Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2020

  FERKOVÁ, Eva – ADAMOVÁ, Silvia – URBANCOVÁ, Hana – ŠUKOLA, Michal: Computer search tool for harmonic structures and progressions in MIDI files and possible applications

  Clavibus unitis, 2020, year 9, no. 3, p. 1 –14

 • 2020

  DŽAVÍKOVÁ, Klaudia – URBANCOVÁ, Hana: Tinker Songs from the Village of Veľké Rovné

  Musicologica Slovaca, 2020, year 11 [37], no. 1, p. 117 – 136

 • 2020

  Multilingual Song Books in Slovakia in the Nineteenth Century

  Mednarodni simpozij Večjezičnost v folklori, 2020, Ljubljana, p. 24 – 25

 • 2019

  Na úvod [Preface]

  Musicologica Slovaca, 2019, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 10 [36], no. 1, p. 5 – 6

 • 2019

  Úvodom = Preface

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Žena v tradičnej hudobnej kultúre. Studia ethnomusicologica V [Woman in Traditional Music Culture], 2019, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 5 – 8

 • 2019

  Song Genres of Women in Traditional Slovak Culture

  Žena v tradičnej hudobnej kultúre, 2019, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 49 – 102

 • 2019

  Singing in the Mountain Environment in Slovakia

  Function, Genre, Structure, Performance Practice

  The 45th International Council for Traditional Music World Conference. Abstracts, 2019, Bangkok, p. 259 – 260
  (Chulalongkorn University)

 • 2019

  From shepherd dance to national symbol

  The odzemok in Slovak musical culture of the nineteenth century [Od tańca pasterskiego po symbol narodowy: odzemok w słowackiej kulturze muzycznej XIX wieku]

  The element of dance in music of the first half of the nineteenth century. International Chopinological Conference = Pierwiastek taneczny w muzyce pierwszej połowy XIX wieku. Międzynarodowa Konferencja Chopinologiczna. Warszawa, 20 – 22. 11. 2019, 2019, Fryderyk Chopin Institute, , Varšava, p. 43 – 45
  (International Chopinological Conference = Pierwiastek taneczny w muzyce pierwszej połowy XIX wieku: Międzynarodowa Konferencja Chopinologiczna. Warszawa, 20. – 22. 11. 2019)

 • 2018

  Trojkráľové piesne a koledy v slovenskom repertoári z ústnej tradície

  Musicologica Slovaca, 2018, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 9 [35], no. 2, p. 200 – 237

 • 2018

  Klavírne úpravy slovenských ľudových piesní v tlačených edíciách 19. storočia

  Musicologica Slovaca , 2018, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 9 [35], no. 1, p. 28 – 102

 • 2018

  An Integrated Model of Musicology and its Applications: an Example from Slovakia

  Ed. Tina Frühauf

  Musicology in the Age of (Post)Globalization: Barry S. Brook Centennial Conference, New York City, 3 – 6 April 2018, 2018, New York City
  (The City University of New York, The Graduate Center)

 • 2018

  Andrej Kmeť (1841 – 1908) and his collection of Slovak Christmas songs

  The Kolbergs of Eastern Europe. Eastern European Studies in Musicology. Vol. 9, 2018, Peter Lang, Berlín, p. 54 – 66

 • 2017

  Zberateľky slovenských ľudových piesní

  K účasti žien na zberateľskom hnutí 19. storočia

  Musicologica Slovaca, 2017, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 8 (34), no. 2, p. 188 – 231

 • 2017

  K životnému jubileu Sone Burlasovej

  Národopisná revue, 2017, Strážnice, year 27, no. 4, p. 351 – 352

 • 2017

  Ťahavé žalostné piesne “phurikane giľa” z repertoáru slovenských Rómov

  Hudobná analýza a kategórie hudobného štýlu

  Ethnomusicologicum V. (Ed. Hana Urbancová), 2017, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 7 – 72

 • 2017

  URBANCOVÁ, Hana – FERKOVÁ, Eva: Adaptations of Slovak Folk Songs for Piano in the Context of (Ethno)Musicological Analysis

  FMA 2017. Proceedings of the 7th International Workshop on Folk Music Analysis, 14 – 16 June 2017, Málaga, Spain. [CD], 2017, Málaga, Spain, p. 128 – 129
  (Universidad Málaga [et al.], Edited by Isabel Barbancho, Lorenzo J. Tardón, Alberto Peinado)

 • 2017

  K spolupráci etnomuzikológie a literárnej histórie

  Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfriková (Ed. Erika Brtáňová), 2017, Bratislava, p. 156 – 180

 • 2016

  K životnému jubileu Alice Elschekovej

  Musicologica Slovaca, 2016, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 7 (33), no. 1, p. 132 – 141

 • 2016

  Historical Sound Recordings of Folk Music and a Typology of Their Users in Slovakia

  21st Symposium of the ICTM Study Group Historical Sources of Traditional Music. [Abstracts.], 2016, Paríž, p. 19
  (Musée de l’Homme, National Centre for Scientific Research)

 • 2015

  Jozef Kresánek ako etnomuzikológ [Jozef Kresánek as Ethnomusicologist.]

  Musicologica Slovaca, 2015, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 6 (32), no. 1, p. 86 – 95

 • 2015

  Jozef Kresánek ako etnomuzikológ

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 88 – 100
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2015

  Príspevok Františka Zagibu k výskumu slovenskej ľudovej piesne [František Zagibảs Contribution to the Research of Slovak Folk Song]

  [František Zagibảs Contribution to the Research of Slovak Folk Song]

  Hudba – výskum – kontexty. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Jana Lengová, 2015, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 9 – 24
  (v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)

 • 2014

  Laments and Farewell Hymns as Two Traditional Genres of Funeral Singing

  Slovenský národopis, 2014, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 62, no. 2, p. 209 – 220

 • 2014

  RILM – medzinárodná bibliografia literatúry o hudbe a jej nové projekty

  Workshop, Bratislava, 9. júla 2014

  Musicologica Slovaca, 2014, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 5 (31), no. 2, p. 360 – 361

 • 2014

  Rómske piesne zo zbierky Jozefa Kolarčíka

  [Roma Songs from Jozef Kolarčík’s Collection]

  Musicologica Slovaca, 2014, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 5 (31), no. 2, p. 311 – 334

 • 2014

  Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki

  Medzinárodná muzikologická konferencia pri príležitosti 200. narodenia Oskara Kolberga, Varšava (Poľsko), 21. – 22. februára 2014

