Profil osobnosti

Foto: Pavol Polák Zdroj: spectator.sme.sk

Pavol Polák

14. 2. 1925 Bratislava – 21. 5. 2019 Bratislava

hudobná história, publicistika, editor, hudobný manažment

Bio

Bio

1948 – 1953
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda)
1953 – 1995
pracovník Oddelenia hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV
1962
hodnosť CSc. za prácu Hudobno-estetické náhľady 18. storočia z hľadiska formovania princípov hudobného klasicizmu
1965
spolu s PhDr. Jozefom Vlachovičom, CSc. sa zaslúžil o vznik prvého špecializovaného hudobno-dokumentačného pracoviska na Slovensku Hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea
1974
vychádza tlačou jeho kľúčové celoživotné dielo Hudobno-estetické náhľady v 18. storočí. Od baroka ku klasicizmu ako súhrn dovtedajších znalostí o hudobnom myslení v tomto období
2003
vysoké štátne vyznamenanie Čestný kríž za vedu a umenie 1. triedy, udelené prezidentom Rakúskej republiky Thomasom Klestilom, odovzdané veľvyslancom Rakúskej republiky dr. Martinom Bolldorfom na 6. ročníku Mozartovho týždňa

V oblasti výskumu sa zaoberal otázkami metodológie ako aj otázkami podstaty a zmyslu dejín hudby. Je jeden zo zakladateľov Slovenského katalógu hudobnohistorických prameňov v rámci Hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea (teraz Hudobné múzeum Slovenského národného múzea) spolu s Ľubicou Ballovou a Darinou Múdrou.

V 60. rokoch sa venoval hudobno-kritickej činnosti pre časopisy Kultúrny život, Hudební rozhledy, Slovenskú hudbu. V 90. rokoch inicioval založenie Mozartovej obce v Bratislave, bol garantom Mozartovho týždňa v Bratislave (1998 – 2006), organizátorom medzinárodných konferencií v Bratislave (1992, 1994), z ktorých vyšli zborníky Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts (1993), Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik (1997).

