Profil osobnosti

Foto: Roman Berger Autor: Milan David

Roman Berger

9. 8. 1930 Cieszyn

vážna hudba
MUZIKOLÓGOVIA, PUBLICISTI, TEORETICI
skladba

Bio

Bio

1949
maturita na Poľskom gymnáziu v Českom Těšíne
1949 – 1952
štúdim na Vysokej hudobnej škole v Katoviciach (klavír – Marta Gabryś-Furmanikowa)
1952 – 1956
VŠMU (klavír – Frico Kafenda, Štefan Németh-Šamorínsky)
1956 – 1965
pedagóg hry na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave
1961 – 1965
VŠMU (kompozícia – Dezider Kardoš)
1965 – 1966
pracovník Zvukového štúdia Československej televízie
1967 – 1969
tajomník skladateľskej sekcie Zväzu slovenských skladateľov
1969 – 1971
externý pedagóg na Katedre teórie Hudobnej fakulty VŠMU (súčasná hudba)
1972 – 1977
zakázaná umelecká činnosť
70. roky
spolupráca s výskumným tímom Ivana Mačáka v oblasti etnomuzikológie
1978 – 1979 
študijný pobyt v Umenovednom ústave SAV
1980 – 1989
odborný pracovník Umenovedného ústavu SAV
1982 – 1984
externý pedagóg (elektroakustickej kompozície) na Katedre skladby a dirigovania na VŠMU v Bratislave
1984
spoluorganizovanie seminárov "Matematika a hudba" (s Belom Riečanom)
90. roky
ISCM (spolu s M. Kopelentom a A. Piňosom)
člen poroty Medzinárodnej skladateľskej súťaže H. Wieniawského
1990
člen Skupiny pre reformu umeleckého školstva pri Ministerstve kultúry
1990 – 1991
člen Poradného zboru Ministerstva kultúry
1990, 1992, 1995, 1998
člen poroty Medzinárodnej skladateľskej súťaže Witolda Lutosławského vo Varšave
1991
člen prípravného výboru festivalu Melos-Étos
1991 – 1993
člen Československej asociácie Club of Rome v Prahe
1996, 1997
účasť na kolokviách "Cirkev a umenie" pri festivale FORFEST v Kroměříži
1998
člen Krakovskej sekcie Zväzu poľských skladateľov
1999
čestný člen Zväzu poľských skladateľov
1999
rezignovanie v členstve Festivalového výboru Melos-Étos
od r. 2000
skladateľská a publicistická činnosť

"Počiatky Bergerovej hudobnej aktivity sa viažu na oblasť klavírnej hry, ktorej sa intenzívne venoval v prvom rade ako interpret a neskôr aj ako skladateľ. Jeho skladateľský profil sa prenikavejšie rozvíjal v 60. rokoch, počas ktorých sa Berger zo špecifického sveta klavírnej literatúry a z hľadania osobného postoja k vrcholným prejavom hudby 20. storočia (Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje) presunul na pozíciu avantgardného narábania s orchestrálnym zvukom a elektronickým médiom. Orchestrálna skladba Transformácie využíva extrémne veľký aparát na vytváranie sonórnych efektov – postup, ktorý sa spája s tzv. poľskou školou a ktorý sa nie náhodou časovo kryje s rozvojom elektronickej manipulácie so zvukom a jej umeleckým využitím. O osem rokov mladšia kompozícia Memento po smrti Miroslava Filipa narába s rovnakým aparátom inak. Zvuková masa je viac podriadená intervalovému mysleniu (celá skladba by sa dala charakterizovať ako štúdia chromatických postupov) a princíp kontrapozície nástrojových skupín je tu nahradený inštrumentáciou smerujúcou k integrácii rôznorodých zvukov do celku. Druhé ťažisko Bergerovej hudby sa nachádza v komornej hudbe, ktorá množstvom prevažuje nad orchestrálnou. V nej sa zreteľne prejavuje charakteristická črta autorovho myslenia – sústredenosť na motivický tvar, na sledovanie logiky jeho rozvoja, vytváranie veľkých formových plôch, v ktorých je motivickej práci poskytnutý čas na realizáciu. Takáto koncepcia ide ruka v ruke s orientáciou na kontemplatívne poňatie hudby a umenia vôbec, ktoré azda najviac reprezentuje skladba De profundis. Filozofujúci básnický text T. Różewicza sa kongeniálne spája so skladateľovou skepsou a v tomto spojení niet prvého či druhého plánu, hlas, nástroje a text sa rovnako podieľajú na evokácii svedomia človeka stotožneného so svedomím ľudstva. Berger patrí k tým umelcom-mysliteľom, ktorí si svoje povolanie nedokážu predstaviť bez pocitu zodpovednosti za „vyrieknuté slovo“, za svoj podiel na stave spoločenského vedomia. Tvorivosť, a teda aj umenie, je človeku inherentne daná a dôležité je, kam je na osi sacrum – profanum nasmerovaná. Ak v skladbe De profundis nachádzame pohľad na človeka ako na vraha aj obeť, na anjela aj diabla zároveň, potom by sme mohli tento postoj vyčleniť ako autorovo principiálne východisko pri úvahách o civilizácii, v ktorej žijeme. V druhej polovici 80. a v 90. rokoch Bergerov harmonický jazyk obsiahol aj jednoduchšie prvky v duchu akceptácie expresívnych kvalít „tradičných“ konsonantných intervalov a súzvukov, pričom integrita jeho umeleckého postoja zostáva nedotknutá. Vulgárna požiadavka „zrozumiteľnosti“ umenia, presadzovaná za socializmu a bujnejúci pragmatizmus vo vzťahu medzi umelcom a trhovo orientovanou spoločnosťou (umenie ako tovar) – to sú témy, ktoré Bergera zaujímajú v početných esejach, štúdiách a prednáškach napísaných za posledných dvadsať rokov. Skladateľ nimi vstupuje do širokého dialógu nielen s podobne zmýšľajúcimi umelcami, ale i vedcami, pedagógmi, filozofmi a v kontexte znivelizovaných hodnôt a uniformity „spoločnosti reklamy“ sa stáva jedným z osamelých bežcov."

