CHALUPKA, Ľubomír: Niektoré metodologické aspekty interdisciplinárneho bádania

  Matematika a hudba, 1997, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 28 – 35

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudba 20. storočia, vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, ELSCHEK, Oskár (ed., 1996, ASCO Art & Science, s. 274 – 341

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Contemporary Slovak music

  Year of Slovak music, 1996, Bratislava, s. 10 – 28
  (Vyd. A-21)

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia

  Vývoj po roku 1945. Bibliografia. Diskografia

  Dejiny slovenskej hudby, 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 273 – 341

 • 1995

  CHALUPKA, Ľubomír: Zu Roland Eberleins Buch die Entstehung der tonalen Klangsyntax

  Systematische Musikwissenschaft, 1995, roč. 3, č. 2, s. 371 – 374

 • 1995

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudba Jozefa Sixtu ako posolstvo

  Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Étos, Bratislava, s. 205 – 207

 • 1994

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncepcia hudobného myslenia v muzikologickom diele Jozefa Kresánka

  Tektonika, 1994, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 559 – 573

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň 1908 – 1993

  Tvorba T, 1993, roč. 3 (12), č. 9, s. 1 – 16
  (Bibliofilská príloha Tvorby T 9/93)

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Systematisch-theoretische Aspekte des Begriffes ´Musikalisches Denken´ im musikologischen Werk von J. Kresánek

  Systematische Musikwissenschaft, 1993, roč. 1, č. 2, s. 371 – 376

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Fragen und Antworten über systematische Musikwissenschaft

  Systematische Musikwissenschaft, 1993, roč. 1, č. 1, s. 23 – 24

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Chamber Music 3 (M. Domanský, V. Bokes, I. Szeghyová, F. Poul, J. Sixta)

  príloha k CD

  Chamber Music 3, 1993, Opus, Bratislava, s. 1 – 4

 • 1991

  CHALUPKA, Ľubomír: Quellen und Mittel des Inovationsprozesses im Slowakischen Musikschaffen in den 60-er Jahren

  Musaica 21/1988, 1991, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 65 – 83
  (Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského)

 • 1990

  CHALUPKA, Ľubomír: Integračné a diferenciačné črty vývojového dynamizmu slovenskej hudby

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, 1990, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 65 – 74
  (resumé v nemčine)

 • 1989

  CHALUPKA, Ľubomír: Zu Miroslav Filips künstlerisches Vermächtnis

  Slowakische Musik, 1989, č. 4, s. 23 – 26

 • 1989

  CHALUPKA, Ľubomír: Skladateľ Vladimír Godár

  Slovak music, 1989, č. 1, s. 1 – 6

 • 1988

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj slovenskej hudobnej tvorby po r. 1945 vo svetle vzťahu ku svetovosti

  Muzikologické bilancie 4, 1988, Prešov, s. 19 – 25

 • 1988

  CHALUPKA, Ľubomír: K problematike socialistického realizmu v hudbe

  Musaica 19/1986, 1988, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 81 – 89
  (Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského)

 • 1987

  CHALUPKA, Ľubomír: Über die Notvendigkeit einer Innovation der Musiktheorie

  Musaica 18/1985, 1987, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 81 – 90

 • 1986

  CHALUPKA, Ľubomír: Pojem hudobného myslenia V. Helferta a J. Kresánka

  V. Helfert v českém a evropském kontextu, 1986, Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Brno, s. 89 – 91

 • 1986

  CHALUPKA, Ľubomír: Ku koncepcii hudobného myslenia v muzikologickom diele J. Kresánka

  Muzikologické bilancie 3, 1986, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava, s. 8 – 13

 • 1985

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudba mladšej generácie slovenských skladateľov vo vzťahu k odkazu SNP

  SNP v hudbe, 1985, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 92 – 102

 • 1985

  CHALUPKA, Ľubomír: Portrait of J. Malovec

  Portrait of J. Malovec, 1985, Opus, Bratislava, s. 1 – 3

 • 1984

  CHALUPKA, Ľubomír: Podiel strednej skladateľskej generácie na štýlovej konfrontácii slovenskej hudby

  Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny, 1984, Bratislava, s. 65 – 75
  (Vyd. MDKO)

