Profil osobnosti

Foto: Mikuláš Schneider-Trnavský Zdroj: Archív Hudobného centra

Mikuláš Schneider-Trnavský

24. 5. 1881 Trnava – 28. 5. 1958 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1900
maturita na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave
1900 – 1901
Konzervatórium v Budapešti (kompozícia – Hans Koessler)
1901 – 1903
Konzervatórium vo Viedni (kompozícia – Hermann Grädener)
1903 – 1905
štúdium v Prahe (organ – Josef Klička, kompozícia – Karel Stecker)
od 1909
regenschori v Katedrále sv. Mikuláša v Trnave
od 1918
tiež koncertná a osvetová činnosť a funkcia inšpektora hudobných škôl
1956
titul národný umelec

"V prvom období tvorby sa Schneider-Trnavský orientuje na pieseň. Prvotiny na nemecké texty vystriedal trvalý záujem o melodiku slovenskej ľudovej piesne, s ktorou sa začal zoznamovať v národne orientovaných spolkoch (Viedeň, Praha) – vznikajú prvé úpravy ľudových piesní a vzápätí prvé umelé piesne na texty slovenských básnikov pre sólový hlas so sprievodom klavíra. Roky úpadku Rakúsko-Uhorskej monarchie poznačené revolučným entuziazmom mladej slovenskej inteligencie túžiacej po národnej samostatnosti priniesli potrebu zborových kompozícií, ktoré by hudobne korešpondovali s revolučným obsahom textov od mladých politikov (napr. V. Šrobár, poslanec F. Juriga). Z obdobia do roku 1918 je ich viacero: Slovenský bunt; Stojí Slovák; Slovenská bojovná; Hor’sa Slovák ap.

Dôležitým medzníkom v tvorbe je turné s Umirovom a následne pobyt v Nemecku. Počas tohto obdobia nemal síce veľa času na tvorbu (s výnimkou usilovnej práce na jednotlivých číslach operety), ale určite mal možnosť počúvať i hrať svetovú hudobnú literatúru, bol v prostredí pulzujúceho kultúrneho a hudobného života (v Lipsku sa zoznámil aj s M. Ruppeldtom) a bol ovplyvnený novým smerovaním vývoja hudobnej reči. Tento vplyv sa prejavil najprv v piesňovej zbierke Slzy a úsmevy (vyd. 1912), ktorú kritik M. Lichard odmietol ako súčasť širokého prúdu „internacionálneho hudobného modernizmu“, neskôr v komorných skladbách duchovného charakteru (napr. Benedicta cuius viscera pre soprán, husle a organ, 1916; omša Missa pro defunctis, najmä jej časť Benedictus pre alt a organ, vyd. 1922 ; Ave Maria pre soprán, husle a organ, vyd. 1923) i v niekoľkých samostatných piesňach (Nad kolískou, vyd.1922; Neobzeraj sa, 1933 ap.) Vážny dopad na ďalšiu orientáciu jeho hudobnej reči a hudobnej inšpirácie mala práca na Jednotnom katolíckom spevníku, vydanie ktorého Spolok sv. Vojtecha plánoval už od svojho založenia (1870). Táto úloha sa začala realizovať až v roku 1921 po konštituovaní prvej biskupskej konferencie. Schneider-Trnavský bol poverený spracovaním hudobnej stránky piesní. Počas pätnástich rokov práce mal k dispozícii množstvo kancionálovej literatúry, tlačených i rukopisných zbierok zo všetkých kútov Slovenska. Tak ako v prvom období čerpal inšpirácie zo Slovenských spevov J. Kadavého, tu vstrebal do seba melodiku slovenských duchovných piesní (predovšetkým Cantus Catholici). Zúročoval ju v cirkevných kompozíciách, najmä z obdobia polovice tridsiatych rokov – Offertórium Terra tremuit; Slovenská omša in G; Missa pastoralis Alma nox in G ai.

V nasledujúcom období, kedy skončila aj intenzívna práca na jedinej operete Bellarosa (1941), v ktorej zužitkoval piesne vytvorené v Lipsku roku 1909, všetky tieto podnety ako vyzretý šesťdesiatnik pretavil do jedinečných cirkevných skladieb, väčšinou vokálno-inštrumentálnych. Aj v nich nájdeme charakteristické modulačné postupy, časté použitie alterovaných akordov, využívanie enharmoniky. Práci s témou však už venuje väčší priestor, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, ktoré charakterizuje presýtenosť motivických prvkov. K závažným dielam patria omšové kompozície Missa in honorem Sancti Nicolai (1948), Missa Trencin-Teplicensis (1948) a Missa in honorem Sanctissimi Cordis Jesu (1949) vytvorené počas ďalšieho prelomového obdobia spoločnosti.

Tieto údaje sa dotýkajú predovšetkým jeho duchovnej tvorby, v ktorej jednoznačne mohol uplatniť slobodu ducha a umu. Diela svetské, ktoré väčšinou vznikali na objednávku, či pod vplyvom iných, vonkajších podnetov, by bolo treba podriadiť čiastočne iným kritériám. Mnohé z nich sú v najširšom slova zmysle inštruktívne. Komponoval takmer pravidelne pre konkrétneho adresáta pričom kvantita aj kvalita slovenských hudobných telies v prvej polovici 20. storočia bola dosť limitovaná. Najčastejším objednávateľom bol M. Ruppeldt, dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorý patril k najlepším zborovým telesám. Preto i viaceré mužské zbory sú kompozične najprepracovanejšie. Treba si uvedomiť, že na rozdiel od orchestrálnych telies bola najrozvinutejšia interpretačná základňa práve v oblasti zborového spevu. Aj to môže byť dôvodom, prečo sa Schneider-Trnavský nestal symfonikom, ale v drvivej väčšine svojich skladieb využil práve ľudský hlas. Je autorom štyroch piesňových zbierok (okrem spomenutých, zbierka piesní pôvodne určených pre učebnicu spevu Zo srdca, 1920 a Piesne o matke, 1940), päťzväzkovej zbierky úprav slovenských ľudových piesní, niekoľkých inštruktívnych klavírnych (Slovenská sonatína; Pestrý rad skladieb pre klavír) aj organových skladieb (Malé interlúdiá pre organ; Prelúdiá pre organ). Okrem absolventskej sonáty venoval husliam dielo Duhopol a sláčikové kvartetá ako prípravné štúdie pre Slovenskú suitu. Medzi jeho dielami nájdeme aj veľké množstvo príležitostných skladbičiek. Symfonickú báseň Pribinov sľub vytvoril na objednávku pre Pribinove slávnosti v Nitre (1933). Jedinú symfóniu – Symfónia e mol „Spomienková“– skomponoval na podnet Zväzu slovenských skladateľov. Premiéru mala v roku jeho 75. narodenín (1956). O rok neskôr vytvoril ďalšie veľké orchestrálne dielo Slovenská suita Keď sa pieseň rozozvučí.

Jednoznačný postoj Schneidera-Trnavského k životu, hlboká viera a presvedčenie demokrata ho napriek tomu, že žil v štyroch štátoch a piatich režimoch, hoci sa nikdy neodsťahoval z rodného mesta, dokázali priebežne udržať vo vedomí spoločnosti, aj keď (najmä počas komunistického režimu) v prísne selektívnom hodnotení jeho tvorby."

 

(BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider-Trnavský. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 243 – 245.)