 

(ZAGAR, Peter: Roman Berger. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 45 – 46.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Transformácie

  Štyri skladby pre veľký orchester
  1964–1965 24'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: orch: 4fl, 5ob (1ci), 4cl, 4fg, 6cr, 4tr, 4tn, tp, bat, ar, cel, vbf, pf, archi
 • Memento po smrti Miroslava Filipa

  pre veľký orchester
  1973–1974 26'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: orch: 4fl (2flp), 4ob (1ci), 4cl (1clb), 4fg (1cfg), 6cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, xlf, ar, pf, org, archi
 • Musica pro defunctis

  2005 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje

  1963 1963, rev. 1979, 42'
  OBSADENIE: archi, bat, pf, cmb
  Ikona audio
 • Post scriptum

  2004 22' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Uspávanka

  1962 18'
  TEXT: Ján Stacho
  OBSADENIE: ms, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Improvisation sur Herbert

  pre soprán, komorný zbor a symfonický orchester
  2007 24'
  TEXT: Zbigniew Herbert
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, CM, orch
 • Missa pro nobis

  2010 71'
  TEXT: bibl., autor
  OBSADENIE: ms, 2spk, CM, orch, mg
 • sólový nástroj
 • Konvergencie I

  1968–1969 16'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn
 • Konvergencie II

  (Bachovské meditácie)
  1970 1970, rev. 1976, 1978, 20'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vl
 • Konvergencie III

  1974 21'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vc
 • Allegro frenetico con reminiscenza

  pre violončelo sólo
  2006 OBSADENIE: vc
 • Impromptu

  pre sólový klarinet
  2013 8'
  OBSADENIE: cl
 • Dolcissimo

  2016 10'
  OBSADENIE: vc
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Fantasia quasi una sonata

  1955 10'
  OBSADENIE: pf
 • Päť veľmi krátkych skladieb

  1959 OBSADENIE: pf
 • Päť štúdií

  pre klavír alebo čembalo
  1959–1960 OBSADENIE: pf/cmb
 • Invencie

  3 x 5 miniatúr pre klavír
  1959–1961 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta 1960

  pre klavír
  1960 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Malá suita

  1961 13'
  OBSADENIE: pf
 • Suita

  pre klavír
  1961 12' 20''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda

  pre klavír
  1971 22'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Invencie II.

  Desať štúdií
  1987–1990 OBSADENIE: pf
 • Soft November Music

  pre klavír
  1989 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Semplice

  pre klavír
  2000 13' 05''
  OBSADENIE: pf
 • Oblúk

  2007 3' 48''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Exodus II

  s motívom M. Kabeláča
  1981 1981, rev. 1997, 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Exodus

  Organový cyklus
  1981–1997 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Exodus IV – Finále

  1982 1982, rev. 1988, 32'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Exodus I – Musica profana. Dies irae

  1997 1997, rev. 1998
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Exodus III – Psalmus

  1997 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Romanca

  1960 5'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta s motívom K. Szymanowského

  1983 44'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Bärenreiter Editio Supraphon
  OBSADENIE: vn, pf
 • Adagio pre Jana Branného

  1987 20'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
  Ikona audio
 • Adagio č. 2 „Pokánie“

  1988–1989 30'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
  Ikona audio
 • Ex abrupto

  2006 OBSADENIE: fl, pf
 • Patetique

  pre violončelo a klavír
  2006 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
  Ikona audio
 • tri nástroje
 • Trio pre dychové nástroje

  1962 16'
  OBSADENIE: fl, cl, fg
 • Epilog – Omaggio a L. v. B.

  2010 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl, vc, pf
 • klavírne trio
 • Requiem da camera

  pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského
  1998 25'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Korczak in memoriam

  Fragmenty pre sláčikové kvarteto
  2000 17' 23''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Pesničky zo Zaolžia

  2004 16' 19''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • De profundis

  Spevy na povojnové texty T. Różewicza
  1975, 1980 54'
  TEXT: Tadeusz Różewicz
  OBSADENIE: b, pf, vc, C*
 • Torzo

  Dve scény z opery Na krásnom modrom Dunaji
  1992 TEXT: Elisabeth Gutjahr, Elisabeth Maldaque
  OBSADENIE: a, vn, pf, mg
 • Korczak in memoriam

  per mezzosoprano, flauto/piccolo, organo, timpani e quartetto d'archi
  2000 31' 30''
  TEXT: Paul Celan
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ms, fl/flp, org, tp, 2vn, vl, vc
 • Tenebrae

  pre bas a komorný súbor
  2011 16' 30''
  TEXT: Paul Celan
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: b, ens: 2fl (1flp, 1fla), 2cl (1clp), fg, tr, bat, ar, cel, pf, 4vn, 2vl, 2vc, cb
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Wiegenlied

  1991 17'
  TEXT: Elisabeth Gutjahr, Elisabeth Maldaque
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: a, pf
 • Monolog dla Kasandry

  pre mezzosoprán a klavír
  2003, 2005 TEXT: Wisława Szymborska
  OBSADENIE: ms, pf
 • Spevy Douvy

  Cyklus 4 piesní na slová Y. Bonnefoya
  2012 TEXT: Yves Bonnefoy
  OBSADENIE: ms, pf
 • mužský zbor
 • V tichu tak draho vykúpenom

  pre mužský zbor
  1962 TEXT: Tadeusz Różewicz
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Litánia k stromom

  Triptych pre mužský zbor
  1975 TEXT: Henryk Jasiczek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • elektroakustické
 • Elégia in memoriam Ján Rúčka

  1969 14' 05''
  OBSADENIE: C
 • Epitaf pre Mikuláša Kopernika

  1973 19' 36''
  OBSADENIE: C
 • En passant

  1979 9' 47''
  OBSADENIE: C
 • Transgressus I.

  1993 13' 46''
  OBSADENIE: C
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Anna Ličková

  RÉŽIA: Vlado Kubenko
 • Nevan

  RÉŽIA: Ivan Húščava
 • Slepci

  RÉŽIA: Štefan Uher
 • Poznačení tmou

  1959 RÉŽIA: Štefan Uher
 • To bolo včera

  1962 RÉŽIA: Vlado Kubenko
 • Tokajík

  1962 RÉŽIA: Vlado Kubenko
 • 100 rokov Matice slovenskej

  1963 RÉŽIA: Pavel Čalovka
 • Fabián z 1.100-ky

  1963 RÉŽIA: Vladimír Čech
 • Opustená zem

  1963 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Vzbura na ulici Sycamore