 • 1984

  CHALUPKA, Ľubomír: Skladateľ Juraj Hatrík

  príloha ku gramoplatni

  Skladateľ Juraj Hatrík, 1984, Opus, Bratislava, s. 9 – 11

 • 1984

  CHALUPKA, Ľubomír: Komorná tvorba Ivana Paríka a Dušana Martinčeka

  Opus, Bratislava, s. 4 – 8
  (Príloha ku gramoplatni)

 • 1982

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudba

  Estetika socialistickej spoločnosti, 1982, Bratislava, s. 443 – 460
  (vyd. Pravda)

 • 1981

  CHALUPKA, Ľubomír: Kybernetika v službách hudobnej analýzy

  Estetická kultúra, 1981, Výskumný ústav kultúry, Bratislava, s. 222 – 238

 • 1981

  CHALUPKA, Ľubomír: K problematice hudebně-teoretických disciplin

  Současný stav hudební teorie, 1981, Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Praha, s. 222 – 238

 • 1980

  CHALUPKA, Ľubomír: Komorná tvorba M. Bázlika

  príloha ku gramoplatni

  Opus, Bratislava, s. 6 – 10

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: Komorná tvorba L. Burlasa

  príloha ku gramoplatni

  Opus, Bratislava, s. 10 – 13

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: Klavírne kvinteto C. Francka

  príloha ku gramoplatni

  Opus, Bratislava, s. 7 – 11

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: Spracovanie záhoráckych ľudových piesní na SP

  Musicologica Slovaca 6, 1978, SAV, Bratislava, s. 203 – 213

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: Tvorba Jozefa Kresánka

  príloha ku gramoplatni

  Opus, Bratislava, s. 7 – 9

 • 1977

  CHALUPKA, Ľubomír: Komorná tvorba A. Moyzesa a O. Ferenczyho

  príloha ku gramoplatni

  Komorná tvorba A. Moyzesa a O. Ferenczyho, 1977, Opus, Bratislava, s. 5 – 8

 • 1977

  CHALUPKA, Ľubomír: Musica nocturna I. Hrušovského

  príloha k partitúre diela

  Opus, Bratislava, s. 7 – 9

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská muzikológia v rokoch 1945 – 1975

  Hudební věda, 1976, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. 13, č. 2, s. 99 – 105

 • 1975

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská muzikologie v r. 1945 – 1975

  Hudební věda, 1975, roč. 13, č. 2, s. 99 – 105

 • 1975

  CHALUPKA, Ľubomír: Noneto J. Sixtu

  príloha k partitúre diela

  Opus, Bratislava, s. 1 – 3

 • 1975

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská vokálna tvorba po r. 1945

  Zborník muzikologických prác, 1975, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava, s. 29 – 41

 • 1975

  CHALUPKA, Ľubomír: Vatry na horách

  príloha ku gramoplatni

  Opus, Bratislava, s. 5 – 7

 • 1974

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudba pre sláčikové kvarteto L. Burlasa

  3. Seminár mladých muzikológov a kritikov, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 71 – 74

 • 1973

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert pre klavír a orchester D. Kardoša

  2. Seminár mladých muzikológov a kritikov, 1973, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 38 – 43

 • 1970

  CHALUPKA, Ľubomír: Kantáta Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať Juraja Hatríka

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1970, roč. 14, č. 5 – 6, s. 172 – 173

 • 1970

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudba pre sláčikové kvarteto Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1970, roč. 14, č. 2 – 3, s. 93

 • 1968

  CHALUPKA, Ľubomír: 30 rokov dialógu so svetom

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1968, roč. 12, č. 7, s. 313 – 324

 • 1968

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert pre klarinet Tadeáša Salvu

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1968, roč. 12, č. 4, s. 180 – 181

 • 1968

  CHALUPKA, Ľubomír: Sláčikové kvartetá Bélu Bartóka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1968, Bratislava, roč. 12, č. 1, s. 32 – 34

 • 1968

  CHALUPKA, Ľubomír: A fiatal szlovák zeneszerzök

  Magyar zene, 1968, roč. 10, č. 2, s. 131 – 134

 • 1967

  CHALUPKA, Ľubomír: Dimitrij Šostakovič

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 9, s. 408 – 410

 • 1967

  CHALUPKA, Ľubomír: Canto responsoriale, Čakanie od J. Hatríka

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 8, s. 379 – 380

 • 1967

  CHALUPKA, Ľubomír: Sláčikové kvarteto I. Zeljenku

  Slovenská hudba: Časopis Sväzu slovenských skladateľov, 1967, roč. 11, č. 4, s. 178 – 179