  Musicologica Slovaca, 2014, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 5 (31), no. 1, p. 177 – 179

 • 2014

  Jan Ling (1934 – 2013)

  Musicologica Slovaca, 2014, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 5 (31), no. 1, p. 158 – 160

 • 2014

  The Concept of Musical Thinking in Ethnomusicology and Kresánek’s Model

  In Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Divis-Slovakia, Bratislava, p. 161 – 187

 • 2014

  The Image of the Turk in Slovak Traditional Ballads

  The 44th International Ballad Conference of the Kommission für Volksdichtung, Pécs, June 23 – 27, 2014, 2014, Pécs
  (The English Institute of the University of Pécs)

 • 2014

  Výskum piesňovej tradície Slovákov vo Vojvodine – dokumentácia a reflexia

  [Researching the song tradition of Slovaks in the Vojvodina – documentation and reflection]

  Slovenská hudba vo Vojvodine. Zborník prác z X. muzikologickej konferencie. Ed. Milina Slabinská, 2014, Nový Sad, p. 9 – 32
  (Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov)

 • 2014

  Oskar Kolberg and Slovak Ethnomusicology

  Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 12, 2014, PWM, Varšava, p. 15 – 21

 • 2013

  Interdisciplinárne kontexty Kresánkovej teórie o slovenskej ľudovej piesni

  Musicologica Slovaca, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4 (30), no. 2, p. 187 – 196

 • 2013

  Úvodom

  Musicologica Slovaca, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4 (30), no. 2, p. 185 – 186

 • 2013

  K variabilite balady v ľudovom speve

  Musicologica Slovaca, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4 (30), no. 1, p. 5 – 32

 • 2013

  Piesne letného slnovratu na Slovensku ako súčasť slovanskej kultúrnej tradície

  Musicologica Slovaca, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4 (30), no. 1, p. 137 – 150

 • 2013

  Midsummer Songs and Rituals in Slovakia as a Part of Slavonic Cultural Tradition

  XV Miždarodny zjezd slavistav. XV Meždunarodnyj sjezd slavistov. XV International Congress of Slavists. Minsk. Belarus, 20 – 27 žnivňa 2013. Tezisy dakladav. Tom 2. Litaraturznavstva. Kuľturalogija. Faľklarystyka, 2013, Minsk, p. 116
  (Belaruskaja navuka)

 • 2013

  Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na Słowacji

  [The folk song and the disciplines engaged in its research in Slovakia]

  Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11, 2013, PWM, Varšava, p. 13 – 36
  (217 s., 1. vyd.)

 • 2013

  Úvod

  Soňa Burlasová: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 5 – 8

 • 2013

  Obraz valasko-pastierskej kultúry v žánrových kontextoch a Gavlovičova Valaská škola

  [The Image of Shepherds´Culture in Genre Contexts and Gavlovič´s Valaská škola]

  Gáfriková, Gizela (ed.): Hugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12. – 13. novembra 2012 v Bratislave, 2013, Bratislava, p. 184 – 202

 • 2013

  Ľudová hudobná kultúra a jej miesto v syntetických dejinách hudby – koncepcie a metodologické kontexty

  Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník z medzinárodnej konferencie, Gerát, Ivan – Bžoch, Adam – Podmaková, Dagmar – Urbancová, Hana – Hučková, Dana – Žeňuch, Peter (ed.), 2013, Institute of Art History of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 25 – 45

 • 2012

  Slavistický aspekt slovenskej etnomuzikológie

  Žeňuch, Peter (ed.): Slovenská slavistika včera a dnes, 2012, , Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 251 – 260

 • 2012

  Pečatnyje istočniki duchovnych pesen i ich otraženije v tradicionnom penii

  Sacrum et Profanum – jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosvjazi christijanskoj kuľtury, 2012, Moskva, p. 317 – 333
  (Rosijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija)

 • 2012

  The “Hungarian Style” in the Context of Musical Poetics: Liszt – Brahms – Schmidt

  Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Štefková, Markéta (ed.), 2012, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Divis-Slovakia, Bratislava, p. 145 – 172

 • 2011

  Úvodom

  Musicologica Slovaca, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 2 (28), no. 2, p. 171 – 172

 • 2011

  K životnému jubileu Oskára Elscheka

  Musicologica Slovaca, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 2 (28), no. 2, p. 294 – 300

 • 2011

  Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre na Slovensku – modely žánrových syntéz v etnomuzikológii

  Musicologica Slovaca, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 2 (28), no. 1, p. 5 – 37

 • 2011

  Etnomuzikológ “v teréne”

  Pramene ľudovej hudby na Slovensku a ich recepcia. Bratislava, 10. novembra 2010

  Musicologica Slovaca, 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 2 (28), no. 1, p. 162 – 163

 • 2011

  Ľudová hudobná kultúra v historickej koncepcii Richarda Rybariča

  Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), 2011, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 30 – 39

 • 2011

  Cirkevné piesne ako súčasť tradičného spevu Slovákov v Maďarsku

  Cirkevná kultúra Slovákov v Maďarsku / A magyarországi szlovákok egyházi kultúrája. (= Otázky vývoja kultúry / A kultúrafejlődés kérdései II.), 2011, Research Institute of the Slovaks in Hungary, Békéscsaba, p. 126 – 152

 • 2010

  Medzi vedou a umeleckou praxou

  Edície hudobnohistorických prameňov Slovenska

  Musicologica Slovaca, 2010, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 1 (27), no. 1, p. 172 – 174

 • 2010

  Hudobné divadlo v priestore a čase

  Musicologica Slovaca, 2010, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 1 (27), no. 1, p. 171 – 172

 • 2010

  Za Julianou Kováčovou

  Musicologica Slovaca, 2010, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 1 (27), no. 1, p. 150 – 152

 • 2010

  Letákové tlače ako prameň mariánskych legiend

  Musicologica Slovaca, 2010, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 1 (27), no. 1, p. 122 – 145

 • 2010

  Na úvod

  Musicologica Slovaca, 2010, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 1 (27), no. 1, p. 5 – 6

 • 2010

  K ikonografii pohrebných obradov

  Lament, gesto a rituálna rola

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., 2010, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 161 – 172

 • 2010

  Pohrebné plače a duchovné piesne-odobierky: dva piesňové žánre v jednom obradovom kontexte

  Gáfriková, Gizela (zost.): Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. – 18. storočia, 2010, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 172 – 209