  1963 RÉŽIA: František Chmiel
 • Kam inšpektor nechodí

  1964 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Tri spomienky

  1964 RÉŽIA: Pavol Sýkora, Rudolf Urc
 • Analógie

  1966 RÉŽIA: Dušan Hanák
 • Insitné umenie

  1966 RÉŽIA: Vlado Kubenko
 • Bienále ilustrácií Bratislava

  1967 RÉŽIA: Vladimír Kubenko
 • Čierna a červená

  1967 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Partizáni v Taliansku

  1967 RÉŽIA: Vojtech Andreánsky
 • Peklo

  1967 RÉŽIA: Vlado Kubenko
 • Všedný deň felahov

  1967 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Žehra

  1968 RÉŽIA: Vlado Kubenko
 • BIB '69

  1969 RÉŽIA: Vlado Kubenko
 • Svedectvá

  1970 RÉŽIA: Vlado Kubenko
 • Balada o dreve

  1971 RÉŽIA: Ivan Húščava
 • BIB '71

  1972 RÉŽIA: Vladimír Kubenko
 • Horiace samoty

  1972 RÉŽIA: Vojtech Andreánsky
 • BIB '73

  1974 RÉŽIA: Vlado Kubenko
 • Deštrukcie

  1974 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Brigáda na vode

  1975 RÉŽIA: Ladislav Kudelka
 • Pamäť

  1975 RÉŽIA: Ivan Húščava

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • ŠŤASTNÝ, Jaroslav: Otázky tvůrčího myšlení u skladatelů Aloise Piňose a Romana Bergera
  2000 Janáčkova akademie múzických umění, Brno 2000
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ŠKAPCOVÁ, Tatiana: Roman Berger - v kontexte tvorby
  2018 Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín IV : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2018, s. 164-173
 • JAKUBISOVÁ, Lucia: Roman Berger – skladateľ
  2016 Slovenská hudba roč. 42, 2016, č. 2, s. 113–178
 • CHALUPKA, Ľubomír: Poznámky ku kompozičnej estetike slovenského skladateľa Romana Bergera
  2016 Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2016, s. 176-191
 • CHALUPKA, Ľubomír: Dramatická cesta hudobníka k pravde...
  (na margo publikácie Romana Bergera Cesta s hudbou)
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 14–15
 • CHALUPKA, Ľubomír: K povahe konvergentnosti v hudbe Romana Bergera
  2011 Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 49–64
 • CHALUPKA, Ľubomír: Pečate profesionality – k jubileu Hudobníka, Mysliteľa a Človeka Romana Bergera
  2010 In: http://www.hc.sk/hudobny-zivot/clanok/publicistika/320-pecate-profesionality-k-jubileu-hudobnika-myslitela-a-cloveka-romana-bergera/
  Hudobný život roč. 42, 2010, č. 7-8, s. 18–22
 • CHALUPKA, Ľubomír: Poľské inšpirácie v tvorbe Romana Bergera
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 4, s. 318–329
 • CHALUPKA, Ľubomír: Poľské podnety v tvorbe Romana Bergera
  2009 Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 105–119
 • CHALUPKA, Ľubomír: Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger
  2008 Międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej. 20. jubileuszowe Dni muzyki kompozytorów krakowskich, Kraków 2008, s. 239–245
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composers After 1900 – Formations and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 119–135
 • GABRYŚ, Ryszard: O twórczości kompozytorskiej w śląskim środowisku ewangelickim
  1998 Myśl Protestancka 1998, č. 4, s. 45–53
 • CHALUPKA, Ľubomír: Modalita v hudbe Romana Bergera. Poznámky k skladateľovej tvorbe zo 60. rokov
  1998 Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, s. 219–226
 • GOJOWY, Detlef: Und sie bewegen sich doch... Neue Musik in Tschechien, der Slowakei und Slowenien
  1998 Österreichische Musikzeitschrift 1998, s. 26–33
 • GABRYŚ-GIEBUROWSKA, Bożena (ed.): „Roman Berger w Katowicach“
  1998 Stowarzyszenie Muzyczne, Katowice 1998
 • GOJOWY, Detlef: Musik ist auch ein Politikum. Der Komponist Roman Berger
  1996 Das Orchester 1996, č. 3, s. 8–11
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (Ed. O. Eslchek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 291, 295–296, 308
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ad Sacrum – k tvorbe Romana Bergera
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 16–17, s. 10
 • TARNAWSKA-KACZOROWSKA, Krystyna: Meditatívna hudba: R. Berger, G. Scelsi, K. Stockhausen a iní
  1995 Totalita a hudba. Hudba ako posolstvo. Melos-Étos, Bratislava 1995, s. 132–141
 • TARNAWSKA-KACZOROWSKA, Krystyna: Totalitaryzm i muzyka. Ze skicem do trzech portretów w tle: R. Palestra, W Lutosławskiego i R. Bergera
  1992 Przegląd Powszechny, Warszawa 1992, č. 4, s. 54–58
 • TARNAWSKA-KACZOROWSKA, Krystyna: „...najpierw jest życie a potem sztuka...“ – Roman Berger
  1992 Między Polską a światem. Materiały z sesji PAN IS, Warszawa 1992, s. 117–133
 • POCIEJ, Bohdan: Roman Berger – między słowem, pojęciem a muzyką
  1989 Muzyka źle obecna I, Warszawa 1989, s. 267–274
 • FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Roman Berger a nielen hudobná poetika
  1971 Slovenská hudba 1971, č. 1, s. 16–21
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...
  Festival, ktorý založil Ilja
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 20-21
 • KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019
  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 6
 • NOTA, Lenka: Dvacátý ročník Konvergencie oslavil třicet let svobody a prozkoumal možnosti hudební terapie
