Profil osobnosti

Foto: Ilja Zeljenka Autor: Pavel Kastl

Ilja Zeljenka

21. 12. 1932 Bratislava – 13. 7. 2007 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1951 – 1956
VŠMU (kompozícia – Ján Cikker)
1957 – 1961
dramaturg Slovenskej filharmónie
1961 – 1968
dramaturg a lektor v Československom rozhlase Bratislava
1968 – 1969
predseda skladateľskej sekcie Zväzu slovenských skladateľov
1972
vylúčený zo Zväzu slovenských skladateľov
1985 – 1996
externý pedagóg kompozície na VŠMU
1987 – 1989
dramaturg festivalu Nová slovenská hudba
1988 – 1989
predseda Slovenského ochranného zväzu autorského
1990 – 1991
predseda Slovenskej hudobnej únie a prezident Medzinárodného hudobného festivalu Melos-Étos

"Kompozične vychádzal Zeljenka z klasikov európskej moderny. Ich vplyv cítiť najmä v študentských prácach, no i neskorších skladbách. Hoci sa ich vplyvu vo svojich dielach zbavil, nesporné je, že ich štúdium mu dalo solídnu školu toho, čo neskôr v ďalšej práci rozvíjal.
Vývoj skladateľa Zeljenku bol v počiatočných fázach protirečivý. Jeho štýlové dozrievanie bolo poznačené úporným hľadaním, prehodnocovaním, zavrhovaním. Jeho tvorivosť sa uberala paralelne do viacerých polôh, od neoklasicizmu, cez postwebernovské štylizácie až po expresionistické gesto, ktoré v snahe tlmočiť čo najširšie výrazové spektrum, prerastá tradičné hranice a naznačuje nové cesty zvuku a formy.
Šesťdesiate roky znamenajú v jeho tvorbe rozvinutie postwebernovských koncepcií a smerovaní Novej hudby. Kompozície predstavujú použitie viacerých typov sonoristiky – rôzny vokálny prejav (Oświęcim; Zaklínadlá; Hry; Metamorphoses XV), hru s fonémami, kvalitami slov (Hry; Zaklínadlá), narábanie s echom (Oświęcim), priestorom (Hry). V tomto období Zeljenka dospieva i k využitiu netradičných typov notácie (Štruktúry; Sláčikové kvarteto č. 1), racionálnej organizácie tónov, polymetrického členenia hudobného materiálu (Kvarteto pre 4 klavírne hlasy; Polymetrická hudba). V tomto období sa venuje intenzívne filmovej hudbe, s ktorou súvisia prvé elektronické a elektroakustické snahy v slovenskej hudbe.
V dôsledku spoločenských stagnácií začiatkom 70. rokov sa Zeljenka zameriava viac na tvorbu pre ľudové súbory, na domácu aj európsku modernu folklórnych a neoromantických orientácií (kantáta Spievať?; Symfónia č. 3), ale aj na vlastné tvorivé východiská. Približne v období komponovania Symfónie č. 3 obrátil pozornosť na preverovanie štruktúrnych a obsahových možností melosu a harmónie (práca s tónovými bunkami obsahujúcimi sekundové postupy). Redukcionizmus prostriedkov očistil a prehĺbil výraz smerom k meditatívnosti (Elégia; Klavírne trio). V Zeljenkovej tvorbe možno zároveň pozorovať syntetizujúce úsilie a zúročenie nových skúsenosti (Galgenlieder; Mutácie; Hry a riekanky; Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto a ď.). V ďalšom vývoji kontinuitne rozvíja svoj kompozičný prejav smerom k hlbšej syntéze domácich zdrojov (afinita na ľudové intonácie), základných klasických princípov v oblasti tektoniky, harmónie. V poslednom období sa do centra jeho pozornosti dostáva rytmická zložka. Vzniká celý rad skladieb, ktoré sú s úspechom prijímané doma i v zahraničí."

(DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 289–290.)

Diela

 • opera
 • Bátoryčka

  Operná smutnohra v dvoch dejstvách
  1994 120'
  TEXT: Peter Maťo na text Jonáša Záborského
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  POSTAVY: Alžbeta Bátory (s), Katarína (ms), Georg Turzo (br), Závodský (t), Kečegy (br), Paraska (br), Agnesa (s), Apollonia (ms), Helena (ms), Dora (a)
  OBSADENIE: soli, CM, orch: fl, ob (ci), 2cl, fg, 2cr, tr, tn, bat, tp, archi
 • Posledné dni Veľkej Moravy

  1996 140'
  TEXT: Peter Maťo a Pavol Smolík podľa Jonáša Záborského
  POSTAVY: Mojmír, Hostivít, Mečislav, Vratislav, Spitihnev, Výhoň, Osvald, Rastislav, Radvan, Svätopluk otec, Slavomír, Trebic, Gorazd, Bretislav, Vojak 1, Vojak 2, Drevan, Ufo, Adalhart, Otto, Hatto, Svätopluk syn, Árpád, Zoltán, Silaj, Ingó, Šeréň, Miloslava, Vlasta, Pustovník, Pestúnka
 • iné javiskové
 • Syn človeka

  Slovenské pašie – scénické oratórium
  1992–1993 75'
  TEXT: Z. Lengová, M. Farkašová
  POSTAVY: Ježiš (b), Žalmista (t), Šimon Peter (t), Pilát (b), Mária (s), Matka (ms)
  OBSADENIE: soli, CM, orch: 2fl, 2cl, 1fg, 1cr, 1tr, sth (org, ar, cpl), cmp, cio, fu, archi
 • symfonický orchester
 • Symfónia č. 1

  pre veľký orchester
  1953 36'
  OBSADENIE: orch: 3fl, 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, pf, archi
  Ikona audio
 • Dramatická predohra

  pre symfonický orchester
  1955 9'
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob, 2cl, 2fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, trg, tpc, pti, gc, archi
 • Karikatúra

  1956 8'
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, piatti, gc, trg, tpc, archi
 • Revolučná predohra

  pre veľký orchester
  1962 5' 40''
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob, 2cl, clb, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, pti, tpc, gc, xlf, pf, archi
 • Štruktúry

  Symfonický obraz pre veľký orchester
  1964 12' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl, 4ob (1ci), 4cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
  Ikona audio
 • Variácie

  pre orchester
  1969 12'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), ob, ci, 2cl (1clb), 2fg, 4cr, 4tr, 3tn, vbf, xls, cel, cmb, pf, ar, pti, gng, cmp, 3bon, 3tom, tp, archi
  Ikona audio
 • Meditácia

  pre orchester
  1970 12'
  OBSADENIE: orch: 2fl, ob, 2cl, 2cr, 2tr, 2tn, tp, xlf, cmp, ar, archi
  Ikona audio
 • Symfónia č. 3

  1974 37'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, cfg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi
  Ikona audio
 • Svadba

  Tanečný obraz pre orchester
  1975 6' 30''
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob (1ci), 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 2tn, tp, pti, xlf, tpc, ar, archi
 • Symfónia č. 4 "Baletná"

  1977–1978 44'
  OBSADENIE: orch: 3fl, 2ob, 3cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, bat, pf, archi
  Ikona audio
 • Overtura giocosa

  1982 11' 15''
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, trg, tpc, pti, gc, tp, archi
 • Symfónia č. 5

  1985 26'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob, 3cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
  Ikona audio
 • Hudba pre symfonický orchester

  1987 17'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob, 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, xlf, vbf, tpc, 2bon, pti, gc, gng, ar, archi
 • Zakliaty pohyb

  Koncertantná štúdia pre veľký orchester
  1989 13' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob, 3cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, cmp, xlf, tpc, 3bon, pti, archi
  Ikona audio
 • Koncert pre orchester

  1994 35'
  OBSADENIE: orch: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 3cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi
 • Overtura festiva

  pre veľký orchester
  1997 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 4tn, tu, tp, xlf, tpc, pti, gc, tp, archi
 • Symfónia č. 6

  1998 19' 20''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, ci, 2cl, 2fg, cfg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Symfónia č. 8

  pre veľký orchester
  2001 26'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, cmp, xlf, archi
 • Symfónia č. 9

  pre veľký orchester
  2002 30'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Symfonický fragment

  pre veľký orchester
  2005 22'
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, cfg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Sarkazmy

  pre orchester
  2006 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tn, tp, tpc, xlf, pti, archi
 • komorný orchester
 • Suita

  pre malý orchester
  1953 20'
  OBSADENIE: orch: fl (flp), ob, cl, fg, cr, archi
 • Pieseň bez slov

  pre sláčikový orchester
  1960 2'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 2 in C

  pre sláčikový orchester
  1961 23'
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: archi
 • Epilóg

  (pamiatke E. Špitza)
  1977–1979 14'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, fg, 2cr, 2tr, tn, tp, archi
  Ikona audio
 • Hudba pre Warchala

  Suita pre komorný sláčikový orchester
  1987 13'
  OBSADENIE: archi
 • Symfonietta giocosa

  per archi da camera
  1995 16' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Mozartina (Hommage à W. A. Mozart)

  pre sláčikový orchester
  1998 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Slovenské spevy

  pre inštrumentálny súbor OĽUN
  1998 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, cl, archi
 • Symfonietta č. 2

  2000 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, bat, archi
 • Symfonietta č. 3

  per archi
  2001 28' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Musica slovaca

  Úprava pre sláčikový orchester a tri cimbaly
  2005 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 3zmb, archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Veru moja láska

  Pieseň pre soprán a orchester
  1962 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: s, orch: cl, archi
 • Dunaju hlboký

  Balada pre alt a sláčikový orchester s flautou na slovenskú ľudovú pieseň
  1974 9'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: a, fl, archi
 • K horám, slniečko, k horám

  Žatevné piesne z Púchovskej doliny
  1979 7' 30''
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, fl, cl, zmb, archi
 • Musik für Morgenstern

  pre bas sólo, sláčikový orchester a klarinet
  1983 TEXT: Christian Morgenstern
  OBSADENIE: b, cl, archi
 • Waka

  Piesne pre soprán a sláčikový orchester na starú japonskú poéziu
  1999 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Oświęcim

  Kantáta pre miešaný zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester s použitím reproduktorov
  1960 18'
  TEXT: Mikuláš Kováč
  VYDAVATEĽ: Editio Supraphon
  OBSADENIE: CM, 2spk, orch: 3fl (1flp), 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, tpc, gng, pti, gc, xlf, vbf, cel, ar, pf, archi
  Ikona audio
 • Spievať?

  Kantáta pre 2 zbory, soprán, recitátora a orchester na báseň Jána Bottu
  1973–1974 16'
  TEXT: J. Botto
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: spk, s, 2CM, orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tp, pti, cmp, tno, xlf, ar, archi
 • Dve svadobné piesne

  pre sólový hlas, zbor a orchester
  1974 7'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: a, CM, orch
 • Valaské koledy

  1975 5' 46''
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: a, CMa, orch
 • Slovo

  Skladba pre orchester, recitátora a miešaný zbor na úryvok z básnickej zbierky Slovo od Miroslava Válka
  1980 16'
  TEXT: M. Válek
  OBSADENIE: spk, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, fg, 2cr, 2tr, tn, tp, bat, archi
 • Missa serena

  pre miešaný zbor, basbarytónové sólo a komorný orchester
  1995 30' 35''
  TEXT: lat.
  OBSADENIE: bbr, CM, orch: fl, ob, cl, archi
 • Psalmus 84

  pre miešaný zbor, basbarytón sólo a sláčikový orchester
  1997 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: bbr, CM, archi
 • Symfónia č. 7

  pre veľký symfonický orchester, sólo soprán, bas a miešaný zbor
  1998 33'
  TEXT: Biblia (Žalm 84)
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, b, CM, orch: 2fl, 2ob (1ci), 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, xlf, archi
 • Benedictus es, Domine

  Hymnus pre soprán, alt, tenor a bas sólo, miešaný zbor a sláčikový orchester
  1999 15'
  TEXT: Biblia (Daniel 3, 52–56)
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, archi
 • zbor a orchester
 • Balada

  pre zbor a orchester na ľudový text
  1957 9'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, orch: 3fl, 2ob, ci, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, bat, tp, pf, archi
 • Hudba pre zbor a orchester

  1965 14'
  OBSADENIE: CM, orch: 2fl, 2ob, ci, 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, vbf, xlf, pti, pto, tpc, 3bon, 3tom, 3gng, cmp, tp, ar, archi
 • Zaklínadlá

  pre miešaný zbor a orchester
  1968 17'
  TEXT: autor, lat.
  OBSADENIE: CM, orch: 3fl, 2cl, 3tr, 3tn, tp, 3pto, 2gon, 3tom, cmp, cle, xlf, archi
 • Premeny lásky

  Tanečná scéna pre komorný orchester
  1983 OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre klavír a orchester č. 1

  1966 16'
  OBSADENIE: pf, orch: 3fl, 3ob, 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 4tn, xlf, vbf, archi
 • Elégia

  pre sláčikové nástroje a sólové husle
  1973 11'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, archi
 • Concerto per violino solo ed archi

  1974 22'
  OBSADENIE: vn, archi
 • Musica per pianoforte ed archi

  1975 17'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, archi
 • Musica slovaca

  Skladba pre husle a sláčikový orchester na ľudové piesne z Čičmian
  1975 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, archi
 • Koncert pre klavír a orchester č. 2

  "Premeny"
  1981 20' 30''
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf, orch: 2fl, 2ob, 3cl (1clb), 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, tp, bat, archi
  Ikona audio
 • Koncert pre klarinet a orchester

  1984 26' 30''
  OBSADENIE: cl, orch: xlf, tp, archi
  Ikona audio
 • Rozhovory

  pre violončelo a komorný orchester
  1984 16'
  OBSADENIE: vc, archi
 • Koncert pre husle a orchester č. 2

  1989 28'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch: 2fl, flp, 2ob, 2cl, clb, 2fg, cfg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, xlf, tpc, gc, pti, tbl, archi
 • Concertino

  pre kontrabas a komorný sláčikový orchester
  1994 19'
  OBSADENIE: cb, archi
 • Concertino

  pre klavír a sláčiky
  1997 23' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, archi
 • Concerto grosso

  pre organ a sláčikový orchester
  1997 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org, archi
 • Koncert pre violu a dychový orchester

  1998 19'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vl, orch: 2fl, 2ob (1ci), 2cl (1clb), 2fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tp, xlf, bat: tom, tpc, 2pti, gc
 • Concertino

  pre bicie sólo a sláčikový orchester
  1999 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: bat: cmp, 2pti, bc, tpc, tno, xlf, vbf, 4bon, tp, archi
 • Koncert pre violončelo a orchester

  1999–2000 17' 30''
  OBSADENIE: vc, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, pti, archi
 • Divertimento

  pre lesný roh a komorný sláčikový orchester
  2001 7' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cr, archi
 • Koncert pre klavír a orchester č. 3

  2002 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, bat, tp, archi
 • Koncert pre husle a orchester č. 3

  2003 25'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, xlf, bat, archi
 • Concertino

  pre fagot a komorný orchester
  2005 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fg, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, bat, archi
 • Malá čelová hudba

  pre violončelo a komorný sláčikový orchester
  2005 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, archi
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Concerto per due violoncelli ed orchestra d'archi

  1994 24'
  OBSADENIE: 2vc, archi
 • Dvojkoncert

  pre trúbku a organ so sláčikovým orchestrom a tympanmi
  1999 28'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org, tr, tp, archi
 • Concertino

  pre dva klavíry a sláčikový orchester
  2002 15' 20''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2pf, archi
 • tri sólové nástroje a orchester
 • Concertino

  pre komorný sláčikový orchester, klarinet, klavír a bicie
  1988 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl, pf, bat, archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • Sedem kompozičných štúdií

  pre malý orchester
  1962 4'
  OBSADENIE: ens: fl (flp), ob, cl (clb), tr, tn, cel, cmb, pf, xlf, bat, 4vn, vl, vc, cb
 • Polymetrická hudba

  pre štyri sláčikové kvintetá
  1970 13'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: archi
  Ikona audio
 • Komorná hudba

  pre 18 hráčov
  1971 8' 30''
  OBSADENIE: ens
 • Svadobná

  1972 3'
  OBSADENIE: 2cl, zmb, 3vn, 2vl, 2vc
 • Marekánia

  pre flautu (klarinet) a bicie nástroje
  1991 1991, rev. 1995, 12'
  OBSADENIE: fl/cl, bat: 3pto, 3tom, tpc, gc, xlf, vbf
 • Afro-Dita