 • 1966

  CHALUPKA, Ľubomír: Dve piesne Alexandra Moyzesa

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 7, s. 312 – 131

 • 1966

  CHALUPKA, Ľubomír: Meditácia na moteto H. Schütza od J. Cikkera

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 10, s. 463 – 466

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia

  Zborník vedeckých štúdií

  Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok
  (152 s., 1. vyd., noty)

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry

  Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok
  (376 s., 1. vyd., grafy, noty)

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (168 s., 1. vyd.)

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov

  Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008

  Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (462 s., 1. vyd.)

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (278 s., 1. vyd.)

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera

  Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006

  Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (515 s., 1. vyd.)

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia

  Zborník z muzikologickej konferencie v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2002

  Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (197 s., 1. vyd.)

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír – HULKOVÁ, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana I

  Ročenka Katedry hudobnej vedy

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (1. vyd.)

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera

  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001

  Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (256 s., 1. vyd.)

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy

  Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (225 s., 1. vyd.)

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír – JURÍK, Marián (ed.): Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia

  Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 1. – 2. októbra 1998

  Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Národné hudobné centrum, Bratislava
  (126 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Markéta Štefková: O hudobnom čase

  Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 (30), č. 1, s. 165 – 166

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Ernest Zavarský: Eugen Suchoň

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 1 – 2, s. 53 – 55

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Markéta Štefková: Na ceste k zmyslu. Štúdie k hudobnej analýze

  Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 (27), č. 2, s. 305 – 306

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Rudolf Pečman: Vladimír Helfert

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 214 – 217

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Hudba a človek

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 577 – 580

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: S vedomím kontinuity. Miroslav Filip: Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 5, s. 10

 • 1988

  CHALUPKA, Ľubomír: Oskár Elschek: Hudobná veda súčasnosti

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8, s. 6

 • 1984

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Slovenská hudobná moderna

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 12, s. 8

 • 1984

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Tonalita

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 8, s. 4

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Mucha Quartet, F. Jaro: Bella, Dvořák

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 56

 • 2018

  PARÍK, Ivan: Fragmenty a úvahy

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 39

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Klavírne dielo 1928 – 1984

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 39
  ((L. Fanzowitz, J. Palovičová, J. Čižmarovič, T. Nemec, Z. Biščáková, M. Kida Takine, P. Pogády, E. Lenner, N. Daniš, A. Stráňavský, P. Šandor, M. Chudada, B. Šuňavská))

 • 2017

  ĎURIŠ, Juraj (ed.): Experimental Studio Bratislava, LP Series 1-3,

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 38

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Suchoň: Baladická suita, Metamorfózy, Symfonietta rustica

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 36

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: T. Tallián: Béla Bartók

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 37

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: A. Moyzes, Ľ. Rajter, I. Hrušovský, V. Godár, Ľ. Salomon-Čekovská (CD)

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 34

 • 2001

  WOZNA-STANKIEWICZ, Malgorzata: Muzyka francuska w Polsce w 2 polowie 19 wieku

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 12, s. 55

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Erotikon

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 7 – 8, s. 55 – 56

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Alois Hába 1893 – 1973

  Zborník k životu a dielu skladateľa. Usporiadal Jiří Vysloužil.

  , roč. 24, č. 3, s. 451 – 452

 • 1984

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 12, s. 8

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Invenčný príspevok Nitry

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 18

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Západoslovenské piesne

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 13

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2017: Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 13

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016 - Quasars Ensemble na štandardnej úrovni

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 14

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Cena Jána Cikkera pre Jordanu Palovičovú

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 7

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Epoché/Nová slovenská hudba: Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 12

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Úcta k tvorivosti

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 5

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: SF: Malovec očami Rahbariho

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 2

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: BHS: Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 9

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: BHS: Radosť z komorného muzicírovania

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 10

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Quasars v Košiciach k pocte osobnostiam

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 20

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: V Ružomberku súťažili mladí pedagógovia

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 9

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: BHS: Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 6

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Fenomén Quasars Ensemble a vedomie súvislostí