  2019 In: www.casopisharmonie.cz/reportaze/dvacaty-rocnik-konvergencie-oslavil-tricet-let-svobody-a-prozkoumal-moznosti-hudebni-terapie.html?fbclid=iwar2acwrabgu6-jvwireyxogfhieagcsia2hcncrmiyud3cxddu1hqowllik
  Harmonie 2019
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble: dve storočnice v jednom
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 23
 • KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 8
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba
  Zrelosť Moyzesovho kvarteta
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 12
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre
  11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 9
 • TICHÝ, Stanislav: Činorodosť Warchalovcov
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 2
 • BURGROVÁ, Katarína: Košická hudobná jar 2016
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 7–8
 • BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 51–52
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Roman Berger : Pathetique [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 39
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015
  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 9–10
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG – Skladačky
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 3
 • BUBNÁŠ, Juraj: Konvergencie
  Konvergencie na Konvergenciách
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 6
 • LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2015
  Pocty Bergerovi a Emmertovi
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 35
 • KOPELENT, Marek: Ohlédnutí za festivalem Třídení
  2015 Hudební rozhledy roč. 68, 2015, č. 3, s. 20 – 21
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 7
 • CHALUPKA, Ľubomír: Marek Kopelent : principy opravdovosti a pravdivosti [rozhovor]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 18–20
 • CHALUPKA, Ľubomír: Quasars v Košiciach k pocte osobnostiam
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 20
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 3
 • LOOMIS, George: A Music Festival Features Premiere of the Opera 'Dorian Gray'
  2013 (13. 11.) In: www.nytimes.com/2013/11/14/arts/international/a-music-festival-features-premiere-of-opera-dorian-gray.html
  2013 (13. 11.)
 • SCHLÜREN, Christoph: Unbekannte Meisterwerke, grandiose Dirigate – Ur- und Wiederaufführungen beim Melos Ethos Festival in Bratislava
  2013 (12. 11.) In: www.nmz.de/online/unbekannte-meisterwerke-grandiose-dirigate-ur-und-wiederauffuehrungen-beim-melos-ethos-festiv
  2013 (12. 11.)
 • ZAGAR, Peter: Bergerovo literárne memento
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 6
 • LINDTNEROVÁ, Jana: Melos-Étos 2013
  Zaostrené na hudbu Kaije Saariaho
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 16
 • TICHÝ, Stanislav: Melos-Étos 2013
  Organové koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 20
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012
  Vokálny koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23–24
 • MARENČINOVÁ, Dita: Ars Nova Cassoviae
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 8
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 5
 • BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1-2, s. 3
 • ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 55–56
 • (hž): V rámci 22. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného umenia Fortfest Czech Republic 2011 zaznela...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 3
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble v Galérii Poľského inštitútu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 8
 • KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 11
 • CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011
  11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 17–18
 • BUBNÁŠ, Juraj: Roman Berger : Memento [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 35
 • LINDTNEROVÁ, Jana: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 7
 • (ep): Hudba a politika vo Varšave
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 5
 • ŠŤASTNÝ, Jaroslav: Laudatio pro Romana Bergera
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 9, s. 2
 • CHALUPKA, Ľubomír: Nástojčivá výzva súčasníkom – premiéra Bergerovej Missa pro nobis
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 10, s. 3
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Významná udalosť v hudobnom živote
  Svetová premiéra vokálno-inštrumentálneho diela Romana Bergera Missa pro nobis
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 4, s. 316–317
 • ZAGAR, Peter: Omša za nás patrí tým, ktorí ešte neprestali počúvať a uvažovať
  2010 Pravda roč. 20, 2010, č. 217 (21. 9.), s. 41
 • KUŠNIERIK, Juraj – DANELOVÁ, Ester: Prekračovanie hraníc [rozhovor]
  2006 .týždeň roč. 3, 2006, č. 16, s. 20–22
 • GODÁR, Vladimír: Konvergencie Romana Bergera
  2004 Slovo 2004, č. 19, s. 20
 • JURÍK, Marián: Meditácia o hudbe a pravde…
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 23–24, s. 13–15
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Aj hudba aj pravda. Impresia po predvedení Exodusu Romana Bergera
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 17, s. 6
 • KONOPIELSKA, W.: Exodus według Bergera
  1998 Ślask 1998, č. 6, s. 82
 • ZAGAR, Peter: Tvorba ako nové, živé, objavné