Diela

 • javiskové
 • Egy gondolat

  melodráma
  1899 TEXT: Sándor Petőfi
  OBSADENIE: spk, pf
 • V zajatí piadimužíkov op. 46

  detská spevohra
  1922 TEXT: F. Floss
  OBSADENIE: v, archi, pf
 • Varinka op. 69

  1933 TEXT: I. Grebáč-Orlov
  OBSADENIE: spk, pf
 • Bellarosa

  Opereta
  1941 TEXT: autor
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • orchester
 • Piesne z Kokavy

  1947 OBSADENIE: folkb
 • Ja som šuhaj od Trenčína

  okolo 1947? OBSADENIE: folkb
 • symfonický orchester
 • Deák induló

  1898–1899, strat. OBSADENIE: orch
 • Virágszírmok

  1898–1899, strat. OBSADENIE: orch
 • Nefelejcs keringő

  1899–1900, strat. OBSADENIE: orch/pf
 • Veseloherná ouvertúra op. 10

  (súčasť operety Bellarosa)
  okolo 1905? 9' 12''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Dumka a tanec

  (úprava pôvodnej verzie pre klavírne kvinteto z r. 1920)
  1921 7'
  VYDAVATEĽ: SHV, SHF
  OBSADENIE: orch
 • Pribinov sľub op. 68

  1933 OBSADENIE: orch
 • Zmes tanečných ľudových piesní op. 89

  1947 OBSADENIE: orch (CM, pf)
 • Rezko vpred

  1953 OBSADENIE: orch
 • Symfónia e mol "Spomienková"

  1956 40'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi
 • Valašská

  1956 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Slovenská suita (´Keď sa pieseň rozozvučí´)

  1957 20'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Čardáš budzogáň

  okolo 19?? OBSADENIE: fiati
 • Jubilárny pochod

  okolo 19?? OBSADENIE: fiati
 • Pochod katolíckych Sokolov v Amerike

  1927 1927, rev. c1935
  TEXT: I. Grebáč Orlov
  OBSADENIE: fiati (v, pf)
 • Pútnické spevy

  1928 OBSADENIE: fiati
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)

  3' 28''
  OBSADENIE: t, orch
 • Ave Maria in Es

  1898 OBSADENIE: s, t, orch, org
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Terra tremuit

  1932 OBSADENIE: s, t, b CM, orch, org
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Duhopol. Fantázia pre husle a orchester (klavír)

  1954 5'
  OBSADENIE: vn, orch/pf
 • komorné
 • Hymnen und Responsorien zu den vier Stationen der Frohnleichnahms

  OBSADENIE: ?
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Trio k Pochodu Orlov

  pre klavír
  OBSADENIE: pf
 • A pásztor ábrándja. Dal szöveg nélkül

  pre klavír
  1897 OBSADENIE: pf
 • Nefelejcs keringő

  (verzia pre klavír)
  1899–1900, strat. OBSADENIE: pf
 • Čelom vpred

  pre klavír
  okolo 19?? OBSADENIE: pf
 • Jánošík

  pre klavír
  okolo 19?? OBSADENIE: pf
 • Okolo mlyna

  pre klavír
  okolo 19?? OBSADENIE: pf
 • Rušaj junač

  pre klavír
  okolo 19?? OBSADENIE: pf
 • Tri malé valčíky

  pre klavír
  okolo 19?? OBSADENIE: pf
 • Valčík pre klavír

  pre klavír
  okolo 19?? OBSADENIE: pf
 • Za horami

  pre klavír
  okolo 19?? OBSADENIE: pf
 • Régi jó idők

  pre klavír
  1913, strat. OBSADENIE: pf
 • V našom malom potôčku op. 74a

  1937 VYDAVATEĽ: Ján Geryk, SHV
  OBSADENIE: v, pf
 • Slovenská sonatína op. 75

  pre klavír
  1938 OBSADENIE: pf
 • Pestrý rad skladieb op. 85

  pre klavír
  1943 OBSADENIE: pf
 • Ó Don Bosco

  pre klavír/organ
  okolo 1945? TEXT: M. Kysela
  OBSADENIE: pf/org
 • Lístok do pamätníka

  pre klavír
  1957 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Előjáték „Ó fényességes szép hajnal“ az chorálhoz

  1900 OBSADENIE: org
 • Praeludiumok és fugák

  pre organ (harmónium)
  1900 OBSADENIE: org/harm
 • Vierstimmige Fuge

  pre organ
  1903 OBSADENIE: org
 • Prelúdiá

  pre organ
  1920 OBSADENIE: org
 • Kytica prelúdií

  pre organ
  1930 OBSADENIE: org
 • Malé interlúdiá op. 92

  pre organ/harmónium
  1947 OBSADENIE: org/harm
 • Ku sv. Ignácovi

  pre organ
  1954 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Dobrú noc

  pre husle a klavír
  okolo 19?? OBSADENIE: vn, pf
 • Scherzando

  pre husle a klavír
  okolo 19?? OBSADENIE: vn, pf
 • Albumblatt op. 4c

  pre husle a klavír
  1900 OBSADENIE: vn, pf
 • Esti ima op. 2

  pre husle a klavír
  1900 OBSADENIE: vn, pf
 • Variationen über ein Thema von Paganini (Thema con variazzioni)

  pre husle a klavír
  1901 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta g mol op. 12

  pre husle a klavír
  1904 OBSADENIE: vn, pf
 • Duhopol. Fantázia pre husle a klavír

  1953–1954 5'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • tri nástroje
 • Stojí Slovák

  verzia pre dvoje huslí a klavír
  1911 OBSADENIE: 2vn, pf/CM
 • štyri nástroje
 • Večerná modlitba

  pre štvoro huslí
  okolo 19?? OBSADENIE: 4vn
 • Fanfáry malé in C

  1938 OBSADENIE: 2tr, 2tn
 • sláčikové kvarteto
 • Trebárs som ja valach len

  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Humoreska (Sedí mucha na stene)

  1918 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Čie sú to ovečky

  pre sláčikové kvarteto
  1950 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Dumka a tanec

  pre klavírne kvinteto
  1920 1920, rev. 1921, 7'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf (orch)
 • šesť nástrojov
 • Intráda pre kostol

  1938 OBSADENIE: 2tr, 2tn, tp, org
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Ave Maria

  1896 OBSADENIE: ms, org
 • Halva fekszik

  1897 TEXT: J. Školuda
  OBSADENIE: v, zmb
 • Terzett Ave Maria

  1901 OBSADENIE: s, vn, org
 • Ave Maria

  1910 OBSADENIE: s, vn, org
 • A Szüzanyánk

  1911 TEXT: G. Veselý
  OBSADENIE: v, org
 • Sacris solemniis op. 23

  1914 OBSADENIE: s/t, vn, vc, org
 • Benedicta cuius viscera

  1916 OBSADENIE: s, 2vn, org
 • Benedicta cuius viscera op. 22

  1916 OBSADENIE: s, vn, org
 • Constitues eos principes ad coronationem S. M. Caroli IV. op. 24

  1916 OBSADENIE: s, vn, org
 • Alma Redemptoris seu Ave maris stella op. 42

  pre soprán, husle, violončelo a organ
  1919 OBSADENIE: s, vn, vc, org
 • Missa pro defunctis in c, op. 41

  pre miešaný zbor, sóla a organ
  1922 16'
  OBSADENIE: vv, CM, org
 • Vysoko zornička

  1922 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: v, vn, pf
 • Jesu dulcis memoria op. 63

  1930 OBSADENIE: a, vn, org
 • Pieseň k sv. Uršule

  1931 TEXT: J. Pőstényi
  OBSADENIE: v, org
 • Duchovné piesne z Cantus Catholici

  1934 OBSADENIE: v, org
 • Benedictus es Dominus

  1942 OBSADENIE: b, org
 • Perfice gressus in G

  1942 OBSADENIE: a/ms, archi, org
 • Precatus est Moyses

  1943 OBSADENIE: 2b, orch, org
 • Si ambulavero

  1943 OBSADENIE: a, orch, org
 • Diffusa est gratia

  1950 OBSADENIE: v. org
 • Sicut in holocausta in G

  1950 OBSADENIE: a, 3vn, vl, vc, 2cr, org
 • Mešní píseň k Nejsvětější Svátosti

  1952 TEXT: F. Střížovský
  OBSADENIE: v ad lib, org
 • Mešní píseň ku Svatému Josefu

  1952 TEXT: F. Střížovský
  OBSADENIE: v ad lib, org
 • Nanebevzatá

  1952 OBSADENIE: v, org
 • Oravit Deum

  1952 OBSADENIE: b, orch, org
 • Sacerdotes Domini

  1952 OBSADENIE: a, archi, org
 • Omšová pieseň ku cti cv. Svorada a Benedikta

  1954 TEXT: V. Hromník
  OBSADENIE: v, org
 • Requiem ad unam vocem I.–II.

  1954 OBSADENIE: a, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Der Einsiedler (Pustovník) op. 4a

  1902 TEXT: Joseph Eichendorf
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: v, pf
 • Die gebeugte Rose (Sklonená ruža) op. 4b

  1902 TEXT: F. Zusner
  OBSADENIE: v, pf
 • Tie bojazlivé tvoje oči

  1902 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: v, pf
 • Esketnek egy kis lányt (Vydávajú dievča)

  1904 TEXT: Hugo Matzner
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: v, pf
 • Drobné kvety

  pre stredný hlas so sprievodom klavíra
  1905–1907 TEXT: Svetozár Hurban Vajanský, Janko Jesenský, Pavol Országh Hviezdoslav, Ľudmila Podjavorinská, Milan Rastislav Štefánik
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo, Hudobné centrum
  OBSADENIE: v, pf
 • Slovenské písně