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 6

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavská noc komornej hudby

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 10, s. 6 – 7

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Viliam Figuš Bystrý – slovenský skladateľ, pestovateľ hudobného života v Banskej Bystrici

  Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, roč. 18, č. 6, s. 35 – 37

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Levoslav Bella – slovenský skladateľ s európskym rozhľadom

  Petržalský evanjelik, 2013, Bratislava, roč. 18, č. 5, s. 40 – 45

 • 2013

  CHALUPKA, Ľubomír: Reflexia cyrilo-metodskej tradície v slovenskej hudobnej tvorbe

  Slová Slovanov, 2013, Literárne informačné centrum, Bratislava, s. 61 – 75

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Štefan Németh-Šamorínsky: Piano music

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 12, s. 35

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Klavírna tvorba

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 12, s. 35

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie – 13. ročník medzinárodného festivalu, 17. – 23. 9. 2012

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 11, s. 8

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka – syntetická osobnosť slovenskej hudby

  Pravda, 2012, roč. 22, č. 289, s. 34 – 35

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

  Pravda, 2012, roč. 22, č. 233, s. 39

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger

  Hudobník hľadajúci zmysel umeleckej tvorby

  Petržalský evanjelik, 2012, roč. 17, č. 6, s. 35 – 39

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik skladateľ ťažiaci z rovnováhy medzi rozumom a citom

  Petržalský evanjelik, 2012, roč. 17, č. 5, s. 33 – 35

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Hrušovský

  Slovenský hudobník syntetického rozmeru

  Petržalský evanjelik, 2012, roč. 17, č. 3 – 4, s. 54 – 57

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonický orchester VŠMU

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 6, s. 3

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Predposledný koncert z cyklu Vladimíra Godára Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 3, s. 9

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 12, s. 17 – 18

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Hommage a Miro Bázlik

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 12, s. 22 – 23

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: K tvorivému odkazu Jána Cikkera

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 10, s. 10 – 13

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Pečate profesionality. K jubileu, mysliteľa a človeka Romana Bergera

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 7 – 8, s. 18 – 22

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Milan Paľa: Violin solo in works of Slovak composer

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 11, s. 35

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská filharmónia – nástojčivá výzva súčasníkom – premiéra Bergerovej Missa pro nobis

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 10, s. 3

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Stadler Quartet vs. klasici slovenskej avantgardy

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 11

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Klavírny recitál Daniely Varínskej

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 12

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: K fenoménu Svetozár Stračina

  Plavec, Marian (zost.): Svetozár Stračina. Spomienky na hudobného skladateľa, 2010, Bratislava, s. 94
  (Eurolitera)

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Piano & Violin Works

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 9, s. 34
  (Ladislav Fančovič, Milan Paľa)

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Kupkovič: String Quartets

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 4, s. 36

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Daniela Kardošová hrá klavírne skladby Dezidera Kardoša

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 4, s. 36

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: K momentom homeostázy v tvorivom odkaze Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2, s. 2 – 4
  (Príloha Eugen Suchoň storočnica)

 • 2009

  BELIČOVÁ, Renáta (ed.): Úvodný diskusný vstup

  Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), 2009, Katedra hudby, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, s. 11 – 19

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Úlohy generácie slovenskej hudobnej avantgardy

  Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), 2009, Katedra hudby, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, s. 39 – 60

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta

  Festival Melos-Étos 2009. Bulletin, 2009, Hudobné centrum, Bratislava, s. 46

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Metamorfózy, ESD 77b Baladická suita, op. 9, ESD 58a..

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 7, s. 35

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 12, s. 36

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht: prehliadaní tvorcovia a ich osudy

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 12, s. 19 – 21

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger

  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. 20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, 2008, Kraków, s. 239 – 245

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes – Ľudovít Rajter – Ivan Hrušovský, Vladimír Godár, Ľubica Salamon-Čekovská

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 9, s. 34
  (recenzia CD)

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirujúca symbióza teórie a praxe – k dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 14 – 17

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: String Quartets

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 34

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 12, s. 8

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex- (marginálie k sedemdesiatke Ladislava Kupkoviča, Dušana Martinčeka a Ivana Paríka)

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 46 – 48

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Jubilejný koncert orchestra Harmónia

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 12

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Cesty profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry z aspektu tvorivého odkazu Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera

  Poznámky ku komparácii

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 11 – 12, s. 43 – 46

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger: De profundis

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 7 – 8, s. 42 – 44

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Piano Sonata

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 5, s. 35 – 37

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík: Čas odchodov, dve piesne na poéziu Milana Rúfusa

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 30 – 33

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo (In memoriam Dmitrij D. Šostakovič)

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 31 – 33

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Podprocký: Komorná hudba

  Hudobný fond, Bratislava, s. 3 – 10
  (text k CD)

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Slovakofónia, cyklus symfonických variácií na goralskú tému op. 46

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 32 – 34

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Eva Čunderlíková: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 5, s. 44 – 45

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Hanuš Domanský: Fragment sonáty pre klavír

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 5, s. 32 – 34

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 21

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 4, s. 36 – 38

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Vladimír Bokes: Sláčikovo kvarteto č. 2 op. 18

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 2, s. 34 – 37

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: Tadeáš Salva: Balada pre 12 sláčikových nástrojov

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 10, s. 30 – 33

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Grešák: Améby – predohra pre symfonický orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 9, s. 27 – 29

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger: Konvergencie I, II, III

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 5, 6, s. 37 – 39, 34 – 35

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky ku koncepcii “ústnej tradície”

  (K článku Vladimíra Godára Zadýchané zrkadlá, Domino fórum č. 14/2003, s. 20)

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 5, s. 6 – 7

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Canticum pre soprán, zbor a orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 4, s. 37 – 39

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 3, s. 26 – 28

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela Jozefa Malovca

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 3, s. 4, 6

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Elégia pre sláčikové nástroje a sólové husle

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 10, s. 25 – 27

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Hommage a Beethoven

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 28 – 30

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Ad* Vladimír Godár: Zadýchané zrkadlá

  Domino fórum, 2003, roč. 12, č. 17, s. 16

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 9, s. 30 – 32

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Pečať profesionality. Spomienka na Miroslava Filipa

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 4 – 6

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Odkaz syntetika. K nedožitému jubileu Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 7 – 8

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 40 – 42

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Tadeáš Salva: Koncert pre klarinet, štyri ľudské hlasy, bicie nástroje a recitátora

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 5, s. 26 – 28

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Malovec: Orthogenesis

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 29 – 30

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 3, s. 33 – 35

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Pospíšil: Hudba pre 12 sláčikových nástrojov, op. 21

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 28 – 30

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Hrušovský: Musica nocturna pre veľký sláčikový orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 12, s. 24 – 27

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Nová slovenská hudba... na margo-

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 12, s. 20 – 22

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 10, s. 29 – 32

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Hatrík: Canto responsoriale pre dva zbory a 4 tympany

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 1, s. 23 – 25

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácie pre klavír a orchester op. 7

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 9, s. 20

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský. K 120. výročiu narodenia skladateľa

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 53 – 54

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 7 – 8, s. 19 – 22

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Osvienčin kantáta pre zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 21 – 24

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Hommage a Oskar Elschek

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 6, s. 4 – 5

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Hrdinská balada pre sláčikový orchester op. 32

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 15 – 18

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Reagujete. Na margo interview s riaditeľkou Hudobného centra Mgr. Oľgou Smetanovou

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 5, s. 7 – 8

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Andrej Očenáš: Ruralia Slovaca, suita pre sláčiky, dve flauty, dva klarinety, dva lesné rohy, dve trúbky, tympany a cimbal op. 19

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 12 – 15

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: 2. klavírne kvinteto

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 3, s. 17 – 20

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: K storočnici muzikológie Konštantína Hudeca

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 3, s. 2 – 3

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Capriccio pre klavír a orchester

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 10 – 13

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger: Transformácie – 4 skladby pre veľký orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 15 – 18

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Małgorzata Woźna-Stankiewicz: Muzyka francuska w Polsce w II polowie XIX wieku

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 55

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos. Musica Danubiana

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 21

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos. Arvo Pärt

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 21 – 22

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Symfónie č. 1 a 2

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 51 – 52

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 11, s. 13 – 16

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Peter Kolman: Monumento per 6 000 000

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 10, s. 14 – 17

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Symfónia č. 7 pre veľký orchester op. 50

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 12 – 15, 22

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Spomienky pre dychové kvinteto a sláčikový orchester op. 25

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 9, s. 14 – 17

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Zamyslenie. Pri príležitosti životného jubilea Romana Bergera