 • 2010

  Bridelius a dokumentácia vianočného repertoáru na Slovensku v 19. a 20. storočí

  Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619 – 1680) [= Antiqua Cuthna, roč. 4, 2008], 2010, Praha, p. 239 – 262

 • 2010

  Musical Mind and Two Models of its Study in the History of Ethnomusicology

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2010, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 121 – 129

 • 2010

  Written records and source criticism: a collection of Slovak folk songs collected by Karol Plicka

  Historical Sources and Source Criticism. ICTM Study Group on Historical Sources: Proceedings from the 17th International Conference in Stockholm, Sweeden, May 21 – 25, 2008, 2010, Svenskt visarkiv, Stockholm, p. 215 – 226

 • 2009

  Na hraniciach žánrov – komunikačné situácie a medzižánrové formy v tradičnej piesňovej kultúre

  Slovenský národopis, 2009, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 57, no. 2, p. 175 – 194

 • 2009

  Vianočné piesne zo zbierky Andreja Kmeťa a ústna tradícia 20. storočia

  Hudobný archív. Zost. Viera Sedláková, 2009, Slovak National Library, Martin, no. 16, p. 163 – 208

 • 2009

  Vokálny štýl a intonačné modely pohrebných plačov

  Lament v hudbe, Urbancová, Hana (ed.), 2009, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, AEPress, Bratislava, p. 33 – 62
  (Studia Ethnomusicologica IV)

 • 2009

  Hudobné myslenie a dva modely jeho štúdia v etnomuzikológii: Jozef Kresánek a Alan P. Merriam

  Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej Katedrou teórie hudby a Centrom výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, Bratislava, 24. – 25. apríla 2009, Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.), 2009, Academy of Music and Drama, Divis-Slovakia, Bratislava, p. 55 – 63

 • 2008

  Mariánske motívy v tradičných žánroch: legedické piesne a maľba na skle

  Slovenský národopis, 2008, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 56, no. 4, p. 399 – 417

 • 2008

  Written Records and Source Criticism

  A Collection of Slovak Folk Songs Collected by Karol Plicka

  Abstracts. ICTM Study Group on Historical Sources, 2008, Svenskt visarkiv, Stockholm, p. 9

 • 2008

  K typológii slovensko-nemeckých vzťahov v tradičnom piesňovom repertoári na Slovensku

  Doruľa, Ján (ed.): Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov, 2008, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 152 – 183

 • 2008

  Iconography of Funeral Rituals: Lament, Gesture and Ritual Role

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2008, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 51 – 76

 • 2008

  Iconography of Funeral Rituals: Lamentation, Gesture and Ritual Role

  Music, Body, and Stage: Iconography of Music Theatre and Opera. The 12th Conference of the Center for Music Iconography and the 20th Conference of the Répertoire International d´Iconographie Musicale, 2008, New York, p. 29
  (The City University of New York, The Graduate Center)

 • 2007

  Vianočné koledy detí ako súčasť vekovej stratifikácie repertoáru

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 3 – 4, p. 497 – 518

 • 2007

  Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 1, p. 32 – 41

 • 2007

  Research on Folk Song Tradition in Slovakia: Contexts and Results

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 147 – 166

 • 2007

  Research on Folk Song Tradition in Slovakia: Contexts and Results

  ICTM Abstracts of the 39th World Conference of the International Council for Traditional Music. Abstracts of the 39th World Conference of the International Council for Traditional Music, Vienna, July 4 – 11 2007, 2007, Viedeň, p. 134 – 135

 • 2007

  Andrej Kmeť a jeho zbierka vianočných piesní

  Urbancová, Hana (ed.): Andrej Kmeť: Prostonárodné vianočné piesne. [I.]. Edícia: Monumenta Musicae Slovacae, 2007, Music Centre Slovakia, Bratislava
  (214 s., 1. vyd.)

 • 2007

  Tvorivá osobnosť v tradičnej hudobnej kultúre – pohľad etnomuzikológa

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2007, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 65 – 76

 • 2006

  Z histórie prvých fonografických nahrávok na Slovensku

  Korešpondencia Karola Medveckého a Andreja Kmeťa z roku 1901

  Slovenský národopis, 2006, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 54, no. 1, p. 5 – 28

 • 2006

  Ján Krasko – neznáma postava z dejín slovenskej etnomuzikológie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 3 – 4, p. 346 – 363

 • 2006

  “Ponocenské písně” na Morave a ich vzťah k slovenskému repertoáru

  Národopisná revue, 2006, Strážnice, year 16, no. 2, p. 80 – 91

 • 2006

  Tradícia hlásnickej služby. Zo zápisov Hynka Bíma

  Záhorie 15. Vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria, 2006, Záhorie Museum, Skalica, no. 4, p. 11 – 14

 • 2006

  Nemecko-slovenské vzťahy v repertoári vianočných piesní

  Melodický typ a jeho kontexty

  Krekovičová, Eva – Pospíšilová, Jana (ed.): Od folklórneho textu ku kontextu. Venované pamiatke PhDr. Márie Kosovej, CSc. Edícia: Etnologické štúdie 15, 2006, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, Praha, p. 143 – 164

 • 2006

  Die Weihnachtslieder der Deutschen in der Slowakei: zwischen mitteleuropäischer und lokaler Tradition

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2006, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 135 – 182

 • 2006

  Rukopisná zbierka slovenských ľudových piesní Karola Plicku – otázky evidencie a spracovania prameňov

  Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (ed.): Od lidové písně k evropské etnologii. Vom Volkslied zur Europäischen Ethnologie. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Zborník z medzinárodnej konferencie, 5. – 7. októbra 2005, 2006, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Brno, p. 232 – 244
  (314 s., 1. vyd.)

 • 2006

  Milan Lichard a jeho teória slovenskej ľudovej piesne

  Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Lengová, Jana (ed.), 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 68 – 116

 • 2006

  “Ein Kind geboren zu Betlehem...”