  1908 OBSADENIE: v, pf
 • Slzy a úsmevy op. 25

  pre stredný hlas a klavír
  1909 TEXT: Janko Jesenský, Ivan Krasko, Svetozár Hurban Vajanský, Vladimír Roy
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo, Hudobné centrum
  OBSADENIE: v, pf
 • Zo srdca op. 35

  1920 TEXT: Ferko Urbánek
  OBSADENIE: v, pf
 • 25 slovenských ľudových piesní

  1922 OBSADENIE: v, pf
 • Chryzantémy

  1922 TEXT: Vladimír Roy
  VYDAVATEĽ: Panton, Hudobné centrum
  OBSADENIE: v, pf
 • Nad kolískou

  1922 TEXT: Martin Rázus
  VYDAVATEĽ: Panton, Hudobné centrum
  OBSADENIE: s, pf
 • Za Hviezdoslavom

  1922 TEXT: Ferko Urbánek
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: v, pf
 • Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27

  1922 VYDAVATEĽ: Musica, Matica slovenská, Opus
  OBSADENIE: v, pf
 • Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28

  1922 VYDAVATEĽ: Musica, Matica slovenská, Opus
  OBSADENIE: v, pf
 • Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29

  1922 VYDAVATEĽ: Musica, Matica slovenská, Opus
  OBSADENIE: v, pf
 • Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30

  1922 VYDAVATEĽ: Musica, Matica slovenská, Opus
  OBSADENIE: v, pf
 • Zbierka slovenských národných piesní (5. zošit) op. 31

  1922 VYDAVATEĽ: Musica, Matica slovenská, Opus
  OBSADENIE: v, pf
 • Tatranské zvuky op. 38 I. zošit

  1926 TEXT: J. Matuška, J. K. Tyl, F. Škroup, S. Tomášik, K. Kuzmány, M. Laciak, J. Botto, F. Sasinek, V. Paulíny-Tóth, R. Chotek, J. Pőstényi, M. Rázus, M. Sládkovič, A. H. Krčméry, F. Urbánek
  OBSADENIE: 2v, harm/pf
 • Pochod katolíckych Sokolov v Amerike

  revidovaná verzia pre hlas a klavír
  1927 1927, rev. c1935
  TEXT: I, Grebáč Orlov
  OBSADENIE: v, pf
 • Manasses

  1928 TEXT: J. Endreffy, A. Janovíček
  OBSADENIE: v, pf
 • Neobzeraj sa

  1933 TEXT: Andrej Žarnov
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: t, pf
 • Apatikárska

  1934 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, pf
 • Čože tak žalostne op. 74c

  1937 VYDAVATEĽ: Ján Geryk, SHV
  OBSADENIE: v, pf
 • Nalej, nalej, šenkárička op. 74b

  1937 VYDAVATEĽ: Ján Geryk, SHV
  OBSADENIE: v, pf
 • Nechodievaj popred nás

  okolo 1937? OBSADENIE: v, pf
 • Ore Janík, ore

  okolo 1937? OBSADENIE: v, pf
 • Zaleť sokol; Keby som bol vtáčkom; Sobotienka ide op. 73

  okolo 1937? OBSADENIE: v, pf
 • Ej, točí sa mi, točí; Ej, zalužické poľo

  okolo 1938? OBSADENIE: v, pf
 • Neďaleko od Ďanovej; V hornom konci svieťa op. 75

  okolo 1938? OBSADENIE: v, pf
 • Nepi koňu; Moje piesne

  okolo 1938? OBSADENIE: v, pf
 • Prešporská kasárna

  okolo 1938? OBSADENIE: v, pf
 • Piesne o matke op. 80

  1939 TEXT: J. Dafčík, L. Hohoš, Ľ. Podjavorinská, F. Ruppeldt, I. Grebáč-Orlov, D. Štubňa-Zámostský, J. Jesenský, R. Dilong, J. Kovalik-Ústiansky
  OBSADENIE: v, pf
 • Mám ja milučkého

  okolo 1939? OBSADENIE: v, pf
 • Keď sa vrátim

  1955 OBSADENIE: v, pf
 • Snehuliak

  1956 OBSADENIE: v, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Quartetto drammatico

  1905 OBSADENIE: 4vm
 • Nedeľné besiedky zv. I.

  1927 OBSADENIE: v/V
 • Prijmi matka; Som drobný; Matička; Na Deň Matiek

  okolo 1939? OBSADENIE: v/V
 • Dedo Mráz

  1957 TEXT: Elena Čepčeková
  OBSADENIE: v/V
 • Tri detské piesne

  1957 TEXT: autor
  OBSADENIE: v/V
 • V pionierskom dome

  1957 TEXT: J. Andel
  OBSADENIE: v/V
 • úpravy
 • sicílsky nápev: Ó, ty radostný

  1926 TEXT: J. Gašparík
  OBSADENIE: CM
 • J. Valašťan-Dolinský, J. Geryk: Spievajže si, spievaj

  1939–1940 OBSADENIE: v, vn
 • zborové
 • Smútočný zbor; Pozdrav

  OBSADENIE: ?
 • Hoj vlasť moja

  1920 1920, rev. 1941
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Matica slovenská
  OBSADENIE: CMa/CM/CF/CB
 • Modlitby a piesne op. 39

  1922 OBSADENIE: CM
 • Do boja

  1938 OBSADENIE: ?
 • Hurá! Práci česť! op. 87

  1945 1945, rev. 1954
  TEXT: autor
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Naša práca, Osvetový ústav, MDKO Bra
  OBSADENIE: CMa/CM
 • miešaný zbor
 • Cantica ad Sacratissimum

  OBSADENIE: CM
 • Lamentácie Proroka Jeremiáša; Lamentatio III; Veni sanctae Spiritus; Vidi aquam; 109. žalm; Vešpery Preblahosl. P. Márie

  OBSADENIE: CM
 • Neplač milá, nenariekaj

  OBSADENIE: CM
 • Turbae ad Passionem sec. Joannem

  OBSADENIE: CM
 • Gyászkar

  1899, strat. TEXT: Fluodorovits
  OBSADENIE: CM
 • I. Venec slovenských národných piesní

  1908 OBSADENIE: CM
 • Isten haza

  1910, strat. TEXT: J. Školuda
 • Ecce quomodo moritur

  1911 OBSADENIE: CM
 • Stojí Slovák

  1911 OBSADENIE: CM (2v, pf)
 • Kyrie. Missa in G. Solemnis

  1911, frag. OBSADENIE: CM
 • Quare obdormis in a

  1920 OBSADENIE: br, CM
 • Responsoria ad missam

  1920 OBSADENIE: CM
 • Occurunt in F. Ingrediente in G

  1921, frag. OBSADENIE: CM
 • Duae antiphone. Unguentum in d. Firmetur in B

  1925 OBSADENIE: CM
 • Quare obdormis Domine

  1925, frag. OBSADENIE: CM
 • Na vystúpenie Pána

  1926 TEXT: M. Braxatoris-Sládkovičov
  OBSADENIE: CM
 • Ó jak krásne sú

  1926 TEXT: J. Gašparík
  OBSADENIE: CM
 • Slávnostný chorál k V. noci

  1926 TEXT: M. Braxatoris-Sládkovičov
  OBSADENIE: CM
 • Teba, Boha chválime

  1926 OBSADENIE: CM
 • Vzdych veľkopiatočný

  1926 TEXT: M. Braxatoris-Sládkovičov
  OBSADENIE: CM
 • Otče náš op. 59

  1927 OBSADENIE: CM
 • Odprosenie B. Srdca za spoločenské hriechy. Modlitba sv. Augustína v prenasledovaní sv. Cirkvi alebo vo všeobecnej biede