  (percussioni solo)
  1997 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: bat: cmp, 2bc, 4bon, 2pto, xlf, mbf, tpc, gc, gng
 • Prolog e barbaro

  per percussioni
  1999 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: bat: 2mcs, cst, tbl, tno, trl, tpc, trg, 3pto, gc, 4bon, 4tom, xlf, vbf
 • Tri skladby

  pre flautu a bicie
  2000 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, bat: vbf, 3bon, gc
 • sólový nástroj
 • Souvenir à 50

  (violino solo)
  1980 2'
  OBSADENIE: vn
 • Tri monológy

  pre violončelo sólo
  1980 11'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vc
  Ikona audio
 • Štyri miniatúry

  pre husle
  1981–1988 5' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Tri kusy

  pre flautu sólo
  1984 6' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl
  Ikona audio
 • Tri kusy

  pre violu sólo
  1985 11' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: vl
 • Poéma

  pre husle sólo
  1988 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
  Ikona audio
 • Hry pre jedného

  pre flautu, klavír, bicie a hlas
  1992 25'
  OBSADENIE: fl, pf, bon, v
 • Monodráma

  pre husle sólo
  1995 6' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Polarity

  pre violončelo sólo
  1995 10'
  OBSADENIE: vc
 • Giocomobil

  pre akordeón
  1996 3'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Kontrasty

  pre husle sólo
  1997 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Lesné jahody

  Šesť skladieb pre akordeón
  1998 15' 10''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Štyri miniatúry

  pre akordeón
  1999 5' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Toccata

  pre cimbal
  1999 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: zmb
 • Sonáta – Elégia

  pre violu sólo
  2000 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vl
 • Bagatelli

  per violino solo
  2001 5' 15''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Symetrie

  pre husle sólo
  2001 16' 54''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Sonata

  per violino solo
  2002 13' 28''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Sonata

  per violoncello solo
  2003 7' 45''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc
 • Hudba pre sólové violončelo

  2004 9' 47''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc
 • Sonáta č. 2

  pre husle sólo
  2004 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Sonatína

  pre sólové husle
  2004 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Tri staršie tance

  pre akordeón sólo
  2005 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Musica per oboe solo

  2006 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ob
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Capriccio

  pre klavír
  1951 OBSADENIE: pf
 • Na jeseň

  1951 5'
  OBSADENIE: pf
 • Scherzo

  1952 OBSADENIE: pf
 • Bagately

  pre klavír
  1953–1954 10' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Intermezzo

  pre klavír
  1954 10'
  OBSADENIE: pf
 • Pastorále

  pre klavír
  1954 OBSADENIE: pf
 • Karikatúra

  pre klavír
  1956 3'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 1

  pre klavír
  1957 14'
  OBSADENIE: pf
 • Suita

  pre klavír
  1957 OBSADENIE: pf
 • Sedem kompozičných štúdií

  pre klavír
  1962 4'
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: pf
 • Koláž č. 1

  pre preparovaný klavír
  1963 3' 30''
  OBSADENIE: ppf
 • Koláž č. 2

  pre preparovaný klavír
  1963 3' 30''
  OBSADENIE: ppf
 • Tri klavírne kusy

  1964 3' 30''
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sedem skladbičiek pre deti

  1974 4'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 2

  pre klavír
  1974 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • 25 miniatúr

  pre klavír
  1977 OBSADENIE: pf
 • 6 aforizmov

  pre klavír
  1977 6' 30''
  OBSADENIE: pf
 • 6 drobností pre deti

  1977 2'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Capriccio

  pre klavír
  1982 5' 10''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Sonáta č. 3

  pre klavír
  1985 10' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Toccata

  pre klavír
  1986 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Malá suita

  pre klavír
  1987 14'
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Tanec masiek

  pre klavír
  1987 5' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Album pre mladých klaviristov

  1988 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Päť etud

  pre klavír
  1988 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Tri skladby

  pre klavír
  1988–1992 12'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 4 "17. november 1989"

  pre klavír
  1989 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Tri prelúdiá a fúgy

  pre klavír
  1989 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Hry pre Biancu

  pre klavír a 4 bongá
  1992 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, 4bon
  Ikona audio
 • 31 klavírnych drobností pre deti

  1993 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Chvála rytmu

  pre klavír
  1993 6' 10''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Šesť detských skladbičiek

  pre klavír
  1994 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Hallo, Mr. Finnissy

  pre klavír
  1995 5'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • 32 invencií

  pre klavír
  1997 50'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Aforizmy

  pre klavír
  1997 12' 38''
  OBSADENIE: pf
 • Fragment

  pre klavír
  1997 6' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Hry pre Jordanku

  pre klavír a štyri bongá
  1997 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf, 4bon
 • Sonatína pre klavír

  1997 11'
  OBSADENIE: pf
 • Toccata pre klavír štvorručne

  1997 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • Dvanásť prelúdií a fúg

  pre klavír alebo organ
  1998 40'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf/org
 • Sedem klavírnych kusov

  1998 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Klavírne etudy č. 2

  1999 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Musica slovaca

  Úprava pre štvorručný klavír
  1999 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • Rozprávky o hudbe

  pre klavír
  1999 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Rozprávky o hudbe II.

  (klavírny cyklus)
  1999 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 5

  pre klavír
  1999 18'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 6

  pre klavír
  1999 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 7

  pre klavír
  1999 14' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Sonáta č. 8

  pre klavír
  1999 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Štyri klavírne skladby

  1999 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Tri klavírne skladby pre ľavú ruku

  1999 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Tri prelúdiá

  pre klavír
  1999 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 1

  pre klavír štvorručne
  2000 22'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • Sonáta č. 10

  pre klavír
  2000 21'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 11

  pre klavír
  2000 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 9

  pre klavír
  2000 27' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Klavírne bagately II

  2001 25'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Tri klavírne etudy (III.)

  2001 10' 20''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Hry intervalov

  2002 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 12 (Sonáta-fantázia)

  pre klavír
  2002 19'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 13

  pre klavír
  2002 18'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 14

  pre klavír
  2002 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 2

  pre klavír štvorručne
  2002 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • Bagately III.

  pre klavír
  2003 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 15

  (v jednej časti) pre klavír
  2003 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 16

  pre klavír
  2003 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 17

  pre klavír
  2003 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 18 (Sonáta-fantázia)

  pre klavír
  2003 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 19 "Pocta Haydnovi"

  pre klavír
  2003 18'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Toccata – Fantázia

  pre klavír šesťručne
  2003 8' 40''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf6m
 • Fantázia

  pre klavír
  2004 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 20

  pre klavír
  2004 10' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 21 "Otázky bez odpovedí"

  pre klavír
  2004 21' 36''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 22

  pre klavír
  2004 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 23

  pre klavír
  2004 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • 24 prelúdií

  pre klavír
  2005 60'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Rytmické cvičenia pre Kristínku

  2005 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 24

  pre klavír
  2005 19' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonatina giocosa

  pre klavír
  2005 19'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Vrtochy

  3 capricciá pre klavír
  2005 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sarkazmy

  pre klavír
  2006 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 25

  pre klavír
  2006 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Variácie EsBe

  2006 4' 53''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Deväť skladieb

  pre klavír
  2006–2007 21'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Prelúdium

  pre organ
  1966 OBSADENIE: org
 • Ligatúry

  pre organ
  1972 7'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: org
 • Šesť štúdií

  pre organ
  1975–1976 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Reliéfy

  Skladba pre organ
  1979 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
  Ikona audio
 • Listy priateľom

  pre organ
  1984 17' 30''
  OBSADENIE: org
 • Toccata

  pre organ
  1991 7' 41''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Pulzácie

  pre organ
  1992 8' 43''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Ostinato

  pre organ
  1993 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Tri prelúdiá a fúgy

  pre organ
  1993 23' 30'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Helios-toccata

  pre organ
  1995 10'
  OBSADENIE: org
 • Hudba pre organ

  1995 38' 12''
  OBSADENIE: org
 • Sedem vianočných miniatúr

  pre organ
  1995 7'
  OBSADENIE: org
 • Malá hudba pre organ

  1997 7'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Prelúdium a fúga

  pre husle a violončelo
  1973 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc
 • Tri kusy pre Nato Gabunijovú

  pre husle a klavír
  1978 5'
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Husľové duetá

  1982 9' 40''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn
 • Hudba pre violončelo a klavír

  1986 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Pastorále

  pre flautu a harfu
  1986 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ar
 • Capriccio

  pre flautu a kontrabas
  1988 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, cb
 • Sonáta-balada

  pre violu a klavír
  1988 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vl, pf
 • Sonáta č. 1

  pre husle a klavír
  1992 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Fagotina

  Sonatína pre fagot a klavír
  1993 15'
  OBSADENIE: fg, pf
 • Duettina

  pre husle
  1994 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn
 • Mobília

  pre hoboj a klavír
  1994 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ob, pf
 • Concertino

  pre trúbku a organ
  1995 11' 55''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: tr, org
 • Flautové duetá

  1996 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2fl, tpc
 • 3 B-Es-E Duetti

  per violino e violoncello
  1997 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc
 • Sonatína

  pre violu a klavír
  1997–1998 11' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vl, pf
 • Americké capriccio

  pre kontrabas a klavír
  1998 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cb, pf
 • Sonáta

  pre violončelo a klavír
  1998 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Sonáta

  pre klarinet a klavír
  1998 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl, pf
 • Sonatína

  pre flautu a harfu
  1998 8' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ar
 • Duetá

  pre gitaru a akordeón
  1999 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: gui, ac
 • Sonáta č. 2

  pre husle a klavír
  1999 14' 20''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Tri skladby

  pre flautu a gitaru
  1999 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, gui
 • Zwei Stücke für zwei Violoncelli (Dve skladby pre dve violončelá)

  1999 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vc
 • Dve skladby

  pre husle a klavír
  2000 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Malá hudba

  pre violu d’amore a klavír (čembalo)
  2000 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vl, pf/cmb
 • Musica slovaca

  Úprava pre husle a klavír
  2000 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta č. 3

  pre husle a klavír
  2000 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatína

  pre flautu a klavír
  2000 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Tri skladby

  pre harmónium (akordeón) a klavír
  2000 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: harm/ac, pf
 • Malá komorná hudba

  pre čembalo a cimbal
  2001 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cmb, zmb
 • Prolog ed allegro

  per clarinetto e violoncello
  2001 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl, vc
 • Sonáta

  pre flautu a klavír
  2001 19'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Sonáta

  pre kontrabas a klavír
  2001 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cb, pf
 • Dvojhry

  pre husle a violončelo
  2003 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc
 • Sonatína

  pre husle a klavír
  2003 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Dve skladby

  pre klarinet a violončelo
  2004 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl, vc
 • Hudba pre violončelo a akordeón

  2005 5'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, ac
 • Largo

  pre violončelo a organ
  2005 8' 50''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, org
 • Štefánka

  Slovenské tango pre violončelo a akordeón
  2005 4'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, ac
 • Dvojhlasné štúdie

  pre hoboj a fagot
  2006 25'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ob, fg
 • Štyri skladby

  pre husle a klavír
  2006 18'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • dva klavíry
 • Toccata

  pre dva klavíry
  1994 11'
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Dychové trio

  pre flautu, hoboj a fagot
  1985 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, fg
 • Hudba pre klarinet, klavír a bicie

  1985 10'
  OBSADENIE: cl, pf, bat: vbf/mbf, xlf, tpc, 3pto, 2bon, 3tom
 • Trio

  per flauto, violino e violoncello
  1995 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, vc
 • Deťom

  Sláčiková suita
  1997 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vc
 • Sláčikové trio

  2001 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Trio

  pre altovú flautu, flautu a violončelo
  2001 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl (flp), fla (fl), vc
 • Dychové trio č. 2

  pre hoboj, klarinet a fagot
  2006 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ob, cl, fg
 • klavírne trio
 • Trio pre husle, violončelo a klavír

  1975 14' 40''
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn, vc, pf
  Ikona audio
 • Klavírne trio č. 2

  1998 18'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Musica slovaca

  Úprava pre klavírne trio
  2001 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Polymetrické kvarteto

  pre štyri klavírne hlasy
  1964 6'
  OBSADENIE: 4pf
 • Kvartettino semplice

  pre tri klarinety a basklarinet
  1995 11'
  OBSADENIE: 3cl, clb
 • Posedenie v Daxe

  (pre Požoň sentimentál)
  1997 3'
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Prológ a humoreska

  pre flautu, husle, basklarinet a klavír
  1997 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, clb, pf
 • Žobrácka pieseň

  (pre Požoň sentimentál)
  1997 3' 20''
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Sonatina per fiati

  2001 11' 25''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg
 • Hra pre štyroch

  (súboru I fiati)
  2003 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg
 • Hudba pre štyri violončelá

  2003 10' 10''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 4vc
 • Musica slovaca

  Úprava pre štyri violončelá
  2003 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 4vc
 • Prelúdium a elégia

  pre 4 lesné rohy
  2003 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 4cr
 • Pesnička z Ziegelfeldu

  pre akordeón, husle, kontrabas a klavír
  2004 4' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, cb, ac, pf
 • Štyria

  Štyri skladby pre flautu, hoboj, klarinet a fagot
  2006 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg
 • Musica slovaca pre štyri gitary

  (úprava Martin Krajčo)
  2010 6'
  OBSADENIE: 4gui
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  1963 10' 30''
  VYDAVATEĽ: Panton, Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  1976 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  1979 12' 40''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Musica slovaca

  pre sláčikové kvarteto
  1985 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4

  1986 14'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Sláčikové kvarteto č. 5

  1988 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 7

  Pocta L. v. B.
  1991 19'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Kvartettino semplice

  per archi
  1995 10' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 8 „Štvrťtónové“

  1995 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 9

  1999 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 10

  2000 18' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 11

  2002 19'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 12

  2003 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Sláčikové kvarteto č. 13

  2006 24'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 14

  (v jednej časti)
  2006 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Klavírne kvinteto č. 1

  1953 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
  Ikona audio
 • Klavírne kvinteto č. 2

  1958 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc, pf
  Ikona audio
 • Smútočný chorál

  1960 4'
  OBSADENIE: 3tr, 2tn
 • Cigánska

  (časť zo suity z filmu Zbohom Péro)
  1961 3'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, cb
 • Musik für Leipziger Kammerviolen (Hudba pre Komorné violy z Lipska)

  1987 8' 20''
  OBSADENIE: 4vl, cb
  Ikona audio
 • Spomienka

  (pre Požoň sentimentál)
  1996 4' 15''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, vc, ac, pf
 • Klavírne kvinteto č. 3

  1998 22'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc, pf
 • Klavírne kvinteto č. 4

  (s bongami)
  1999 11' 50''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf, 3bon
  Ikona audio
 • Klavírne kvinteto č. 5

  2000 23'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vl, vc, cb, pf
 • Fanfára

  pre festival v Modre
  2002 1'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2tr, cr, 2tn
 • Concertino

  pre kontrabas a sláčikové kvarteto
  2006 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cb, 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto č. 1

  1977 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, 5tom, 5bon
  Ikona audio
 • Dychové kvinteto č. 2

  1993 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Dychové kvinteto č. 3

  1998 13' 15''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Deux morceau pour TAL-quintetto

  2000 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • šesť nástrojov
 • Trúbková hudba

  1977 OBSADENIE: 6tr
 • Introdukcia

  pre 2 trúbky, 2 trombóny, organ a tympany
  1982 6'
  OBSADENIE: 2tr, 2tn, org, tp
 • osem nástrojov
 • Okteto

  pre dychy
  1999 10' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2ob, 2cl, 2fg, 2cr
 • Okteto

  pre dychové a sláčikové kvarteto
  2004 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, 2vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Tri piesne

  pre soprán, barytón, flautu a violončelo
  1962 TEXT: Janko Jesenký, Štefan Žáry
  OBSADENIE: s, br, fl, vc
 • Metamorphoses XV

  pre rozprávača a deväť nástrojov
  1964 8'
  TEXT: Ovidius
  OBSADENIE: spk, fl, ob, cl, fg, 2tr, vn, vl, vc
 • Uspávanka

  1971 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, fl, vn, ar, zmb
 • Sadaj slnko, sadaj

  podľa ľudovej piesne pre alt, harfu, čelestu a sláčikové kvarteto
  1973 4' 30''
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: a, ar, cel, 2vn, vl, vc
 • Galgenlieder