  Piesňový repertoár Nemcov na Slovensku vo vianočnom období

  Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc. Studia Ethnomusicologica III, Urbancová, Hana (ed.), 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, AEPress, Bratislava, p. 29 – 88
  (príloha 1 CD)

 • 2005

  Pieseň a obrad: predsvadobný zvyk “spievanie pri venci” na strednom Považí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 1, p. 63 – 100

 • 2005

  Zwischen Erzählung und Vorstellung die slowakische Ballade und ihre Beziehungen zum Volkstheater

  Die 35. Internationale Balladentagung in Kiew. Kommission für Volksdichtung der Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (S.I.E.F.), 2005, Kyjev
  (Institut mistectvoznavstva, foľkloristiki i etnologii im. M. T. Riľskogo)

 • 2005

  K obsahovej rekonštrukcii prvých fonografických nahrávok slovenskej ľudovej hudby

  Elschek, Oskár (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia: jej kultúra, umenie, hudba a neprekonané problémy, 2005, Centrum mediálnej kultúry pri Ústave hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 206 – 225

 • 2005

  Deutsch-slowakische Beziehungen im Liedrepertoire der Weihnachtszeit

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 145 – 180

 • 2005

  K terénnym výskumom piesňových žánrov

  Elschek, Oskár (ed.): Ethnomusicologicum IV. Empirický výskum v etnomuzikológii, etnológii a folkloristike, 2005, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 13 – 23

 • 2005

  Zbierka Andreja Kmeťa a jej vzťah k ľudovej hudobnej kultúre

  Folklór v kontextoch. Zborník príspevkov k jubileu doc. PhDr. Ľubice Droppovej, CSc. Edícia: Etnologické štúdie 12, Hlôšková, Hana (ed.), 2005, Slovak Ethnographic Society, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 25 – 38

 • 2005

  Novouhorský štýl v slovenskej hudobnej kultúre a procesy sebaidentifikácie

  Hľadanie novej podoby strednej Európy (fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). Edícia: Historické korene integrácie strednej Európy II., Sládek, Kamil – Škvarna, Dušan (ed.), 2005, Centre for European Politics, Publishing House of Michal Vaška, Bratislava, Prešov, p. 221 – 231
  (281 s., 1. vyd., Zborník z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, v novembri 2003 v Smoleniciach)

 • 2004

  Historické nahrávky hudobného folklóru a prednesový štýl

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 3, p. 273 – 295

 • 2004

  Kategória hudobného myslenia v Kresánkovej teórii slovenskej ľudovej piesne

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 53 – 63

 • 2004

  Vom Erzähllied zur “Koleda”

  Marien-Legendenlieder im slowakischen Weihnachtsrepertoire

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 147 – 197

 • 2004

  Význam Sušilovej piesňovej zbierky pre štúdium moravsko-slovenských vzťahov

  František Sušil (1804 – 1868). Odkaz a inspirace. Ed. Frolcová, Věra. Sborník příspěvků z konference, 8. června 2004, Město Rousínov, 2004, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Brno, p. 17 – 27

 • 2004

  K súčasnému stavu vo výskume tradičnej vokálnej kultúry na Slovensku

  Elschek, Oskár (ved. red.): Výskumy v teréne. Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, 2004, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 17 – 31
  (30. Etnomuzikologický seminár, Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003, Študijné plány etnológie a etnomuzikológie. Edícia: Teória a metodológia)

 • 2004

  Interethnische Beziehungen und ihre soziale Dimension

  Zur Musik der Deutschen in der Slowakei

  Vereintes Europa – vereinte Musik? Vielfalt und soziale Dimensionen in Mittel- und Südosteuropa. Hrsg. Reuer, Bruno B., 2004, Weidler Buchverlag, Berlin, p. 183 – 199

 • 2004

  Od naratívnej piesne ku kolede: mariánske legendické piesne v slovenskom vianočnom repertoári

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 147 – 197

 • 2003

  Banícke piesne z Kremnice ako súčasť polyetnickej tradície

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 3 – 4, p. 478 – 507

 • 2003

  Interetnické vzťahy a ich reflexia v slovenskej hudobnej folkloristike prvej polovice 20. storočia

  Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2002, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2003, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 93 – 116

 • 2003

  Kardoš, Dezider

  MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil Him – Kel. Bd. 9, 2003, Bärenreiter/Metzler, Kassel, p. 1490

 • 2003

  Der neuungarische Stil und seine Kontexte in der Musik von Franz Schmidt

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 177 – 187

 • 2003

  Die Liedkultur der Deutschen in der Slowakei und ihr Platz in den regionalen Traditionen

  Zur Beteiligung der ethnischen Minoritäten an den Differenzierungs- und Integrationsprozessen in den Region

  Kultur ohne Grenzen. Jahrbuch Volkskultur Niederösterreich. Ed. Draxler, Dorothea – Jäger, Dietmar – Niemeczek, Edgar, 2003, Volkskultur Niederösterreich, Atzenbrugg, p. 47 – 58
  (Weinviertel-Festival)

 • 2003

  Kresánek, Jozef

  MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil Kem – Ler. Bd. 10, 2003, Bärenreiter/Metzler, Kassel, p. 684 –686

 • 2002

  Zbierka vianočných piesní a pastorel Andreja Kmeťa

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 12, p. 28 – 30

 • 2002

  Voľný rytmus v lúčnych piesňach – trávniciach

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 3 – 4, p. 336 – 380

 • 2002

  Historical Sources of Traditional Music

  14. stretnutie študijnej skupiny pri ICTM, Münster, 18. – 22. septembra 2002

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 1, p. 152 – 153

 • 2002

  A Vocal Genre of Peasant Culture. Hay-Making Songs in Slovakia

  Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 169 – 181

 • 2002

  K stredoeurópskym súvislostiam vianočných piesní

  Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 19 – 39

 • 2002

  Vianočné piesne medzi písomnou a ústnou tradíciou

  Vzťah folklórneho repertoáru k historickým prameňom 17. – 19. storočia

  Urbancová, Hana (ed.): Vianoce a hudba, 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava, p. 120 – 156
  (Studia Ethnomusicologica II)

 • 2002

  Na úvod

  Urbancová, Hana (ed.): Vianoce a hudba, 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava, p. 7 – 8
  (Studia Ethnomusicologica II)

 • 2002

  Spev vo výročnom kalendárnom cykle – jánske piesne a zariekania

  Škola ľudového spevu. 2. časť, Jágerová, Andrea (zost.), 2002, Under Poľana Culture Centre, Zvolen, p. 59 – 74
  (105 s., 1. vyd., noty)

 • 2002

  Manners of Performance and Traditional Song Genres in Historical Recordings from Slovakia

  14. stretnutie študijnej skupiny pri ICTM, Münster, 18. – 22. septembra 2002. ICTM, Study Group on Historical Sources of Traditional Music, 2002, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, p. 4 – 5

 • 2002

  Die Liedkultur der Deutschen in der Slowakei und ihr Platz in den regionalen Traditionen