  1928 OBSADENIE: CM
 • Spevácke heslá

  1928 TEXT: M. Rázus, Š. Krčméry
  OBSADENIE: CMa/CM
 • Nebudem, nebudem v tej Bystrici bývať

  okolo 1928? OBSADENIE: CM
 • Na Bradle zádumčivom op. 53

  1929 TEXT: M. Sládkovič
  OBSADENIE: CM/CMa
 • Věruju v jedinago Boga

  1929 TEXT: I believe in the only God
  OBSADENIE: CM
 • Meditabor

  1930 OBSADENIE: CM
 • Missa solemnis

  1930 OBSADENIE: CM, org
 • Dextera Domini

  1931 OBSADENIE: CM
 • Sinokvety

  1931 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: vv, CM
 • Anča čierna

  miešaný zbor
  okolo 1931? OBSADENIE: CM
 • Exsurge Domine. Antiphona in a

  1932 OBSADENIE: CM
 • Suscepimus Deus in F

  1932 OBSADENIE: CM
 • Ó, môj Bože láskavý

  1936 TEXT: D. Poľský
  OBSADENIE: CM
 • Pochod Plamenistov

  1936 TEXT: K. Weigl
  OBSADENIE: CM
 • Dextera Domini in F

  1938 OBSADENIE: CM
 • Slovenské doliny

  1938 OBSADENIE: CM
 • Vexilla regis in C

  1939 OBSADENIE: CMa/CM
 • In Monte Oliveti in h

  1939, frag. OBSADENIE: vv, CM
 • Turbae ad passionem sec. Matheum

  1940 OBSADENIE: CM
 • Dextera Domini in D

  1942 OBSADENIE: CMa/CM
 • Asperges me

  1943 OBSADENIE: CM
 • Ave Maria

  1943 OBSADENIE: CM
 • Misijná hymna

  1943 TEXT: G. P. Hlbina
  OBSADENIE: CM
 • O Iesu clementissime in a

  1943 OBSADENIE: CM
 • Iustitiae Domini

  1944–1951 OBSADENIE: CMa/CM
 • Meditabor in a

  1945 OBSADENIE: CM
 • Tribulationes cordis in h

  1945 OBSADENIE: CM
 • Benedicat Domine terram in B

  1946 OBSADENIE: CM
 • In Monte Oliveti in h

  1947 OBSADENIE: b, CM
 • Laetatus sum in B

  pre miešaný zbor
  1947 OBSADENIE: CM
 • O quam amabilis

  1947 OBSADENIE: b, orch/CM
 • Responsoria. Ku Asperges me a Vidi aquam

  1947 OBSADENIE: CM
 • Matka naša premilá

  okolo 1947? TEXT: S. Bystrík
  OBSADENIE: CM
 • Ex Sion

  1948 OBSADENIE: CM
 • Popule meus in Es

  1948 OBSADENIE: b, CM
 • Beata es in F – Diffusa es in A

  1949 OBSADENIE: CM
 • Angelis suis in G

  1950 OBSADENIE: CM
 • Credo Te Deum confitemur

  1950 OBSADENIE: CM
 • Domine non sum dignus

  1950 OBSADENIE: CM
 • Kyrie. Missa in honorem Scti Josephi. Missa brevis in C

  1950 OBSADENIE: CM
 • Vládca sveta

  1950 OBSADENIE: CM
 • Anička, Anička, ty si trucovitá

  1951 OBSADENIE: s, t, CM
 • Ej, mal som dve frajerky

  1951 OBSADENIE: CM
 • Išiel Macek; Mládencom vínečko; A ty dievča; Štidiri, štidiri; Ten vaďovský kostelíček; Ej, pred hostincom; V zelenom há

  1951 OBSADENIE: CM
 • Iustitiae Domini

  1951 OBSADENIE: CM
 • Popule meus

  1951 OBSADENIE: CM
 • Cantica Sacra

  1952 OBSADENIE: CM
 • Kyrie. Gloria. Missa (brevis et facilis) in C

  1952 OBSADENIE: CM
 • Obrad vzkriesenia

  1952 OBSADENIE: CM
 • Dextera Domini in f

  1954 OBSADENIE: CM
 • Pri potoku sedela

  okolo 1955? OBSADENIE: CM
 • Na rozlúčku

  1956 TEXT: J. Lenko
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Budiž pozdravená Hostia; Hospodine Bože svátosti; Misijná hymna; Kyrie Hospodine; Pane milý prežáduci; Ó láska, nádej sp

  OBSADENIE: CMa
 • Pohrebný obrad

  OBSADENIE: CMa
 • Scapulis suis in d

  OBSADENIE: CMa
 • Sláva Vám Slováci

  OBSADENIE: CM?
 • Illumina oculos

  1919 OBSADENIE: CMa
 • Ó, najsvätejší náš Pane op. 44

  1923 TEXT: J. Hollý
  OBSADENIE: CMa
 • Hľa, zlietol orol

  1924 TEXT: V. Wagner
  OBSADENIE: CMa
 • Padol kameň

  1924 TEXT: J. Jesenský
  OBSADENIE: CMa
 • Pápežská hymna I.

  1925, rev. 1926 OBSADENIE: vv, CMa, pf
 • Confiteor tibi

  1926 OBSADENIE: CMa
 • Hymna amerického Slováka – emigranta

  1926 TEXT: I. Grebáč Orlov
  OBSADENIE: CMa
 • Hasičská hymna

  1927 OBSADENIE: CMa
 • Slávnostný zbor. Prebratí z vekových tiem op. 49

  1927 TEXT: Š. Krčméry
  OBSADENIE: CMa
 • Parafráza na pieseň Ej uchnem op. 50

  1928 OBSADENIE: CMa
 • Spevácke heslá

  1928 TEXT: M. Rázus, Š. Krčméry
  OBSADENIE: CMa/CM
 • Štefánik. Mali sme my sokola op. 51

  1928 TEXT: Š. Krčméry
  OBSADENIE: CMa
 • Missa facilis ad quatuor voces virorum op. 54

  1929 OBSADENIE: CMa
 • Na Bradle zádumčivom

  1929 TEXT: M. Sládkovič
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM/CMa
 • Petite et accipietis in F

  1929 OBSADENIE: CMa
 • Adoro te

  pre mužský zbor
  1930 OBSADENIE: CMa
 • Missa in e mol

  1930 OBSADENIE: CMa
 • Tri mužské zbory

  1930 TEXT: Three Male Choruses
  OBSADENIE: CMa
 • Sláva rodu slovenskému

  1931 TEXT: J. Pőstényi
  OBSADENIE: CMa
 • Graduale für den III., IV., V., VI. Sonntag nach der Timebunt gentes Epiphanie

  1933, frag. OBSADENIE: CMa
 • Keď slnko veľké zájde

  1936 TEXT: F. Ruppeldt
  OBSADENIE: CMa
 • Ecce sacerdos in C

  1937 OBSADENIE: CM, orch, org
 • O bone Jesu

  1937 OBSADENIE: br, CMa
 • Passio Domini nos Iesu Christi secundum Matheum Turba populi ad voces viriles

  1939 OBSADENIE: CMa
 • Popule meus in a

  1939 OBSADENIE: CMa
 • Popule meus in Es

  1939 OBSADENIE: CMa
 • Quare obdormis Domine

  1939 OBSADENIE: CMa
 • Stabat mater

  1939 OBSADENIE: CMa
 • Vexilla regis in C

  1939 OBSADENIE: CMa/CM
 • Zabili Janíčka op. 81

  1940 OBSADENIE: CMa
 • Zišli sme sa

  1940 OBSADENIE: CM, pf
 • Heslo TSS; Svieť mesiačku; Sobotienka ide; Šej-haj; Keď som išiel v Orechovom

  1941 OBSADENIE: CMa
 • Našim letcom

  1941 OBSADENIE: CM, pf
 • Prameň, prameň

  1941 OBSADENIE: CF, pf
 • Za horami, za dolami

  1941 OBSADENIE: CMa
 • Benedictus pastoralis zur Weihnachtsmesse in G von Carl Kempter

  1942 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Dextera Domini in D

  1942 OBSADENIE: CMa/CM
 • Domine Dominus

  1942 OBSADENIE: b, CM, orch, org
 • Inveni David

  1942 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Kyrie (Missa in honorem Sanctae Crucis)

  1942 OBSADENIE: CM, orch
 • Kyrie (Missa in necessitate in G)

  1942 OBSADENIE: CMa, org
 • Perfice gressus pro quatro voces viriles cornitante organo in stylo facili pro usu proprio

  1942 OBSADENIE: CMa, org
 • Salve Regina in G

  1942 OBSADENIE: CM, archi, cr, org
 • Vir erat in terra

  1942 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Offertorium in Dominica VII. post Pentecosten