  1975 TEXT: Christian Morgenstern
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, fl (flp), cl (clb), 2vn, vl, vc, pf
  Ikona audio
 • Uspávanky

  1976 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: a, ar, cmb, pf, zmb/ar
 • Mutácie

  Hudba pre soprán, 3 tom-tomy, bas, piatti, gran cassa, flautu, hoboj, klarinet, fagot a husle
  1979 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, b, fl, ob, cl, fg, vn, 3tom, pti, gc
 • Rozmar

  pre soprán sólo a basklarinet
  1983 7'
  OBSADENIE: s, clb
 • Aztécke piesne

  Skladba pre soprán, klavír a bicie
  1986 12' 54''
  TEXT: aztécka poézia, preklad Ľ. Feldek
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf, bat: 2bon, 3tom, 2pto, xlf, vbf
 • Sláčikové kvarteto č. 6 'Zariekania'

  pre sláčikové kvarteto a alt
  1988 21'
  TEXT: R. Pandulová
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: a, 2vn, vl, vc
 • Hudba k poézii

  pre sláčikové kvarteto
  1990 TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: spk, 2vn, vl, vc
 • Sourire

  pre soprán, klarinet, tri tomtomy, tri bongá a vibrafón
  1995 11'
  OBSADENIE: s, cl, 3tom, 3bon, vbf
 • Aztécke piesne II

  pre bas, 4 bongá, flautu a violončelo
  1997 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: b, 4bon, fl, vc
 • Všetko má svoj čas

  Spev podľa Sv. písma (Kazateľ 3) pre alt a organ
  1999 11'
  TEXT: Biblia
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: a, org
 • Musica per 3

  (soprano, trombone/violoncello, piano)
  2002 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, tn/vc, pf
 • Tri slová

  Skladba pre bas sólo, bongo, flautu, marimbu a violončelo
  2006 10' 23''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: b, bon, fl, mb, vc
  Ikona audio
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Poďme sa veseliť

  Pieseň pre soprán a klavír
  1960 3'
  TEXT: František Andraščík
  OBSADENIE: s, pf
 • Prvému kozmonautovi

  Malá kantáta pre tenor a klavír
  1961 4'
  TEXT: Milan Kopačka
  OBSADENIE: t, pf
 • Giocofónia

  pre klavír a soprán
  1997 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Waka

  Piesne na starú japonskú poéziu (klavírna úprava)
  1999 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Sonety Orfeovi

  3 piesne pre soprán a klavír na básne R. M. Rilkeho
  2004 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • hudba pre divadlo
 • Johann Nepomuk Nestroy: Talizman

  1955 RÉŽIA: Oto Katuša
 • Klabund: Kriedový kruh

  1957 RÉŽIA: Pavol Haspra
 • Guilherme Figueiredo: Líška a hrozno

  1958 RÉŽIA: Ivan Lichard
 • Vítězslav Nezval: Manon Lescaut

  1958 RÉŽIA: Vladimír Petruška
 • Jan Drda: Hriešna dedina alebo Zabudnutý čert

  1960 RÉŽIA: Ivan Lichard
 • Štefan Petruš/Juraj Váh: Rajnoha

  1962 RÉŽIA: Juraj Haľama
 • Vítězslav Nezval: Edison

  1963 RÉŽIA: Josef Hajdučík
 • Guilherme Figueiredo: Amfitryon

  1964 RÉŽIA: Ivan Lichard
 • Jevgenij Ľvovič Švarc: Šarkan

  1964 RÉŽIA: Karol Spišák
 • Sofokles: Vládca Oidipus

  1965 RÉŽIA: Jozef Budský
 • Jozef Gregor Tajovský: Hriech, Matka, Tma

  1972 RÉŽIA: Peter Jezný
 • William Shakespeare: Hamlet

  1974 RÉŽIA: Ivan Petrovický
 • Jean Racine: Faidra

  1976 RÉŽIA: Tibor Rakovský
 • úpravy
 • 25 piesní pre miešaný zbor

  (z Evanjelického spevníka)
  1997 OBSADENIE: CM
 • miešaný zbor
 • Adagio cantabile

  pre miešaný zbor
  1972 1972, rev. 1997, 2' 25''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Intermezzá

  pre madrigal
  1972 9'
  TEXT: Milan Rúfus
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Roztopaš

  pre miešaný zbor
  1972 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Štyri ľudové balady

  pre miešaný zbor
  1972 5' 12''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Vajano

  pre miešaný zbor
  1972 OBSADENIE: CM
 • Päť zborov

  1973 8' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Štyri zbory

  1973 11'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Tri madrigaly

  1973 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Bagately

  pre miešaný zbor a cappella
  1975 4'
  VYDAVATEĽ: Národné osvetové centrum
  OBSADENIE: CM
 • Hry a riekanky

  pre miešaný zbor
  1977 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Večer

  Miešaný zbor na báseň M. Válka
  1977 TEXT: Miroslav Válek
  OBSADENIE: CM
 • Oráčske spevy

  pre miešaný zbor a cappella
  1983 7' 08''
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Lamentoso

  pre miešaný zbor
  1985 6'
  OBSADENIE: CM
 • Zborohra

  pre miešaný zbor a cappella
  1985 5' 40''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Zdravica Lacovi Holáskovi k šesťdesiatke

  1989 OBSADENIE: CM
 • Chvála spevu

  pre miešaný zbor a cappella
  1991 13'
  OBSADENIE: CM
 • Boh je môj pastier

  Miešaný zbor na slová žalmu Dávidovho
  2001 3' 10''
  TEXT: Biblia
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Elégia o prsteni mladosti

  Miešaný zbor na fragmenty básne B. I. Antonyča
  2004 12'
  TEXT: Bohdan Ihor Antonyč
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Fortuna

  pre mužský zbor
  1994 5'
  OBSADENIE: CMa
 • Slnko v sieti

  Tri mužské zbory na básne J. Mihalkoviča a H. Gahérovej
  2002 7' 40''
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Uspávanka

  Pieseň na ľudovú poéziu pre ženský zbor
  1961 4' 24''
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF
 • Riekanky

  pre ženský zbor a cappella
  1977 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF
 • Sonety Orfeovi

  pre ženský zbor
  2000 10'
  TEXT: Reiner Maria Rilke
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CF
 • Velena

  pre ženský zbor
  2000 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Detské hry

  1980 8'
  OBSADENIE: CB
 • Kde žijú vtáčiky

  Cyklus detských zborov na verše Miroslava Válka
  1980 12'
  TEXT: M. Válek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Malé príbehy

  5 miniatúr pre chlapčenský zbor
  1982 6' 30''
  OBSADENIE: CB
 • Žart

  Skladba pre detský zbor
  1983 4' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Detské zbory a cappella

  1985 TEXT: ľud., Krista Bendová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Nežné deti novembra

  Skladba pre detský zbor
  1990 5' 30''
  OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje

  1968–1969 1968–1969, rev. 1980, 12' 30''
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: CM, bat
  Ikona audio
 • Caela Hebe

  Hudba pre zbor a 13 nástrojov
  1970 9' 35''
  OBSADENIE: CM, ens: fl, tr, cmb, ar, pf, xlf, cmp, cle, pti, 2gng, 3bon, 3tom, tp
  Ikona audio
 • Čačky-hračky

  Skladbičky pre deti na texty K. Bendovej
  1977 9'
  TEXT: Krista Bendová
  OBSADENIE: CB, ens: fl, tn, gc, tpc, xlf, vn, vl, cb
 • Hassleriána

  pre miešaný zbor, zobcovú flautu, tamburínu a bongá
  1980 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, fld, tno, 2bon
 • Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto

  (na báseň Ch. Morgensterna „Der Rabe Ralf“)
  1980 12'
  TEXT: Christian Morgenstern
  OBSADENIE: CM, fl, ob, cl, fg, cr
  Ikona audio
 • Pieseň mladosti

  pre miešaný zbor, trúbku a 4 tympany na báseň Bohdana Ihora Antonyča
  1986 TEXT: B. I. Antonyč
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, tr, tp
 • Vokálna poéma

  na fragment Bottovej Smrti Jánošíkovej pre miešaný zbor, trúbku a tympany
  1988 TEXT: Ján Botto
  OBSADENIE: CM, tr, tp
 • Cantate Domino (Psalmus 98)

  pre miešaný zbor a štyri harfy (klavír štvorručne)
  1994 8'
  TEXT: Biblia
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM, 4ar/pf4m
 • Virtus

  1995 5'
  OBSADENIE: CMa, tr
 • Biblické spevy

  pre miešaný zbor a organ
  2005 15'
  TEXT: Biblia
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM, org
 • sóla, zbor a nástroje
 • Remedia amoris

  pre mezzosoprán, tenor a bas sólo, miešaný zbor, klavír a bicie
  2000 15'
  TEXT: Publius Ovidius Naso
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ms, t, b, CM, pf, bat: xlf, 3bon, 3tom, pti, tpc, gc
 • elektroakustické
 • Štúdia I.

  1960 OBSADENIE: C
 • Štúdia 0,2

  1962 OBSADENIE: ppf
 • Štúdia 0,3

  1962 OBSADENIE: tónový generátor
 • Polymetrická hudba

  1992 OBSADENIE: C
 • Polymetria II

  pre počítačom riadený syntezátor
  1992–1993 15'
  OBSADENIE: C
 • Altamira II

  1993 5'
  OBSADENIE: C
 • Polymetria III

  pre počítačom riadený syntezátor
  1995 10'
  OBSADENIE: C
 • hudba k filmu
 • Ring voľný

  1966 RÉŽIA: Vladislav Pavlovič
 • Pomsta starej dámy

  1968 RÉŽIA: Karol Spišák
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Drevorubači

  1957 RÉŽIA: Jaroslav Pogran
 • Na vedľajšej koľaji

  1957 RÉŽIA: Martin Hollý
 • Tu kráčajú tragédie

  1957 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Majster farby

  1958 RÉŽIA: Jaroslav Pogran
 • Niekedy v novembri

  1958 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Tak sme začínali

  1958 RÉŽIA: Jaroslav Pogran
 • Leto v Západných Tatrách

  1959 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Na úsvite

  1959 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Peter Jilemnický

  1959 RÉŽIA: Jaroslav Pogran
 • Premenená zem

  1959 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Interhelpo

  1960 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Poslovia svetla

  1960 RÉŽIA: Štefan Köszeghi
 • Zbohom Péro (Ačdévleha Péro)

  1960 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Sezóna v Demänovej

  1961 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • 4 600 km

  1962 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • 65 000 000

  1962 RÉŽIA: Miroslav Horňák
 • Bratislava – Halle

  1962 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Čo videla kamera

  1962 RÉŽIA: Martin Slivka, Miloslav Kubík
 • Dáma v čiernom

  1962 RÉŽIA: Miroslav Horňák
 • Deň svätého Ladislava

  1962 RÉŽIA: Miroslav Horňák
 • Dukla

  1962 RÉŽIA: Milan Černák
 • Filmové kapitoly z dejín I.–IV.

  1962 RÉŽIA: Miloslav Kubík
 • Hypnóza

  1962 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Slovenská stredoveká tabuľová maľba

  1962 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Žijú v budúcnosti svojho rodu

  1962 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • 12 rozhnevaných predsedov (12 neúrodných rokov)

  1963 RÉŽIA: Jaroslav Pogran
 • Chlapi z Gaderskej doliny

  1963 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Operácia X

  1963 RÉŽIA: Miroslav Horňák
 • Ruky

  1963 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Užívaj ochranné pomôcky!

  1963 RÉŽIA: Pavel Čalovka
 • Voda a práca

  1963 RÉŽIA: Martin Slivka
 • Vstupujeme do doby atómovej

  1963 RÉŽIA: Viktor Kubal
 • Duša kameňa

  1964 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Každý týždeň sedem dní

  1964 RÉŽIA: Eduard Grečner
 • Kto je bez viny

  1964 RÉŽIA: Jaroslav Pogran
 • Láska-neláska

  1964 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Muži vo výškach

  1964 RÉŽIA: Štefan Kamenický
 • Nezabudnutá dedina

  1964 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Štítnický objav

  1964 RÉŽIA: Vojtech Andreánsky
 • Také sme

  1964 RÉŽIA: Otakar Krivánek
 • Zotrvačnosť

  1964 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Koloman Sokol

  1965 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Kto nepracuje

  1965 RÉŽIA: Antonín Navrátil
 • Maličká ríša

  1965 RÉŽIA: Antonín Navrátil
 • Premeny

  1965 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Zlatý odkaz

  1965 RÉŽIA: Miloslav Kubík
 • Dolina dvoch tvárí

  1966 RÉŽIA: Pavel Miškuv
 • Jeden z nás – človek

  1966 RÉŽIA: Jaroslav Pogran
 • Poklady Tutanchamónovej hrobky

  1966 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Dvanásť storočí umenia

  1967 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Mašinka

  1967 RÉŽIA: Karol Skřipský
 • Štyri dni Ľudovíta Čonku

  1967 RÉŽIA: Karol Skřipský
 • Čierne dni

  1968 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Metamorfózy vlákna

  1968 RÉŽIA: Martin Slivka
 • Odchádza človek

  1968 RÉŽIA: Martin Slivka
 • Spoveď

  1968 RÉŽIA: Pavol Sýkora
 • ABCD/Učiteľka

  1969 RÉŽIA: Pavol Sýkora
 • Bôle a nádeje

  1969 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Lanzarote

  1969 RÉŽIA: Karol Skřipský
 • Obec plná vzdoru

  1969 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Roľníci

  1969 RÉŽIA: Jaroslav Pogran
 • Bratislavský Dóm sv. Martina

  1970 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Bratislavský hrad

  1970 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Maliar

  1970 RÉŽIA: Ivan Húščava
 • Národný umelec prof. K. Plicka

  1970 RÉŽIA: Martin Slivka
 • Nevera

  1970 RÉŽIA: Pavol Sýkora
 • Vyznávač snov

  1970 RÉŽIA: Vladimír Kubenko
 • Galanda

  1971 RÉŽIA: Vladimír Kubenko
 • Priehrštie vzdychov

  1971 RÉŽIA: Juraj Svoboda
 • Taký obyčajný deň

  1971 RÉŽIA: Jiří Svoboda
 • Farebná sonáta

  1972 RÉŽIA: Alexander Strelinger
 • Ľudovít Fulla

  1972 RÉŽIA: Martin Slivka
 • Majster MS

  1972 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Mária Rudavská

  1973 RÉŽIA: Martin Slivka
 • BIB

  1975 RÉŽIA: Vladimír Kubenko
 • Bienále ilustrácií Bratislava 1975

  1975 RÉŽIA: Vladimír Kubenko
 • Albín Brunovský

  1976 RÉŽIA: Milan Milo
 • Spomienka na maliara

  1976 RÉŽIA: Martin Slivka
 • Labyrint sveta

  1981 RÉŽIA: Milan Milo
 • strednometrážny dokumentárny film
 • Cesta k dnešku

  1961 RÉŽIA: Martin Slivka, Miloslav Kubík
 • strednometrážny hraný film
 • Evička ide mestom

  1958 RÉŽIA: Dušan Kodaj
 • Mŕtve oči

  1971 RÉŽIA: Eduard Grečner
 • dlhometrážny dokumentárny film
 • Psychodráma

  1964 RÉŽIA: Jozef Zachar
 • Stretnutie

  1965 RÉŽIA: Vladimír Kubenko
 • dlhometrážny hraný film
 • Skaly a ľudia

  1959 RÉŽIA: Ján Lacko
 • My z deviatej A

  1961 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Slnko v sieti

  1962 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Kto si bez viny...