  1998 Domino-forum 1998, č. 32, s. 14
 • TARNAWSKA-KACZOROWSKA, Krystyna: Memento Romana Bergera w Filarmonii Narodowej
  1998 Dysonanse, Katowice 1998, č. 2, s. 38–39
 • PISSARENKO, O.: Roman Berger: Memento
  1998 IV Forum Lutosławskiego. Program koncertu finałowego. Filharmonia Narodowa, Warszawa 1998, s. 14–18
 • BOKES, Vladimír: Autorský večer Romana Bergera
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 5, s. 4
 • GOJOWY, Detlef: Spotkanie s muzyką Romana Bergera
  1995 Ruch Muzyczny 1995, č. 4
 • RAJTER, Adrian: Zodpovednosť za nádej
  1994–1995 Filharmonické listy 1994–1995, č. 2, s. 14–15
 • PUKL, O.: Profil Romana Bergera
  1993 Opus Musicum 1993, č. 5–6, s. 172–177
 • POCIEJ, Bohdan: Adagia Romana Bergera
  1992 Ruch Muzyczny 1992, č. 11, s. 3
 • KOHLHAAS, Emmanuela: Die philosophie der Musik. Der Komponist, Pianist und Philosoph Roman Berger
  1991 Neue Musikzeitung, Regensburg 1991, č. 5, s. 13
 • TARNAWSKA-KACZOROWSKA, Krystyna: Rozhovor v rámci diskusie na sympóziu „Muzyka źle obecna“
  1989 Muzyka źle obecna II, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 1989, s. 63–79
 • ZELJENKA, Ilja: Herder Prize 1988 – Roman Berger
  1988 Slovak Music 1988, č. 5
 • GABRYŚ, Ryszard: Refleksje na okoliczność katowickiego wykonania „Transformacji“ Romana Bergera
  1986 Program Filharmonii Śląskiej (18. 4.) 1986
 • PODRACKÝ. I.: Roman Berger: De Profundis
  1982 Slovak Music, Hudobný fond, Bratislava 1982, č. 4
 • ADAMČIAKOVÁ, V.: Věřím, že umění je funkcí života…
  1981 Hudební rozhledy 1981, č. 1, s. 31–36
 • PODRACKÝ, Igor: K životnému jubileu skladateľa Romana Bergera
  1980 Hudobný život 1980, č. 16
 • KOWALCZYKOWA, H.: Dramat kompozytora
  1977 Zwrot 1977, č. 10, s. 11–15
 • CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby
  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 5, s. 5, 7
 • POSPÍŠIL, Juraj: Orchestrálne koncerty
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 7, s. 318–319
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger: Konvergencie I, II, III - dokončenie
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 6, s. 34
 • CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger: Konvergencie I, II, III
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 5, s. 37
 • CHALUPKA, Ľubomír: Roman Berger. Transformácie – 4 skladby pre veľký orchester
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 12, s. 15–18
 • BERGER, Igor: Roman Berger: Sonáta pre husle a klavír s motívom K. Szymanowského
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 16, s. 4
 • POSPÍŠIL, Juraj: Roman Berger: Sonáta 1960 pre klavír
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 4, s. 175–176
 • Personálna bibliografia
 • Múza? Anjel? Anima?
  Nadi Földváriovej
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 2
 • Aleluja! (II)
  2016 In: zurnal.pravda.sk/esej/clanok/389173-aleluja-ii/
  Pravda (7. 4.) 2016
 • Aleluja!
  2016 In: zurnal.pravda.sk/esej/clanok/388397-aleluja/
  Pravda (31. 3.) 2016
 • Čo by na to povedal Ľudovít Štúr? (2006)
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 16
 • Wojciech Kilar (1932 – 2014)
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1 – 2, s. 12
 • Raport z cesty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 30–32
 • Cesta s hudbou
  Od Palacha po Obamu – a po Štefánika. Výber textov z rokov 1969 – 2009
  2012 Hudobné centrum, Bratislava 2012
 • Golgota non-stop
  Úvaha k Haydnovej skladbe "Sedem slov..."
  2011 In: http://www.casopis-tvorba.sk/t113a_text.htm
  Tvorba 2011, č. 3
 • Septembrová estetika
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 4, s. 314–315
 • Zasada twórczości. Wybór pism z lat 1984-2005
  2005 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2005
 • Verím na univerzálne hodnoty
  (Dokumenty doby)
  2003 Tvorba 2003, č. 1
 • Dráma Hudby. Prolegomena k politickej muzikológii. Výber textov z rokov 1990 - 1999
  2001 Hudobné centrum, Bratislava 2001
 • Deportácie – odveká kliatba. Poznámky k „Vyhláseniu k deportáciám Židov“ z r. 1987
  1999 Tvorba T 1999, č. 3, s. 5–8
 • Inventúra 1999. Mr. Lynch či Herostratos? (O závere festivalu Melos-Ethos)
  1999 1999, č. 12, s. 20 – 24
 • PAIDEIA ako „starostlivosť o dušu“. Reflexia štúdia na VŠMU
  1999 Konferencia „50 rokov slovenských hudobných inštitúcií“, BHS 1999
 • Sporzenie z dystansu
  1999 Almanach gimnazjów polskich na Zaolziu 1909 - 1999 1999, s. 30 – 33
 • Polska szkoła kompozytorska: Fakt? Mit? Wizja? Projekt?
  1998 Dysonanse 1998, č. 2, s. 24 – 31
 • Hra na demokraciu. Medzinárodné sympózium „Spoločenské hry“ Praha 1995
  1998 Dilema 1998, č. 1; 2, s. 18 – 23; 31 – 35
 • Semiotik und Praxis. Medzinárodné sympózium „icms 4“
  1998 Les Universaux en musique, Publications de la Sorbonne, Paris 1998, s. 163 – 178
 • Ecce homo. Pri príležitosti jubilea prof. Floriana Dąbrowského
  1998 Księga Pamiątkowa, Pro sinfonika, Poznań 1998
 • Aspekty wielkości. Wstęp do estetyki transpersonalnej. Witold Lutosławski
  1998 Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku, Poznań 1998, s. 17 – 40
 • Charizmatická osobnosť E. F. M. (K jubileu prof. Evy Fischerovej-Martvoňovej)
  1997 1997, č. 23-24, s. 3
 • O autorite. Prečo spomíname na Dr. Eduarda Herzoga