  Internationale Organisation für Volkskunst UNESCO. 10. Europakonferenz. European Folk Art. Summaries, 2002, Bratislava, p. 101 – 102

 • 2002

  Vzťah Jána Cikkera k ľudovej hudbe a tvorba pre SĽUK

  K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2002, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 75 – 88

 • 2001

  Vianočné piesne v slovenskej ľudovej tradícii

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 4, p. 508 – 557

 • 2001

  Prínos Oskára Elscheka k európskej muzikológii

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 1, p. 99 – 119

 • 2001

  Prínos Jozefa Kresánka k slovenskej etnomuzikológii a európsky kontext

  Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2001, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 131 – 143

 • 2001

  Piesňová zbierka Janka Blaha a jej význam pre slovenskú etnomuzikológiu

  Blahynka, Miloslav (zost.): Pocta Jankovi Blahovi. Zborník z vedeckej konferencie, venovanej k 100. výročiu narodenia Janka Blahu, 2001, Slovak Theatrological Society, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 69 – 75
  (130 s., 1. vyd.)

 • 2001

  Ranná duchovná pieseň v speve hlásnikov na Slovensku

  Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Studia Culturologica Slovaca. Zv. 2, Skladaná, Jana (ed.), 2001, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 178 – 201

 • 2001

  Song and Identity in German Minority Culture in Slovakia

  Music and Minorities / Glasba in Manjšine. Eds. Pettan, Svanibor – Reyes, Adelaida – Komavec, Maša, 2001, Ljubljana, p. 245 – 254
  (príloha 1 CD)

 • 2001

  K žánrovej charakteristike vianočnej tvorby v zbierke Andreja Kmeťa (1863 – 1869)

  Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000, Lengová, Jana – Matúš, František (ed.), 2001, Súzvuk Prešov Music Society, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Prešov, p. 143 – 154

 • 2000

  Hlásnické piesne ako súčasť tradičnej hudobnej kultúry

  Slovenský národopis, 2000, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 48, no. 1, p. 5 – 23

 • 2000

  Tradičná piesňová kultúra Nemcov na Spiši

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 3, p. 306 – 331

 • 1999

  Hľadanie novej poetiky

  K premiére hudobno-tanečného programu SĽUK-u

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 12, p. 32 – 33

 • 1999

  Muzikologické časopisy na Slovensku – minulosť, súčasnosť a perspektívy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 4, p. 537 – 543

 • 1999

  Hlásnické piesne – historický žáner v ústnej tradícii

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, year 25, no. 2 – 3, p. 115 – 148

 • 1999

  Zu den Volksmusikelementen im musikalischen Schaffen Franz Schmidts

  Franz Schmidt und Pressburg. Studien zu Franz Schmidt. Bd. 12. Hrsg. von Ottner, Carmen, 1999, Doblinger Music Publishing, Viedeň, p. 75 – 100

 • 1999

  Na úvod

  Urbancová, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre, 1999, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava, p. 7 – 9
  (176 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica I)

 • 1999

  Svetozár Stračina

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1999, National Music Centre, Bratislava, p. 256 – 262

 • 1999

  Jánske piesne na Slovensku, ich regionálne väzby a interetnické súvislosti

  Urbancová, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre, 1999, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava, p. 13 – 50
  (176 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica I)

 • 1998

  “Uhorské” prvky v hudobnej tvorbe Franza Schmidta

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, year 24, no. 3, p. 388 – 409

 • 1998

  Die Johannislieder in der Slowakei und ihre musikstilistiche Charakteristik

  Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft. Oskár Elschek zum 65. Geburtstag. Hrsg. Födermayr, Franz – Burlas, Ladislav, 1998, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 277 – 304

 • 1998

  Liedtradition in zwei zipserdeutschen Siedlungen in der Slowakei

  Das Jahrtausend des Zusammenlebens im Karpatenbecken. Die Widerspiegelung des Zusammenlebens der Völker des Donaubeckens in der völkischen Überlieferung. VI. Internationale Ethnographische Konferenz für Nationalitätenforschung, 1998, Békéscsaba – Debrecen, p. 509 – 513
  (Hrsg. von Eperjessy, Ernő – Grin, Igor – Krupa, András, Kiadja Magyar Néprajzi Társaság)

 • 1997

  Piesňová tradícia Nemcov v Medzeve

  Slovenský národopis, 1997, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 45, no. 1, p. 45 – 61
  (resumé v angličtine)

 • 1997

  34. svetová konferencia ICTM v Nitre

  Slovenská etnomuzikológia v medzinárodných kontextoch

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, year 23, no. 3 – 4, p. 351 – 357

 • 1997

  Lúčne piesne a tradičný vokálny viachlas na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, year 23, no. 1 – 2, p. 27 – 46

 • 1997

  Doslov

  Jozef Kresánek: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného. [Reprint z roku 1951.], 1997, National Music Centre, Bratislava
  (296 s., 1. vyd.)

 • 1996

  Spev detí v jarnom zvykosloví

  Predškolská výchova, 1996/1997, Bratislava, year 51, no. 8, p. 3 – 4

 • 1996

  Trojkráľová hra a piesne

  Predškolská výchova, 1996/1997, Bratislava, year 51, no. 4, p. 3 – 4

 • 1996

  Liederkultur der Karpatendeutschen in der Slowakei

  Echo der Vielfalt / Echoes of Diversity. Schriften zur Volksmusik. Bd. 16. Eds. Hemetek, Ursula – Lubej, Emil, 1996, Böhlau Verlag, Wien, p. 179 – 187
  (príloha 1 CD)

 • 1996

  „Wandervogelbewegung“ a jeho vplyv na piesňový repertoár Nemcov na Slovensku

  Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen / Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin, Pospíšilová, Jana (ed.), 1996, Institute for Ethnography and Folkloristic of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, p. 73 – 82
  (nemecká a slovenská verzia)

 • 1995

  Uspávanky – piesne matiek

  Predškolská výchova, 1995/1996, Bratislava, year 50, no. 9, p. 10 – 11

 • 1995

  Koledy detí vo vianočnom období

  Predškolská výchova, 1995/1996, Bratislava, year 50, no. 4, p. 8 – 9

 • 1995

  Pijanské piesne na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, year 21, no. 2, p. 285 – 317
  (resumé v angličtine)