  1963 RÉŽIA: Dimitrij Plichta
 • Nylonový mesiac

  1965 RÉŽIA: Eduard Grečner
 • Kryštál z Istanbulu

  1966 RÉŽIA: Vladislav Pavlovič
 • Panna zázračnica

  1966 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Drak sa vracia

  1967 RÉŽIA: Eduard Grečner
 • Tri dcéry

  1967 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Génius

  1969 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Keby som mal pušku

  1971 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Javor a Juliana

  1972 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Dolina

  1973 RÉŽIA: Štefan Uher
 • Jano

  1973 RÉŽIA: Jaroslav Pogran
 • Pozemský nepokoj

  1992 RÉŽIA: Eduard Grečner
 • hraný televízny film
 • Kolíska

  1964 RÉŽIA: Vido Horňák
 • Smrť Pavla Duchaja

  1969 RÉŽIA: Eugen Šinko
 • Brat

  1970 RÉŽIA: Eugen Šinko

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Rozhovory s Iljom
  1997 Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 1997
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ŠKAPCOVÁ, Tatiana: Ilja Zeljenka a jeho klavírna tvorba
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 3, s. 219–260
 • BUBNÁŠ, Juraj: Problematika zostavovania katalógu diel hudobného skladateľa na príklade Ilju Zeljenku
  2015 Pramene slovenskej hudby III : Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Slovenská národná skupina IAML, Martin 2015, s. 61–66
 • FLOCHOVÁ-GREŇOVÁ, Katarína: Premeny hudobno-estetického myslenia v slovenskej hudbe (jeden z možných pohľadov)
  2013 Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach : zborník z konferencie, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Katedra teoretických predmetov, Banská Bystrica 2013, s. 269–280
 • STRENÁČIKOVÁ, Mária: Vokálna tvorba Ilju Zeljenku a Ivana Paríka
  2013 Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3 : zborník z muzikologickej konferencie konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013, s. 53–70
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka v tvorbe a názoroch
  2013 Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach : zborník z konferencie, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra teoretických predmetov, Banská Bystrica 2013, s. 208–227
 • BENICKÁ, Andrea: Slovenská husľová tvorba po roku 1989 z pohľadu interpreta
  2013 Reflexie II. : zborník o slovenskej hudbe, autoroch a dielach, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Katedra teoretických predmetov, Banská Bystrica 2013, s. 78–114
 • ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe
  2011 Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 31–48
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990
  2010 Cantus Choralis Slovaca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 9, 2010, s. 20-28
 • TOMANOVÁ, Mária: Krvstory, alebo, Báthoryčka ako ju nepoznáme
  2009 Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, s. 26–30
 • ČUCHRAN, Vladimír: Slovenská tvorba pre akordeón od roku 1980
  2009 Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, s. 18–25
 • MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka v kontexte slovenskej a zahraničnej tvorby
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 1, s. 63–68
 • CHALUPKA, Ľubomír: Die Zelle als Modell und Impuls – zur Genese der Entwicklung des slowakischen Komponisten Ilja Zeljenka in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
  2007 Musicologica Istropolitana VI, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2007, s. 83–122
 • TÓTH, Miroslav: Largo pre hoboj sólo Ilju Zeljenku – príspevok k dokumentácii individuálneho kompozičného procesu
  2007 K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, STIMUL, Bratislava 2007, s. 283–294
 • BURGROVÁ, Katarína: Inštruktívna tvorba Ilju Zeljenku pre klavír
  2005 Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005, s. 110–115
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja Ilju Zeljenku v 70. rokoch
  2002 Slovenská hudba roč. 28, 2002, č. 3-4, s. 447–475
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composers After 1900
  Formations and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 156–173
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Ilja Zeljenka: Profil
  2002 Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru (ed. Naďa Hrčková), Orman, Bratislava 2002, s. 75–93
 • ĎURČEKOVÁ, Zuzana: Štruktúry – filmová hudba Ilju Zeljenku
  2001 Slovenská hudba roč. 27, 2001, č. 1, s. 30–50
 • CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60
  2000 Slovenská hudba roč. 26, 2000, č. 1–2, s. 59–105
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka
  1998 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 289–296
 • FALTIN, Peter: Slovenská hudobná tvorba v rokoch 1956 – 1965
  1997 Slovenská hudba roč. 23, 1997, č. 3–4, s. 175–210
 • ELSCHEK, Oskár: Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom
  1997 Slovenská hudba roč. 23, 1997, č. 3–4, s. 211–233
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Eslchek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 273–341
 • LEXMAN, Juraj: Využitie Novej hudby vo filme
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 5, s. 186–192
 • FALTIN, Peter: New Music in Slovakia
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 8, s. 343–347
 • JURÍK, Marián – VAJDA, Igor: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 9, s. 422–432
 • JURÍK, Marián – VAJDA, Igor: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 7, s. 303–309
 • MOKRÝ, Ladislav: Hudba
  1965 Slovenská kultúra 1945–1965 (zborník, ed. K. Rosenbaum), Obzor, Bratislava 1965, s. 75–94
 • BURLAS, Ladislav – KOLMAN, Peter – KUPKOVIČ, Ladislav: Opäť o Zeljenkovom Oswieczyme : Úvahy podnietené úvahou
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 10, s. 307–311
 • BERGER, Roman: Úvaha podnietená Oswienczymom
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 8, s. 229–232
 • JURÍK, Marián: Rozhodne kvalita tvorby
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 1, s. 11–13
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 373–375
 • MOKRÝ, Ladislav: Dejiny slovenskej hudby
  1964 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1964, s. 132–133
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VESELÝ, Ondrej: Lalula: E. Šušková, Quasars Ensemble, I. Buffa [recenzia CD]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 38
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2019
  29. ročník medzinárodného festivalu, 8 - 13. apríl, Dom umenia Fatra
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 12
 • GODÁR, Vladimír: Jedenásť stretnutí v Harmónii.
  Rozhovory s Iljom Zeljenkom (2004-2006)
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 3, s. 23-25
 • KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...
  Festival, ktorý založil Ilja
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 20-21
 • KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019
  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 5
 • FELDEK, Ľubomír: Na uvítanie knihy Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 13
 • NEJTEK, Michal: Improvizace a sny
  2019 Harmonie 2019, č. 10, s. 25
 • redakcia: 15. ročník Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos ponúkne viac ako 40 diel
  2019 In: operaslovakia.sk/na-15-rocniku-festivalu-sucasnej-hudby-melos-etos-zaznie-viac-ako-40-diel/
  Operaslovakia 2019
 • NOTA, Lenka: Dvacátý ročník Konvergencie oslavil třicet let svobody a prozkoumal možnosti hudební terapie
  2019 In: www.casopisharmonie.cz/reportaze/dvacaty-rocnik-konvergencie-oslavil-tricet-let-svobody-a-prozkoumal-moznosti-hudebni-terapie.html?fbclid=iwar2acwrabgu6-jvwireyxogfhieagcsia2hcncrmiyud3cxddu1hqowllik
  Harmonie 2019
 • LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 56 – 57
 • LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2018
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 53
 • KOLÁŘ, Robert: Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 3
 • VONGREJ, Ľudovít: Gabriele Beňačkovej, Petrovi Breinerovi a Iljovi Zeljenkovi udelil prezident SR štátne vyznamenania
  2018 In: operaslovakia.sk/gabriele-benackovej-petrovi-breinerovi-a-iljovi-zeljenkovi-udelil-prezident-sr-statne-vyznamenania/
  Opera Slovakia 2018
 • ts: LALULA, to je Ilja Zeljenka v novom komornom šate
  2018 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/496323-lalula-to-je-ilja-zeljenka-v-novom-komornom-sate/
  Pravda - Kultúra 2018
 • SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 4, s. 409, 415
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017
  Hudba pre jedného
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 6
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina – záver sezóny
  Koniec dobrý, všetko dobré
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 39
 • ČORNÁ, Tina: Ten kontrast medzi láskou a dobou... [rozhovor]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 33–35
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie [rozhovor]
  S Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 30–32
 • GODÁR, Vladimír: Desať rokov po smrti veľkého skladateľa Ilju Zeljenku
  2017 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/435295-desat-rokov-po-smrti-velkeho-slovenskeho-skladatela-ilju-zeljenku/
  Pravda roč. 27, 2017, č. 156, s. 20–21
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 38
 • TURÁK, František: Saint-Saënsov klavírny koncert ako vrchol večera
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 20
 • ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 11
 • ŠTÚŇ, Marián: Nørwegian Days
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 19
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 3
 • ŠIKROVÁ, Zora: Allegretto Žilina 2016
  Vynikajúci Schumann na úvod
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 8–9
 • KOLÁŘ, Robert: Ilja Zeljenka : Symphonies [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 51
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 38
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015
  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 9–10
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]
  2015 In: operaplus.cz/dvakrat-eva-suskova-tajny-hlas
  Opera PLUS 2015
 • KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 37
 • KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata
  Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 4–5
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  Opera PLUS 2014
 • PLATZNER, Alexander: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Harmónia kontrastov?
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 13
 • ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013
  Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 19
 • KOLÁŘ, Robert: VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 11
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 3, s. 6
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 25
 • HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Záverečný koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 24
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012
  Muchovo kvarteto
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 22–23
 • MARTON, Ivan: Albrechtina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 5
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 4
 • BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 3
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka – syntetická osobnosť slovenskej hudby
  2012 Pravda 2012, č. 289 (15. 12.), s. 34–35
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 3
 • KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti
  Večer nórskej hudby a poézie
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 15
 • KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice
  Pocta Zeljenkovi
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 7
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti
  Pocta jubilujúcim skladateľom
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 15
 • BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti
  Cappella Istropolitana
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 14
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti
  Pierot na scéne
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 11
 • PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 267 (20. 11.), s. 38
 • BUBNÁŠ, Juraj: Zeljenka v Pálffyho paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 3
 • CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 234 (9. 10.), s. 39
 • PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu
  2012 Pravda 2012, č. 227 (2. 10.), s. 38
 • HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar 2012
  Otvárací koncert
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 17
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 13
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline
  Sólo pre bicie
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 12
 • KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko : Homo harmonicus [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 35
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • HORKAY, Tamás: Bratislavské hudobné slávnosti 2011
  New Talent 2011 – Cena SPP
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 21
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Bratislavské hudobné slávnosti 2011
  Dva výnimočné koncerty v Dvorane
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 20–21
 • BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 10
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 8
 • CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011
  11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 17–18
 • (hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 3
 • CHALUPKA, Ľubomír: Milan Paľa : Violin solo in the Works of Slovak Composers [recenzia CD]
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 11, s. 35
 • BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 11–12, s. 4
 • KUPKOVIČ, Ladislav: Ilja Zeljenka
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 1, s. 73–75
 • HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 4–5
 • ČORNÁ, Tina: Viem všetko, čo potrebujem [rozhovor]
  2007 FILM.SK 2007, č. 9, s. 22–25
 • HRČKOVÁ, Naďa: Koniec hry. Za Iljom Zeljenkom
  2007 (19. 7.) SME 2007 (19. 7.)
 • GREČNER, Eduard: Ilja Zeljenka (21.12.1932 – 13.7.2007)
  2007 Film.sk roč. 8, 2007, č. 9, s. 26
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 2, s. 305–307
 • BERGER, Roman: Rozlúčka s Iljom Zeljenkom: "Smrti sa nebojím"
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 1, s. 77–79
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Posthumum
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 1, s. 84
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ...odišiel hrdo, bez pátosu
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 1, s. 80–83
 • FÖLDESOVÁ, Marta: Ilja Zeljenka : Piano Works
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 2, s. 36–37
 • ČORNÁ, Tina: Na návšteve: Saša Švolíková – Ilja Zeljenka
  2006 SME - Príloha TV Oko 2006, č. 23 (9. 6.), s. 10–11
 • ČORNÁ, Tina: Otázky sú dôležitejšie ako odpovede. Skladateľ Ilja Zeljenka
  2005 SME - Príloha TV oko 2005, č. 6, s. 5–9
 • ZAGAR, Peter: Ilja Zeljenka: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom [recenzia knihy]
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 7-8, s. 61
 • BERGER, Igor: Koncerty
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 4, s. 20
 • BERGER, Igor: Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 1, s. 21
 • BERGER, Roman: Jubileá : Ilja Zeljenka
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 12, s. 6–7
 • ČÍŽIK, Vladimír: Zeljenkova klavírna poetika
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 21
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Contemporary Slovak Organ : Ilja Zeljenka [recenzia CD]
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 52–53
 • KREKOVIČ, Slavomír: Yvetta Kajanová: Rozhovory s Iljom [recenzia knihy]
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 3, s. 38
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: S prevahou premiér
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 22, s. 10
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Riavy hudby
  1998 Hudobný život 1998, č. 2, s. 7
 • -ij-: Premiéra v Redute
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 11, s. 6
 • MICHALOVÁ, Eva: Zeljenkova operná prvotina
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 22, s. 6
 • GLOCKOVÁ, Mária: Bátoryčka bez krvstory
  1996 Pravda roč. 6, 1996, č. 252, s. 7
 • UNGER, Pavel: Bátoryčka po prvý raz zaspievala
  1996 SME roč. 49, 1996, č. 247, s. 8
 • HUBOVÁ, Dagmar: Prehliadka choreografického potenciálu
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 13, s. 5
 • SUBALLYOVÁ, Ľubica: Ľudové korene v baletoch 20. storočia : Prísľub mladých choreografov po premiére v SND
  1996 Pravda roč. 6, 1996, č. 99 (29. 4. 1996), s. 7
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Príťažlivý Mirbach
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 5, s. 6
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka : Syn človeka [recenzia CD]
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 15, s. 5
 • Slovensko v Benátkach
  1993 (26. 6.) SME 1993 (26. 6.)
 • BACHLEDA, Stanislav: K hudbe sa záručný líst nedáva
  1993 (5.4.) Národná obroda 1993 (5.4.)
 • CSERES, Jozef: Neskutočná hudobná rozprávka Ilju Zeljenku
  1993 Kultúrny život roč. 27, 1993, č. 2, s. 3
 • ŠVEHLÁK, Svetozár: Syn človeka – slovenské pašie
  Dielo zo samých koreňov slovenskej spevnosti
  1993 Národná obroda roč. 4, 1993, č. 81 (7. 4.), s. 7
 • PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii
  Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov
  1992 (15. 12.) Večerník 1992 (15. 12.)
 • (ok): Zasiahli do genézy
  Jubileum Ilju Zeljenku
  1992 (4. 12.) Večerník roč. 37, 1992 (4. 12.)
 • KAMENISTÝ, Ján: Ako bolo, ako bude
  1992 (15. 5.) Smena 1992 (15. 5.)
 • FELLEGI, Pavol: Husle vydávajú najčlovečejší tón
  S Iljom Zeljenkom pred zajtrajšou premiérou jeho skladby
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 207 (21. 10.), s. 5
 • BERGER, Roman: Nolli Tangere! I.
  (k šesťdesiatinám Ilju Zeljenku)
  1992 Kultúrny život roč. 26, 1992, č. 51 (17.–23.12.1992), s. 13
 • BERGER, Igor: Hudobný svet Ilju Zeljenku
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 23-24, s. 12
 • JURÍK, Marián: Festival Melos Etos skutočnosťou [rozhovor]
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 18, s. 1–2
 • JURÍK, Marián: Vstúpme najprv do seba a až potom do Európy [rozhovor]
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 14, s. 3
 • GREGOROVÁ, Anna: Nestrácať vieru v ohrození
  S hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom nielen o tvorbe
  1991 Čas roč. 6, 1991, č. 37 (13. 2.), s. 3
 • GREGOROVÁ, Anna: Nestrácať vieru v ohrození
  S hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom nielen o tvorbe (II.)
  1991 Čas roč. 6, 1991, č. 38 (14. 2.), s. 3
 • ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Cesta talentov býva tŕnistá
  1990 (5.10.) Pravda roč. 71, 1990 (5.10.), č. 234 (5. 10.)
 • JURÍK, Marián: Vstup do Európy je možný len s pocitom zodpovednosti za ochranu duchovného potenciálu
  Hovoríme s predsedom Rady SHÚ Iljom Zeljenkom
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 17, s. 1, 9
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Z Novej slovenskej hudby 1989 [recenzia LP]
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 11, s. 5
 • FELLEGI, Pavol: Verím, že sa nájdu zdroje na podporu hudby
  Hovorí skladateľ Ilja Zeljenka, predseda Rady Slovenskej hudobnej únie
  1990 Večerník roč. 35, 1990, č. 239 (7. 12.), s. 6–7
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Helsinki inšpirujúce – s Iljom Zeljenkom o Bienále súčasnej hudby
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 12, s. 8
 • BABÍN, Emil: Hudba ako dar
  O blahodarnom účinku umenia s hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom
  1989 Pravda roč. 70, 1989, č. 5 (6. 1.), s. 5
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Hľadanie seba : Stretnutie so zaslúžilým umelcom Iljom Zeljenkom [rozhovor]
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 3, s. 5
 • DEHNER, Jan: S Iljou Zeljenkou o hudbě, člověku a světe [rozhovor]
  1986 Opus musicum roč. 18, 1986, č. 4, s. 123–127
 • ADAMČIAK, Milan: Ilja Zeljenka zaslúžilým umelcom
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 10, s. 4
 • PLAVEC, Marián: Hudba ako poslanie
  1984 (28. 4.) Roľnícke noviny 1984 (28. 4.)
 • PODRACKÝ, Igor: K životnému jubileu skladateľa Ilju Zeljenku
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 24, s. 5
 • HATRÍK, Juraj: Hľadanie a návraty : Náš hosť Ilja Zeljenka
  1982 Rytmus roč. 33, 1982, č. 12, s. 32–33
 • PODRACKÝ, Igor: Dve pôvodné slovenské diela
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 23, s. 4
 • -uy-: Hudba pod letným slnkom
  1981 (7.7.) Večerník 1981 (7.7.)
 • PALOVČÍK, Michal: Nové vzťahy spoločnosti k umeniu
  1980 Pravda roč. 61, 1980, č. 199 (23. 8.), s. 5
 • ROM, Tom: Baletná premiéra Národného divadla v Prahe
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 14, s. 5
 • ŠUHAJDOVÁ, J.: Pokrok nemožno dosiahnuť bez "základného výskumu" : Hovorí hudobný skladateľ Ilja Zeljenka
  1980 Večerník roč. 25, 1980, č. 82 (25. 4. 1980), s. 6
 • BYDLOŠKOVÁ, Libuša: Po organovom recitáli
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 11, s. 4
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6, s. 1, 4
 • ADAMČIAK, Milan: …o Hrách, festivale ISCM a inom [rozhovor]
  1970 Hudobný život roč. 2, 1970, č. 22, s. 3
 • FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz
  1970 Slovenská hudba roč. 14, 1970, č. 5–6, s. 168–171
 • POSPÍŠIL, Juraj: SOBR
  1969 Slovenská hudba roč. 13, 1969, č. 2, s. 88
 • POSPÍŠIL, Juraj: Týždeň slovenskej hudby
  1969 Slovenská hudba roč. 13, 1969, č. 1, s. 26
 • JURÍK, Marián: Varšava
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 10, s. 464–467
 • AG: Diskotéka [recenzia LP]
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 6, s. 285–286
 • RAŽEVA, Valerija: III. Prehliadka koncertného umenia
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 5, s. 235
 • HATRÍK, Juraj – POSPÍŠIL, Juraj – VAJDA, Igor: Prehliadka problémov
  Nová tvorba slovenských skladateľov
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 5, s. 225
 • DÓŠA, Ladislav: Organové koncerty
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 2, s. 92
 • POSPÍŠIL, Juraj: Orchestrálne koncerty
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 7, s. 318–319
 • VAJDA, Igor: Koloman Sokol, Ilja Zeljenka: Hudba pre sbor a orchester
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 3, s. 142–143
 • POSPÍŠIL, Juraj: BHS : Len hra na festival
  Symfonické koncerty
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 6, s. 272–273
 • VAJDA, Igor: Minulosť a súčasnosť
  X. prehliadka čs. koncertného umenia
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 6, s. 182–183
 • KOVÁŘOVÁ, Anna: Vydarený experiment
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 3, s. 94–95
 • VAJDA, Igor: Bratislava má "hudbu dneška"
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 3, s. 93–94
 • Sekretariát Sväzu slovenských skladateľov: Odpoveď Kultúrnemu životu
  1963 Slovenská hudba roč. 7, 1963, č. 6, s. 191
 • Rozhovor o ešte mladej hudbe
  1960 Mladá tvorba roč. 5, 1960, č. 6-7, s. 188
 • -fn-: Večer mladej hudby
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 8, s. 414
 • FALTIN, Peter: Život sovietskeho človeka [rozhovor]
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 11, s. 545–546
 • -žik-: Koncerty slovenskej filharmónie
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 1, s. 37
 • Recenzie
 • MARTON, Ivan: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty [Recenzia knihy]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 39
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Elégia pre sláčikové nástroje a sólové husle
  2003 Hudobný život 2003, č. 10, s. 25
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov
  2002 Hudobný život 2002, č. 10, s. 29–32
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Osvienčim, kantáta pre zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester
  2001 Hudobný život 2001, č. 6, s. 21–24
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: 2. klavírne kvinteto
  2001 Hudobný život 2001, č. 3, s. 17–21
 • BERGER, Igor: Ilja Zeljenka: Rozhovory pre violončelo sólo a komorný orchester
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 8, s. 3
 • BERGER, Igor: Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 8, s. 3
 • BERGER, Igor: I. Zeljenka – Mutácie
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 15, s. 3
 • KLIMO, Štefan: Zaklínadlá Ilju Zeljenku
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 5, s. 196
 • CHALUPKA, Ľubomír: Sláčikové kvarteto Ilju Zeljenku
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 4, s. 178–179
 • BERGER, Roman: Úvod k analýze
  (Pri príležitosti rozboru II-ej časti Kvarteta I. Zeljenku)
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 2, s. 49–52
 • FALTIN, Peter: Ilja Zeljenka: Štruktúry pre symfonický orchester
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 1, s. 27–28
 • BERGER, Roman: Symfónia in C per archi Ilju Zeljenku
  1962 Slovenská hudba roč. 6, 1962, č. 1, s. 36–40
 • ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov
  Hudba k dvom dokumentárnym filmom Ilju Zeljenku
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 7-8, s. 322–324
 • Personálna bibliografia
 • Moje utópie o sebe, hudbe a ostatnom (1986)
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 3–4
 • Spomíname... : Eugen Suchoň
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 9, s. 4
 • Jubileá... : Naďa Földváriová
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 3
 • Rozhovory s Alexandrom Moyzesom (1984)
  2003 Scriptorium Musicum, Bratislava 2003
 • Pozdrav priateľovi Bázlikovi
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 2–3
 • Blahoželanie Pavlovi Šimaiovi (1930)
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 2
 • Melos Etos
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 21, s. 2
 • Za Deziderom Kardošom
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 7, s. 2
 • Pozdrav Romanovi Bergerovi k životnému jubileu
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 19, s. 11
 • Odišla legenda slovenskej hudby
  Za národným umelcom Jánom Cikkerom (29. 7. 1911 – 21. 12. 1989)
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 1, s. 7
 • Pilier duchovných istôt : Pocta jubilujúcemu Bohdanovi Warchalovi
  1990 Pravda roč. 71, 1990, č. 22, s. 5
 • Mimoriadny zjazd ZSSKU
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 2, s. 1
 • Anketa
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 1, s. 6
 • Ako ďalej?
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 9, s. 1, 3
 • Anketa Hudobného života pred XVII. zjazdom KSČ
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 4, s. 3
 • Nielen o hudbe
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 16, s. 4
 • Cikkerovi učiteľovi
  1971 Slovenská hudba roč. 6-7, 1971, č. 15, s. 227–228
 • Ilja Zeljenka o Hrách, hudbe a kritike
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 5, s. 193–195
 • Citová prizma dneška
  1969 Slovenská hudba roč. 4-5, 1969, č. 13, s. 156–157
 • Z aprílového aktívu ZSS
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 8, s. 366
 • Medzi Prahou a Bratislavou
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 7, s. 299
 • Spomienky
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 6, s. 240
 • Nehoráznosť
  1963 Kultúrny život roč. 18, 1963, č. 24 (15. 6. 1963), s. 2
 • Živio! Majster Cikker!
  1961 Film a divadlo roč. 5, 1961, č. 16, s. 17
 • Slovenská filharmónia na zájazde
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 5, s. 260–261
 • Starosti filmového skladateľa
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 10, s. 493–494
 • K premiére Symfonického triptychu Ladislava Burlasa
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 2, s. 79–80
 • Knižné monografie
 • Rozhovory a texty
  2018 Hudobné centrum, Bratislava 2018
  (ed. Vladimír Godár)