  1942, frag. OBSADENIE: CM, orch, org
 • Asperges me

  1943 OBSADENIE: CM, org
 • Iesu dulcis memoria

  1943 OBSADENIE: CMa, org
 • Iustitiae Domini

  1944–1951 OBSADENIE: CMa/CM
 • Asperges me

  1946 OBSADENIE: CMa
 • Povstaň Slovač

  1946 TEXT: autor
  OBSADENIE: CMa
 • Tantum ergo in C

  1946 OBSADENIE: CMa
 • Aurora coelum purpurat

  1947 OBSADENIE: CMa
 • Dextera Domini in B

  1947 OBSADENIE: CMa
 • Missa in honorem Sanctissimi Cordis Iesu in Es

  1949 OBSADENIE: vv, CM, orch, org
 • Missa brevis et levis d mol

  1952 OBSADENIE: CMa
 • Štyri mužské zbory na Veľký piatok – Mužské zbory k pašiám podľa Jána („v ľahúčkom slohu")

  1953 OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • In memoriam gratae matris Felicitas

  OBSADENIE: CF
 • Uvítacia veselo-smutná…Mikulášska pieseň

  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Slovenských dietok nekonečný rad

  1925 TEXT: J. Smrek
  OBSADENIE: CB
 • Matka. Sú slnká čo nám svietia

  1944 TEXT: J. Horský-Weber
  OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Misijná hymna Svätý Bože in F

  OBSADENIE: CM, org
 • Missa in a

  OBSADENIE: CM, org
 • Naša babička tančí

  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, archi
 • Novoročná

  OBSADENIE: CM, orch, org
 • Populum humilem

  OBSADENIE: CM, archi, cr, org
 • Te Mater

  OBSADENIE: CM, orch, org
 • Osztrák-magyar zagyvalék

  1905 OBSADENIE: CMa, pf
 • Slovenský bunt

  1907 TEXT: V. Šrobár
  OBSADENIE: CM, pf
 • Nagymamácska tánczol

  1910 OBSADENIE: CMa, pf (CM, orch; CF)
 • Petite et accipietis

  1911 OBSADENIE: CM, org
 • Munkás-hymnusz op. 18

  1913 1913, rev. 1950
  TEXT: M. Pogány
  OBSADENIE: CMa, pf (CMa, fl, ob, cl, fg, cr, tr, tn, tp, archi)
 • Perfice gressus op. 21

  1913 OBSADENIE: s, CM, archi, cr, org
 • Pochod Orlov

  1922 TEXT: D. Poľský
  OBSADENIE: CM/CMa, vn, ac, pf
 • Weihnachtsoffertorium in G. Laetentur coeli

  1922 OBSADENIE: CM, tn, archi, org
 • Otče náš, nebeský

  1926 OBSADENIE: VB, org
 • Príď duchu svätý

  1926 TEXT: M. Braxatoris-Sládkovičov
  OBSADENIE: CM, org
 • Vianočná

  1926 TEXT: R. Uram
  OBSADENIE: CM, org
 • U telefónu op. 52

  1929 TEXT: autor
  OBSADENIE: CB, pf
 • De profundis

  1930 OBSADENIE: t/br/a, CM, orch, org
 • Nezoufej stádečko malé

  1930 TEXT: Don´t be in despair, you small herd
  OBSADENIE: CM, orch, org
 • Sviatok republiky. 28. október

  1930 TEXT: J. J. Cekl
  OBSADENIE: CF, pf
 • Na rozlúčku

  1933 OBSADENIE: CB, 3vn, harm, pf
 • Missa pastoralis Alma nox

  pre miešaný zbor, orchester a organ
  1934 1934, rev. 1951, 19'
  OBSADENIE: CM, org, orch
 • Slobody deň

  1934 TEXT: autor
  OBSADENIE: CM/CMa/CF, pf (CM, 2vn, vl, vc, ob, fl, tr, cr, tn, cl, pf)
 • Slovenská omša Hospodine vyslyš nás in G

  1934 OBSADENIE: CM/CMa, org, orch (CM, org)
 • Odchádzate

  1935 OBSADENIE: CF, pf
 • Vítame Vás hostia vzácni

  1935 OBSADENIE: CF, pf
 • Jednotný katolícky spevník

  1937 OBSADENIE: v/CM, org
 • Bernolákovi. Ty veľký synu

  1937, rev. 1943 TEXT: J. Legény
  OBSADENIE: v, CM/CMa, org, harm
 • Raz, dva, tri op. 70

  1940 OBSADENIE: V, pf/orch
 • Dirigatur oratio mea

  1943 OBSADENIE: b, CM, orch, org
 • Exaltabo te Domine

  1943 OBSADENIE: b, CM, orch, org
 • Alleluja, Dextera Domini in F

  1944 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Angelis suis in g

  1944 OBSADENIE: CM, org
 • Expectans expectavi

  1944 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Iubilate Deo in D

  1944 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Sicut in holocausta

  1944 OBSADENIE: CM, cr, archi, org
 • Tantum ergo in D

  1944 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Timebunt gentes

  1944 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Tribulationes cordis mei in a

  1944 OBSADENIE: br, CM, org
 • Matka Božia Trnavská

  1945 TEXT: J. Strečanský
  OBSADENIE: vv, CM, CMa, CF, orch, org
 • Missa de passione Domini

  1945 OBSADENIE: CM, org
 • Missa Rosa mystica

  1945 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Respice Domine

  1945 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Už vyšlo slnko

  1945, frag. OBSADENIE: CM, pf
 • Iesu dulcis memoria

  1946 OBSADENIE: CM, archi, cr, org
 • Iubilate Deo in C

  1946 OBSADENIE: CM, tr, cr, tn, tp, archi, org
 • Ad te levavi animam meam

  1947 OBSADENIE: b, CM, org
 • Eripe me Domine in c

  1947 OBSADENIE: br, CM, org
 • Exurge me Domine

  1947 OBSADENIE: CM, org
 • O quam amabilis es

  1947 OBSADENIE: b, CM, orch, org
 • Presväté znamení in d

  1947 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Adjustor in opportunitatibus in F

  1948 OBSADENIE: CM, archi, cr, org
 • Convertere Domine

  1948 OBSADENIE: CM, org
 • Missa in honorem Sancti Nicolai

  1948 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Missa Trencin-Teplicensis

  1948 OBSADENIE: vv, CM, orch, org
 • Omnes de Saba venient

  1948 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Ave Maris Stella in As (Ave Maris Stella in B)

  1949 OBSADENIE: CM, archi, cr, org
 • Ave verum

  1949 OBSADENIE: vv, CM, archi, cr, org
 • Laudate Dominum in Es

  1949 OBSADENIE: CM, org
 • Missa ad coenam Domini

  1949 OBSADENIE: CM, org
 • Missa brevis in G

  1949 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Missa in honorem Sancti Aloisii – Missa brevis in G

  1949 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Missa in honorem Sanstissimi Angelorum custodum

  1949 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Omni die in Es

  1949 OBSADENIE: CM, archi, cr, org
 • Adoro te

  pre miešaný zbor, orchester a organ
  1950 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Anjelským pozdravením

  1950 OBSADENIE: vv, CM, org
 • Benedicam Dominum

  1950 OBSADENIE: CM, tr, cr, tn, archi, org
 • Ecce sacerdos

  1950 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Laudate Dominum in D

  1950 OBSADENIE: CM, org
 • Missa dominicalis in C Pro nobis peccatoribus

  1950 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Tribulationes cordis in d

  1950 OBSADENIE: CM, org
 • Beata gens

  1951 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Dextera Domini

  1951 OBSADENIE: CM, orch
 • Ecce quam bonum

  1951 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Sciant gentes in h

  1951 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Iesu dulcis memoria in C

  1952 OBSADENIE: CM, 2cr, orch
 • Sub tuum praesidium in D

  1952 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Iacte cogitatum tuum in Domino

  1953 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Missa Consolatrix affictorum