 • 1995

  Interetnické vzťahy v piesňovej kultúre nemeckej enklávy v Chmeľnici / Hobgarten

  Spiš v kontinuite času / Zips in der Kontinuität der Zeit. Ed. Švorc, Peter, 1995, Universum, Prešov – Bratislava – Viedeň, p. 247 – 254

 • 1994

  Piesňový repertoár Nemcov v Chmelnici

  Musicologica Slovaca et Europaea XIX, Kačic, Ladislav (ed.), 1994, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 181 – 199
  (resumé v nemčine)

 • 1993

  Stav a perspektívy výskumu piesňových žánrov

  Dúžek, Stanislav (ed.): Ethnomusicologicum 1/1. 21. Etnomuzikologický seminár, Bratislava, 28. – 30. septembra 1993, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 27 – 40
  (resumé v nemčine)

 • 1993

  Jánske piesne z Liptova

  K charakteristike žánru na základe regionálne vymedzeného materiálu

  Musicologica Slovaca et Europaea XVIII, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 29 – 64
  (resumé v nemčine)

 • 1993

  Bella a slovenská ľudová pieseň

  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), 1993, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 44 – 52
  (resumé v angličtine a nemčine)

 • 1992

  P. P. Bajan v pohľade súčasného autora – Vianočné pastorále Tadeáša Salvu

  Kačic, Ladislav (ed.): P. Paulín Bajan OFM (1721 – 1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk 18. storočia, 1992, Serafín Publishing House, Bratislava, p. 165 – 169

 • 1987

  Podoby hudobnej kritiky v súčasnosti

  Aktuálnosť umeleckej kritiky. Kritika 4, 1987, Institute of Artistic Criticism and Theatre Documentation, Bratislava, p. 143 – 153

 • 1985

  K problematike úprav ľudovej hudby v rozhlase

  Kritika 1, 1985, Institute of Artistic Criticism and Theatre Documentation, Bratislava, p. 208 – 219

Personálna bibliografia – Scientific reviews

 • 2020

  Milina Sklabinská: Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa

  Musicologica Slovaca, 2020, year 11 [37], no. 2, p. 309 – 311

 • 2019

  Eva Krekovičová: Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku

  Výskum z obdobia 1991 – 2017

  Musicologica Slovaca, 2019, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 10 [36], no. 2, p. 276 – 279

 • 2016

  21st Symposium of the ICTM Study Group on Historical Sources of Traditional Music

  Paríž, 9. – 13. marca 2016

  Musicologica Slovaca, 2016, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 7 (33), no. 2, p. 330 – 332

 • 2016

  Rodový aspekt vo výskume ľudovej piesňovej kultúry na Slovensku

  Hlavná redaktorka Hana Urbancová

  Musicologica Slovaca, 2016, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 7 (33), no. 1, p. 5 – 18

 • 2013

  Jana Belišová: Bašav, more, bašav

  Zahraj, chlapče, zahraj: O piesňach slovenských Rómov

  Musicologica Slovaca, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4 (30), no. 1, p. 171 – 173

 • 2012

  O hudobnom čase

  Hudobný život, 2012, Bratislava, year 44, no. 10, p. 37 – 38
  (recenzia na Markéta Štefková: O hudobnom čase, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis Slovakia, Bratislava 2011)

 • 2012

  Ľubica Droppová – Eva Krekovičová: Počujte Panny, aj vy Mládenci...

  Letákové piesne zo slovenských tlačiarní, Ústav etnológie SAV, Eterna Press, Bratislava 2010

  Musicologica Slovaca, 2012, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 3 (29), no. 1, p. 142 – 145

 • 2012

  RILM – medzinárodná bibliografia literatúry o hudbe

  Workshop, Bratislava, 21. júna 2011

  Musicologica Slovaca, 2012, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 3 (29), p. 153 – 154

 • 2010

  33. etnomuzikologický seminár, Skalica, 5. – 7. októbra 2010

  Musicologica Slovaca, 2010, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 1 (27), no. 2, p. 326 – 328

 • 2010

  Leoš Janáček: Folkloristické dílo. Das folkloristische Werk. Folkloric Studies (1886 – 1927)

  Studie, recenze, fejtony a zprávy. Studien, Rezensionen, Feuilletons and Berichte. Essys, reviews, feuilletons and articles. (Řada I / Svazek 3 – 1). Ed. Jarmila Procházková, Marta Toncrová, Jiří Vysloužil

  Musicologica Slovaca, 2010, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 1 (27), no. 2, p. 316 – 318
  (recenzia na Leoš Janáček: Folkloristické dílo (1886 – 1927). Editio Janáček, Brno 2009)

 • 2010

  Belišová, Jana: Neve giľa

  Nové rómske piesne. New Roma Songs

  Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov, 2010 – 2011, , Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 36 – 37

 • 2010

  Lukáčová, Alžbeta: Samko Dudík a jeho kapela

  Fenomén výraznej osobnosti tradičnej hudobnej kultúry

  Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov, 2010 – 2011, , Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 2009

  Peter Žeňuch (Hg.): Kyrillische paraliturgische Lieder

  Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. – 19. Jahrhundert, Böhlau Verlag, Köln 2006

  Slovenský národopis, 2009, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 57, no. 1, p. 140 – 143

 • 2007

  Medzinárodná konferencia “Ediční problematika hudebního a tanečního folkloru (Na příkladu Janáčkových záznamů)”

  Slovenský národopis, 2007, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 55, no. 4, p. 490 – 491

 • 2007

  Jarmila Procházková: Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru I. Komentáře

  Doplněk, Etnologický ústav Akademie věd ČR, Brno 2006

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 3 – 4, p. 561 – 563

 • 2004

  Nápěvy lidových písní z Moravy a Slezska a jejich základní melodické typy

  autori: Vetterl, Karel – Hrabalová, Olga, Etnologický ústav AV ČR, Brno 2003

  Slovenský národopis, 2004, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 52, no. 3, p. 327 – 329

 • 2004

  Night watchman repertoire between vocal and instrumental performace

  Traditional genre and its historical background

  Abstracts. 15th Meeting of the Study Group on Historical Sources in Seggau, 2004, Graz
  (ICTM)

