Hudobné centrum druhýkrát podnietilo vydanie výberu experimentálnej a elektronickej hudby na Slovensku. Nadväzuje tak na prvú kompiláciu Short Circuit, ktorá bola rovnako ako táto priložená ako darček predplatiteľom Hudobného života.

Pokračovanie mapujúce aktuálne dianie na Slovensku opäť objavuje hudbu s prívlastkom experimentálna. Otázku, či existuje dnes na domácej hudobnej scéne potreba po novotvaroch alebo experimente v elektronickej a improvizovanej hudbe dopĺňa dôležitý rozmer dokumentácie.
Nekonvenčnej hudbe, ktorú vymedzujú intencie experimentu, by prináležalo  zadefinovanie avantgardná, ale stretávame sa s ňou aj pod označením súčasná. V každom prípade ide o živý, premenlivý, prispôsobivý a stále sa vyvíjajúci druh tvorby. Aktuálnosť dokazuje štýlovou modifikáciou, absorbovaním viacerých podnetov a neustálou technologickou aktualizáciou. Prepája svet technickej zručnosti ovládania počítačových softvérov, narába s podomácky vyrobenými (DIY – do it yourself/urob si sám) zvukovými zariadeniami, ktoré kombinuje s tzv. „továrenskými“ elektronickými nástrojmi. Mnohí autori kombinujú prácu so softvérom a s nahrávaním i následnou mixážou akustických nástrojov. Charakteristický je aj princíp samplingu cudzích nahrávok a ich kombinácie. Pri procese vrstvenia jednotlivých samplov tak vznikajú nové hudobné kontexty. Princíp samotnej tvorby osciluje na pomedzí komponovanej a improvizovanej hudby. Autor si vyberá druh predvedenia, ktorý mu vyhovuje v momente samotného procesu. Dôležitým poznávacím znakom „experimentu“ je snaha prekračovania hraníc zaužívaného, konvenčného a počutého. Hudba ostáva podriadená hraničným zvukovým i tektonickým paradigmám. Práve Short Circuit: Zblízka je odpoveďou na dlhodobo vedenú diskusiu, či je dnes ešte možné experimentovať.

Kým prvá kompilácia bola vzorkovníkom šestnástich odlišných projektov, pokračovanie predstavuje dvanástich autorov na väčšom priestore 2 CD. Výber je zostavený z aktuálnych nahrávok roztrúsených na webových portáloch alebo v domácich archívoch. V prípade Martina Burlasa, projektu Iskra (Daniel Kordík) a stroon (Dalibor Kocian) ide o skladby vytvorené pre Short Circuit. Napriek tomu, že scéna experimentálnej hudby je štýlovo diferencovaná a mnohé skladby stoja na rozhraní niekoľkých štýlov, bolo možné vymedziť trojicu okruhov. Noise music zastupujú projekty 900piesek (Matúš Mikula), štýlovo príbuzný Noise Mortanna (Vavro Zahradník) a Neoblivion (Miroslav Szabo). Noise ako štýl stojí na hrane statickosti hluku a fyzického vnímania hudby v dôsledku extrémnej hlasitosti. Vyššia hlasitosť spôsobuje deformáciu zvuku a vplýva na vnímanie samotnej hudby (podobnú skúsenosť z počúvania ponúkajú napríklad koncerty metalových kapiel). 900piesek a Noise Mortanna sa dostali do povedomia len nedávno napriek tomu, že táto scéna má u nás dlhodobejšie zastúpenie (nasvedčujú tomu projekty Rbnx alebo 1 / x z prvej kompilácie). Obaja umelci prekvapujú radikálnosťou predvedenia pri zachovaní tektonickej štruktúrovanosti. Využívajú rôzne analógové prístroje a kusy odpadu nájdené pri výpravách do starých továrenských hál a opustených stavieb. Neoblivion pri tvorbe kombinuje sample z filmov Duna a Dark City so zvukmi z počítačových programov. Jeho prístup je zaujímavý vytváraním ilúzie kompaktného zoskupenia na hranici metalu a noise music.


Analógová tvorba ambient a cross dokazuje, že ambientná hudba nemusí tvoriť len pokojnú hudobnú kulisu. Projekt Urbanfailure (Michal Lichý) predstavuje podobu drone ambient: drsných interferenčných sínusoíd zakomponovaných do dlhších zvukových plôch. Na svojich živých vystúpeniach Urbanfailure naopak udivuje úderným degenerovaním rytmov v reálnom čase. Peter Groll a EGA (Peter  Kudlička) zastupujú charakterový opak „ľahšieho“ ambientu. Groll kombinuje štrukturálnu výstavbu jemne vrstvených plôch s technikami koláže, EGA prostredníctvom širokej spleti nástrojov predvádza schopnosť jemného nuansovania a potláčania improvizácie. Naopak absolútna improvizácia podnietila tvorbu stroona (Dalibor Kocián) a Iskry (Daniel Kordík). Svoje extenzívne improvizácie na vibrafóne stroon dodatočne softvérovo vrství (v jednej zo skladieb využil šesť nad seba nahraných plôch). Variácie pre analógový sekvencér a 2 LFO moduly nahrával Iskra v reálnom čase bez dodatočného strihania.  
Posledný okruh sa opiera o metódu post‌oswaldovského samplingu (techniku plunderfónie, ktorú v 80. rokoch razil skladateľ John Oswald) a emancipáciu rytmicko-štrukturálnych vzorcov. Plunderfonický sampling ukazuje cestu prepájania hudobných celkov, odvodzovanie a reťazenie viacerých samplov do jednej skladby a následne vznik novej žánrovej i kvalitatívnej úrovne. Ide o prehodnocovanie hudobného kontextu vrstvením prebraných (cudzích) ukážok – samplov; rekontextualizácia vrhá nový pohľad na hudobnú tvorbu a interpretáciu. Uznávaný skladateľ Martin Burlas, zamestnanec Oddelenia dokumentácie a informatiky Hudobného centra, konfrontuje formou hommage à svoju tvorbu so slovenskými skladateľmi tvoriacimi na objednávky z 50. až 70. rokov minulého storočia (Eugen Suchoň, Tibor Andrašovan, Jozef Malovec). Samčo, brat dážďoviek (Samuel Szabó) sa skôr zaoberá kombinovaním viacerých nástrojov a spájaním rozličných štruktúr – od jednoduchých popevkov oplývajúcich plytkou študentskou recesiou po bezbrehé hlukové plochy. To všetko na úrovni DIY, často s väčším dôrazom na proces vzniku než na samotný výsledok. Projekty Chainsaw Yoga (Peter Kerekeš) alebo Vrtačky po desáté hodině (Ľubomír Panák) prezrádzajú vplyvy štýlu break-core (emancipácie rytmicko-štrukturálnych vzorcov a samplingu) a majú schopnosť viacžánrovej absorpcie. Sú vrstvením viacerých rovín hudobného myslenia, žánrových presahov, ako aj reflexiou hudobného konzumu, či už na descendentných úrovniach (Chainsaw Yoga), alebo nadhľadom nad popovými skladbami (Vrtačky po desáté hodině).

 

Autor je zostavovateľom kompilácie

Aktualizované: 11. 05. 2020
x