  1953 OBSADENIE: CM, org
 • Missa modesta

  1953 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Missa simplex

  1953 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Omni die in D

  1954 OBSADENIE: CM, archi, cr, org
 • Dve piesne v ľudovom tóne

  1955 OBSADENIE: t, CM, folkb

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • BUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský
  2011 Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2011
 • MUNTÁG, Emanuel: Katalóg pozostalosti hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského
  1993 Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 1993
 • BUGALOVÁ, Edita: Hoj, vlasť moja: Mikuláš Schneider Trnavský 1881-1958
  1991 Elenprint, Bratislava 1991
 • POTÚČEK, J. (ed.): Mikuláš Schneider–Trnavský: Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe. Antológia štúdií a príspevkov I.
  1972 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1972
 • ŠAMKO, Jozef: Mikuláš Schneider-Trnavský: Pohľad na život a dielo
  1965 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1965
 • BOKESOVÁ, Zdenka: Mikuláš Schneider-Trnavský
  1952 SAVU, Bratislava 1952
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia
  2019 Slovenská Hudba roč. 45, 2019, č. 1, s. 47-82
 • ŠČEPÁN, Michal: Básne zo zbierky „Nox et solitudo“ Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV roč. 32, 2015, č. 2, s. 307
 • BUGALOVÁ, Edita: Pripomenutie diela Mikuláša Schneidra-Trnavského
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 343–349
 • CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht − prehliadaní tvorcovia a ich osudy
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 12, s. 19–21
 • ADAMKOVÁ, Júlia – LEXMANN, Juraj: “Jednotný katolícky spevník” (1937) ako výsledok estetiky 19. storočia.
  1995 Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie (ed. J. Lengová), Banská Bystrica 1995, s. 123–128
 • MELICHER, Alexander: Nad listami Mikuláša Schneidera-Trnavského Zoltánovi Kodályovi
  1987 Hudobný archív 10, Matica slovenská, Martin 1987
 • BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983, s. 14–16
 • MELICHER, Alexander: O vzťahoch Mikuláša Schneidera-Trnavského k Zoltánovi Kodályovi
  1980 Vlastivedný zborník múzeí západoslovenského kraja, zv. 7. Venované pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského, Obzor, Bratislava 1980
 • BURLAS, Ladislav: Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 7-8, s. 290–293
 • Umelecká kritika a publicistika
 • LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 56 – 57
 • KOBETIČ, Adrián: Trnavská hudobná jar jubiluje
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 22 – 23
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 19
 • BLAHO, Vladimír: Vokálny recitál v Mirbachu
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 2
 • ČERVENKA, Jozef: Songs : Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 57
 • TICHÝ, Stanislav – BLAHO, Vladimír: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 6–7
 • BLAHO, Vladimír: Viva Musica!
  Štyria výborní
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 12
 • ALEXANDER, Juraj: Skalica opäť plná hudby
  8. ročník, 12.–15. júna, Skalica, Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, ZUŠ Skalica
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 9
 • ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 11
 • PLATZNER, Alexander: Konvergencie
  Stretnutie abiturientov
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 5–6
 • BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 4
 • ČERVENKA, Jozef: Slza i úsmev Pavla Bršlíka
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 29
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Mikuláš Schneider-Trnavský : Songs [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 36
 • KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 2
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6–8
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 3
 • HORKAY, Tamás: Czechoslovak Chamber Duo [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 51
 • ŠIŠKOVÁ, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 13
 • ŠIŠKOVÁ, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 4, s. 11
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Veľké slovenské hlasy
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 2
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy, zbierka piesní pre spev a klavír
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 39–45
 • CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta pre husle a klavír g mol, op. 12
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 29–33
 • Personálna bibliografia
 • Úsmevy a slzy: Spomienky trnavského skladateľa
  1959 Bratislava 1959
 • Učebnica spevu pre školy obecné I.–II. Comenius
  1922 Bratislava 1922
  ((maď. Énektan I.–II. Academia, Bratislava 1926))