 • 2003

  Oskár Elschek – Lýdia Mikušová: Podpoľanie – ľudové piesne a hudba

  Podpolianske osvetové stredisko, Zvolen 2002

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 2, p. 305 – 308

 • 2003

  Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady

  Scriptorium musicum, Bratislava 2002

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 1, p. 130 – 134

 • 2002

  Jana Belišová: Phurikane giľa – starodávne rómske piesne

  Občianske združenie Žudro, Občianske združenie Media 3, Bratislava 2002

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 2, p. 291 – 293

 • 2002

  Oskár Elschek (ed.): Digitizing World Music. Digitalisierung von Weltmusik

  In: Systematische Musikwissenschaft VII/3, ASCO Art and Science, Bratislava 2002

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 2, p. 284 – 286

 • 2001

  Slovenské ľudové piesne z rumunského Bihora

  autori: Javor, Pavol – Javorová, Gabriela, Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 2000

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 4, p. 593 – 594

 • 2000

  Vladimír Godár: Kacírske quodlibety

  Music Forum, Bratislava 1998

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 4, p. 57 – 58

 • 2000

  Eva Krekovičová: Medzi toleranciou a bariérami

  Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre, Academic Electronic Press, Bratislava 1999

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 3, p. 398 – 399

 • 1999

  Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní

  Veda, Bratislava 1998

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 4, p. 45 – 46

 • 1998

  Bernard Garaj: Dudelsäcke und Dudelsacktradition in der Slowakei

  Ethnologica Slovaca et Slavica, 1998 – 1999, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, year 30 – 31, p. 150 – 152

 • 1998

  K novej zbierke vianočných piesní, vinšov a hier

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 23 – 24, p. 20
  (recenzia na Ondrej Demo: Vianočné hudobné koledy, vinše a hry, Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Združenie Prebudená pieseň, Martin 1998)

 • 1997

  Z. Kumer: Slovenske ljudske pesmi koroške

  Slovenský národopis, 1997, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 45, no. 1, p. 136 – 138

 • 1997

  Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 4, p. 8

 • 1997

  Dvadsiaty štvrtý etnomuzikologický seminár

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 1, p. 8

 • 1996

  W. Deutsch – G. Haid – Z. Zeman: Das Volkslied in Österreich

  Slovenský národopis, 1996, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 44, no. 4, p. 534 – 535

 • 1996

  Zbigniew Jerzy Przerembski: Style i formy melodyczne polskich pieśni ludowych

  Slovenský národopis, 1996, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 44, no. 1, p. 132 – 134

 • 1996

  Etnomuzikológia v Chorvátsku v súčasnosti

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 2, p. 5

 • 1996

  K vydaniu Guberniálnej zbierky Moravy a Sliezska

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 19, p. 4 – 5

 • 1993

  Slovenské koledy

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 23 – 24, p. 10

 • 1992

  Vojenská a regrútska pieseň v antológii

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 15, p. 5

 • 1991

  Elschek, Oskár: Musicologica Slovaca 1989

  Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 1, p. 5

 • 1990

  Pieseň a hudba v dvoch národopisných monografiách

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 3, p. 5

 • 1990

  Eva Krekovičová: O živote folklóru v súčasnosti

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 17, p. 5

 • 1989

  Moja rodná

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 23, p. 10

 • 1989

  Soňa Burlasová: Ľudová pieseň na Horehroní

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 2, p. 6

 • 1989

  Ľudové piesne ako poézia?

  Poznámky k niektorým vydaniam

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 40, p. 15

 • 1988

  Ján Albrecht: Eseje o umení

  Výtvarný život. Revue výtvarného umenia, 1988, Bratislava, year 33, no. 6, p. 59 – 61

 • 1988

  Vianočné pastorále – tvorivý dialóg s tradíciou

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 3, p. 4

 • 1987

  Oskár Elschek (ed.): Musicologica Slovaca 10

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 14, p. 4

 • 1980

  Od trojzvuku po dvanásťzvuk

  Nové Slovo, 1980, Bratislava, year 22, no. (11. 9.), p. 20

 • 1978

  Jozef Kresánek: Nový pohľad na hudbu

  Nové Slovo, 1978, Bratislava, year 20, no. 21 (25. 5.), p. 23

Personálna bibliografia – Reviews

 • 2000

  Rezija

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 9, p. 53 – 54
  (recenzia CD)

 • 2000

  Hrochoť

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 6, p. 54
  (recenzia CD)

 • 1999

  Jój, sokerava...

  Ľudová hudba Júliusa “Šuka” Bartoša

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 9, p. 52
  (recenzia CD)

 • 1990

  Vianočné spevy a koledy

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 7, p. 5
  (recenzia gramofónovej platne)

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2019

  URBANCOVÁ, Hana: Woman in Traditional Music Culture

  Studia ethnomusicologica V, 2019, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (200 s., 1. vyd.)

 • 2015

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Andrej Kmeť: Nápevy vianočných piesní [II.] = Prostonárodné vianočné piesne [II.]

  [Andrej Kmeť. Tunes of the Christmas Songs [II.]]

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (101 s., 1. vyd., Edícia: Monumenta Musicae Slovacae, vyšlo v roku 2015 so starším vročením 2007)

 • 2012

  URBANCOVÁ, Hana a kol. (ed.): Slovak and Moravian Songs Recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909 – 1912. I. Studies and Reports. II. Transcriptions of Texts. III. CD 1 – 3, DVD

  I. Studie a zprávy, II. Transkripce textů, III. CD 1 – 3, DVD

  Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Brno
  (234 s. (I.), 181 s. (II.), 1. vyd., text: slovenský a český)

 • 2009

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Lament v hudbe

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, AEPress, Bratislava
  (265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)

 • 2007

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Andrej Kmeť: Prostonárodné vianočné piesne. [I.]

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (214 s., 1. vyd., Edícia: Monumenta Musicae Slovacae)

 • 2006

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, AEPress, Bratislava
  (228 s., 1. vyd., príloha 1 CD, Studia Ethnomusicologica III)

 • 2005

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Alica Elscheková – Oskár Elschek: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (220 s., 3. vyd.)