Diskografia

 • Foto: Štyria hudci ŠTYRIA HUDCI
  2019 CD – Pavian Records
  1. Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli ESD 79/2b
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  2. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3b
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  4. Ján Levoslav Bella: Nokturno
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  5. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle – Intermezzo (alla zingara)
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  6. Alexander Albrecht: Scherzo
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  7. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
 • Foto: Lalula LALULA
  2018 CD – Real Music House
  1. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Der Rabe Ralf
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Die beiden Esel
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Das Hemmed
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Das grosse Lalula
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Uspávanky
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Mutácie
   Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  8. Ilja Zeljenka: Sourire
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Alma nox ALMA NOX
  2017 CD – Diskant DK 0174-2231
  1. Ján Levoslav Bella: Vianoce
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  2. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Missa serena
   Martin Mikuš (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Ensemble Ricercata ENSEMBLE RICERCATA
  2016 CD – Hudobný fond SF 00982131
  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42
   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller
  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)
  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony
   Ronald Šebesta (crb)
  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)
  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3
   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)
  9. Ivan Parík: Listy
   Ivan Šiller (pf)
  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4
   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Slovak Concertos SLOVAK CONCERTOS
  2016 CD – Hudobný fond SF 00882131
  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1
   Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Dušan Štefánek (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE
  2015 CD – Hudobný fond SF 00832131
  1. Iris Szeghy: Meadow Song
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  2. Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Eva Šušková (s), Branislav Dugovič (clb)
  4. Tomáš Boroš: Slová
   Eva Šušková (s, bat)
  5. Ivan Buffa: The Four Agreements
   Eva Šušková (s)
  6. Lucia Koňakovská: Odchádzanie
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fla, flb)
  7. Martin Burlas: Chlad pomáha
   Eva Šušková (s), Dalibor Kocián (vbf)
 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 1 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 1
  2015 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP07
  1. Roman Berger, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka: Žaba!
   Ilja Zeljenka (v), Sonet Duo Tesla, home recording
  2. Ivan Hrušovský: Ideé fixe
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  3. Jozef Malovec: Theorema
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi
   Experimentálne štúdio Bratislava, Richard Sabo
  5. Roman Berger: Elégia in memoriam Ján Rúčka
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  6. Ivan Parík: Vežová hudba
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  7. Peter Kolman: Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  8. Tadeáš Salva: Vrchárska
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
 • Foto: Ilja Zeljenka : Symphonies ILJA ZELJENKA : SYMPHONIES
  2015 CD – Hudobný fond SF 00872131
  1. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 1
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 2 in C
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Rajmund Kákoni, Eugen Prochác : Accelerande RAJMUND KÁKONI, EUGEN PROCHÁC : ACCELERANDE
  2015 CD – Hevhetia HV 0094-2-331
  1. Ladislav Kupkovič: Hexagonum
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Camille Saint-Saëns: Modlitba op. 158
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Tiago de Sousa Derriça: Duas canções sem palavras
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Largo
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Constantin Dimitrescu: Sedliacky tanec
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Dva smutné tance
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Mstislav Rostropovič: Humoreska op. 5
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Paul Hindemith: Smútočná hudba
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  9. Jevgenij Iršai: Ecinitna
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  10. Sulchan Cincadze: Sačidao
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Remo Kákoni (ac)
  11. Astor Piazzolla: Butcher's Death
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  12. Astor Piazzolla: Michelangelo '70
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Slovenská filharmónia : Ilja Zeljenka SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA : ILJA ZELJENKA
  2015 CD – Slovenská filharmónia SLF 0032-2-031
  1. Ilja Zeljenka: Overtura festiva
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Koncert pre violončelo a orchester
   Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 9
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
 • Foto: The Rite of Spring THE RITE OF SPRING
  2015 CD – Diskant DK 0154-2131
  1. Carl Czerny: Grand Sonata in F minor Op. 178
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
  2. Francis Poulenc: Sonata
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
  4. Igor Stravinskij: Svätenie jari
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
 • Foto: Concertini pre kontrabas, klavír a sláčikové kvarteto CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO
  2014 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300203
  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Concertino
   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Concertino
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Violin Solo 5 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0122-2-132
  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
   Milan Paľa (vn)
  4. Roman Berger: Konvergencie I
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky
   Milan Paľa (vn)
  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2
   Milan Paľa (vn)
  7. Tomáš Boroš: Bausteine
   Milan Paľa (vn)
  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
   Milan Paľa (vn)
  9. Daniel Matej: Stormy
   Milan Paľa (vn)
  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme
   Milan Paľa (vn)
  11. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: OPUS 100 – Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA
  2012 CD – Opus 910145-2
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Sergej Kopčák – Posledné slová SERGEJ KOPČÁK – POSLEDNÉ SLOVÁ
  2012 CD – Hudobné centrum HC 10035
  1. Ilja Zeljenka: Tri slová
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Departures, op. 85
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Roman Berger: Tenebrae
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Boris Lenko – HOMO HARMONICUS BORIS LENKO – HOMO HARMONICUS
  2011 CD – Pavlík Records PA 0089-2-131
  1. Peter Zagar: Mata Hari
   Boris Lenko (ac)
  2. Boris Lenko: Juta
   Boris Lenko (ac)
  3. Peter Zagar: Smútočný spev
   Boris Lenko (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Tri staršie tance
   Boris Lenko (ac)
  5. Boris Lenko: Theme +
   Boris Lenko (ac)
  6. György Ligeti: Musica ricercata
   Boris Lenko (ac)
  7. Jürgen Ganzer: „rȇve de jour“
   Boris Lenko (ac)
  8. Ole Schmidt: Toccata No. 2
   Boris Lenko (ac)
 • Foto: Dámsky komorný orchester DÁMSKY KOMORNÝ ORCHESTER
  2011 CD – Diskant DK 0134-2131
  1. Baldassare Galuppi: Concerto a quattro č. 2 G dur
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Antonio Vivaldi: Sinfonia č. 2 G dur
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Johann Sebastian Bach: Air zo Suity D dur BWV 1068
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach: Koncert pre klavír (čembalo) a orchester d mol BWV 1052
   Dana Šašinová (pf), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  5. Ivan Hrušovský: Vznešené tance levočské
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Peter Šaray (vn), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Slovak Music for Guitar Quartet – Bratislava Guitar Quartet SLOVAK MUSIC FOR GUITAR QUARTET – BRATISLAVA GUITAR QUARTET
  2010 CD – Diskant DK 0133-2131
  1. Pavol Malovec: Ritornel
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonata da camera
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  3. Egon Krák: Cadenza
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  4. Jozef Kolkovič: Full Circle
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  5. Martin Burlas: Posledný vánok
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  6. Vladimír Godár: Emmeleia
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca pre štyri gitary
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
 • Foto: Violin Solo 1 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 1 – MILAN PAĽA
  2010 CD – Pavlík Records PA 0073-2/9
  1. Ilja Zeljenka: Poéma
   Milan Paľa (vn)
  2. Ilja Zeljenka: Monodráma
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Kontrasty
   Milan Paľa (vn)
  4. Ilja Zeljenka: Bagatelli
   Milan Paľa (vn)
  5. Ilja Zeljenka: Symetrie
   Milan Paľa (vn)
  6. Ilja Zeljenka: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  7. Ilja Zeljenka: Sonatína
   Milan Paľa (vn)
  8. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2
   Milan Paľa (vn)
  9. Ladislav Burlas: Kadencia
   Milan Paľa (vn)
  10. Ladislav Burlas: Sonatína
   Milan Paľa (vn)
  11. Ladislav Burlas: Kadencia č. 2
   Milan Paľa (vn)
  12. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  13. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Slovak Piano Sonatas – Ladislav Fanzowitz SLOVAK PIANO SONATAS – LADISLAV FANZOWITZ
  2009 CD – Pavlík Records PA 0071-2/9
  1. Roman Berger: Semplice
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 22
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Exodus
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Ľubica Čekovská: Sonata Tensiona
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Vladislav Šarišský: Sonata No. 1
   Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Accordion Monologue – Rajmund Kákoni ACCORDION MONOLOGUE – RAJMUND KÁKONI
  2008 CD – Diskant DK 0114-2131
  1. Svetozár Stračina: Svet a deti
   Rajmund Kákoni (ac)
  2. Juraj Hatrík: Nonetto di studi facili
   Rajmund Kákoni (ac)
  3. Milan Novák: Dekamerón
   Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Giocomobil
   Rajmund Kákoni (ac)
  5. Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49
   Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ
   Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: alea ALEA
  2008 CD – Pavlík Records PA 0068-2-331
  1. Ilja Zeljenka: Pesnička z Ziegelfeldu
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  3. Marek Piaček: Alea vera
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  4. Martin Burlas: Bratislavský vzdych
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  5. Peter Zagar: Con passione
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  6. Astor Piazzolla: Fugata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  7. Astor Piazzolla: Tangata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  8. Astor Piazzolla: Primavera Porteña
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  9. Astor Piazzolla: Verano Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  10. Astor Piazzolla: Otoño Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  11. Astor Piazzolla: Invierno Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  12. Astor Piazzolla: Los sueños
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Foto: Branislav Dugovič : Ladislav Fanzowitz BRANISLAV DUGOVIČ : LADISLAV FANZOWITZ
  2008 CD – Diskant DK 0121-2131
  1. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta Es dur
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Claude Debussy: Premiére Rhapsodie pour Clarinette
   Ladislav Fanzowitz (pf), Branislav Dugovič (cl)
  3. Alban Berg: Štyri kusy pre klarinet a klavír op. 5
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Valentino Bucchi: Koncert pre klarinet sólo
   Branislav Dugovič (cl)
  5. Ilja Zeljenka: Sonáta
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Sonata del grato
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  7. Leonard Bernstein: Riffs from Prelude, Fugue and Riffs
   Róbert Ragan (cb), Marián Ševčík (dr), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Slovak Music for Double Bass and Piano SLOVAK MUSIC FOR DOUBLE BASS AND PIANO
  2008 CD – Diskant DK 0116-2131
  1. Ilja Zeljenka: Sonáta
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonáta – Smútočná hudba (Sonata funebre)
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Juraj Hatrík: "Liebe, Sinn und Not..." ("Kde láskou, zmyslom, núdzou...")
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: Archi di Slovakia ARCHI DI SLOVAKIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0059-2-031
  1. Ladislav Kupkovič: Suita
   Archi di Slovakia
  2. Ján Levoslav Bella: Rondo D dur
   Archi di Slovakia
  3. Milan Novák: Suita v starom slohu
   Archi di Slovakia
  4. Vladimír Godár: Emmeleia
   Archi di Slovakia
  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Archi di Slovakia
  6. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Archi di Slovakia
 • Foto: Cellomania CELLOMANIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0054-2-131
  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  3. Vladimír Godár: Pieseň labute
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
 • Foto: Matej Arendárik – Piano MATEJ ARENDÁRIK – PIANO
  2007 CD – Diskant DK 0104-2131
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Matej Arendárik (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Toccata
   Matej Arendárik (pf)
  3. Leoš Janáček: Sonata 1. X. 1905
   Matej Arendárik (pf)
  4. Johannes Brahms: Fantasies Op. 116
   Matej Arendárik (pf)
  5. Franz Liszt: Fantasia quasi Sonata "Aprés une lecture du Dante"
   Matej Arendárik (pf)
 • Foto: Bratislavské dychové okteto BRATISLAVSKÉ DYCHOVÉ OKTETO
  2006 CD – UW 0003-2-131
  1. Johann Nepomuk Hummel: Partita in Es
   Bratislavské dychové okteto, Peter Šagát (cfg)
  2. Ladislav Kupkovič: Okteto D dur
   Bratislavské dychové okteto
  3. Ilja Zeljenka: Okteto
   Bratislavské dychové okteto
  4. Igor Bázlik: Štyri kusy pre dychové okteto
   Bratislavské dychové okteto
  5. Tomáš Rojček: Modlitba bielej lode
   Tomáš Nemec (pf), Michal Šintál (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Ladislav Práger (fg)
 • Foto: Ilja Zeljenka – String Quartets ILJA ZELJENKA – STRING QUARTETS
  2006 CD – Diskant DK 0098-2131
  1. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 7
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 6 'Zariekania'
   Marta Beňačková (ms), Moyzesovo kvarteto
  3. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 10
   Moyzesovo kvarteto
  4. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Visions – Slovak Music for Cello and Accordion VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION
  2006 CD – Diskant DK 0094-2 131
  1. Marek Piaček: El efecto föhn
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Ilja Zeljenka: Štefánka
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Juraj Hatrík: Vízia
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Ľubica Čekovská: In Conversation
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Daniel Matej: Nice
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Ilja Zeljenka: Musica Slovaca – Cello Works ILJA ZELJENKA: MUSICA SLOVACA – CELLO WORKS
  2005 CD – Diskant DK 0079-2-131
  1. Ilja Zeljenka: Sonata
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Dvojhry
   František Török (vn), Ján Slávik (vc)
  3. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  4. Ilja Zeljenka: Hudba pre sólové violončelo
   Ján Slávik (vc)
  5. Ilja Zeljenka: Dve skladby
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  6. Ilja Zeljenka: Zwei Stücke für zwei Violoncelli (Dve skladby pre dve violončelá)
   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Cellomania, Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Csaba Rácz (vc)
 • Foto: Ilja Zeljenka: Piano Works ILJA ZELJENKA: PIANO WORKS
  2005 CD – Diskant DK 0082-2 131
  1. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe II.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Ilja Zeljenka: Fragment
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 21 "Otázky bez odpovedí"
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Miešaný spevácky zbor Tirnavia : Slovenská zborová tvorba 20. storočia MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA 20. STOROČIA
  2004 CD – Slovart SR-0054
  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  2. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ňevandruj, milý môj
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  12. Peter Cón: Išol mili orac
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  13. Ilja Zeljenka: Bagately
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  14. Peter Cón: Tempus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  16. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
 • Foto: Slovak Cello Music SLOVAK CELLO MUSIC
  2003 CD – Diskant DK-0069-2131
  1. Vladimír Godár: O Crux
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Anton Steinecker: Prelúdium
   Ján Slávik (vc)
  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Ján Slávik (vc)
  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Ján Slávik (vc)
  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur
   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)
  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla
   Ján Slávik (vc)
  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť
   Ján Slávik (vc)
 • Foto: Ilja Zeljenka: Contemporary Slovak Organ ILJA ZELJENKA: CONTEMPORARY SLOVAK ORGAN
  1999 CD – Hudobný fond SF 00282131
  1. Ilja Zeljenka: Ligatúry
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Ilja Zeljenka: Pulzácie
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Ilja Zeljenka: Toccata
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Ilja Zeljenka: Hudba pre organ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Ilja Zeljenka: Concertino
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Požoň sentimentál – Venované Hansimu POŽOŇ SENTIMENTÁL – VENOVANÉ HANSIMU
  1998 CD – Hudobný fond SF 00252131
  1. Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
   Petr Michoněk (vc), Požoň sentimentál
  2. Peter Zagar: Krajina obyčají
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  3. Peter Zagar: Decembrová suita
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  4. Ilja Zeljenka: Spomienka
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
  5. Ľubomír Burgr: Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  6. Marek Piaček: Labuť, pieseň bez slov
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  7. Marek Piaček: Franzl
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl), Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  8. Marek Piaček: Desirée
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  9. Ilja Zeljenka: Posedenie v Daxe
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  10. Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  11. Vladimír Bokes: Prvý valčík cis mol (18. 6. 1959)
   Požoň sentimentál
  12. Ľubomír Burgr: Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú
   Požoň sentimentál
  13. Peter Machajdík: Skončil a zasa začal
   Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  14. Ilja Zeljenka: Žobrácka pieseň
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  15. Martin Čorej: Prešporský Pony-express
   Požoň sentimentál
  16. Boris Lenko: V sobotu popoludní
   Požoň sentimentál
  17. Dezider Lauko: Buffo. Na šarišskom zámku
   Požoň sentimentál
 • Foto: Spevácky zbor mesta Bratislavy SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
  1996 CD – Radio Bratislava RB 0092-2231
  1. Ján Šimbracký: Omnes gentes plaudite
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Pavol Bagin: Lapotadlo
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Malá improvizácia
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Lamentoso
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Das slowakische Bläserquintett : Kammemusik für Bläserquintett DAS SLOWAKISCHE BLÄSERQUINTETT : KAMMEMUSIK FÜR BLÄSERQUINTETT
  1995 CD – MUSICA 790020-2
  1. Joseph Haydn: Divertimento B dur, Hob. 11/46
   Istropolis Quintet
  2. Antonín Rejcha: Dychové kvinteto Es dur, op. 88 č. 2
   Istropolis Quintet
  3. Jacques Ibert: Trois pièces brèves
   Istropolis Quintet
  4. Ilja Zeljenka: Dychové kvinteto č. 2
   Istropolis Quintet
  5. György Ligeti: Šesť bagatel pre dychové kvinteto
   Istropolis Quintet
 • Foto: Ilja Zeljenka: Syn človeka, slovenské pašie – scénické oratórium ILJA ZELJENKA: SYN ČLOVEKA, SLOVENSKÉ PAŠIE – SCÉNICKÉ ORATÓRIUM
  1994 CD – A.L.I. Records AI-0025-2-301
  1. Ilja Zeljenka: Syn človeka
   Vladimír Kubovčík (b), Ľudovít Ludha (t), Jozef Ábel (t), Juraj Peter (b), Lívia Ághová (s), Hana Štolfová-Bandová (ms), František Urcikán (t), Milada Mačáková (s), Ján Pražienka (t), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Moyzesovo kvarteto, Orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Chamber Music 2 CHAMBER MUSIC 2
  1993 CD – Hudobný fond SF 0010 2111
  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)
  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo
   Eugen Prochác (vc)
  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)
  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto
 • Foto: Musica Slovaca MUSICA SLOVACA
  1992 CD – Hudobný fond SF 0005 2131
  1. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ladislav Burlas: Planctus
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Pavol Šimai: Concertino rustico
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Víťazoslav Kubička: Jesenná hudba op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Musica Symphonica Slovaca MUSICA SYMPHONICA SLOVACA
  1992 CD – Slovak Radio Records RB 0022-2031
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Etuda
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Ivan Parík: Fragmenty
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Hanuš Domanský, Vladimír Bokes, Ilja Zeljenka, Jozef Podprocký HANUŠ DOMANSKÝ, VLADIMÍR BOKES, ILJA ZELJENKA, JOZEF PODPROCKÝ
  1989 LP – Opus 9110 1778
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Štátna filharmónia Brno, Rudolf Krečmer (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Symfónia č. 3, op. 36
   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30
   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Vianočné spevy a koledy VIANOČNÉ SPEVY A KOLEDY
  1989 LP – Opus 9312 2153
  1. Alexander Moyzes: Koledy op. 62
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Ján Cikker: Vianočné koledy
   Slovenský filharmonický zbor, Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)
  3. Franz Xaver Gruber: Tichá noc
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  4. František Prášil: Koledy
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Valaské koledy
   Darina Laščiaková (a), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b
   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Spevy nášho ľudu SPEVY NÁŠHO ĽUDU
  1987 LP – Opus 9117 1909
  1. Ivan Hrušovský: Na lúke
   Milada Mačáková (s), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  2. Hanuš Domanský: Regrútske piesne
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Pastierske hry z Liptova a Šariša
   Eduard Ščepka (cr), Jozef Vágvölgyi (cio), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Oráčske spevy
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  5. Miro Bázlik: Vence my vijeme
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  6. Hanuš Domanský: Kraviarky
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  7. Igor Dibák: Na salaši
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Dušan Martinček, Vladimír Godár, Ilja Zeljenka, Miro Bázlik DUŠAN MARTINČEK, VLADIMÍR GODÁR, ILJA ZELJENKA, MIRO BÁZLIK
  1985 LP – Opus 9111 1698
  1. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
   Miki Skuta (pf)
  2. Vladimír Godár: Talizman
   Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)
  4. Miro Bázlik: Balada-Koncert
   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Ilja Zeljenka – Oświęcim, Slovo ILJA ZELJENKA – OŚWIĘCIM, SLOVO
  1982 LP – Opus 9112 1276
  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Vladimír Durdík (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  15. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  16. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  17. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: Spevácky zbor mesta Bratislavy SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
  1980 LP – Opus 9112 0899
  1. Carlo Gesualdo da Venosa: Itene o miei sospiri
   Ladislav Holásek (dir.)
  2. Orlando di Lasso: Justorum animae
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  3. Claudio Monteverdi: Quel augellin che canta
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  4. Gioseffo Marini: Silvia gentil
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  5. Luca Marenzio: Ahi dispietata morte
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  6. Hans Leo Hassler: Im kühlen Maien
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  7. Orlando Gibbons: I feign not friendship where I hate
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  8. Claude le Jeune: Revecy venir du printans
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  9. Ilja Zeljenka: Bagately
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  10. Francis Poulenc: Dobrý sneh, z cyklu Snežný večer (La bonne neige)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  11. Andrzej Koszewski: Riekanka, z cyklu Hry (Entliczek)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  12. Zoltán Kodály: Starci (Öregek)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  13. Jurij Falik: Na bazáre
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  14. Ivan Hrušovský: Amor Iuventae
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  15. Ivan Hrušovský: Dithyramb pre miešaný zbor
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
 • Foto: Ilja Zeljenka – Baletná symfónia ILJA ZELJENKA – BALETNÁ SYMFÓNIA
  1979 LP – Opus 9110 0828
  1. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 4 "Baletná"
   Ondrej Lenárd (dir.), Orchester Smetanovho divadla v Prahe
 • Foto: Ilja Zeljenka ILJA ZELJENKA
  1978 LP – Opus 9111 0563
  1. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Technik TECHNIK
  1978 LP – Opus 9119 0680
  1. Thomas Morley: Fire, fire
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  2. Jacobus Gallus: Omnia vincit amor
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  3. Piotr Iľjič Čajkovskij: Nočevala tučka
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  4. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza, z cyklu V přírode
   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  5. Visarion Šebalin: Škovránok
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  6. Vincent Thomas: Close of day
   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Vajano
   Beáta Hudecová (a), Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus
   Spevácky zbor Technik, Peter Rebro (pf), Pavol Procházka (dir.)
  9. Ilja Zeljenka: Roztopaš
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  10. Ondrej Francisci: Tri východoslovenské ľudové piesne
   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  12. Ilja Zeljenka: Uspávanka
   Beáta Hudecová (a), Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  13. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1975 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1975
  1976 LP – Opus 9117 0463
  1. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Svetozár Stračina: Marmuriena
   Anna Hulejová (v), Dievčenská spevácka skupina súboru Lúčnica, Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Christo Todorov: Je poludnie, Bratko
   Oľga Borisova (v), Orchester klasických nástrojov, Christo Todorov (dir.)
  4. Kosta Kolev: Pazardžická suita
   Nadka Karadževa (v), Orchester moderných nástrojov, Ženský beatový zbor, Kosta Kolev (dir.)
  5. Miloš Štědroň – Arnošt Parsch: Plač Ruženy Danielovej z Hrubej Vŕbky nad manželom v Osvienčime pre violu a orchester ľudových nástrojov
   Jindřich Hovorka (vl), Brniansky rozhlasový orchester ľudových nástrojov, Jindřich Hovorka (dir.)
  6. Jan Málek: Pieseň a tanec z južných Čiech
   Jan Sedláček (vn), Plzenský ľudový súbor, Jan Málek (dir.)
  7. Autor neuvedený: Na zárobky
   Šain Limanov Kurtov (strum.pop), Mužská vokálna skupina a bicie nástroje
  8. Autor neuvedený: Balkandžické melódie
   Kostadin Varimezov (crm)
  9. Autor neuvedený: Dokolečka
   Vlastimil Dřímal (crm)
 • Foto: Tadeáš Salva – Ilja Zeljenka TADEÁŠ SALVA – ILJA ZELJENKA
  1971 LP – Opus 9111 0018
  1. Tadeáš Salva: Koncert op. 6
   Ladislav Chudík (spk), Cecília Lévaiová (s), Mária Blahová (a), Ľudovít Buchta (t), Pavol Blaho (b), Karol Klocáň (cl), Zoltán Hevessy (bat)
  2. Tadeáš Salva: Canti lineae op. 5
   Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Koncert op. 11
   Juraj Fazekaš (vc), Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje
   Pavol Blaho (b, bat), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Caela Hebe
   Eva Effenbergerová (s), Slovenskí madrigalisti, Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: A Memorial to the Victims of Wars A MEMORIAL TO THE VICTIMS OF WARS
  1970 LP – Everest 3315
  1. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
   Aladár Móži (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Electronic Music ELECTRONIC MUSIC
  1970 LP – Supraphon SUA 10951
  1. Vladimír Lébl: Zvukové Příklady
  2. Rudolf Komorous: Náhrobek Malevičův
  3. Ilja Zeljenka: Štúdia 0,3
  4. Josef Anton Riedl: Studie 1959, Studie 1962/2
  5. Lejaren Arthur Hiller: Vocalíza
  6. Jozef Malovec: Výhybka
  7. Krzysztof Penderecki: Psalmus
  8. Pierre Henry: Závoj Orfeův
 • Foto: Musique Tchecoslovaque Nouvelle MUSIQUE TCHECOSLOVAQUE NOUVELLE
  1970 LP – CBS S34-61144
  1. Zbyněk Vostřák: Zrození měsíce, pro komorní orchestr, op. 39
   Musica Viva Pragensis
  2. Ilja Zeljenka: Hudba pre zbor a orchester
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Ozveny
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: musica nova BOHEMICA et SLOVACA MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1967 LP – Supraphon SUA 18854
  1. Ladislav Kupkovič: Ozveny
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Jozef Malovec: Kryptogram I
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Eduard Bombara (cl)
  4. Peter Kolman: Panegyrikos
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Peter Kolman: Molizácia
   Ladislav Šoka (fl), František Rek (vbf)
  6. Ilja Zeljenka: Metamorphoses XV
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Foto: I. Zeljenka, I. Parík, J. Pospíšil, M. Bázlik, L. Kupkovič, P. Kolman I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN
  1966 LP – Supraphon DV 6173
  1. Miro Bázlik: Tri kusy
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Ladislav Kupkovič: Skica
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Josef Bulva (pf)
  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2
   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)
 • Foto: Musica nova Bohemica et Slovaca MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1966 LP – Supraphon SUA 18753
  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Karol Prochotský (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Kühnovi komorní sólisté, Pavel Kühn (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: New Slovak Compositions NEW SLOVAK COMPOSITIONS
  1965 LP – Supraphon SUA 18655
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)
  3. Jozef Malovec: Dve časti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)
  6. Pavol Šimai: Hovorí matka
   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

