Cieľom Medzinárodných orchestrálnych kurzov SLOVENSKÉHO MLÁDEŽNÍCKEHO ORCHESTRA, ktoré sa uskutočnili v priestoroch Konzervatória v Košiciach na Timonovej ul. od 26. do 30. júla, bolo sprostredkovať členom orchestra so špecializáciou na hru na sláčikových nástrojoch skúsenosti a poznatky a ponúknuť im nové impulzy pre ďalšie profesionálne umelecké smerovanie, so špeciálnym zreteľom na úspešné účinkovanie na výberových konaniach do orchestrálnych telies. Súčasťou projektu bol aj kurz klavírnej spolupráce so zameraním na prípravu naštudovania operných inscenácií, sprevádzanie hudobníkov na konkurzoch i na prácu so sláčikovým orchestrom.

Symfonický orchester ako kultúrne dedičstvo

S koreňmi siahajúcimi až do obdobia antiky a mohutným rozvojom v ostatných štyroch storočiach je symfonický orchester jedným z veľkolepých výdobytkov európskej kultúry. Zároveň a v neustálej vzájomnej interakcii s evolúciou notopisu, rozvojom hudobných nástrojov a kompozičných štýlov sa orchester postupne vyvinul do podoby komplexného organizmu, ktorý slúži ako fascinujúce médium pre koncertný a operný repertoár nesmierneho rozsahu a rozmanitosti.

Spoločenské, politické a kultúrne zmeny 19. storočia podnietili veľkú transformáciu i rozmach orchestrálneho umenia. Z prostredia kráľovských, kniežacích a arcibiskupských dvorov sa pôsobisko veľkých umeleckých telies postupne presunulo do verejných priestorov. Orchestre sa etablovali najmä ako mestské kultúrne organizácie, ktorých stála činnosť si nevyhnutne vyžiadala inštitucionalizáciu so stabilným materiálnym zabezpečením. V posledných desaťročiach 19. storočia zohrávali orchestre čoraz výraznejšiu úlohu v kultúrnom živote miest. Mnohé z nich v prakticky neprerušenej kontinuite svojou činnosťou aj v súčasnosti prostredníctvom prezentácie symfonickej tvorby významne prispievajú k rozvoju kultúrneho a spoločenského života, vytvárajú priestor pre umeleckú realizáciu vynikajúcich sólistov a dirigentov a prinášajú perspektívu zaujímavého a stabilného kariérneho uplatnenia pre množstvo profesionálnych hudobníkov. Navyše, ich fungovanie na seba viaže aj množstvo ďalších profesií a zamestnaní.

Symfonické a operné orchestre v súčasnosti patria medzi najvýznamnejších zamestnávateľov absolventov odborného umeleckého školstva v hre na hudobných nástrojoch. Na Slovensku dlhodobo pôsobí osem profesionálnych orchestrov (2 symfonické, 1 rozhlasový, 3 operné a 2 komorné), v ktorých je zamestnaných celkovo viac než 550 hudobníkov. Pre porovnanie, v Nemecku funguje viac než 130 orchestrov a nemecká divadelná a orchestrálna scéna kandiduje na zaradenie do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Orchestrálny zväz Deutsche Orchestervereinigung združuje takmer 13 000 členov profesionálnych orchestrálnych a zborových telies v Nemecku.

Prakticky „bezbariérová“ dostupnosť všetkej zaznamenanej hudby sveta, ktorá sa na prelome milénií vďaka internetu stala globálnym štandardom, stavia orchestre a ich zriaďovateľov pred nové výzvy. Možno predpokladať, že budú čeliť rastúcemu systémovému tlaku, aby spoločensky prospešnou a atraktívnou činnosťou vyvažovali ekonomickú náročnosť svojej prevádzky. Mnohé orchestre súčasnosti sa preto menia na dynamické kultúrne činitele s rôznorodými umeleckými a vzdelávacími programami a komunitnými aktivitami.

Požiadavky na umeleckú vyspelosť a flexibilnosť orchestrálnych hudobníkov sú mimoriadne vysoké. Repertoár moderných orchestrov je široký, mnohé party symfonických diel kladú najvyššie nároky na individuálnu technickú pripravenosť, od hráčov sa vyžaduje schopnosť precíznej súhry vo veľkom umeleckom telese, suverénna štýlová flexibilita a neraz aj bezchybné čítanie komplikovaných partov „z listu“.

Počet kvalitných hudobníkov v domácom i globálnom meradle prevyšuje počet dostupných pozícií v orchestroch, v dôsledku toho sa na konkurzoch stretáva veľká konkurencia. Výberové konania na voľné miesta v orchestroch majú často charakter medzinárodných interpretačných súťaží sólistov s viacerými kolami a s povinným i voliteľným repertoárom. Tento trend sa prejavuje už aj na Slovensku, a to v rastúcom počte hudobníkov z rôznych krajín, pôsobiacich v našich orchestroch.

 

 

Spolupráca adeptov orchestrálnej hry a mladých korepetítorov

Odborné umelecké školstvo na Slovensku až na vzácne výnimky zatiaľ neposkytuje študentom hry na orchestrálnych nástrojoch dostatočnú prípravu a prax pre náročnú profesiu orchestrálneho hudobníka, zároveň pri stálych orchestroch dosiaľ neboli zriadené orchestrálne akadémie pre mladých hudobníkov. Tento dlhodobý deficit sa usiluje svojimi aktivitami kompenzovať aj Slovenský mládežnícky orchester, prioritný projekt Ministerstva kultúry SR, zastrešený od r. 2017 Hudobným centrom. Projekt združuje mnohých spomedzi najperspektívnejších mladých hudobníkov, študentov konzervatórií a vysokých škôl z celého Slovenska, ktorí boli vybraní na základe viacerých konkurzov na pôde konzervatórií v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a v Žiline. Po projektoch zameraných na detailnú prípravu, naštudovanie a koncertné predvedenie symfonických kompozícií a niekoľkých kurzoch orientovaných na komornú hudbu, sa do centra pozornosti 12. sústredenia Slovenského mládežníckeho orchestra(SMO) dostala príprava na konkurzy do orchestrálnych telies.

Študijný program kurzov navrhol violončelista Rastislav Huba, absolvent Bard College Conservatory (USA), ktorý v súčasnosti pôsobí ako zástupca koncertného majstra skupiny violončiel Meininger Hofkapelle v Nemecku...

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 09/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 17. 02. 2022
x