 • 2002

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Vianoce a hudba

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava
  (218 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica II)

 • 2000

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru (2000 – 2003)

  Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Bratislava

 • 1999

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Ister Science, Bratislava
  (176 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica I)

 • 1997

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Slovenská hudba. Viachlas a regióny ľudovej hudby na Slovensku

  Revue pre hudobnú kultúru

  National Music Centre, Bratislava, year 23, no. 1 – 2
  (171 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Books

 • 2016

  Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (170 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Jánske piesne na Slovensku

  Štruktúra, funkcia, kontext

  AEPress, Bratislava
  (220 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2007

  Mariánske legendy v ľudovom speve

  Príspevok k typológii variačného procesu

  AEPress, Bratislava
  (220 s., 1. vyd., resumé v angličtine)

 • 2005

  Trávnice – lúčne piesne na Slovensku

  Ku genéze, štruktúre a premenám piesňového žánru

  AEPress, Bratislava
  (324 s., 1. vyd., príloha 1 CD, resumé v angličtine)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2011

  K životnému jubileu hudobného historika Ladislava Kačica

  Slavica Slovaca, 2011, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 46, no. 1, p. 63 – 64

 • 2010

  Juliana Kováčová (1927 – 2009)

  Slovenský národopis, 2010, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 58, no. 1, p. 88 – 89

 • 2010

  Juliana Kováčová (1927 – 2009)

  Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov 2008 – 2009, 2010, , Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 38 – 39

 • 2009

  K životnému jubileu Evy Krekovičovej

  Slovenský národopis, 2009, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 57, no. 2, p. 238 – 243

 • 2009

  Folklórne inšpirácie v dielach slovenských skladateľov

  61. Koncertná sezóna 2009/2010. Séria M – Mimoriadny koncert. 25. september 2009. Bulletin Slovenskej filharmónie, 2009, Slovak Philharmonic, Bratislava

 • 2008

  K životnému jubileu Mgr. Juliany Kováčovej

  Slovenský národopis, 2008, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 56, no. 2, p. 226 – 228

 • 2002

  Jana Lengová

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 2, p. 4

 • 2001

  URBANCOVÁ, Hana – KAČIC, Ladislav: História ako dobrodružstvo

  S hudobným historikom Ladislavom Kačicom

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 4, p. 558 – 563

 • 2000

  Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 6, p. 32 – 33

 • 2000

  Hudba a menšiny

  Stretnutie študijnej skupiny Music and Minorities pri ICTM. Ľubľana, Slovinsko, 25. – 30. júna 2000

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 3, p. 402 – 404

 • 1999

  Spomienka na Sama Daxnera

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 4, p. 2 – 3

 • 1992

  Kvarteto Albana Berga

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 5, p. 4

 • 1992

  Polarity komornej hudby

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 4, p. 4

 • 1992

  Jedno dopoludnie pre dve duá

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 3, p. 3

 • 1992

  Vianočné mystérium – tajomstvá našej tradície

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 3, p. 4

 • 1992

  Tanečná rozprávka pre deti v SĽUK-u

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 2, p. 4

 • 1992

  V galérii s dvoma premiérami

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 2, p. 4

 • 1991

  “Hudba je súčasťou sveta.”

  Rozhovor s hudobnou skladateľkou Iris Szeghy

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, year 4, no. 19, p. 15

 • 1991

  Podoby hudby “na slovanský spôsob”

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, year 25, no. 37, p. 15

 • 1991

  Hudba 20. storočia v Klariskách – La Roche

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, year 25, no. 33, p. 15

 • 1991

  Autorský večer v Klariskách – Klaus Ager

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, year 25, no. 32, p. 13

 • 1991

  Verdiho Requiem opäť v Slovenskej filharmónii

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, year 25, no. 16, p. 13

 • 1991

  Mozart ako výsledok spolupráce

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 6, p. 4

 • 1991

  Melos-Étos ako inventúra (?)

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 24, p. 3

 • 1991

  Vianočný koncert chlapčenského zboru

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 2, p. 3

 • 1991

  Od hudby k tanečnému divadlu

  Premiérový program SĽUK-u

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 15, p. 1

 • 1991

  Zostane už len históriou?

  Vojenská a regrútska pieseň

  Národná obroda, 20. 11. 1991, year 2, no. 272, p. 12

 • 1991

  Pozornosť hudbe nášho storočia

  Pondelky v Klariskách na tohtoročnom Kultúrnom lete

  Národná obroda, 1991, year 2, no. 221 (20. 9.), p. 12

 • 1990

  “Prevzali sme na seba zodpovednosť”

  Rozhovor so Svetozárom Stračinom

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 25

 • 1989

  K hudobným ozvenám v SĽUK-u

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 26, p. 4

 • 1989

  Vianočné pastorále na platni

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 6, p. 15

 • 1989

  Z gramoplatní Opusu

  Príspevok k portrétu jednej generácie

  Literárny týždeník, 1989, Bratislava, year 2, no. 24, p. 15

 • 1989

  Z noviniek hudobného vydavateľstva Opus

  K výberu gramoplatní z tvorby Eugena Suchoňa

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 18, p. 14

 • 1988

  Zo záveru sofijských hudobných týždňov

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 16, p. 3

 • 1986

  Týždeň novej hudobnej tvorby – SĽUK

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 5, p. 7

 • 1985

  BHS 1985 – folklórne súbory

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 21, p. 7

 • 1985

  Zápas o hudobné folklórne hodnoty

  Premiérový program SĽUK-u “Tanečné premeny”

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 2, p. 3

Bibliografia – Reviews

 • 2010

  LUKÁČOVÁ, Alžbeta: Hana Urbancová (ed.): Lament v hudbe

  Hudobný život, 2010, Bratislava, year 42, no. 6, p. 38 – 39

 • 2009

  SANDTNEROVÁ, Miroslava: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc

  Slovenský národopis, 2009, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 57, no. 4, p. 518 – 519

 • 2007

  KREKOVIČOVÁ, Eva: Hana Urbancová: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku

  Slovenský národopis, 2007, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 55, no. 1, p. 112 – 113

 • 2007

  ŽEŇUCH, Peter: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc

  Studia Ethnomusicologica. III. Ed. Hana Urbancová

  Slavica Slovaca, 2007, Ján Stanislav Slavistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 42, no. 1, p. 78 – 79

 • 2007

  SANDTNEROVÁ, Miroslava: Ako sa Mariánske legendy piesňami stali

  Knihy a spoločnosť, 2007, Bratislava, year 4, no. 12, p. 14

 • 2007

  LUKÁČOVÁ, Alžbeta: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc

  Studia Ethnomusicologica III. Hana Urbancová (ed.)

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 12, p. 38 – 39

 • 2007

  PELLEOVÁ, Andrea: Hana Urbancová: Mariánske legendy v ľudovom speve

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 10, p. 39

 • 2006

  KROPUCHOVÁ, Jana: Vianoce a hudba

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 2, p. 268 – 270
  (Recenzia na: Vianoce a hudba. Weihnachten und Musik. Studia Ethnomusicologica II. Editor: Hana Urbancová. Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV, Ister Science, 2002)

x