Ocenenia

 • Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  2018
  in memoriam
 • Cena predsedu Národnej rady SR
  2007 za celoživotné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry a humanitného vzdelávania
 • Zápis do Zlatej knihy SOZA
  2006
 • Krištáľové krídlo
  2004 za celoživotné dielo
 • Cena ministra kultúry SR
  2002 za celoživotnú tvorbu
 • Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
  2001 za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby – Musica slovaca
 • Veľká cena SOZA
  2001 za celoživotný prínos k slovenskej hudobnej kultúre
 • Cena Zväzu slovenských skladateľov
  1982 za II. koncert pre klavír a orchester s prihliadnutím na životné jubileum
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1980 za dielo Symfónia č. 4 "Baletná"
  s prihliadnutím na doterajšiu symfonickú a vokálno-symfonickú tvorbu
 • Igric
  1967 za hudbu k filmu Drak sa vracia
 • Igric
  1966 za hudbu k filmu Panna zázračnica

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ilja Zeljenka: 24 prelúdií
  pre klavír
  12. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: 6 aforizmov
  pre klavír
  19. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (Ne)známa hudba, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Tanec masiek
  pre klavír
  6. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonatína
  pre flautu a klavír
  21. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác na Panskej ul., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Jozef Chabroň (pf)
 • Ilja Zeljenka: Tri slová
  Skladba pre bas sólo, bongo, flautu, marimbu a violončelo
  12. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Historická budova NRSR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Musica slovaca pre štyri gitary
  (úprava Martin Krajčo)
  28. 3.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (Ne)známa hudba, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské gitarové kvarteto, Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui), Radka Krajčová (gui), Martin Krajčo (gui)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 14
  (v jednej časti)
  12. 8.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobné leto, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Deväť skladieb
  pre klavír
  10. 12.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre kontrabas a sláčikové kvarteto
  9. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Albrechtovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre husle a orchester č. 3
  7. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 23
  pre klavír
  8. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sarkazmy
  pre orchester
  5. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Alexandru Ianos (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
  22. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Tri staršie tance
  pre akordeón sólo
  11. 3.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Ilja Zeljenka: Musica per oboe solo
  20. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Trnave, Galéria Jána Koniarka, Trnava, SK
  INTERPRETI: Michal Šintál (ob)
 • Ilja Zeljenka: Biblické spevy
  pre miešaný zbor a organ
  23. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Peter Mikula (org), Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre violončelo a akordeón
  19. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Ilja Zeljenka: Štefánka
  Slovenské tango pre violončelo a akordeón
  19. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 10
  13. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre fagot a komorný orchester
  15. 9.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Ján Mazán (fg), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 9
  pre veľký orchester
  21. 4.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre klavír a orchester č. 3
  24. 2.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Ivan Gajan (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Elégia o prsteni mladosti
  Miešaný zbor na fragmenty básne B. I. Antonyča
  23. 2.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 3
  pre husle a klavír
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Yvetta Slezáková (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 21 "Otázky bez odpovedí"
  pre klavír
  19. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 1
  pre klavír štvorručne
  12. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Klavírne duo Dezidera Kardoša, Daniela Kardošová (pf4m), Tatiana Lenková-Hurová (pf4m)
 • Ilja Zeljenka: Pesnička z Ziegelfeldu
  pre akordeón, husle, kontrabas a klavír
  1. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: ALEA
 • Ilja Zeljenka: Sonety Orfeovi
  3 piesne pre soprán a klavír na básne R. M. Rilkeho
  28. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Božena Ferancová (s), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 12
  19. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre sólové violončelo
  31. 7.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komárno, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Dvojhry
  pre husle a violončelo
  30. 7.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komárno, SK
  INTERPRETI: František Török (vn), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre dva klavíry a sláčikový orchester
  3. 3.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Pažický (pf), Aleš Solárik (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 15
  (v jednej časti) pre klavír
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonata
  per violoncello solo
  14. 9.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Musica slovaca
  Úprava pre štyri violončelá
  27. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Csaba Rácz (vc), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: 3 B-Es-E Duetti
  per violino e violoncello
  28. 4.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadelná sála MsKS, Dolný Kubín, SK
  INTERPRETI: Daniel Turčina (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta – Elégia
  pre violu sólo
  28. 4.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodná súťaž Čírenie talentov, Divadelná sála MsKS, Dolný Kubín, SK
  INTERPRETI: Veronika Lénártová (vl)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 12 (Sonáta-fantázia)
  pre klavír
  26. 2.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2
  pre klavír štvorručne
  9. 2.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Klavírne duo Dezidera Kardoša, Daniela Kardošová (pf4m), Tatiana Lenková-Hurová (pf4m)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta
  pre kontrabas a klavír
  8. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 5
  19. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf)
 • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 8
  pre veľký orchester
  16. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Fragment
  pre klavír
  26. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe
  pre klavír
  26. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre violončelo a orchester
  9. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Okteto
  pre dychy
  3. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové okteto, Ján Budzák (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové trio
  21. 6.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK
  INTERPRETI: František Török (vn), Harald Nerad (vl), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Klavírne etudy č. 2
  17. 3.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Nemec (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 7
  pre klavír
  10. 3.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dana Šašinová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 9
  pre klavír
  9. 12.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Remedia amoris
  pre mezzosoprán, tenor a bas sólo, miešaný zbor, klavír a bicie
  29. 9.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ján Vaculík (t), Vladimír Kubovčík (b), Marian Lapšanský (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, František Rek (bat), Ivan Marek (bat), Richard Mrázik (bat), Ladislav Krchlík (bat), Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Velena
  pre ženský zbor
  29. 6.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Akademický spevácky zbor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonatina per fiati
  17. 6.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: I fiati
 • Ilja Zeljenka: Malá komorná hudba
  pre čembalo a cimbal
  6. 5.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb), Peter Guľas (cmb)
 • Ilja Zeljenka: Toccata
  pre cimbal
  6. 5.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre bicie sólo a sláčikový orchester
  7. 12.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Rek (bat), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Waka
  Piesne pre soprán a sláčikový orchester na starú japonskú poéziu
  11. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Dušan Štefánek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Musica slovaca
  Úprava pre husle a klavír
  22. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Viera Bartošová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Symfonietta č. 2
  13. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Janusz Powolny (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 6
  pre klavír
  23. 9.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 4
  (s bongami)
  23. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Ilja Zeljenka (pf)
 • Ilja Zeljenka: Tri klavírne skladby pre ľavú ruku
  13. 4.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Ilja Zeljenka: Dychové kvinteto č. 3
  2000 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Istropolis Quintet
 • Ilja Zeljenka: Benedictus es, Domine
  Hymnus pre soprán, alt, tenor a bas sólo, miešaný zbor a sláčikový orchester
  20. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (a), Jozef Kundlák (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Cappella Istropolitana, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe II.
  (klavírny cyklus)
  16. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 5
  pre klavír
  16. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Dianovský (pf)
 • Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
  pre akordeón
  16. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá
  pre klavír
  16. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 9
  23. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre klavír a sláčiky
  14. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf), Ľvovskí virtuózi, Volodymir Duda (umv.)
 • Ilja Zeljenka: Prolog e barbaro
  per percussioni
  10. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kroumata Ensemble
 • Ilja Zeljenka: Concerto grosso
  pre organ a sláčikový orchester
  7. 10.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Eva Kamrlová (org), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Helios-toccata
  pre organ
  27. 5.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Ferjenčíková (org)
 • Ilja Zeljenka: Klavírne trio č. 2
  30. 3.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň HTF VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Teodor Brcko (vc), Katarína Grečová Brejková (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonatína
  pre flautu a harfu
  7. 3.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Turner (fl), Katarína Turnerová (ar)
 • Ilja Zeljenka: Americké capriccio
  pre kontrabas a klavír
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Mozartina (Hommage à W. A. Mozart)
  pre sláčikový orchester
  11. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta
  pre klarinet a klavír
  13. 12.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matej Drlička (cl), Jordana Palovičová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Toccata pre klavír štvorručne
  12. 1998 Prvé uvedenie na Slovensku
  Nadlice, SK
  INTERPRETI: Klavírne duo Dezidera Kardoša, Daniela Kardošová (pf4m), Tatiana Lenková-Hurová (pf4m)
 • Ilja Zeljenka: Lesné jahody
  Šesť skladieb pre akordeón
  29. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 6
  14. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonatína
  pre violu a klavír
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Overtura festiva
  pre veľký orchester
  8. 10.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radio-Symphonieorchester Wien, Dennis Russell Davies (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Psalmus 84
  pre miešaný zbor, basbarytón sólo a sláčikový orchester
  25. 9.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Beláček (bbr), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Branislav Kostka (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Ewald Danel (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Aforizmy
  pre klavír
  16. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Aztécke piesne II
  pre bas, 4 bongá, flautu a violončelo
  16. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Beláček (b), Marián Turner (fl), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Hry pre Jordanku
  pre klavír a štyri bongá
  14. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre trúbku a organ
  7. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre organ
  7. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ilja Zeljenka: Toccata
  pre dva klavíry
  10. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Klavírne duo Skuta, Miki Skuta (pf), Nora Skuta (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonatína pre klavír
  9. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dana Šašinová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Žobrácka pieseň
  (pre Požoň sentimentál)
  8. 6.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
 • Ilja Zeljenka: Kvartettino semplice
  per archi
  8. 1.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kongresová hala Spoločenského centra, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Polarity
  pre violončelo sólo
  8. 12.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Missa serena
  pre miešaný zbor, basbarytónové sólo a komorný orchester
  29. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mário Strešnák (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, CAMERATA SLOVACA, Peter Hradil (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Bátoryčka
  Operná smutnohra v dvoch dejstvách
  12. 10.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Mária Tomanová (s), Eva Lucká (ms), Zoltán Vongrey (br), Peter Schneider (t), Šimon Svitok (br), Gustáv Beláček (br), Ján Vaculík (t), Božena Lenhardová (ms), Darina Kunková (a), Zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Branislav Vargic (zbm.), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Pavol Tužinský (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Cantate Domino (Psalmus 98)
  pre miešaný zbor a štyri harfy (klavír štvorručne)
  23. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Spomienka
  (pre Požoň sentimentál)
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Ilja Zeljenka: Sourire
  pre soprán, klarinet, tri tomtomy, tri bongá a vibrafón
  8. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Accroche Note, Françoise Kubler (s), Armand Angster (cl), Emmanuel Séjourné (bat)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 8 „Štvrťtónové“
  5. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Hudobná sieň bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Fagotina
  Sonatína pre fagot a klavír
  12. 2.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Hanzel (fg), Valéria Kelly (pf)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre kontrabas a komorný sláčikový orchester
  17. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Concerto per due violoncelli ed orchestra d'archi
  6. 10.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Christine Lacoste (vc), Mark Varshavsky (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Tomáš Koutník (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Chvála rytmu
  pre klavír
  15. 5.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Gaál (pf)
 • Ilja Zeljenka: Dychové kvinteto č. 2
  10. 4.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komorný koncert Spolku koncertných umelcov, SK
  INTERPRETI: Istropolis Quintet
 • Ilja Zeljenka: Ostinato
  pre organ
  21. 9.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)
 • Ilja Zeljenka: Syn človeka
  Slovenské pašie – scénické oratórium
  25. 3.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komorná scéna SĽUK-u, Bratislava-Rusovce, SK
  INTERPRETI: Vladimír Kubovčík (b), Ľudovít Ludha (t), Jozef Ábel (t), Juraj Peter (b), Lívia Ághová (s), Hana Štolfová-Bandová (ms), František Urcikán (t), Milada Mačáková (s), Ján Pražienka (t), Moyzesovo kvarteto, Slovenský komorný zbor SĽUKu, Orchester SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Capriccio
  pre flautu a kontrabas
  13. 12.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Radoslav Šašina (cb)
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre husle a orchester č. 2
  22. 10.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Aldo Ceccato (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 7
  Pocta L. v. B.
  25. 9.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Rytierska sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Spievať?
  Kantáta pre 2 zbory, soprán, recitátora a orchester na báseň Jána Bottu
  25. 9.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Ľubo Roman (spk), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Zakliaty pohyb
  Koncertantná štúdia pre veľký orchester
  27. 9.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Adrian Leaper (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"
  pre klavír
  24. 4.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio S, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Dianovský (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta-balada
  pre violu a klavír
  30. 9.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Sieň Ústredného výboru Slovenského zväzu žien, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Helena Gáfforová (pf), Milan Telecký (vl)
 • Ilja Zeljenka: Vokálna poéma
  na fragment Bottovej Smrti Jánošíkovej pre miešaný zbor, trúbku a tympany
  28. 9.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný zbor SĽUKu, Kamil Roško (tr), František Rek (tp), Štefan Klimo (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 6 'Zariekania'
  pre sláčikové kvarteto a alt
  5. 3.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (a), Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Album pre mladých klaviristov
  17. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Majkút (pf)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala
  Suita pre komorný sláčikový orchester