Diskografia

 • Foto: Alma nox ALMA NOX
  2017 CD – Diskant DK 0174-2231
  1. Ján Levoslav Bella: Vianoce
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  2. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Missa serena
   Martin Mikuš (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Anima Mundi ANIMA MUNDI
  2017 CD – Tribus musicae 2045-004-2
  1. Michael Praetorius: Ballet des Coqs
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  2. Michael Praetorius: Spagnoletta
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  3. Samuel Marckfelner: Alud (Preambulum) et Fuga 6. Thoni
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  4. Giulio Caccini: Ave Maria
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  5. Intrada (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  6. Gaudium (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  7. Lilia mia, cor mio (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  8. Treza (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  9. Sarabanda (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  10. Saltirella (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  11. Volta (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  12. Amor (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  13. Chorea in D (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  14. Peter Heeren: Choral "Was Gott tut, das ist wohlgetan"
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  15. Johann Sebastian Bach:
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  16. Corrente (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  17. Tambourin (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  18. Rondeau (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  19. Princess Royal (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  20. Siciliano (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  21. Fanfare (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  22. Stanislav Šurin: Fanfáry
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  23. Gaston Litaize: Prélude liturgique
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  24. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  25. Alan Hovhaness: Prayer of Saint Gregory
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  26. Jiří Strejc: Preludium (Sonate I.)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  27. Malte Rühmann: Die Verheißungen der Sehnsucht
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  28. Vera Stanislav: Am Abend
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  29. Señora Doña Maria (Chile)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  30. Doina din Banat (Romania)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  31. Habanera Gris (Cuba)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  32. Flieg herbei (Ukraine)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  33. Gort na Saileán (Ireland)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  34. Sanie cu Zurgalai (Romania)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
 • Foto: Slovenská pieseň : Danubius Octet Singers SLOVENSKÁ PIESEŇ : DANUBIUS OCTET SINGERS
  2017 CD – Harmonia Seraphica 2411-003-2
  1. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Hoj, zem drahá
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  3. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Zmráka sa
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Hoj vlasť moja
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Leoš Janáček: Na prievoze
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  8. Béla Bartók: Päť slovenských ľudových piesní pre mužský zbor
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri mužské zbory – Povedzte mojej materi
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  10. Ján Móry: Naše krásne Pohronie
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  11. Ján Móry: Hej, tá paša zelená
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  12. Ján Móry: Povedala, že ma nechce
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  13. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Meeraugen (Morské oká)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  14. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Zipser Choral (Spišský chorál)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  15. Ladislav Kupkovič: Sedem starodávnych piesní rádu pijanského
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Štefánik. Mali sme my sokola op. 51
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: Richard Šveda, Róbert Pechanec : Songs RICHARD ŠVEDA, RÓBERT PECHANEC : SONGS
  2016 CD – Viva Musica! records 1801-009-2
  1. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  2. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Ej, a keď ma už viedli
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  3. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hej, javorová húžva
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  4. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hor' sa chlapci do skoku
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  5. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – V Raslaviciach bije banda
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  6. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Hej, poľana, poľana
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  7. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – A ja idem, lebo musím
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  8. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Tri dni ma naháňali
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (5. zošit) op. 31 – Ja parobok z Kapušian
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Nalej, nalej, šenkárička op. 74b
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Štidiri, štidiri
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Javoru, javorník
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – Anička mlynárova
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – A ja som z Oravy debnár
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Zaspievalo vtáča
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Ty falošná falošnica
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Do hory ma poslali
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Ešte raz sa obzrieť mám
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Dievča, dievča, lastovička
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  20. Mikuláš Schneider-Trnavský: Čože tak žalostne op. 74c
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  21. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  22. Bartolomej Urbanec: Dolina, dolina
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
 • Foto: The New Organ in Dolný Kubín THE NEW ORGAN IN DOLNÝ KUBÍN
  2015 CD – Tribus musicae 1794-005-2
  1. Johann Sebastian Bach: Preludium G dur, BWV 541, 1
   Stanislav Šurin (org)
  2. Johann Sebastian Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
   Stanislav Šurin (org)
  3. Johann Sebastian Bach: Fuga G dur, BWV 541, 2
   Stanislav Šurin (org)
  4. Giovanni Battista Pergolesi: Siciliana
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Stanislav Šurin (org)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Jana Pastorková (s), Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  7. Felix Borowski: Adoration
   Mariusz Monczak , Stanislav Šurin (org)
  8. Bohuslav Martinů: Vigilia
   Stanislav Šurin (org)
  9. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Salve Regina
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org)
  10. Stanislav Šurin: Chanson d'automne
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  11. Vladimír Godár: Majkomašmalon
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org)
  12. Henryk Mikołaj Górecki: Malá fantázia
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  13. Jiří Strejc: Sonata I. – Preludium, Aria, Toccata
   Stanislav Šurin (org)
 • Foto: Uspávanky USPÁVANKY
  2015 CD – Občianske združenie Konvergencie EAN 8588006338010
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  2. moldavská / arr. Marcel Comendant: Maruta
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Štefan Bugala (vbf), Marcel Comendant (zmb)
  3. slovenská / arr. Štefan Bugala: Čierne oči
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  4. slovenská / arr. Jozef Lupták: Ovečka
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  5. moldavská / arr. Marcel Comendant: Doina
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  6. rusínska / arr. Boris Lenko: A ľuľaj mi, ľuľaj
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  7. slovenská / arr. Štefan Bugala: Zahrajte mi tichúčko
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  8. slovenská (Hrochoť) / arr. Jozef Lupták: Beli že mi, beli
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  9. rusínska / arr. Boris Lenko: Eja, ľuľu mi, ľuľu 1
   Branislav Dugovič (cl)
  10. rusínska / arr. Boris Lenko: Eja, ľuľu mi, ľuľu 2
   Branislav Dugovič (cl)
  11. slovenská / arr. Jozef Lupták: Pastier, čo stádo miluje
   Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)
  12. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Spi dieťatko, spi
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  13. slovenská (Šariš) / arr. Boris Lenko: Ušni že mi, ušni
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  14. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Limbora
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)
  15. chorvátska (istrijská) / arr. Boris Lenko: Zaspal pave
   Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb)
  16. rusínska / arr. Boris Lenko: Ľuľaj mi, ľuľaj, sokole
   Branislav Dugovič (cl, clb), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  17. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Dobrú noc, má milá
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)
  18. moldavská / arr. Marcel Comendant: Nani nani
   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)
 • Foto: Vzlietli orli vysoko VZLIETLI ORLI VYSOKO
  2015 DVD – Harmonia Seraphica
  1. anonym / Karol Kuzmány: Kto za pravdu horí
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Andrej Sládkovič: Vrstovníkom
   Juraj Sarvaš (spk)
  3. Ján Valašťan-Dolinský / Ľudovít Štúr: Nitra, milá Nitra
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Michal Laciak / Viliam Paulíny-Tóth: Prosba
   Marián Hrdina (b)
  5. Ľudovít Štúr: Reč na Uhorskom sneme z 15. 1. 1848 – úryvok
   Juraj Sarvaš (spk)
  6. anonym / Viliam Paulíny-Tóth: Kto si rodom Slovák
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Janko Kráľ: Orol
   Juraj Sarvaš (spk)
  8. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Ľudovít Štúr: Rozlúčenie
   Juraj Sarvaš (spk)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  11. Andrej Sládkovič: Marína
   Juraj Sarvaš (spk)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Hoj, vlasť moja
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  13. Jozef Miloslav Hurban: Reč na súde v Pešti 5. 3. 1869
   Juraj Sarvaš (spk)
  14. Ľudovít Vansa / Samo Tomášik: Kolo Tatier čierňava
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  15. Milan Rúfus: Modlitba za Slovensko
   Juraj Sarvaš (spk)
  16. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: Mikuláš Schneider Trnavský : Songs MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ : SONGS
  2014 CD – Viva Musica! records 1801 001-2
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Vesper Dominicae
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Letí havran, letí
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Keď na deň zvoniť mali
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Guslar
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Magdaléna
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Chryzantémy
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Neobzeraj sa
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Našiel som si v šírom poli
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Hej, už som všetko prepil
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Povedz mi, dievčatko
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Jánošíková žatva
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Vtáčik v zime
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  20. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Zaspievalo vtáča
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  21. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Takú som si frajerôčku zamiloval
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  22. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Všetci ľudia povedajú
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  23. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Pime, chlapci, pime víno
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  24. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Šenkovala šenkárička
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
  25. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (5. zošit) op. 31 – Keď som sa spovedal
   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)
 • Foto: Mikuláš Schneider-Trnavský : Piesne/Songs MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ : PIESNE/SONGS
  2014 CD –
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Junák
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – V našom dvore na javore
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Šuhaju, šuhaju
   Hana Friedová (s), Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Vtáčik v zime
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Mám ja kosu nakutú
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Hoj, vlasť moja
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Dievča húsky páslo
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Peter Sedlák (dir.)
  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Drotárik
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Oráč
   Hana Friedová (s), Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
 • Foto: AVE MARIA et alia opera musica sacra AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA
  2013 CD – Music Forum 2306-001-2
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  8. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  12. Ladislav Stanček: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  13. Frico Kafenda: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
 • Foto: Czechoslovak Chamber Duo CZECHOSLOVAK CHAMBER DUO
  2012 CD – Český rozhlas CR05912
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g mol op. 12
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  2. Peter Machajdík: Sonata "Rosenberg"
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  3. Antonín Dvořák: Sonáta F dur pre husle a klavír, op. 57
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
 • Foto: Slovenský spevoherný svet SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0341-2631
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Predohra
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia – Iba raz
   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  3. Ján Móry: Slečna vdova – Kým vesna bude vládu mať
   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák) – Zvony domova
   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Gejza Dusík: Modrá ruža – Spomínam
   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  6. Karol Elbert: Do videnia, láska... – Tichý valčík
   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu – Ty nevieš, čo je pravá láska
   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka) – Pieseň o víne
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov – Pieseň o Paríži
   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Ako tulák
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – Biele noci
   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  12. Milan Novák: Plná poľná lásky – Drahá ku mne sa túľ
   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  13. Milan Novák: Nie je všedný deň – Pieseň o Bratislave
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  14. Milan Novák: Opera Mafiozo – Labutia pieseň
   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci – Pieseň verklikára
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  16. Igor Bázlik: Husári – Keď v žilách vášeň kypí
   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  17. Igor Bázlik: Veselica – Pieseň cigánky
   Sisa Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  18. Gejza Dusík: To by bola láska – Taký som prekvapený
   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
 • Foto: Babjakovci v jaskyni BABJAKOVCI V JASKYNI
  2009 CD – K2 studio
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň
   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň
   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Menuet na ostrove
   Terézia Kružliaková (ms), Daniel Buranovský (pf)
  4. Frico Kafenda: Tri piesne – Listy
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  5. Frico Kafenda: Tri piesne – Okúzlenie
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  6. Frico Kafenda: Tri piesne – Pieseň
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  7. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Terézia Kružliaková (ms), Ján Babjak (t), Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Konomichi KONOMICHI
  2009 CD – abalArt 8592612001275
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Ten vaďovský kostolíček
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Ej, mám ja koňa faku
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Keby ja vedela
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Nad kolískou
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
  11. Kosaku Yamada: Konomichi
   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)
 • Foto: OPUS 100 – Peter Dvorský '77, Slovenské ľudové piesne OPUS 100 – PETER DVORSKÝ '77, SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  2009 CD – Opus 91 0111-2
  1. Giuseppe Verdi: Questa o quella (Rigoletto)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Parmi veder le lagrime (Rigoletto)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Giuseppe Verdi: De' miei bollenti spiriti
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Friedrich von Flotow: Ach, so fromm (Marta)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Gaetano Donizetti: Lucia z Lammermooru
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  6. Jules Massenet: Pourquoi me réveiller (Werther)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Giacomo Puccini: Che gelida manina (Bohéma)
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
  8. Giacomo Puccini: E lucevan le stelle (Tosca)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Francesco Cilea: Arlesanka
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
  10. Štefan Németh-Šamorínsky: Záhorácke piesne
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  11. Pavol Bagin: Päť slovenských ľudových piesní
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  12. Vítězslav Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
 • Foto: Organ Romantic in Opava ORGAN ROMANTIC IN OPAVA
  2009 CD – Diskant DK 0124-2 131
  1. Jozef Grešák: Organová kniha pre Ivana Sokola
   Mário Sedlár (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Mário Sedlár (org)
  3. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta B dur op. 65 č. 4
   Mário Sedlár (org)
  4. Franz Liszt: Salve Regina
   Mário Sedlár (org)
  5. Franz Schmidt: Praeludium et Fuga super Alleluia
   Mário Sedlár (org)
  6. Bedřich Antonín Wiedermann: Chorálové prelúdium na pieseň ‘Chtíc, aby spal’
   Mário Sedlár (org)
  7. Max Reger: Fantázia a fúga na chorál ‘Halleluiah, Gott zu loben!’ op. 52 č. 3
   Mário Sedlár (org)
 • Foto: Music from Trnava MUSIC FROM TRNAVA
  2008 CD – Agentúra AP Projekt MM 0107-2-231

  Live nahrávka záverečného koncertu festivalu Trnavské organové dni 2008
  1. Stanislav Hochel: Hudba pre mesto Trnava
   Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa Trencin-Teplicensis
   Hilda Gulyásová (s), Helena Oborníková (a), Peter Malý (t), Peter Kollár (b), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
  3. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis
   Hilda Gulyásová (s), Peter Kollár (b), Stanislav Šurin (org), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
 • Foto: Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského III DUCHOVNÁ TVORBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO III
  2007 CD – Musica Tyrnaviensis R68 0005-2-231
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa Rosa mystica
   Jana Pastorková (s), Helena Oborníková (a), Andrej Rapant (t), Jaroslav Pehal (b), Zuzana Zahradníková (org), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Branislav Kostka (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa in honorem Sancti Nicolai
   Aneta Hollá (s), Petra Záhumenská (a), Róbert Remeselník (t), Marián Bulla (b), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Cantica nova, Philharmonie Marchfeld, Trnavský komorný orchester, Bettina Schmitt (dir.)
 • Foto: Vianočné pastorále : Bratislavský chlapčenský zbor VIANOČNÉ PASTORÁLE : BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
  2007 DVD – Diskant