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 9, s. 3

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Andrej Očenáš: Pľušť, fantázia pre klavír

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 14 – 16, 19

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 6, s. 10 – 12

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 5, s. 14 – 16

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Nad tvorbou jubilanta. Jozef Sixta 60-ročný

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 5, s. 2 – 3

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Štefan Németh-Šamorínsky: Bratislavská omša (Missa Posoniensis) pre sóla, miešaný zbor, organ a orchester

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 11 – 14

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Cantus filiorum, kantáta pre bas, zmiešaný zbor a orchester op. 17

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 3, s. 14 – 17

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Metamorfózy. Päť variácií na vlastné témy pre orchester (klavír)

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 12, s. 15 – 17, 22

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Zimmer: Concerto grosso pre dva klavíry, sláčikový orchester a bicie nástroje op. 7

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 11, s. 10 – 12

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Bagately pre klavír op. 18

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 10, s. 15 – 17

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Poetická suita pre husle a klavír op. 35

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 1 – 2, s. 18 – 20

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Dezider Kardoš: Suita pre klavír č. 2 op. 5

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 9, s. 9 – 11

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Baladická suita pre orchester (klavír) op. 9

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 7 – 8, s. 12 – 16

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Holoubek: Piesne ľúbostné pre soprán (tenor) a klavír (orchester) op. 11

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 6, s. 12 – 15

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur op. 17

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 5, s. 16 – 19

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht. Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho pre soprán, miešaný zbor a orchester

  100. rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 4, s. 13 – 16

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Kvarteto pre klavír, husle, violu a violončelo op. 6

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 12 – 15

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír op. 6

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 3, s. 12 – 15

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 12, s. 13 – 15

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester op. 12

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 11, s. 15 – 18

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Sonatína pre husle a klavír op. 11

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 11 – 14

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Moyzes: 1. symfónia D dur op. 4/31

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 1 – 2, s. 16 – 18

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy, cyklus piesní pre spev a klavír, op. 25

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 9, s. 7

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou. Frico Kafenda: Sonáta pre violončelo a klavír

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 8, s. 4

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 7, s. 7

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Na margo konferencie. “Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia”

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 20, s. 2

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou. Mikuláš Moyzes: Omša d mol pre sóla, zbor a orchester

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 14 – 15, s. 7

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 12, s. 7

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Sprievodca hudbou. Viliam Figuš-Bystrý: Sny, cyklus piesní pre spev a klavír, op. 8

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 11, s. 6

 • 1997

  CHALUPKA, Ľubomír: Svedectvo súčasníka. K sedemdesiatke Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 6, s. 3

 • 1997

  CHALUPKA, Ľubomír: K jubileu Dušana Martinčeka

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 5

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela k 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 7, s. 5

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela (K 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 7, s. 5

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Jubileum slovenskej muzikológie (K dielu 65-ročného Oskara Elscheka)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 13, s. 6

 • 1995

  CHALUPKA, Ľubomír: Kultúrny počin. Ku koncertu slovenskej sekcie ISCM Charles Ives – Arnold Schönberg

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 5, s. 6

 • 1995

  CHALUPKA, Ľubomír: K vývoju slovenskej avantgardy v 60. rokoch

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 20 – 21, s. 11

 • 1995

  CHALUPKA, Ľubomír: Ad Sacrum – K tvorbe Romana Bergera

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 10

 • 1995

  CHALUPKA, Ľubomír: Za Ernestom Zavarským (17. 9. 1913 – 16. 8. 1995)

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3

 • 1994

  CHALUPKA, Ľubomír: Varšavská jeseň 1994

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 23 – 24, s. 9

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň (1908 – 1993)

  Tvorba T., 1993, roč. 3 (12), č. 9, s. 1 – 16

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Človek v hudbe. K nedožitej osemdesiatke prof. Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 4

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: K osemdesiatke Ernesta Zavarského

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 3

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: K teoretickému odkazu Eugena Suchoňa. Nad dielom Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 5

 • 1993

  kol.: Komorné koncerty. Nová slovenská hudba

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 1, s. 1, 3 – 4

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Prehliadka novej slovenskej hudby

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 1, s. 3

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Pamiatke prof. Eugena Suchoňa

  Naša univerzita, 1993, roč. 11, č. 3, s. 7

 • 1992

  CHALUPKA, Ľubomír: Spomienka na človeka (K nedožitej šesťdesiatke doc. PhDr. Miroslava Filipa, CSc.)