  15. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Ilja Zeljenka: Poéma
  pre husle sólo
  15. 1.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 5
  10. 1.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Foyer Reduty, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Filharmonické kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Malá suita
  pre klavír
  9. 1988 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester
  20. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Tri kusy
  pre violu sólo
  16. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 4
  3. 8.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Introdukcia
  pre 2 trúbky, 2 trombóny, organ a tympany
  17. 5.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert pre Kruh priateľov SF, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Vladimír Jaško (tr), Jozef Gašparovič (tn), Michal Jaško (tn), Ján Vladimír Michalko (org), František Rek (tp)
 • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 5
  9. 4.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Pieseň mladosti
  pre miešaný zbor, trúbku a 4 tympany na báseň Bohdana Ihora Antonyča
  22. 3.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Kamil Roško (tr), František Rek (tp), Pavol Procházka (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Lamentoso
  pre miešaný zbor
  13. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
  Skladba pre soprán, klavír a bicie
  28. 9.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)
 • Ilja Zeljenka: Pastorále
  pre flautu a harfu
  29. 6.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Gurway (fl), Soňa Jahnová (ar)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre klarinet, klavír a bicie
  10. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Július Klein (cl), Ludmila Kojanová (pf), Martin Antol (bat)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 3
  pre klavír
  8. 11.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)
 • Ilja Zeljenka: Rozhovory
  pre violončelo a komorný orchester
  28. 9.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Heinrich Schiff (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Tri kusy pre Nato Gabunijovú
  pre husle a klavír
  19. 3.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Grasalkovičov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Elena Händler (pf)
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester
  25. 10.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Oráčske spevy
  pre miešaný zbor a cappella
  25. 10.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom kultúry Ružinov, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
  Súčasť premiérového programu SĽUK-u „Poďme, zaspievajme“.
 • Ilja Zeljenka: Tri kusy
  pre flautu sólo
  13. 8.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Gurway (fl)
 • Ilja Zeljenka: Rozmar
  pre soprán sólo a basklarinet
  21. 5.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)
 • Ilja Zeljenka: Capriccio
  pre klavír
  13. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kongresová hala Spoločenského centra, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Peter Toperczer (pf)
 • Ilja Zeljenka: Husľové duetá
  4. 7.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn)
 • Ilja Zeljenka: Malé príbehy
  5 miniatúr pre chlapčenský zbor
  25. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Večer
  Miešaný zbor na báseň M. Válka
  25. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Overtura giocosa
  7. 10.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Epilóg
  (pamiatke E. Špitza)
  13. 5.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žilinský festival komorných orchestrov, Dom umenia Fatra, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre klavír a orchester č. 2
  "Premeny"
  13. 5.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Hassleriána
  pre miešaný zbor, zobcovú flautu, tamburínu a bongá
  24. 4.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  XIII. Slávnosti zborového spevu, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Slovo
  Skladba pre orchester, recitátora a miešaný zbor na úryvok z básnickej zbierky Slovo od Miroslava Válka
  4. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival politickej piesne, Martin, SK
  INTERPRETI: Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 3
  22. 9.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Filharmonické kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Mutácie
  Hudba pre soprán, 3 tom-tomy, bas, piatti, gran cassa, flautu, hoboj, klarinet, fagot a husle
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Sergej Kopčák (b), Viktor Šimčisko (vn), Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Bagately
  pre klavír
  15. 1.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Dianovský (pf)
  Prvé verejné uvedenie.
 • Ilja Zeljenka: Reliéfy
  Skladba pre organ
  16. 11.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)
 • Ilja Zeljenka: Svadba
  Tanečný obraz pre orchester
  18. 4.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Hry a riekanky
  pre miešaný zbor
  24. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Galgenlieder
  23. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Dagmar Zsapková (fl), Anton Hruška (cl), Bratislavské kvarteto, Ján Salay (pf)
 • Ilja Zeljenka: Dychové kvinteto č. 1
  16. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Ilja Zeljenka: Ligatúry
  pre organ
  10. 4.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ilja Zeljenka: Šesť štúdií
  pre organ
  10. 4.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
  2. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
  20. 1.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Bohdan Warchal (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 3
  12. 1.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 2
  9. 11.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Košické kvarteto, Milan Jirout (vn), Ivan Rosa (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Ilja Zeljenka: Elégia
  pre sláčikové nástroje a sólové husle
  10. 3.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Jean Racine: Faidra
  28. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Krajové divadlo, Nitra, SK
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2
  pre klavír
  26. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej hudobnej tvorby, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír
  2. 1976 Prvé uvedenie na Slovensku
  Liptovský Mikuláš, SK
  INTERPRETI: The Western Arts Trio
 • Ilja Zeljenka: Valaské koledy
  17. 12.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Darina Laščiaková (a), Zbor Opery SND, Orchester Opery SND, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Štyri zbory
  29. 4.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: William Shakespeare: Hamlet
  25. 1.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo SNP, Martin, SK
 • Ilja Zeljenka: Päť zborov
  15. 11.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Intermezzá
  pre madrigal
  11. 1.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Adagio cantabile
  pre miešaný zbor
  3. 6.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Komorná hudba
  pre 18 hráčov
  21. 4.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Vajano
  pre miešaný zbor
  8. 4.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zlatý veniec mesta Bratislavy 1972, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Jozef Gregor Tajovský: Hriech, Matka, Tma
  11. 3.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, SK
 • Ilja Zeljenka: Meditácia
  pre orchester
  28. 10.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Variácie
  pre orchester
  13. 10.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Andrzej Markowski (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Polymetrická hudba
  pre štyri sláčikové kvintetá
  10. 3.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)
  Realizácia rozhlasovej nahrávky.
 • Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje
  12. 3.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Caela Hebe
  Hudba pre zbor a 13 nástrojov
  11. 3.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Zaklínadlá
  pre miešaný zbor a orchester
  15. 12.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Prelúdium
  pre organ
  20. 11.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Valach (org)
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre klavír a orchester č. 1
  3. 5.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Josef Bulva (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Metamorphoses XV
  pre rozprávača a deväť nástrojov
  12. 12.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Karol Prochotský (spk), Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Oświęcim
  Kantáta pre miešaný zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester s použitím reproduktorov
  29. 4.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sofokles: Vládca Oidipus
  27. 3.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Ilja Zeljenka: Štruktúry
  Symfonický obraz pre veľký orchester
  12. 1964 Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Guilherme Figueiredo: Amfitryon
  14. 11.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Ilja Zeljenka: Jevgenij Ľvovič Švarc: Šarkan
  24. 5.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vysoká škola múzických umení, Bratislava, SK
 • Ilja Zeljenka: Sedem kompozičných štúdií
  pre malý orchester
  26. 1.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Tri klavírne kusy
  14. 1.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Josef Bulva (pf)
 • Ilja Zeljenka: Polymetrické kvarteto
  pre štyri klavírne hlasy
  1964 Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Mašinda (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
  23. 9.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
 • Ilja Zeljenka: Vítězslav Nezval: Edison
  28. 4.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo poézie, Bratislava, SK
 • Ilja Zeljenka: Štefan Petruš/Juraj Váh: Rajnoha
  10. 3.
  1962
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Bratislava, SK
 • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 2 in C
  pre sláčikový orchester
  7. 1961 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Jan Drda: Hriešna dedina alebo Zabudnutý čert
  1. 10.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, SK
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 1
  pre klavír
  18. 5.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Roman Berger (pf)
 • Ilja Zeljenka: Guilherme Figueiredo: Líška a hrozno
  9. 10.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Ilja Zeljenka: Vítězslav Nezval: Manon Lescaut
  26. 4.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, SK
 • Ilja Zeljenka: Bagately
  pre klavír
  18. 4.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)
  Nahrávka pre Československý rozhlas.
 • Ilja Zeljenka: Karikatúra
  pre klavír
  18. 4.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)
 • Ilja Zeljenka: Suita
  pre klavír
  18. 4.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)
 • Ilja Zeljenka: Klabund: Kriedový kruh
  23. 2.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Krajové divadlo, Nitra, SK
 • Ilja Zeljenka: Dramatická predohra
  pre symfonický orchester
  2. 12.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Johann Nepomuk Nestroy: Talizman
  22. 1.
  1955
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Krajové divadlo pracujúcich, Žilina, SK
 • Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá a fúgy
  pre klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Hra pre štyroch
  (súboru I fiati)
  20. 6.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Forfest, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: I fiati
 • Ilja Zeljenka: Sonáta – Elégia
  pre violu sólo
  27. 3.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncertná sála Hudobnej fakulty JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Veronika Lénártová (vl)
 • Ilja Zeljenka: Symetrie
  pre husle sólo
  26. 6.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Forfest, Obrazáreň Arcibiskupského zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Zdenka Vaculovičová (vn)
 • Ilja Zeljenka: Americké capriccio
  pre kontrabas a klavír
  28. 10.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Columbia College Chicago, Chicago, US
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Aztécke piesne II
  pre bas, 4 bongá, flautu a violončelo
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ljubljana, SI
  INTERPRETI: Gustáv Beláček (b), Tomáš Janošík (fl), Michal Sťahel (vc)
 • Ilja Zeljenka: 3 B-Es-E Duetti
  per violino e violoncello
  18. 10.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Steudritz, DE
  INTERPRETI: Sima Marius (vn), Robertas Urba (vc)
 • Ilja Zeljenka: Afro-Dita
  (percussioni solo)
  27. 6.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Forfest, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Amy Lynn Barber (bat)
 • Ilja Zeljenka: Hry pre jedného
  pre flautu, klavír, bicie a hlas
  12. 5.
  1993
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Coombehurst House, Kingston University, Londýn, UK
  INTERPRETI: Marek Piaček (X)
 • Ilja Zeljenka: Musik für Leipziger Kammerviolen (Hudba pre Komorné violy z Lipska)
  11. 1.
  1989
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Konzerthaus, Berlín, DE
  INTERPRETI: Leipziger Kammerviolen
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala
  Suita pre komorný sláčikový orchester
  6. 11.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Rudolfinum, Dvořákova sieň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Ilja Zeljenka: Tri kusy
  pre violu sólo
  19. 12.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Fellbach, DE
  INTERPRETI: Bernd Rinne (vl)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre klarinet, klavír a bicie
  6. 12.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Sofia, BG
  INTERPRETI: Trio pre súčasnú hudbu
 • Ilja Zeljenka: Rozhovory
  pre violončelo a komorný orchester
  22. 9.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Litomyšl, CZ
  INTERPRETI: Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Epilóg
  (pamiatke E. Špitza)
  27. 8.
  1983
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hudba v starom Krakove, Koncertná sála Krakovskej filharmónie, Krakov, PL
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Ľudovít Rajter (dir.)
  Prvé uvedenie mimo územia vtedajšieho Československa.
 • Ilja Zeljenka: Epilóg
  (pamiatke E. Špitza)
  16. 5.
  1983
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Rudolfinum, Dvořákova sieň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre klavír a orchester č. 2
  "Premeny"
  23. 5.
  1982
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto
  (na báseň Ch. Morgensterna „Der Rabe Ralf“)
  20. 6.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ottobeuren, DE
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 4 "Baletná"
  3. 3.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Marseille, FR
 • Ilja Zeljenka: Tri madrigaly
  16. 2.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  VIII. Musikbiennale, Berlín, DE
  INTERPRETI: Kühnov smíšený sbor Praha
 • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 4 "Baletná"
  5. 5.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Smetanovo Divadlo, Praha, CZ
  INTERPRETI: Orchester Smetanovho divadla v Prahe, Ondrej Lenárd (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa. Scénická verzia pod názvom "Hrdina" v rámci baletného triptychu "Čas človeka".
 • Ilja Zeljenka: Prelúdium a fúga
  pre husle a violončelo
  22. 1.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: Antonín Novák (vn), Jaroslav Chovanec (vc)
 • Ilja Zeljenka: Reliéfy
  Skladba pre organ
  4. 9.
  1979
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Internationale Orgeltage, Düsseldorf, DE
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)
 • Ilja Zeljenka: Ligatúry
  pre organ
  14. 8.
  1978
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Temppeliaukion kirkko, Helsinki, FI
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ilja Zeljenka: Šesť štúdií
  pre organ
  14. 8.
  1978
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Temppeliaukion kirkko, Helsinki, FI
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 2
  13. 9.
  1976
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Baranów, PL
  INTERPRETI: Košické kvarteto, Milan Jirout (vn), Ivan Rosa (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2
  pre klavír
  3. 1975 Prvé uvedenie v zahraničí
  Tbilisi, GE
  INTERPRETI: Tamara Afibadze (pf)
 • Ilja Zeljenka: Polymetrická hudba
  pre štyri sláčikové kvintetá
  12. 10.
  1972
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM), Aula der Hauptschule Weiz, Graz, AT
  INTERPRETI: Das Kammerorchester von Radio-televizija Zagreb, Mario di Bonaventura (dir.)
  Prvé verejné uvedenie.
 • Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje
  21. 6.
  1970
  Prvé uvedenie v zahraničí
  44. hudobné slávnosti ISCM, Bazilej, CH
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Prelúdium
  pre organ
  1969 Prvé uvedenie v zahraničí
  Gent, BE
  INTERPRETI: Ján Valach (org)
 • Ilja Zeljenka: Štruktúry
  Symfonický obraz pre veľký orchester
  9. 3.
  1966
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Norddeutscher Rundfunk, Hamburg, DE
  INTERPRETI: NDR Sinfonieorchester, Andrzej Markowski (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
  29. 5.
  1964
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM), Ny Carlsberg Glyptotek, Kodaň, DK
  INTERPRETI: Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Jaroslav Chovanec (vc), Rudolf Macudziński (pf)
 • Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
  12. 4.
  1964
  Prvé uvedenie v zahraničí
  X. Prehliadka československého koncertného umenia, Praha, CZ
  INTERPRETI: Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Jaroslav Chovanec (vc), Rudolf Macudziński (pf)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Ilja Zeljenka: Oświęcim
  Kantáta pre miešaný zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester s použitím reproduktorov
  1964 Prvé uvedenie v zahraničí
  Československý rozhlas, Praha, CZ
  INTERPRETI: Otomar Korbelář (spk), Spevácky zbor Československého rozhlasu v Prahe, Milan Malý (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu v Prahe, Josef Hrnčíř (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 1
  pre klavír
  23. 5.
  1958
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar – 4. koncert novej tvorby československých skladateľov, Praha, CZ
  INTERPRETI: Roman Berger (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 1997 1997 Melos-Étos 1997