  Hudobná réžia: Emil Nižňanský, Miroslav Krajčí Zvuková réžia: Hubert Geschwandtner, Václav Frkal Réžia: Milan Homolka
  1. Antonio Vivaldi: Gloria, RV 589 – Gloria in excelsis Deo
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)
  2. Hymnus: Veni Creator Spiritus
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  3. César Franck: Panis angelicus
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Bratislavský štúdiový orchester, Mario Košik (dir.)
  4. Antonio Vivaldi: Gloria, RV 589 – Propter magnam
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  6. Franz Schubert: Mille cherubini cin coro
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  7. John Francis Wade: Adeste fideles
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  8. Antonio Vivaldi: Gloria RV 589 – Domine Deus, Agnus Dei
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)
  9. Franz Xaver Tost: Memento Domine
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  10. Vianočná koleda: Deck The Halls, Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hark! The Herald Angels Sing:
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  11. Vianočná koleda: O Tannenbaum
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  12. James Pierpont: Jingle Bells
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  13. Paulín Bajan: Vianočné pastorále (výber)
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  14. Vianočné koledy: Do mesta Betléma, Pastieri, Búvaj dieťa krásne, Angelus pastoribus
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  15. Franz Xaver Gruber: Tichá noc, svätá noc
   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: Black & White : Old Piano Keys BLACK & WHITE : OLD PIANO KEYS
  2006 CD – Agentúra AP Projekt AP 0025-2-131
  1. Scott Joplin: The Entertainer
   Igor Bázlik (pf)
  2. Igor Bázlik: Snáď len čírou náhodou
   Igor Bázlik (pf)
  3. Ludwig van Beethoven: Pre Elišku
   Igor Bázlik (pf)
  4. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria
   Igor Bázlik (pf)
  5. Wolfgang Amadeus Mozart: Turecký pochod
   Igor Bázlik (pf)
  6. Ludwig van Beethoven: Adagio sostenuto zo Sonáty Mesačný svit
   Igor Bázlik (pf)
  7. Antonín Dvořák: Humoreska
   Igor Bázlik (pf)
  8. Franz Schubert: Moment musical
   Igor Bázlik (pf)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom
   Igor Bázlik (pf)
  10. židovská ľudová: Di bord
   Igor Bázlik (pf)
  11. Antonín Dvořák: Largo zo Symfónie "Z nového sveta"
   Igor Bázlik (pf)
  12. Fryderyk Chopin: Nokturno op. 9, č. 2
   Igor Bázlik (pf)
  13. Bert Kalman, Harry Ruby, Herbert Stothart: I Wanna Be Loved By You
   Igor Bázlik (pf)
  14. Franz Lehár: Vilja, o Vilja z operety "Veselá vdova"
   Igor Bázlik (pf)
  15. Franz Schubert: Zastaveníčko
   Igor Bázlik (pf)
  16. Paul de Senneville: Balada pre Adelku
   Igor Bázlik (pf)
  17. Andrew Lloyd Webber: Memory
   Igor Bázlik (pf)
  18. Robert Schumann: Snenie
   Igor Bázlik (pf)
  19. Nikolaj Rimskij-Korsakov: Let čmeliaka
   Igor Bázlik (pf)
 • Foto: Gabriela Beňačková : Štefan Margita : Slovak Songs GABRIELA BEŇAČKOVÁ : ŠTEFAN MARGITA : SLOVAK SONGS
  2006 CD – ArcoDiva UP 0001-2 131
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Piesne o matke op. 80 – Keby ja vedela
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Piesne o matke op. 80 – Keby tak vedeli
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Piesne o matke op. 80 – Mamička
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Vtedy sa mi prisnejú
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Der Einsiedler (Pustovník) op. 4a
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Die gebeugte Rose (Sklonená ruža) op. 4b
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Tie bojazlivé tvoje oči
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Esketnek egy kis lányt (Vydávajú dievča)
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – V našom dvore na javore
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk
   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)
  14. Sylvie Bodorová: Sadaj, slnko, sadaj – sedm slovenských lidových písní pro dva hlasy, harfu a klavír
   Štefan Margita (t), Gabriela Beňačková (s), Kateřina Englichová (ar), Katarína Bachmannová (pf)
  15. Jaroslav Krček (arr.): Teče voda, teče
   Gabriela Beňačková (s), Česká filharmónia, Bohumil Gregor (dir.)
  16. Jaroslav Krček (arr.): Zaspívej, slavíčku
   Gabriela Beňačková (s), Česká filharmónia, Bohumil Gregor (dir.)
 • Foto: Slzy a úsmevy : Štefan Margita : Gabriela Beňačková SLZY A ÚSMEVY : ŠTEFAN MARGITA : GABRIELA BEŇAČKOVÁ
  2006 CD – ArcoDiva UP 0084-2 131
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň
   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň
   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Vesper Dominicae
   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Letí havran, letí
   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka
   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka
   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Keď na deň zvoniť mali
   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Magdaléna
   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom
   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)
  10. Béla Bartók: Magyar Népdalok
   Štefan Margita (t), Kateřina Englichová (ar)
  11. Sylvie Bodorová: Sadaj, slnko, sadaj – sedm slovenských lidových písní pro dva hlasy, harfu a klavír
   Štefan Margita (t), Gabriela Beňačková (s), Kateřina Englichová (ar), Katarína Bachmannová (pf)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Miešaný spevácky zbor Tirnavia : Slovenská zborová tvorba 20. storočia MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA 20. STOROČIA
  2004 CD – Slovart SR-0054
  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  2. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ňevandruj, milý môj
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  12. Peter Cón: Išol mili orac
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  13. Ilja Zeljenka: Bagately
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  14. Peter Cón: Tempus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  16. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
 • Foto: Dedinské scény (Byscener) DEDINSKÉ SCÉNY (BYSCENER)
  1999 CD – Daphne DAPHNE1010
  1. Béla Bartók: Dedinské scény
   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)
  2. Bohuslav Martinů: Nový špalíček
   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)
  3. Antonín Dvořák: Cigánské melodie
   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)
  4. Antonín Dvořák: V národním tónu
   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)
  5. Leoš Janáček: Moravská lidová posie v písních
   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko
   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Oráč
   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka
   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)
 • Foto: Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského II DUCHOVNÁ TVORBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO II
  1999 CD – B.E.S.T. Agentúra BE 0002-2-231
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox
   Zbor SĽUK-u, Branislav Kostka (zbm.), Stanislav Šurin (org), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Benedicta cuius viscera op. 22
   Jana Pastorková (s), Vladimír Bereník (vn), Stanislav Šurin (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Weihnachtsoffertorium in G. Laetentur coeli
   Zbor SĽUK-u, Juraj Mitošinka (tn), Stanislav Šurin (org), Slovenská filharmónia, Branislav Kostka (dir.)
 • Foto: Duchovná a organová tvorba M. Schneidra-Trnavského I DUCHOVNÁ A ORGANOVÁ TVORBA M. SCHNEIDRA-TRNAVSKÉHO I
  1997 CD – LUX Media, s. r. o. LM 0011-2-031
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn), Musica Vocalis, Vladimír Bereník (koncertný majster), Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria in Es
   Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pro defunctis in c, op. 41
   Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Stanislav Šurin (org), Peter Reiffers (org)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Terzett Ave Maria
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa in honorem Sanctissimi Cordis Iesu in Es
   Jana Pastorková (s), Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (koncertný majster), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Matka Božia Trnavská
   Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Mikuláš Schneider-Trnavský TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ
  1981 LP – Opus 9110 1093-94
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Symfónia e mol "Spomienková"
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Pribinov sľub op. 68
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Za horami, za dolami
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Padol kameň
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g mol op. 12
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Peter Dvorský – Slovenské ľudové piesne PETER DVORSKÝ – SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  1980 LP – Opus 9117 0953
  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Záhorácke piesne
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  2. Pavol Bagin: Päť slovenských ľudových piesní
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  3. Vítězslav Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
 • Foto: Mikuláš Schneider-Trnavský : Z piesňovej tvorby MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ : Z PIESŇOVEJ TVORBY
  1979 LP – Opus 9112 0782
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Vtedy sa mi prisnejú
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Oráč
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – V našom dvore na javore
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Vtáčik v zime
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Naším malým oblôčkom
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

Ocenenia

 • titul národný umelec
  1956

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa
  Opereta
  24. 5.
  1941
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 01. 2020