Bibliografia

 • Kačic, Ladislav: Niekoľko spomienok na dr. Pavla Poláka (14.2.1925 – 21.5.2019)
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 2
 • Pavol Polák: Sedem mesiacov a jeden deň sám v tmavom úkryte
  2016 In: www.aktuality.sk/clanok/400367/pavol-polak-sedem-mesiacov-a-jeden-den-sam-v-tmavom-ukryte/
  Post Bellum SK 2016
 • Kačic, Ladislav: Jubileá... Pavol Polák
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 2, s. 4 – 5
 • redakcia HŽ – Polák, Pavol: Predstavujeme Mozartovu obec Slovenska
  Rozhovor
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 8, s. 2
 • Kačic, Ladislav: Jubilant Pavol Polák
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 3, s. 2
 • Albrecht, Ján: Pohľady do histórie
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 11 – 12 , s. 10
  (Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts)
 • Rybarič, Richard: Jubileum hudobného historika
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 3, s. 7
 • Lippoldová, Viera – Polák, Pavol: Výstava o Gustávovi Mahlerovi
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 24, s. 4
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Hudobnoestetické náhľady v 18. storočí. Od baroku ku klasicizmu
  1974 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava 1974
  (299 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Spomienky žiaka na Majstra
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účast'ou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Chalupka, Ľubomír (ed.), Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 175 – 182
 • K otázke návštevy Wolfganga Amadea Mozarta v Bratislave
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 3 – 4, s. 408 – 415
 • Battagliová tvorba Juraja Družeckého
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 3, s. 4 – 5
 • K inštrumentálnej komornej tvorbe Juraja Družeckého
  1992 Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, Múdra, Darina (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1992, s. 65 – 73
 • Premeny zvukového obrazu hudby J. S. Bacha v priebehu 20. storočia
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 14, s. 10 – 11
 • Idey Francúzskej buržoáznej revolúcie vo svetle ideálov hudby 18. storočia
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8, s. 12
 • Čo je stará hudba?
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 13, s. 9
 • Skúsenosti s rekonštrukciou Družeckého Concerta
  1988 Musicologica Slovaca XIII. K prameňom hudby na Slovensku v 17. a 18. storočí, Kačic, Ladislav (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1988, s. 135 – 144
 • K rekonštrukcii Družeckého diela
  1987 Bakoš, Ján (ed.): Problémy umenia 16. – 18. storočia. Zborník referátov z vedeckého sympózia, Bratislava, 4. – 5. marca 1987, Umenovedný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1987, s. 226 – 233
 • Pokrok a hudba
  1985 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. IX, 1985, s. 7 – 15
 • Zur Erforschung der Lebensdaten von Anton Zimmermann
  1978 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VII, 1978, s. 171 – 211
 • Hegel a hudobný klasicizmus
  1974 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. V, 1974, s. 195 – 220
 • Hudobný život Bratislavy za prvej republiky
  1957 Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby, SAV, Bratislava 1957
  (540 s., 1. vyd.)
 • Orchestrálne združenie Slovenská filharmónia za prvej republiky
  (Príspevok k dejinám hudobného života na Slovensku za prvej ČSR)
  1954 Hudobnovedný sborník, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. II, 1954, s. 64 – 81
 • Editorská činnosť
 • Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik
  Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994
  1997 Bratislava 1997
  (262 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)
 • Polák, Pavol (ed.): Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts
  Congressus internationales musicologici Bratislavensis, Bratislava, 23. bis 25. März 1992
  1993 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1993
  (222 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 1)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Slovenská filharmónia... sa s budovou Reduty rozlúčila zádušnou omšou
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 6, s. 2
 • Viedeň – zaslúžený úspech Prsteňa bez slov
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 3, s. 21
 • Slovenská filharmónia. Cyklus J
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 3 – 4, s. 4
  (Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave, Július Karaba - dirigent; Dominik Gál - klavír)
 • Dva týždne po predchádzajúcom koncerte...
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 1 – 2, s. 5
  (Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel - dirigent, Igor Fábera - hoboj)
 • Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala...
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 1 – 2, s. 5
  (Ewald Danel - dirigent, Elena Letňanová - klavír)
 • Enigma Mozart
  Esej pri príležitosti ukončenia Mozartovho roka
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 1 – 2, s. 36 – 38
 • Mozart s Harnoncourtom
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 23
 • Veľkolepý Bruckner
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 3, s. 8 – 9
 • V novej koncertnej sezóne: Slovenská filharmónia
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 11 – 12, s. 15 – 16
 • Čarovný Mahler
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 1, s. 21
 • Vianočný koncert SKO
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 1, s. 23
 • Mozartov týždeň Salzburg
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 7 – 8, s. 37 – 38
 • Svetová premiéra doplneného Mozartovho torza
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 7 – 8, s. 34
 • Libor Pešek – “ako doma...”
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 2, s. 13
 • “Iba” Haydn?!
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 11 – 12, s. 22 – 23
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Dances
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 7 – 8, s. 57 – 58
 • Nevšedný zážitok
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 14 – 15
  (Mládežnícky orchester Gustava Mahlera, Claudio Abbado - dirigent)
 • Reminiscencie na Mozartov týždeň Salzburg 2004
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 26 – 27
 • Na dvojici abonentných koncertov...
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 19
  (Petr Vronský - dirigent, Jordanka Palovičová - klavír)
 • Mozartov týždeň Salzburg 2003
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 6, s. 32 – 33
 • Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala...
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 14
 • Quo vadis, Slovenská filharmónia?
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 14
  (Robert Cohen - violončelo, Veľká Británia)
 • Nedokončený žart
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 3, s. 17
  (Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel - dirigent, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej)
 • Hommage... à Corelli
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 24