  1997 1997, č. 11, s. 3
 • Medzi remeslom a víziou. Rudolf Fila
  1997 Dilema 1997, č. 10, s. 61 – 66
 • Tajomstvo mladosti. Prof. Belo Riečan DrSc. 60-ročný
  1997 1997, č. 1, s. 9
 • List z Habovky
  1997 Čírenie talentov, Dolný Kubín 1997
 • Hudba a pravda. „…tak takto nesmieš myslieť!…“ Výber textov z rokov 1977 až 1987
  1997 Európsky kultúrny klub na Slovensku, Bratislava 1997
 • Matematika a hudba
  1997 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1997
 • Struktur und Sinn des Erbes; Štruktúra a význam dedičstva; Struktura i znaczenie dziedzictwa
  1996; 1998; 1999 Music in the Year 2002. A civilized Concert? The Royal Academy of Music Stockholm; Hudobno-pedagogické interpretácie 4. Nitra; Myśl Protestancka (Katowice); Pokaz (Warszawa) 1996; 1998; 1999, č. 2; 1, s. 55 – 57; 3 – 22; 42
 • „Narodil sa Kristus Pán?“
  1996 Tvorba T 1996, č. 1, s. 24 – 25
 • Jak vzniká skladba
  1996 Ticho, Brno 1996, č. 1
 • Stály konflikt medzi mocou a umením (Der ständige Konflikt zwischen Macht und Kunst)
  1995 Verfemte Musik. Komponisten in der Diktaturen unseres Jahrhunderts, Frankfurt am Main - Berlin - New York - 1995, s. 29–43
 • Hlbina - stratená dimenzia? (1.verejná schôdza Českej asociácie Club of Rome, Praha 1994)
  1994; 1997 Opus Musicum; poľská verzia Pokaz; Myśl protestanski roč. 1, 1994; 1997, č. 5-6; 3, s. 187 – 192; 36 – 41;
 • Inferno podľa Jankoviča
  1994 Tvorba T 1994, č. 9
 • Hudba a dráma. Štruktúra genézy „De Profundis“
  1994 Slovenské divadlo 1994, č. 1, s. 3 – 24
 • Musikogenese - Musikgeometrie - Musikregulation
  1994 Units in Texts and Language. Ruhr-Universität Bochum 1994
 • Étos a tvorba. K 80-tinám W. Lutosławského
  1993; 1997 HŽ; poľská verzia Pokaz 1993; 1997, č. 4; 3, s. 5; 60 – 66
 • Nacionalizmus a kresťanstvo
  1993 Tvorba T 1993, č. 2
 • Smer sacrum (esej s komentármi Rudolfa Filu)
  1993 Tvorba T, Bratislava 1993, č. 1
 • Medzi čítaním poézie
  1993 Cesty a ozveny Milana Rúfusa, Bratislava 1993, s. 46 – 48
 • Noli tangere (pri príležitosti šesťdesiatin Ilju Zeljenku)
  1992, 1992, 1993 Kultúrny život 1992, 1992, 1993, č. 51, 3, 5
 • Slowakische Musikavantgarde vom Gesichtspunkt der „unklassischen / alternativen“ Musikwissenschaft
  1992 Russische Avantgarde. Musikavantgarden im Osten Europas. Kulturinstitut Komponisten heute, Heidelberg 1992, s. 253 – 261
 • „Menticída“ včera a dnes. Ustanovujúca konferencia Európskeho kultúrneho klubu. Praha 1990
  1991 Kultúrny život 1991, č. 5
 • Nežná revolúcia a hudba. Prolegomena k reforme umeleckého školstva
  1990 1990, č. 10, 11, 12. 13, 14,
 • Poznámky ku skladbe Vladimíra Godára Dariačangin sad - mýtus
  1989 HŽ; en. verzia Slovak Music 1989, č. 8; en. verzia 2, s. 10 – 11; 4 – 8
 • Revolúcia v hudobnom myslení
  1988 Umenie a revolúcia, Bratislava 1988, s. 287 – 307
 • Sonáty L. v. Beethovena
  1987 Hudební rozhledy 1987, č. 9, s. 425 – 429
 • Museum and Utopy (An Outline to a Philosophy of Documentation)
  1987, sk verzia 1988 Contributions to the Study of Musical Instruments; sk verzia Analecta I., Slovenské národné múzeum, Bratislava 1987, sk verzia 1988, s. 8 – 41
 • Trzy monologi
  1987 Melos-Logos-Etos. Związek kompozytorów polskich, Warszawa 1987, s. 39 – 50
 • O tvorbe - skice
  1987 Melos-Logos-Etos. Związek kompozytorów polskich, Warszawa 1987, s. 24 – 38
 • Zmysel hudobnej výchovy a jej perspektívy. Referát na celoštátnej pedagogickej konferencii v Nitre 1984
  1984 Hudobná výchova, Nitra 1984, s. 41 – 61
 • O integracji muzycznej
  1984 Dzielo muzyczne - Księga pamiątkowa Prof. J. M. Chomińskiego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1984, s. 159 – 174
 • Stravinskij
  1982 1982, č. 12, s. 1, 3 – 4.
 • Esej a Post scriptum o hudobnej výchove
  1981 Musica viva II., Opus, Bratislava 1981, s. 54 – 107
 • O adekvátnosti analýzy
  1981 Musica viva I., Opus, Bratislava 1981, s. 56 – 77
 • Logické základy harmonického systému. Dizertačná práca
  1979 Bratislava 1979, s. rkp 170 s.
 • Ešte raz o hudobnej analýze (na margo Sláčikového kvarteta č. 3 Ilju Zeljenku)
  1965 Slovenská hudba 1965, č. 2, s. 49 – 52
 • Orchestrálne skladby Antona Weberna. Diplomová práca na Hudobnej fakulte VŠMU
  1965 Bratislava 1965
 • Úvaha vyvolaná Oświęcimom Ilju Zeljenku
  1964 Slovenská hudba 1964, č. 8, s. 229 – 232
 • Symfónia in C per archi Ilju Zeljenku
  1962 Slovenská hudba roč. 6, 1962, č. 1, s. 36–40
 • Ad maiorem Dei gloriam. Úvod k round-table „250 Years after“ Bratislava 2000
 • Esej o elektroakustickej hudbe
  Rozhlas a slovenská elektroakustická hudba. ČsRo, Bratislava 1989, s. 111-150; Slovenská hudba 1996/1-2, s. 163-180
 • Analýza a zmena paradigiem. Medzinárodný seminár „Nové cesty hudobnej analýzy“. Šamorín 2000. Poľská verzia Rozumieć muzykę. Konteksty analizy muzycznej. Warszawa 2000 (v tlači)
 • Logos-Melos. Úvod do teórie melických štruktúr (na základe analýzy slovenských ľudových piesní). Abstrakt v zborníku konferencie Medzinárodný etnomuzikologický seminár Krpáčová 1974
 • Rekognoskácia v teréne
  ifem ’92. Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby. Bratislava - Dolná Krupá. CECM 1993, s. 30-42; Slovenská hudba 1996/1-2, s. 181-187.
 • Hudba a totalita (Musik und Totalitarismus)
  Hudba a Totalita - Musik und Totalitarismus. Melos - Etos 1991