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 2

 • 1991

  CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 22, s. 1, 3

 • 1991

  CHALUPKA, Ľubomír: Večery novej hudby

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 14, s. 1, 2

 • 1991

  CHALUPKA, Ľubomír: First international festival Melos – Étos within the context of Slovak music

  Slovak music, 1991, č. 3 – 4, s. 3 – 8

 • 1990

  CHALUPKA, Ľubomír: Francúzska hudba. Inšpiratívny prvok vo vývoji slovenskej hudobnej tvorby po roku 1918

  Literárny týždenník, 1990, roč. 3, č. 1, s. 15

 • 1990

  CHALUPKA, Ľubomír: Francúzske inšpirácie v slovenskej hudobnej tvorbe

  Literárny (dvoj)týždenník, 1990, roč. 3, č. 1, s. 14 – 15

 • 1990

  CHALUPKA, Ľubomír: Nová slovenská hudba

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 26, s. 1, 3

 • 1990

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad na Varšavskú jeseň 1990

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 24, s. 11

 • 1990

  CHALUPKA, Ľubomír – MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Dva pohľady na Varšavskú jeseň

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 24, s. 10 – 11

 • 1990

  CHALUPKA, Ľubomír: Správa o činnosti Akčného výboru ZSSKU. Mimoriadny zjazd ZSSKU

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 2, s. 4

 • 1989

  CHALUPKA, Ľubomír: Zdroje a predpoklady vývoja slovenskej hudby po oslobodení

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 2, 3, 4, s. 1, 9 – 11

 • 1989

  CHALUPKA, Ľubomír: Predpoklady vývojového dynamizmu slovenskej hudobnej tvorby po Oslobodení

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 2 – 4, s. 1, 9 – 11

 • 1988

  kol.: Nová slovenská hudba. 13. ročník prehliadky

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 6, s. 1, 9 – 12

 • 1988

  CHALUPKA, Ľubomír: K muzikologickému odkazu profesora Jozefa Kresánka (1913 – 1986)

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 26, s. 1, 10

 • 1988

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonické koncerty. Karlheinz Stockhausen

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 23, s. 3

 • 1988

  CHALUPKA, Ľubomír: Konferencia v Dobříši o umeleckej tvorbe po r. 1948

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 11, s. 2

 • 1987

  CHALUPKA, Ľubomír: K šesťdesiatke zaslúžilého umelca Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 8, s. 5

 • 1987

  CHALUPKA, Ľubomír: Komorné koncerty. 12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 6, s. 3

 • 1987

  CHALUPKA, Ľubomír: Zostať samým sebou (K päťdesiatym narodeninám Tadeáša Salvu)

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 21, s. 7

 • 1984

  CHALUPKA, Ľubomír: Sympózium mladých muzikológov

  Pravda, 1984, roč. 65, č. 292, s. 5

 • 1984

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek a jeho kniha o Tonalite

  Opus musicum, 1984, roč. 16, č. 9, s. 3 – 4

 • 1983

  CHALUPKA, Ľubomír: Podnetný čin slovenskej muzikológie

  Nové slovo, 1983, roč. 25, č. 36, s. 7

 • 1983

  CHALUPKA, Ľubomír: Úvod do systematiky hudobnej vedy J. Kresánka

  Slowakische Musik, 1983, č. 2, s. 16 – 17

 • 1982

  CHALUPKA, Ľubomír: Muzikológ – pedagóg – človek. K nedožitým päťdesiatinám doc. dr. Miroslava Filipa, CSc.