  (Musica aeterna, Peter Zajíček - umelecký vedúci, Kamila Zajíčková - soprán, Peter Rúfus - recitátor)
 • BHS – Nemecký symfonický orchester Berlín
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 18
  (Kent Nagano - dirigent, Bernhard Hartog - husle, Marie-Luise Modersohn - hoboj)
 • Marginálie ku Dňom starej hudby (Bratislava, 19. – 26. októbra 2002)
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 18 – 19
 • Mozartov týždeň Salzburg 2002, 25. január – 3. február
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 26 – 27
 • K jubileu účinkovania ČF v Bratislave
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 18
  (Česká filharmónia, Pressburger Philharmoniker, Jack Martin Händler - dirigent)
 • Viedenskí filharmonici: Zubin Mehta – Gustav Mahler
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 1, s. 27 – 28
 • Turíčny barokový festival v Salzburgu
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 29 – 30
 • Jubileum hudobného historika
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 6, s. 5 – 6
  (Ladislav Kačic)
 • Záver Bachovho roka
  Dvakrát Magnificat
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 3, s. 26 – 27
  (SF, Leoš Svárovský - dirigent, SFZ, Jan Rozehnal - zbormajster, Solamente naturali, Miloš Valent - umelecký vedúci, Voci festose - komorný spevácky zbor, Gustáv Beláček - bas, Ján Vladimír Michalko - organ)
 • Slovenská filharmónia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 26
  (Oliver Dohnányi - dirigent, Sylvia Čápová-Vizváry - klavír, Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal - dirigent, SKO Bohdana Warchala)
 • Viedenskí filharmonici a Sir Simon Rattle
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 1, s. 19 – 20
 • Mozartov týždeň 2000 – Salzburg
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 17 – 18
 • Dvojica abonentných koncertov SF...
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 12, s. 30
  (Slovenská filharmónia, Peter Mikuláš - bas, Ondrej Lenárd - dirigent)
 • Dni starej hudby 2000
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 11, s. 27 – 28
  (Daniela Varínska - klavír, Eva Szórádová - odborný výklad, Maria Theresia Ensemble, Solamente naturali, Musica aeterna)
 • Mozartov týždeň, Salzburg 1998
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 9, s. 5
 • Znejúca dokonalosť
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 7, s. 8
  (Capella Istropolitana, Martin Haselböck - dirigent, organista, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek - zbormajster, Marta Beňačková - alt)
 • Dni starej hudby ’98
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 22, s. 5
 • Hommage à Lucia Popp 1997
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 8, s. 8
  (Capella Istropolitana, Karol Kopernický, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek - zbormajster)
 • Mozartov týždeň, Salzburg 1997
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 6, s. 9
 • Z abonentných koncertov Viedenských filharmonikov
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 12, s. 9
 • Stretnutie s originálnym konceptom
  Medzinárodná muzikologická konferencia na tému “Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus“ / “Hudba reholí v strednej Európe od Tridentského koncilu do Jozefínskeho obdobia”
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 1, s. 8
  (Trnava, 16. – 19. októbra 2006, v rámci Roka slovenskej hudby)
 • Mozartov týždeň, Salzburg 1996
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 16, s. 15
 • Reflexie z Dní starej hudby
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 22, s. 1
 • Zubin Mehta vo Viedni
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 50, s. 15
 • Založenie Mozartovej obce v Bratislave
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 49, s. 15
 • Pokusy o štýlovú čistotu
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 42, s. 15
 • Requiem zmierenia ako kolektívne dielo
  Európske hudobné slávnosti Stuttgart
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 40, s. 15
 • Hostia z Francúzska, Veľkej Británie a Talianska
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 9, s. 4
 • Stopäťdesiat rokov Viedenských filharmonikov
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 20, s. 6
 • Mozartwoche Salzburg 1994
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 13 – 14, s. 11
 • Polák, Pavol – Rilling, Helmuth: Helmuth Rilling: Široké spektrum starej hudby...
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 12, s. 1, 3
  (Medzinárodná Bachova akadémia Stuttgart, Nová Bachova spoločnosť)
 • Bicentárium Wolfganga Amadea Mozarta
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 50, s. 3
 • Stretnutie s Leonardom Bernsteinom
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 2, s. 15
 • Europäisches Musikfest Stuttgart 1991
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 24, s. 5
 • Medzinárodný Mozartov kongres 1991, Salzburg
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 14, s. 7
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 11, s. 1 – 2
 • Medzinárodná Bachova akadémia Stuttgart
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 1, s. 8
 • Salzburské slávnostné hry
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 40, s. 15
 • Viedenská filharmónia – To je ono!
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 4, s. 8
 • Salzburské slávnostné hry
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 22, s. 5, 7
 • Pred založením Združenia pre starú hudbu pri SHS
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 22, s. 7
 • Spomienkové oslavy
  150. výročia úmrtia J. N. Hummela
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 22, s. 3
 • Marczellová, Zuzana – Polák, Pavol: Pocta Hummelovi
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 10, s. 3, 7
 • Hudobné impresie z letného Londýna
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 19, s. 6
 • Hudobná pohľadnica z Londýna
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 5, s. 6
 • Návraty k Haydnovi
  250. výročie narodenia Josepha Haydna
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 6, s. 1
 • In memoriam Karl Richter
  “Ani celý život nestačí k pochopeniu Bacha”
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 7, s. 6
 • Stará hudba stále aktuálna
  (Reflexie z podnetu Bachovho festivalu)
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 5, s. 3, 8
 • Recenzie
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem, KV 626
  Sony Music 2000
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 59 – 60
  (CD)
 • Johann Sebastian Bach: Mass in B Minor BWV 232
  Telarc 2000, distribúcia DIVYD
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 59 – 60
  (CD)
 • Vedecké recenzie
 • Úvaha nad knihou Nikolausa Harnoncourta: Hudobný dialóg. Myšlienky k Monteverdimu, Bachovi a Mozartovi
  (Hudobné centrum, Bratislava 2003, preklad Alžbeta Rajterová, 163 s., 1. vyd.)
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 3, s. 409 – 416

Fotogaléria

 • Foto: Beseda o hudbe Michaela Tippetta, 1990 1990 Beseda o hudbe Michaela Tippetta, 1990
  Miloš Kocian, Graham Melville-Mason (UK), Juraj Beneš, Pavol Polák, Miroslav Bázlik, Martin Burlas, Ilja Zeljenka

  Zdroj: Archív Hudobného centra


« späť na zoznam Aktualizované: 22. 05. 2019