Diskografia

 • Foto: Roman Berger : Pathetique ROMAN BERGER : PATHETIQUE
  2015 CD – Naxos 8.573406
  1. Roman Berger: Patetique
   Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza
   Ján Slávik (vc)
  4. Roman Berger: Impromptu
   Branislav Dugovič (cl)
  5. Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.
   Bergerovo trio, Ján Slávik (vc), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Moyzes Quartet – String Quartets MOYZES QUARTET – STRING QUARTETS
  2015 CD – Hudobný fond SF 00862131
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ján Cikker: Domovina
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  5. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 1 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 1
  2015 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP07
  1. Roman Berger, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka: Žaba!
   Ilja Zeljenka (v), Sonet Duo Tesla, home recording
  2. Ivan Hrušovský: Ideé fixe
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  3. Jozef Malovec: Theorema
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi
   Experimentálne štúdio Bratislava, Richard Sabo
  5. Roman Berger: Elégia in memoriam Ján Rúčka
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  6. Ivan Parík: Vežová hudba
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  7. Peter Kolman: Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  8. Tadeáš Salva: Vrchárska
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
 • Foto: Elena Letňanová Plays Works by Slovak Composers ELENA LETŇANOVÁ PLAYS WORKS BY SLOVAK COMPOSERS
  2014 CD – Hudobný fond SF 00792131
  1. Roman Berger: Soft November Music
   Elena Letňanová (pf)
  2. Miro Bázlik: Šesť epigramov
   Elena Letňanová (pf)
  3. Juraj Beneš: Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do
   Elena Letňanová (pf)
  4. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3
   Elena Letňanová (pf)
  5. Tomáš Boroš: Tri reflexie
   Elena Letňanová (pf)
  6. Iris Szeghy: Bolero-Blues
   Elena Letňanová (pf)
 • Foto: Violin Solo 5 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0122-2-132
  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
   Milan Paľa (vn)
  4. Roman Berger: Konvergencie I
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky
   Milan Paľa (vn)
  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2
   Milan Paľa (vn)
  7. Tomáš Boroš: Bausteine
   Milan Paľa (vn)
  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
   Milan Paľa (vn)
  9. Daniel Matej: Stormy
   Milan Paľa (vn)
  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme
   Milan Paľa (vn)
  11. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Sergej Kopčák – Posledné slová SERGEJ KOPČÁK – POSLEDNÉ SLOVÁ
  2012 CD – Hudobné centrum HC 10035
  1. Ilja Zeljenka: Tri slová
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Departures, op. 85
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Roman Berger: Tenebrae
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: ArtMusFair Warsaw 2010 ARTMUSFAIR WARSAW 2010
  2010 CD – Polish Music Information Centre polmic 060
  1. Roman Berger: Post scriptum
   Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
  2. Jana Kmiťová: Metamerie
   Michal Paľko (fu), Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
  3. Berislav Šipuš: Un jardin sous la pluie avec un compositeur sans parapluie
   Jerzy Kornowicz (pf), Szymon Bywalec (dir.), Orkiestra Muzyki Nowej
  4. Tansy Davies: Neon
   Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
 • Foto: Memento : Roman Berger MEMENTO : ROMAN BERGER
  2010 CD – Hudobný fond SF 00612131
  1. Roman Berger: Memento po smrti Miroslava Filipa
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Wiegenlied
   Denisa Šlepkovská (a), Daniel Buranovský (pf)
  4. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Ewald Danel (vn), Vladimír Bereník (vn), Peter Zwiebel (vl), Eva Čermanová (vc)
 • Foto: Slovak Organ Music – Ján Vladimír Michalko SLOVAK ORGAN MUSIC – JÁN VLADIMÍR MICHALKO
  2010 CD – Hudobný fond SF 00632131
  1. Miro Bázlik: Tri fantázie
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Juraj Beneš: Durée Ω
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Piano Sonatas – Ladislav Fanzowitz SLOVAK PIANO SONATAS – LADISLAV FANZOWITZ
  2009 CD – Pavlík Records PA 0071-2/9
  1. Roman Berger: Semplice
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 22
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Exodus
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Ľubica Čekovská: Sonata Tensiona
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Vladislav Šarišský: Sonata No. 1
   Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: DUAL DUAL
  2008 CD – Phonedition
  1. Cláudio Carneiro: Avena Ruda
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  2. Ângela Lopes: Dual
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  3. Álvaro Salazar: Intermezzo IV/A
   Sofia Lourenço (pf)
  4. Bohuslav Martinů: Sonáta pre flautu a klavír
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  5. Leoš Janáček: Pochod modráčků
   Monika Štreitová (flp), Sofia Lourenço (pf)
  6. Álvaro Salazar: Palimpsestos
   Monika Štreitová (fl)
  7. Vladimír Bokes: Capriccio pour flute et clavecin ou piano, op. 64
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  8. Roman Berger: Ex abrupto
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
 • Foto: Roman Berger: Exodus, Adagio I, Adagio II ROMAN BERGER: EXODUS, ADAGIO I, ADAGIO II
  2003 CD – Acte Préalable AP0091-92
  1. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Adagio č. 2 „Pokánie“
   Pavel Bogacz (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: Roman Berger : Konvergencie I, II, III : Transgressus ROMAN BERGER : KONVERGENCIE I, II, III : TRANSGRESSUS
  2002 CD – Hudobný fond SF 00332131
  1. Roman Berger: Konvergencie I
   Alexander Jablokov (vn)
  2. Roman Berger: Konvergencie II
   Milan Telecký (vl)
  3. Roman Berger: Konvergencie III
   Jozef Podhoranský (vc)
  4. Roman Berger: Transgressus I.
   Experimentálne štúdio Bratislava
 • Foto: elektroakustická hudba : slovensko 1989 – 94 ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA : SLOVENSKO 1989 – 94
  1994 CD – Centrum pre elektroakustickú a computerovú hudbu EM CD 003
  1. Peter Zagar: Hudba zo štúdia
   Peter Zagar (pf), Experimentálne štúdio Bratislava
  2. Marek Piaček: Flauto dolce ’91
   Marek Piaček (fl), Experimentálne štúdio Bratislava
  3. Juraj Ďuriš: Portrét
   Experimentálne štúdio Bratislava
  4. Miro Bázlik: Epoché II.
   Jozef Podhoranský (vc), Experimentálne štúdio Bratislava
  5. Róbert Rudolf: Scar
   Experimentálne štúdio Bratislava
  6. Víťazoslav Kubička: Cesta
   Experimentálne štúdio Bratislava
  7. Roman Berger: Transgressus I.
   Alexander Jablokov (vn), Experimentálne štúdio Bratislava
 • Foto: De profundis I DE PROFUNDIS I
  1993 CD – Hudobný fond SF 0012 2131
  1. Roman Berger: De profundis
   Sergej Kopčák (b), Ján Salay (pf), Jozef Podhoranský (vc)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Jozef Kundlák (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Chamber Music 1 CHAMBER MUSIC 1
  1993 CD – Hudobný fond SF 00092111
  1. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Košické kvarteto
  2. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 4
   Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc)
  4. Juraj Pospíšil: Villonská balada, op. 24
   Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
  5. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Elektroakustická hudba ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA
  1992 CD – Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002
  1. Jozef Malovec: Orthogenesis
  2. Peter Kolman: E 15
  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II
   Miloš Jurkovič (fl)
  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika
  6. Magdalena Długosz: U źródła
  7. Jozef Malovec: Theorema
  8. Juraj Ďuriš: Sny
  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps
  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25
  11. Martin Burlas: Kríž a kruh
   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)
  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19
 • Foto: Josef Bulva spielt Martinů, Berger, Skriabin. Berühmte Klavierwerke des 20. Jahrhunderts JOSEF BULVA SPIELT MARTINŮ, BERGER, SKRIABIN. BERÜHMTE KLAVIERWERKE DES 20. JAHRHUNDERTS
  1991 CD – Mediaphon MED 72.124
  1. Bohuslav Martinů: Sonáta pro klavír
   Josef Bulva (pf)
  2. Roman Berger: Suita
   Josef Bulva (pf)
  3. Alexander Skriabin: Klavírna sonáta č. 3 fis mol op. 23
   Josef Bulva (pf)
 • Foto: Roman Berger ROMAN BERGER
  1983 LP – Opus 9110 0814
  1. Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  2. Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: Dezider Kardoš – Roman Berger DEZIDER KARDOŠ – ROMAN BERGER
  1968 LP – Supraphon 0 10 0238
  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 5 op. 37
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Roman Berger: Transformácie
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

Ocenenia

 • Cena Zväzu poľských skladateľov
  2012 za vynikajúcu skladateľskú tvorbu a inšpirujúce práce z oblasti filozofie a hudobnej teórie
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2010 za celoživotné dielo
 • Výročná cena Ministra kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky
  2007 za vynikajúce výsledky v oblasti hudby
 • Veľká cena SOZA
  2000 za celoživotný prínos do slovenskej hudobnej kultúry
 • Cena kritiky
  1997
 • Diplom československej kritiky
  1990 za dielo Adagio č. 2 „Pokánie“
 • Cena Johanna Gottfrieda von Herdera
  1988
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1967 za dielo Transformácie
 • Cena Československej kritiky
  1967 za dielo Transformácie