 • Foto: Beseda o hudbe Michaela Tippetta, 1990 1990 Beseda o hudbe Michaela Tippetta, 1990
  Miloš Kocian, Graham Melville-Mason (UK), Juraj Beneš, Pavol Polák, Miroslav Bázlik, Martin Burlas, Ilja Zeljenka

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: lja Zeljenka lja Zeljenka

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Milan David

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Tri slová (ukážka)

  2012

  Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  Zdroj: CD Sergej Kopčák – Posledné slová (Hudobné centrum, 2012)
 • Zeljenka, Ilja: Sláčikové kvarteto č. 12 (2. časť – Giocoso)

  2004

  Albrechtovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Sonáta pre klavír č. 7 (3. časť – Con brio)

  2002

  Dana Šašinová-Satury (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 4 (1. časť)

  2000

  Moyzesovo kvarteto, Ilja Zeljenka (pf, bon)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Poéma pre husle sólo (3. časť – Allegro risoluto)

  1990

  Peter Michalica (vn)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Sláčikové kvarteto č. 4 (ukážka)

  1990

  Trávničkovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Sonáta pre klavír č. 4 '17. november 1989' (ukážka)

  1990

  Cyril Dianovský (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Musik für Leipziger Kammerviolen (ukážka)

  1989

  Leipziger Kammerviolen

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Malá suita (1. časť – Vivo e scherzando)

  1988

  Cyril Dianovský (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Sonáta pre klavír č. 2 (ukážka)

  1987

  Cyril Dianovský (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Symfónia č. 5 (ukážka)

  1987

  Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Capriccio pre klavír (ukážka)

  1986

  Peter Toperczer (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Symfónia č. 1 (ukážka)

  1986

  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Oliver Dohnányi (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Koncert pre klarinet a orchester (ukážka)

  1985

  Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Tri kusy pre flautu sólo (3. časť – Larghetto)

  1985

  Jozef Gurway (fl)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Epilóg (ukážka)

  1983

  Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto (ukážka)

  1982

  Slovenskí madrigalisti, Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Koncert pre klavír a orchester č. 2 (ukážka)

  1982

  Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Sláčikové kvarteto č. 3 (ukážka)

  1981

  Filharmonické kvarteto

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Galgenlieder (ukážka)

  1979

  Brigita Šulcová (s), Dagmar Zsapková (fl), Anton Hruška (cl), Ján Salay (pf), Bratislavské kvarteto

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Oświęcim (ukážka)

  1978

  Július Pántik (spk), Vladimír Durdík (spk), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Meditácia pre orchester (ukážka)

  1976

  Plzenský rozhlasový orhcester, Josef Blacký (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Trio pre husle, violončelo a klavír (ukážka)

  1975

  The Western Arts Trio

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 1 (ukážka)

  1972

  Bratislavské kvarteto, Rudolf Macudziński (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Polymetrická hudba pre štyri sláčikové kvintetá (ukážka)

  1971

  Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Variácie pre orchester (ukážka)

  1971

  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Andrzej Markowski (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje (ukážka)

  1970

  Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Caela Hebe (ukážka)

  1970

  Slovenskí madrigalisti, Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 2 (1. časť – Allegro moderato)

  1968

  Aladár Móži (vn), Jaroslav Jakoubek (cl) Milan Telecký (vl) Jozef Sikora (vc), Rudolf Macudziński (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Štruktúry (ukážka)

  1964

  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Bystrík Režucha (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Dychové kvinteto č. 1 (ukážka)  Bratislavské dychové kvinteto

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Hry pre Biancu (ukážka)  Bianca Sitzius (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Reliéfy pre organ (ukážka)  Ferdinand Klinda (org)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Sláčikové kvarteto č. 1 (2. časť)  Slovenské kvarteto

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Symfónia č. 3 (ukážka)  Slovenská filharmónia, Oliver Dohnányi (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Symfónia č. 4 'Baletná' (ukážka)  Orchester Smetanovho divadla v Prahe, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Tri monológy pre violončelo sólo (3. časť – Andante energico)  Ján Slávik (vc)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Zakliaty pohyb (ukážka)  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 11. 2019