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 17, s. 5

 • 1980

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert MDKO

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 3, s. 7

 • 1979

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Burlas : Hudobná teória a súčasnosť [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 11, s. 5

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudobná teória a súčanosť L. Burlasa

  Hudobný život, 1978, roč. 11, č. 11, s. 5

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: 3. týždeň Novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 4

 • 1977

  CHALUPKA, Ľubomír: Komorné koncerty 4. týždňa Novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 1 – 3

 • 1977

  CHALUPKA, Ľubomír: Seminár o slovenskej komornej tvorbe

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 19, s. 7

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Orchestrálne koncerty 3. týždňa Novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5 – 7

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky z festivalu Varšavská jeseň

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 20, s. 8

 • 1975

  CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky z Pražskej jari

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 10, s. 7

 • 1974

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncerty z Interpódia

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 21, s. 3, 6, 8

 • 1974

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert P. Michalicu

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 13, s. 5

 • 1973

  CHALUPKA, Ľubomír: Spevy o živote D. Kardoša

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 17, s. 5

 • 1972

  CHALUPKA, Ľubomír: Res Philharmonica D. Kardoša

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 8, s. 5

 • 1972

  CHALUPKA, Ľubomír: Pierrot lunaire A. Schönberga

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 20, s. 5

 • 1972

  CHALUPKA, Ľubomír: Nahrávky symfónií č. 44 a 49 J. Haydna

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 19, s. 5

 • 1971

  CHALUPKA, Ľubomír: Sonáta pre husle sólo I. Hrušovského

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 17, s. 5

 • 1971

  CHALUPKA, Ľubomír: Bartókove oslavy na Slovensku

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 11, s. 7

 • 1971

  CHALUPKA, Ľubomír: Introspekcia a Dvojportrét od J. Hatríka

  Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 9 – 10, s. 242 – 426

 • 1971

  CHALUPKA, Ľubomír: Hommage á Beethoven J. Cikkera

  Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 2, s. 77 – 79

 • 1970

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncertná hudba J. Malovca

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 20, s. 5

 • 1970

  CHALUPKA, Ľubomír - MARTON, Ivan: Ladislav Burlas: Zvony

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 15, s. 5

 • 1970

  CHALUPKA, Ľubomír: Sonáta pre husle a klavír O. Ferenczyho

  Slovenská hudba, 1970, roč. 14, č. 2 – 3, s. 91 – 92

 • 1969

  CHALUPKA, Ľubomír: In memoriam A. Sychra

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 19, s. 7

 • 1968

  CHALUPKA, Ľubomír: 1. smolenické semináre pre súčasnú hudbu

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 5, s. 278 – 282

 • 1968

  CHALUPKA, Ľubomír: Názory mladých na hudbu

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 4 – 6, s. 168 – 170

 • 1967

  CHALUPKA, Ľubomír: Tri partitúry zo súčasnej českej tvorby

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 7, s. 334 – 335

 • 1967

  CHALUPKA, Ľubomír: Hra na slepú babu

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 6, s. 260 – 262

 • 1967

  CHALUPKA, Ľubomír: Na margo čitateľskej ankety

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 10, s. 449 – 450

 • 1967

  CHALUPKA, Ľubomír: Festival ISCM v Prahe

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 10, s. 469 – 472

Bibliografia

 • 2020

  ZVARA, Vladimír - LADIČ, Branko: Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD.

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 12

 • 2020

  ŠPANKOVÁ-FREDERIKSEN, Oľga - HOLUBÁNSKA-BARTOVIČOVÁ, Eva - FULKA, Vladimír: Spomienky na Ľuba Chalupku, naše štúdiá ... a posledné stretnutie s ním

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 10 – 12

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Jubilant Ľubomír Chalupka

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 7

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Profesor Chalupka sedemdesiatročný

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2015, Bratislava, roč. 41, č. 2, s. 105 – 106

 • 2005

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: K šesťdesiatinám profesora Ľubomíra Chalupku

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 9 – 10, s. 6

 • 2004

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: Musica [t. j. Musicologica] Istropolitana I, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2002, editori Marta Hulková, Ľubomír Chalupka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 426 – 428

 • 2002

  KURAJDOVÁ, Ema: Ľubomír Chalupka (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci BHS 2001

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 3 – 4, s. 485 – 487

 • 1995

  KAJANOVÁ, Yvetta: Ľubomír Chalupka

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1967

  Panegyrikos P. Kolmana

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 2, s. 85 – 87

Bibliografia – Recenzie

 • 2019

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ľubomír Chalupka: Generačné a štýlové konfrontácie, Univerzita Komenského 2018

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 39

 • 2018

  LASLAVÍKOVÁ, Jana: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej religionistike [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 1, s. 93 – 97

 • 2014

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ľubomír Chalupka: Slovenská hudobná avantgarda. Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Musicologica Slovaca, 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 349 – 352

x