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Roman Berger: Dolcissimo
  21. 8.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Nemecký evanjelický kostol, Modra, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Roman Berger: Impromptu
  pre sólový klarinet
  9. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl)
 • Roman Berger: Spevy Douvy
  Cyklus 4 piesní na slová Y. Bonnefoya
  16. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Xénia Jarová (pf)
 • Roman Berger: Tenebrae
  pre bas a komorný súbor
  12. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Historická budova SNR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Roman Berger: Missa pro nobis
  17. 9.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), František Kovár (spk), Stanislav Beňačka, jr. (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)
 • Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.
  13. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza
  pre violončelo sólo
  10. 2009 Prvé uvedenie na Slovensku
  "Cellomania", Galéria Jána Koniarka, Trnava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Roman Berger: Improvisation sur Herbert
  pre soprán, komorný zbor a symfonický orchester
  5. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Urszula Kryger (s), Camerata Silesia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Leoš Svárovský (dir.)
 • Roman Berger: Patetique
  pre violončelo a klavír
  20. 6.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Modra, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Musica pro defunctis
  16. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)
 • Roman Berger: Oblúk
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf)
 • Roman Berger: Post scriptum
  21. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Roman Berger: Pesničky zo Zaolžia
  19. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ewald Danel (vn), Lucia Mlynáriková (vn), Peter Vrbinčík (vl), Eva Čermanová (vc)
 • Roman Berger: Korczak in memoriam
  Fragmenty pre sláčikové kvarteto
  15. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ewald Danel (vn), Bohdan Warchal jr. (vn), Jozef Hošek (vl), Eva Čermanová (vc)
 • Roman Berger: Korczak in memoriam
  per mezzosoprano, flauto/piccolo, organo, timpani e quartetto d'archi
  8. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Mária Henselová (ms), Monika Štreitová (fl), Zuzana Ferjenčíková (org), Peter Kosorín, jr. (tp), Roman Rewakowicz (dir.)
 • Roman Berger: Requiem da camera
  pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského
  12. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Teodor Brcko (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Semplice
  pre klavír
  10. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert pri príležitosti 250. výročia úmrtia Johanna Sebastiana Bacha, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf)
 • Roman Berger: Wiegenlied
  9. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (a), Daniel Buranovský (pf)
 • Roman Berger: En passant
  29. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Autorský večer Romana Bergera, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
 • Roman Berger: Torzo
  Dve scény z opery Na krásnom modrom Dunaji
  29. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Autorský večer Romana Bergera, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Alexander Jablokov (vn), Nora Skuta (pf)
 • Roman Berger: Adagio č. 2 „Pokánie“
  29. 9.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Roman Berger: Exodus IV – Finále
  19. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
  6. 8.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  21. Prehliadka mladých koncertných umelcov, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Sonáta s motívom K. Szymanowského
  25. 6.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mozartova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje
  13. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Roman Berger: De profundis
  Spevy na povojnové texty T. Różewicza
  10. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Jozef Podhoranský (vc), Ján Salay (pf), Peter Janík (C*), Ján Backstuber (C*), Juraj Ďuriš (C*)
 • Roman Berger: Konvergencie III
  8. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc)
 • Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika
  1. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Elektroakustický koncert, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
 • Roman Berger: Memento po smrti Miroslava Filipa
  pre veľký orchester
  22. 4.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda
  pre klavír
  27. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
 • Roman Berger: Konvergencie II
  (Bachovské meditácie)
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Jozef Kýška (vl)
 • Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje
  5. 6.
  1969
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  Premiéra 3. časti diela.
 • Roman Berger: Konvergencie I
  16. 3.
  1969
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavol Farkaš (vn)
 • Roman Berger: Transformácie
  Štyri skladby pre veľký orchester
  3. 5.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Roman Berger: Sonáta 1960
  pre klavír
  26. 1.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert súboru Hudba dneška, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Mašinda (pf)
 • Roman Berger: Trio pre dychové nástroje
  4. 12.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Šoka (fl), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 1
  pre klavír
  18. 5.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Roman Berger (pf)
 • Peter Kolman: Tri klavírne skladby na pamiatku Arnolda Schönberga
  (1960)
  18. 5.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Roman Berger (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Roman Berger: Spevy Douvy
  Cyklus 4 piesní na slová Y. Bonnefoya
  2. 12.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Třídění 2014, Kaplnka sv. Vavřince, Praha, CZ
  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Ivan Buffa (pf)
 • Roman Berger: Tenebrae
  pre bas a komorný súbor
  26. 9.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Roman Berger: Missa pro nobis
  19. 11.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varšavská jeseň, Koncertná sieň Národnej filharmónie, Varšava, PL
  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Stanislav Beňačka, jr. (spk), Varšavský filharmonický zbor, Varšavská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)
 • Roman Berger: Oblúk
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf)
 • Roman Berger: Improvisation sur Herbert
  pre soprán, komorný zbor a symfonický orchester
  25. 9.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varšavská jeseň, Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL
  INTERPRETI: Urszula Kryger (s), Camerata Silesia, Sinfonia Varsovia, Christopher Lyndon-Gee (dir.)
 • Roman Berger: Musica pro defunctis
  15. 10.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL
  INTERPRETI: Sinfonia Varsovia, Alexander Lasoń (dir.)
 • Roman Berger: Monolog dla Kasandry
  pre mezzosoprán a klavír
  18. 5.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  17. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Florianka, Krakov, PL
  INTERPRETI: Urszula Kryger (ms), Katarzyna Jankowska (pf)
 • Roman Berger: Korczak in memoriam
  per mezzosoprano, flauto/piccolo, organo, timpani e quartetto d'archi
  25. 10.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Krakov 2000 – Zamatová opona, Chrám sv. Kataríny, Krakov, PL
  INTERPRETI: Kwartet Śląski [Sliezske kvarteto], Marek Moś (vn), Arkadiusz Kubica (vn), Łukasz Syrnicki (vl), Piotr Janosik (vc), Kwartet Dafô, Justyna Duda (vn), Danuta Augustyn (vn), Aneta Dumanowska (vl), Anna Armatys (vc), Damian Drzymala (tp), Witold Zaborny (org), Alicja Lizer (fl), Aleksandra Gruca (s)
 • Roman Berger: Requiem da camera
  pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského
  25. 9.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varšavská jeseň, Varšava, PL
  INTERPRETI: The Danish Trio, Bjarne Hansen (vn), Svend Winslov (vc), Rosalind Bevan (pf)
 • Roman Berger: Exodus
  Organový cyklus
  28. 6.
  1997
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kroměříž, CZ
 • Roman Berger: Wiegenlied
  15. 10.
  1991
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Galerie Heinrich, Regensburg, DE
  INTERPRETI: Adelheid Peper (a), Cordula Hacke (pf)
 • Roman Berger: Soft November Music
  pre klavír
  7. 1990 Prvé uvedenie v zahraničí
  Tschechoslowakische Nacht, Musikakademie, Mníchov, DE
  INTERPRETI: Susan Bradbury (pf)
 • Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
  24. 9.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varšavská jeseň, Koncertná sieň Hudobnej akadémie F. Chopina, Varšava, PL
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Rusó (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 1
  pre klavír
  23. 5.
  1958
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar – 4. koncert novej tvorby československých skladateľov, Praha, CZ
  INTERPRETI: Roman Berger (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-12 Melos-Étos 2013
  Peter Zagar, Roman Berger

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-09 Melos-Étos 2013
  Roman Berger, Zsolt Nagy, Slovenská filharmónia

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2007 2007-11-16 Melos-Étos 2007

  Autor: Peter Brenkus

Audio

 • Berger, Roman: Adagio č. 2 „Pokánie“
 • Berger, Roman: Suita v starom slohu
 • Berger, Roman: Adagio pre Jána Branného
 • Berger, Roman: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje
 • Berger, Roman: Patetique


« späť na zoznam Aktualizované: 29. 10. 2019